Van de redactie

fnv-ser.jpg
Spandoek tijdens 'demonstratie' van FNV Bondgenoten bij het SER-gebouw op 21 april jl. Het lijkt er intussen op dat het kabinet de bonden wel degelijk buitenspel aan het zetten is. Kamp heeft haast met zijn plannen (zie hiernaast). (Foto Manifest/wvdk)
exopmaakspullen.jpg
Honderden kranten zijn er mee gemaakt. En nu staat het gereedschap afgedankt, ingepakt en manshoog opgestapeld te wachten op transport. Het moest plaatsmaken voor moderne productiemiddelen die passen bij een nieuw tijdperk waarin de communistische pers in Nederland innovatie niet schuwt: De uitgave van Manifest in kleurendruk. Er is nog geen besluit genomen over wat we met het oude materiaal gaan doen. Wie helpt ons aan goede ideeën? (Foto Manifest)

Binnen de FNV-bonden werd tot zaterdag 28 mei jl. nog volop gesteggeld over het pensioenakkoord. Intussen wil Kamp voor het zomerreces nog snel de AOW naar 66 jaar optrekken en het Witteveenkader slopen. Op 10 mei bood hij het voorstel aan de Tweede Kamer aan. Hij wil de zaak nu - in een brief van 27 mei - in de eerste weken van juni, voor het zomerreces, door de Tweede Kamer afgehandeld hebben. Hij heeft kennelijk haast met een wetsvoorstel. Waarschijnlijk is de uitslag van de Eerste Kamer-verkiezingen ook voor hem een belangrijk signaal om nu maar door te rammen. Dit kabinet zou de rit wel eens kunnen gaan uitzitten, denkt menig ondernemer en politicus. In het regeerakkoord is een taakstellende besparing op het Witteveenkader opgenomen per 1-1-2013 van 700 miljoen euro. De minister wil nu dat pensioenfondsen aan de slag gaan met het aanpassen van de pensioenreglementen aan het nieuwe Witteveenkader. Kamp wil dus niet alleen de leeftijd verhogen, maar ook het Witteveenkader uitkleden.

In plaats van te bakkeleien over punten en komma's zouden de bonden er beter aan doen de knuppel in het hoenderhok te gooien nu er duidelijk sprake is van onwil aan regeringszijde om tot een beter akkoord te komen. Dan kan de pensioenkwestie ook worden verbreed met andere kwesties. De aard van de komende aanvallen wordt duidelijk aangetoond in de verklaring van de Portugese CP. Het gaat om een integrale neoliberale aanval op de rol van de staat, de verworven rechten van de werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Het is de hoogste tijd om uit de polderstand over te schakelen op de aanval, die nog steeds de beste verdediging is. Want ondernemers nemen zeker in perioden van crisis vergaande herstructureringsmaatregelen. Dat kapitalistische crisissen soms moedwillig worden aangejaagd staat ook vast. Dat crisissen maximaal gebruikt worden om de lonen, pensioenen en uitkeringen te verlagen en massa's mensen te ontslaan eveneens.

De Portugese verklaring toont nog eens duidelijk dat we in Nederland te maken hebben met maatregelen die in Europa aan dezelfde ondernemerstafels zijn bedacht en die stelselmatig worden 'uitgerold' in alle Europese landen. Hier wat trager, in sommige zuidelijke landen en in Ierland als schoktherapie. Om het proces te kunnen versnellen en doorzetten wordt er gewerkt aan een economische regering voor de Europese Unie. De Europese machthebbers proberen het nieuwe Europese Concurrentie Pact op te leggen. De Nederlandse ondernemers weten de weg naar het Brusselse lobby-circuit net zo goed te vinden als naar het Torentje in Den Haag. De Nederlandse premier Mark Rutte, van liberale huize, is bereid desnoods "wagonladingen soevereiniteit" aan Brussel over te dragen als het om strenge afspraken voor begrotingsdiscipline gaat. Dat is de neoliberale terminologie voor privatiseren, slopen van de restanten van de verzorgingsstaat en vrij spel voor de (grote) ondernemers. Intussen werkt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in alle rust verder aan zijn slooplannen, in nauw overleg met 'de machtigste man van Nederland', Bernard Wientjes. Hij gaf het goede voorbeeld door luid en duidelijk de wacht aan te zeggen aan 3000 van zijn ambtenaren. Met tien door werkgevers geleide teams binnen het ministerie van Verhagen heeft VNO-NCW meer dan een voet tussen de deur bij de buurman. De (grote) ondernemers zijn kind aan huis in Den Haag.

Alles wijst op een tijdelijke opleving die elk moment weer kan worden verstoord. Dat inzicht is in ondernemerskringen aanwezig. Zij beraden zich op maatregelen om zo lang mogelijk te overleven op kosten van de werkenden. Nu het tegenspel dat de socialistische landen decennialang boden op een zacht pitje staat, wordt de tegenaanval ingezet. We maken op dit moment het politieke einde mee van een langdurige sociaaleconomische periode die aan heteinde van de Tweede Wereldoorlog in de steigers werd gezet in reactie op de overwinning van de socialistische landen. Het kapitaal probeert de toenmalige knarsetandend gemaakte toegevingen nu in sneltreinvaart terug te draaien. Het is aan de nieuwe beter geschoolde arbeidersklasse de drastische saneringen te accepteren of ze georganiseerd af te wijzen.

