Van de redactie

Kok: Alle eurolanden moeten hun concurrentiekracht versterken, ook Nederland. Werkgeverscommissaris vindt met een zuinig mondje dat de werknemers moeten dokken: het Arbeidsrecht moet worden versoepeld.
De schijnbare klassenvrede komt steeds meer onder druk te staan. Op de foto 400 demonstrerende thuiswerkers in Haarlem.
Massale demonstratie georganiseerd door de vakbonden uit de publieke sector op 17 februari in Den Haag.
FNV-voorzitter Agnes Jongerius was er ook. Begrijpt ze de boodschappen (Foto: Geert/Picasaweb/cc/by-nc)?

De tegenstellingen in de wereld nemen toe en verdiepen zich. Niet alleen in de Arabische wereld komen grote delen van de bevolking in opstand tegen onderdrukking en economische uitzichtloosheid. Het kapitalisme kan zich nog slechts handhaven door brutaal geweld, waardoor het verzet ook toeneemt en zich verdiept. Steeds grotere groepen mensen worden afgesneden van het vruchtgebruik van de maatschappelijke productie. Productiemiddelen en productieverhoudingen raken steeds meer met elkaar in conflict en daarmee nemen de klassentegenstellingen toe, soms snel en hevig, op andere plaatsen langzaam, maar gestaag.

Werkgeversvoorman Bernard Wientjes is intussen nog dik tevreden. "Dit kabinet wordt gevormd door twee vertrouwde partijen. Ondernemend Nederland heeft goede relaties met VVD en CDA. Bij de PvdA zijn die wisselend. Maar het belangrijkste is dat dit kabinet de betekenis van het bedrijfsleven volledig erkent. Met Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben ondernemers een ministerie teruggekregen dat namens hen spreekt en dat macht heeft in de Trèveszaal. Natuurlijk hebben ondernemers er flink de pest in dat er niets verandert aan het ontslagrecht." In ondernemerskringen is men ook niet zenuwachtig nu het tamelijk onwaarschijnlijk is dat er een meerderheid komt in de Eerste Kamer. Wientjes: "Het ingezette beleid is essentieel voor ondernemers en voor de economie, dus voor iedereen. Dat moeten ook de socialisten van de SP inzien. Het zou slecht zijn als er een impasse ontstaat doordat er niets meer door de Eerste Kamer komt. Dan missen we het momentum om zaken te veranderen, het gevoel van urgentie dat nu aanwezig is."

Zo'n brutaliteit kan alleen maar door massaal verzet aan de basis worden bestreden. Zolang Wim Kok nog invloed heeft op het PvdA-beleid - en dat is zeer waarschijnlijk - hoeft Wientjes ook niet bang te zijn voor die partij. Voormalig vakbondsbestuurder en huidig commissaris bij Shell, TNT en KLM, Kok, vindt dat Rutte niet voldoende hervormt en zich te veel gelegen laat liggen aan de PVV. Het kabinet zou de woningmarkt en de arbeidsmarkt moeten hervormen. Kok vindt bovendien, in tegenstelling tot zijn partij, dat het kabinet snel 18 miljard euro moet bezuinigen. Volgens overloper/zakkenvuller Kok moeten alle eurolanden harder aan hun concurrentiekracht werken, ook Nederland. Hij wordt in ieder geval op zijn wenken bediend door Van Rompuy en Barroso.

Het kapitalisme laat zien niet te kunnen zorgen voor langdurige bestaanszekerheid. Het systeem heeft weliswaar de nodige veerkracht en vindingrijkheid getoond om zich van crisis tot crisis voort te bewegen, maar de omstandigheden op de wereld wijzigen zich steeds sneller, onverwachts en diepgaand. Daar kunnen ook de vele opperstalmeesters van het Kapitaal niets aan veranderen. Er blijft voor de kapitalisten niets anders over dan hun eigen bevolkingen de duimschroeven aan te draaien. Naar kapitalistische mooipraters als Kok wordt steeds minder geluisterd. Het elitaire establishment wordt ontmaskerd. Steeds vaker worden daarom ook vraagtekens gezet bij het systeem zelf. De klassentegenstellingen groeien, de onrust neemt toe.

