Vergaderen in Lemsterland

Rinze Visser *

In 2008 is er in de gemeenteraad van Lemsterland met meerderheid van stemmen een motie aangenomen met betrekking tot een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een andere vergaderstructuur. Argumenten zoals problemen met de bestaande vergaderwijze werden toen niet genoemd. Ook al in 2006 waren er fracties geweest die aandrongen op de mogelijkheid om af te stappen van de bestaande wijze van vergaderen. Het enige wat toen genoemd werd was dat er teveel dezelfde standpunten herhaald werden. Gevraagde voorbeelden en namen van zich daaraan 'bezondigende' raadsleden werden toen niet genoemd... Overigens is dat naar de mening van de NCPN alleen mogelijk te voorkomen - bij welke wijze van vergaderen ook - door gekozen volksvertegenwoordigers de mond te snoeren. De steeds herhaalde mantra dat het gewone volk moet bezuinigen is voor hen kennelijk niet een probleem...

Zeer verwonderlijk is nu ook dat na onderzoek is gebleken dat de huidige wijze van vergaderen vrijwel aan alle eisen voldoet en dat toch - kost wat kost - een meerderheid verandering wil doordrukken. Dit gaat zelfs zó ver dat een van de raadsleden vindt dat juist nu blijkt dat er geen problemen zijn het de meest gunstige tijd is om te veranderen. Jazeker, ook dit soort logica blijkt te bestaan...

De NCPN bestrijdt dat een andere wijze van vergaderen de snelheid van besluitvorming ten goede zal komen, zoals nu beweerd wordt. Als dat de bedoeling is dan zal dat onzorgvuldigheid in de hand werken, met als gevolg uitstel van besluitvorming door bezwaar- en beroepsprocedures. Dat het een jaar heeft geduurd voor er een voorstel lag ter financiering van dagprogramma's voor ouderen (vanwege rijksbezuinigingen AWBZ), is niet te wijten aan de vergaderstructuur maar wel aan de mate van belang dat men aan het onderwerp hecht. Dat een basisschool te lang op een besluit tot uitbreiding moest wachten, dat er na meer dan tien jaar getouwtrek nog steeds geen strandpaviljoen is, dat zijn zaken die niets met een vergaderstructuur te maken hebben, maar wèl met bestuurlijke onwil, met de 'heilige' marktwerking of verkeerde politieke keuzes.

Bij een andere wijze van vergaderen zouden de debatten levendiger worden, zo wordt nu ook beweerd. Laten wij slechts dit ervan zeggen: begint bij uzelf! En, ga politieke debatten, zeker ook waar het over sociale kwesties en de verdediging van de gemeentelijke democratie gaat, niet uit de weg. Niet de wijze van vergaderen, noch spreektijdregelingen, noch het benoemen van hamerstukken, zullen voor de bevolking de politieke verschillen verduidelijken! Dat kan alleen als men voor zijn/haar politieke standpunt uitkomt en daar de beslissingen op baseert! Zowel in als buiten de Gemeenteraad!!

* fractievoorzitter NCPN in Lemsterland

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019