De fundamentele tegenstellingen in de maatschappij groeien intussen. De mensen die de welvaart echt produceren willen niet langer met een fooi worden afgescheept en al helemaal niet de dupe worden van de grote graaiers. De top van de vakbeweging waagt zich er nog niet aan om het vreedzame polderen in te ruilen voor een strijdbaarder model, maar aan de grenzen van Europa wordt bijna dagelijks getoond dat de vakbeweging niet langer kan stilzitten, wil ze niet worden overruled. Soms door spontane acties, zoals in Spanje, vaker door georganiseerde acties zoals in Griekenland. De groeiende woede vraagt om leiding vanuit de georganiseerde arbeidersklasse. Dat is wat er echt aan de hand is. Het gaat allang niet meer om het pensioendossier alleen. De FNV-top begrijpt kennelijk nog steeds onvoldoende dat er een steeds guurdere Europese wind waait uit Brussel. Stop het polderen, mobiliseer het groeiende verzet!

Het personeel in het OV van de drie grote steden gaat weer staken, nu voor 24 uur. Op 7 juni bijten de Amsterdammers het spits af. Op 8 juni volgt Den Haag en op 9 juni Rotterdam: tegen de sloop van het openbaar vervoer. Het kabinet wil 120 miljoen bezuinigen op het openbaar vervoer in de drie grote steden. Goed openbaar vervoer in de drie grote steden staat daarmee op de tocht. Alleen de winsten voor de aandeelhouders in het buitenland tellen nog. Je zult maar 54 jaar zijn en na 32 jaar op straat worden gekwakt! Eerst de mensen, niet de winsten! Handen af van de publieke voorzieningen! Maarten Muis interviewde Eric Vermeulen, Abvakabo FNV-bestuurder die de acties in Rotterdam en Amsterdam coördineert.

Het Malieveld en het Plein in Den Haag staan steeds vaker vol met demonstranten. Militairen en WSW-ers die knokken voor hun werkgelegenheid en havenwerkers die nu eindelijk wel eens hun poen willen zien van Aegon verdrongen zich kortgeleden in Den Haag. Een reeks andere demonstraties en acties wordt in de steigers gezet.

Aan de andere kant van de streep is smeren en fêteren gemeengoed, is de politieke lobby de gewoonste zaak van de wereld, is fraude plegen door grote systeembanken niet eens strafbaar, hooguit enigszins onoirbaar. In die kringen krijgt Netanyahu staande ovaties van het Amerikaanse Congres nadat hij keihard alle VN-resoluties naast zich neerlegt en zegt zich niet te willen houden aan de grenzen van voor 1967. De vijanden van de werkende klasse kennen geen scrupules, die zijn niet langs democratische weg te verwijderen. Die zullen hun macht en geld tot het uiterste verdedigen en zijn alleen te verslaan door een verenigde doelbewuste strijdbare bevolking.

De enige begaanbare weg in eigen land is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De NCPN en haar krant Manifest willen een rol blijven spelen om materiaal aan te dragen voor de noodzakelijke ideologische strijd. De krant zal dat nog kleurrijker doen dan in het verleden.

In deze Manifest en op de website www.ncpn.nl wordt weer ingegaan op de mondiale politieke en economische ontwikkelingen. We starten met de algemene resolutie van het 20ste Internationale Communistische Seminar in Brussel van 13 tot 15 mei jl. Voor de NCPN namen daaraan deel Willem van Kranenburg en Wil van der Klift. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, bericht over de nieuwe vormen van samenwerking van de Griekse arbeidersklasse met de talloze immigranten in dat land, onder uiterst moeilijke economische omstandigheden. Op de website plaatsen we een artikel van Eleni Bellou (KKE) over de noodzaak en vorm van een nieuwe Internationale. Verder een interview met Elisseos Vagenas (ook KKE) over de gebeurtenissen in Syrië. De onafhankelijke denktank E2020 gaat deze keer over de drievoudige crisis in de VS.

Eda Yenil beschrijft de imperialistiche aspiraties van Turkije. We gaan kort in op enkele recente gebeurtenissen op Cyprus (Akel). Mark Jan Smit schreef een uitdagende analyse over China. We tonen in een ander artikel de samenhang tussen de oorlog tegen Libië en de westerse pogingen om China kort te houden. We plaatsen ook een Chinese analyse over de mensenrechten in de VS. Wiebe Eekman behandelt een belangrijke klimaattekst van het Internationaal Vakverbond. Jan Ilsink, net terug uit Bolivia, geeft een schets van de gecompliceerde ontwikkelingen in dat land.

Ron Verhoef bespreekt een boek van Howard Zinn: 'De geschiedenis van het Amerikaanse volk'. Rinze Visser toont aan dat er in stilte wordt gewerkt aan een mooie 'natuurlijke' wereld zonder industriële vertoringen. Annabelle Schouten beschrijft dat schoonmakers in een Amsterdams ziekenhuis hun behandeling niet meer pikken. Manifest nam het stuk over van www.voorwaarts.net. In Amsterdam, Enschede, Rotterdam, Bergen op Zoom en op tal van andere plaatsen in ons land en elders op de wereld vonden 1 mei-vieringen plaats. Op de website staan enige verslagen.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Algemene resolutie ICS 2011 (dl 1) (Vertaling J. Bernaven);
  2. Gedachten over een nieuwe Internationale (Eleni Bellou/KKE);
  3. Wat gebeurt er in Syrië (Interview met Elisseos Vagenas/KKE);
  4. China over VS-mensenrechten (Chen Zhi);
  5. Westen versus China: nieuwe Koude Oorlog in Libië (P. Henningsen);
  6. Te gast bij de broeders, deel 8: eenzame rust (Xenos).

De volgende krant verschijnt op donderdag 30 juni 2011.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019