De tegenstellingen tussen de westerse landen onderling en binnen die landen nemen ook toe. In onder meer Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië neemt de politieke onrust toe en de regeringen van die landen komen steeds openlijker in verzet tegen de wurgmaatregelen van de rijkere noordelijke landen. Maar ook in Nederland nemen de tegenstellingen snel in omvang en diepgang toe. De uitkomst van de Statenverkiezingen (zie analyse van de NCPN op de website) toont de huidige versnippering en de politieke patstelling laat de onderlinge verdeeldheid zien.

Zo werd kortgeleden weer een sprookje doorgeprikt: tijdelijk werk leidt zelden tot een vaste baan, maar juist tot meer risico op werkloosheid dan voor mensen met een vaste baan, blijkt uit een studie van het CBS en TNO. De Flexwet zou de overgang soepeler maken, heette het. Of was het gewoon van meet af aan, zoals met de meeste arbeidswetgeving, bedoeld als grove bezuiniging en gericht op lagere lasten voor de werkgevers? Reken maar op het laatste! Jongeren onder de 27 jaar zijn de afgelopen twee jaar massaal in de bijstand beland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal jongeren met een bijstandsuitkering steeg met 64 procent naar 35.000 eind 2010. Eind 2008 waren dat er nog slechts 21.000, in 2009 nog 29.000. Jongeren onder de 27 jaar krijgen sinds 1 oktober 2010 overigens niet zomaar meer een bijstandsuitkering: zij zijn verplicht een aanbod voor werk of opleiding van de gemeente te accepteren. Maar het verzet groeit.

Meer dan vierhonderd medewerkers van Viva Thuiszorg waren op maandag 28 februari aanwezig op een actiebijeenkomst van Abvakabo FNV in Haarlem. De vakbond had een duidelijke boodschap voor de aanwezigen: teken het nieuwe contract niet. Zeg 'nee' tegen het voorstel om twintig procent van je loon in te leveren. In een brief die vorige week aan de 650 thuiszorgmedewerkers is verstuurd staat het zwart op wit: tekenen voor loonsverlaging of collectief ontslag. Het advies van de bond? Ga er niet op in! Het actiecomité 'Wij zijn de thuiszorg' is bezig met een zwartboek waarin ervaringen worden opgeschreven. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld straks niet meer op vakantie, of raken onder het bijstandsniveau. (zie foto)

Binnen de vakbeweging worden de tegenstellingen zichtbaarder. Op woensdag 2 maart was te horen en te lezen dat in het FNV-Federatiebestuur grote onenigheid bestaat over de uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig voorjaar is bereikt tussen werkgevers en werknemers. Minister Kamp zou onder andere te weinig compensatie bieden voor de AOW en te weinig ruimte om fiscaal vriendelijk bij te sparen voor de pensioenen. De besturen van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV vinden dat de uitwerking van de pensioenmaatregelen er nog niet goed genoeg uitziet voor hun leden. De onzekerheden zijn nog te groot. In zijn blog heeft de voorzitter van FNV Bondgenoten daarom duidelijk aangegeven dat er nog geen akkoord is, nu niet en misschien helemaal niet, als de huidige uitwerking niet verandert. Minister Kamp en werkgevers zullen eerst over de brug moeten komen! De werkgevers maar vooral de minister zullen in beweging moeten komen en onze eisen inwilligen om tot een akkoord te komen. Het wordt de hoogste tijd dat de FNV-top het roer omgooit en stopt met meedenken over hard en zacht pensioen. Handen af van de pensioenen, punt uit.

De aanvallen op de positie, het inkomen en de werkgelegenheid van de ambtenaren, de pogingen om de pensioenen structureel af te stempelen en op de markt te verhandelen zijn signalen dat het oorlog wordt, dat de klassenstrijd weer in alle hevigheid gaat losbarsten. Zichtbaar wordt ook steeds meer het failliet van sociaaldemocratische oplossingen en pogingen om een Derde Weg te zoeken. Elk toegeven aan de eisen die het kapitalisme stelt heeft nog meer inleveren tot gevolg. Dat toont een artikel uit Venezuela van de vakbond Unete dat op de website wordt geplaatst.

De enige begaanbare weg is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De rol van de NCPN is en blijft om duidelijk te maken dat het kapitalisme niet kan worden opgelapt.

