De nieuwe aanval op de arbeidersklasse mag niet slagen!

PAME riep alle arbeiders op in opstand te komen en te gaan staken op 29 juni

Redactie buitenland

Met het presidentieel decreet, uitgevaardigd door het ministerie van Arbeid, op woensdag 16 juni jl., creëert de regering een barbaarse jungle in de arbeidsverhoudingen. Zij wil een beslissende klap toebrengen aan de rechten van de werknemers. Ze past de maatregelen toe uit een memorandum dat werd gepusht door de regering, de EU en het IMF.

Volgens deze maatregelen:

Tegelijkertijd verwoesten de regering, de EU en het IMF de rechten van de bevolking op sociale zekerheid en pensioenen. Pensioenen worden afgeschaft en vervangen door een vergoeding en de mensen worden gedwongen te werken na de leeftijd van 65 jaar. Bovendien wordt de gezondheidszorg afgeknepen en gecommercialiseerd.

KKE: de werkende mensen moeten de ernst van de aanval beseffen

De KKE reageerde onmiddellijk op deze maatregelen. De secretaris-generaal van het CC van KKE, Aleka Papariga, gaf een persconferentie over deze ontwikkelingen en benadrukte:

"De hoge overheidsschuld komt niet door de arbeiders en de bevolking maar door de hoge winsten, de enorme overheidssteun, de privileges en de fiscale voordelen van de ondernemers. De zakenlui zijn de plunderaars. Tegenwoordig zijn zij de schuldeisers van de Griekse regering. Zij namen deel aan de uitwerking van het groteske antibevolkingsmemorandum. Het Griekse volk moet noch de schuld noch het memorandum erkennen en respecteren.

Wij vragen de regering en de minister-president persoonlijk wat de tienduizenden arbeidersgezinnen moeten doen wanneer zij de rekeningen, de tol, de tarieven en de belastingen niet kunnen betalen, wanneer zij het nodige voedsel niet kunnen kopen voor hun gezinnen. Wat doet de regering dan? Allemaal naar de gevangenis?

De mensen moeten de oorlog verklaren aan de oorlog van de PASOK-regering, de plutocratie, de EU en het IMF die voortdurend wordt geïntensiveerd. De arbeiders worden tot legers van hongerige mensen.

Het presidentieel decreet over de arbeidsrelaties toont aan dat de regering en haar bondgenoten niet dralen. Zij zijn de grafdelvers van de resterende verworvenheden van de mensen. Zij leggen een levenslang kampregime op. Mensen worden veroordeeld tot leven en werken vanaf de leeftijd van vijftien jaar tot aan hun oude dag voor één doel: de kapitalistische Minotaurus voederen. De maatregelen met betrekking tot de arbeidsverhoudingen en de sociale zekerheid die zij promoten veroordelen de mensen tot werken voor een minimumloon en pensioen en een minimale gezondheidszorg.

Er is sprake van een verlaging van de ontslagdrempel, een drastische vermindering van werkloosheidsuitkeringen, een toestaan van niet-geregistreerde werkgelegenheid van jongeren, wat leidt tot slavernij van stagiaires met een hongerloon van bruto 592 euro en netto 470 euro!

De ontmanteling van de sociale zekerheid, de drastische verhoging van de pensioengerechtigde leeftijden voor allen, vooral voor de werkende vrouwen, en de drastische vermindering van de pensioenen veroordeelt werknemers tot veertig jaar achtereen werken ten einde een vergoeding te krijgen in plaats van een pensioen. Deze maatregelen zijn een daadwerkelijke afschaffing van de pensioenen en drastische bezuinigingen op de gezondheidszorg.

De arbeiders en hun kinderen worden veroordeeld tot een nachtmerrie wat betreft onzekerheid, en een levenslange, harde strijd om te overleven.

De arbeiders moeten de diepgang en de barbaarsheid beseffen van het offensief tegen hun klasse. De regering dient hier de belangen van het grootkapitaal. Hun doel is de arbeiders te laten betalen voor de gevolgen van de kapitalistische crisis waarvoor zij verantwoordelijk zijn, om de toekomstige hoge winsten te verzekeren en het Griekse kapitaal te versterken. Ze schaffen de resterende verworvenheden van de arbeiders af om de terminaal zieke kapitalistische productiewijze leven in te blazen. Kapitalisme is verouderd, verrot en parasitair. Het kan zijn tegenstrijdigheden niet overwinnen en wordt daarom steeds agressiever tegen de arbeidersklasse, de zelfstandigen, de kleine en middelgrote ondernemers.

Het is de plicht van de arbeiders en de jeugd, met het oog op hun heden en toekomst, zich niet over te geven aan de regering, de rechtse partijen en de mechanismen van de bourgeoisie. Nu moeten zij resoluut, hardnekkig en op een georganiseerde wijze de barbaarse kapitalistische maatregelen weerstaan. Vechten voor hun rechten en tot de aanval overgaan.

De KKE roept de arbeidersklasse, de jongeren, de vrouwen, de gepensioneerden en de arme boeren op hun krachten te bundelen in een verenigde vastberaden strijd. Wij moeten deze maatregelen voorkomen en de antibevolkingspolitiek en haar uitvoerders verjagen. Wij moeten onze eigen strijd oppakken om de macht van de monopolies een halt toe te roepen. Stop met ons te misleiden, kapitalisme leidt slechts tot tegenspoed en leed, ruwe uitbuiting van de jeugd en in de steek laten van de ouderen.

Een verenigd front voor een aanpak ten dienste van de behoeften van de bevolking in plaats van de winstgevendheid van de monopolies is nodig. Op deze manier winnen de arbeidersklasse en het volk hun moderne rechten op leven".

PAME roept op tot een algemene nationale 24-uursstaking

De arbeidersklasse is niet verantwoordelijk voor de schuld. PAME (het militante front van alle werknemers) riep op tot een massale, militante, nationale, algemene staking op 23 juni die succesvol verliep. Het dringt er bij de arbeiders op aan de verzoenende vakbondsleiders van GSEE en ADEDY (respectievelijk bonden uit particuliere en publieke sectoren) in de steek te laten, die schaamteloos over de regeringsmaatregelen opmerkten dat: "Op plaatsen waar deze maatregelen werden ingevoerd, het concurrentievermogen niet is toegenomen, voedselprijzen niet zijn gedaald en het aantal arbeidsplaatsen niet is gestegen!" Zij beschreven het decreet slechts als "ongrondwettelijk en onaanvaardbaar."

PAME daarentegen kwam met een klassengerichte verklaring: "23 juni zal een massaal, beslissend, militant antwoord zijn. Iedereen gaat in staking. Wij kunnen de plannen stoppen. Vakbonden moeten de strijd op de werkplek organiseren. De arbeiders van elk bedrijf moeten deelnemen aan de staking om met succes te reageren op de misdaad tegen de rechten van de arbeidersklasse."

Het succes van de staking op 23 juni maakt dat de basis is gelegd voor voortzetting van de strijd. Op 29 juni werd een nieuwe staking georganiseerd (Waarover bij publicatie van dit artikel nog niets bekend is, red. Manifest).

De eisen van de werknemers zijn:

(Vertaling Ben Braam)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019