In deze Manifest wordt weer uitvoerig ingegaan op de mondiale politieke en economische ontwikkelingen. We plaatsen op de website (www.ncpn.nl) een drietal analyses van communistische partijen (WWP, PCPE en PCP) over de ontwikkelingen in de Arabische wereld en in het bijzonder over Libië. Bij elkaar wordt daarmee een waardevol beeld geschetst van de situatie. We kwamen er nog niet aan toe de analyse van Fidel Castro te vertalen: het Amerikaanse imperialisme (hand in hand met de Europese bondgenoten) tracht dat olierijke land onder controle te krijgen. De westerse media volgen hun broodheren en tonen onjuiste beelden over de situatie in het land. Wat een walgelijke vertoning de poging van de militaire leiding en regering om met een helikoptertje het luchtruim van Libië te schenden. Het schoothondje wilde ook stoer doen.

In Latijns-Amerika lijken de progressieve ontwikkelingen zich intussen te verdiepen. De nieuwe president van Brazilië, Dilma Rousseff, en haar Venezolaanse collega, Hugo Chávez, zullen de traditie om driemaandelijks te vergaderen over handel en sociale kwesties voortzetten. Brazilië is vast van plan de bilaterale betrekkingen te versterken. Rousseff's voorganger en mentor, president Luiz Inacio Lula da Silva, onderhield nauwe banden met Chávez tijdens zijn acht jarige presidentschap en verstevigde de politieke en zakelijke relatie tussen de twee landen.

Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, beschrijft deze keer het belang van theoretische kennis en ideologische strijd. We vervolgen het artikel van de kameraden van de KKE over de aard van de klassen en de klassenstrijd in de internationale verhoudingen. De onafhankelijke denktank E2020 laat deze keer het licht schijnen over de afnemende invloed van het Amerikaanse imperialisme in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook het Europese (Frans-Duitse) 'Pact voor de Concurrentiekracht' krijgt aandacht in de analyse. Een ander artikel - op de website - toont de mogelijke gevolgen van het Pact voor de werkende klasse in Europa. Van Rompuy en Barroso werken aan plannen voor een frontale aanval op sociaal Europa.

We beginnen op de website met een analyse over de georganiseerde systematische afbraak van de naoorlogse sociale verworvenheden. OOK op de website bevindt zich een achtergrondsanalyse over de rol van de NAVO en de VS in het Midden-Oosten.

In Turkije wordt collectief gewerkt aan de productie (organisatie wordt het genoemd) van een film waarin het Turkije van na de Socialistische Revolutie wordt uitgebeeld, schrijft Eda Yenil. Marcel de Jong was gelukkig weer eens in staat om over ontwikkelingen in Duitsland te schrijven. Over het verval van de Keltische Tijger schrijft Rob Brown, die en passant wijst op weer een ander schadelijk project (Corrib) van Shell. Wiebe Eekman bericht in de krant en op de website van het front 'milieu en sociale rechtvaardigheid'. Deze keer toont hij aan dat ontbossing dubbel schadelijk is.

Manifest biedt ruimschoots aandacht aan enige inleidingen ter gelegenheid van de 70ste herdenking van de Februaristaking. Maarten Muis roept op de aanvallen op de sociale zekerheid offensief tegemoet te treden. Een correspondent stuurde ons een artikel over de moordende werkomstandigheden in de belfabrieken (callcenters). Ron Verhoef doet een pleidooi voor goed onderwijs voor iedereen, met of zonder handicap. Rinze Visser beschrijft de vreemde kerkgangers die links ook kent.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen op de website onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Bezuinigingen en tegengestelde belangen, Luk Brusselaars,
  2. Afbraak sociale verzorgingsstaat na W.O. II, Raoul Marc Jennar,
  3. Europees Concurrentiepact betekent sociale afbraak, redactie Manifest,
  4. Drie anlyses over Midden-Oosten en Libië, WWP, PCP en PCPE,
  5. Positie VS en NAVO in Midden-Oosten, Rick Rozoff,
  6. Te gast bij de Iraanse broeders, deel 6,
  7. Venezolaanse vakbond Unete luidt noodklok, Tribuna Popular/PCV,
  8. Statenverkiezingen, analyse van partijbestuur NCPN.

De volgende krant verschijnt op donderdag 7 april 2011.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019