Van de redactie

vdkolk.jpg
Voorzitter Henk van de Kolk legt op 15 augustus jl. nog eens aan de pers uit waarom het pensioenakkoord onacceptabel is. (Foto: FNV Bondgenoten/Flickr/cc/by)
libie.jpg
NAVO-luchtaanvallen en -grondtroepen worden ingezet om de legitieme Libische regering op de knieën te dwingen in een poging tot regimeverandering. De imperialistische westerse belangen (olie en andere grondstoffen én strategische ligging) gaan vóór de belangen van de Libische bevolking.

Deze keer op de website:

  1. Ongelukken tijdens de Tour de France, Ron Verhoef;
  2. De DDR opnieuw bekeken, Jan Ilsink;
  3. Aankondiging boek over Werner Stertzenbach.
  4. Speech Annabelle Rozemberg (IVV), bijlage bij Wiebe Eekman.

De mondiale crisis woekert door. In Nederland staan we aan de vooravond van harde bezuinigingen en voortgaande afbraak van de staatsbemoeienis. Voor de tweede keer binnen enkele jaren wordt de Nederlandse consument opgeschrikt door sombere commentaren die waarschuwen voor een dubbele dip, oftewel een nieuwe recessie. In menig journaal op televisie en radio klinkt vanuit de bevolking weinig vertrouwen. De teneur is dat het nog vele jaren zal duren voordat de economie weer op zijn pootjes terechtkomt. Dat het goed zal komen is ijdele hoop. Het zal schoksgewijs alleen maar slechter worden.

De strijd om de pensioendeal gaat inmiddels onverminderd door. Er wordt door de FNV-top alles aan gedaan om op 12 september de kogel door de kerk te krijgen zonder al te grote veranderingen aan het concept-akkoord. Het verschrikkelijke drama in Noorwegen was uiteraard meer dan een actie van een dwaas. Wilders zal er niet direct bij betrokken zijn geweest. Wilders en Anders Breivik wortelen echter wel in hetzelfde extreemrechtse troebele water. Ze zijn beiden verschillende uitingen van dezelfde stroming die de schuld van de crisis legt bij 'links' en bij migranten. Het politieke klimaat verhardt, andere uitingen daarvan zijn de rellen in Engeland. Een verklaring van de NCPN staat op de website.

Manifest en de NCPN hebben als belangrijkste taak om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap dat het kapitalisme tegenwoordig geen vernieuwing meer brengt maar aan de basis ligt van de verrotting, er de oorzaak van is, en op dit moment een levensgroot gevaar voor de mensheid en het milieu vormt. Valse tegenstellingen moeten worden ontkracht en de echte tegenstanders van de werkende en uitkeringsgerechtigde bevolking moeten worden ontmaskerd.

Op het moment van de productie van Manifest 8 sleutelde de regering nog druk aan de invulling van de 18 miljard aan bezuinigingen die op de plank liggen om te worden doorgevoerd. Het kabinet Wientjes/Verhagen/Rutte met de volledige steun van de ex-VVD-er Wilders waarschuwt de bevolking alvast dat de gevolgen van de maatregelen goed voelbaar zullen zijn. De allerzwaarste koopkrachtgevolgen van de bezuinigingsmaatregelen voor de lagere inkomens zullen enigszins worden gerepareerd, maar de rekening moet in 2012 worden vereffend, de koopkracht zal merkbaar fors dalen. We zullen op de begroting terugkomen in de komende krant, dan analyseren we de Prinsjesdag-verhalen die op 20 september a.s. over ons heen worden gestort. Inmiddels staat vast dat 2012 het derde jaar zal worden waarin de koopkracht van de meeste Nederlanders daalt, als het aan de regering ligt. Daarbij is nog geen rekening gehouden met allerlei premiestijgingen en stijgingen van lokale lasten.

Ook de werkgelegenheid staat onder toenemende druk. Dat is vooral merkbaar in de bankensector. Werknemers hebben bovendien steeds vaker een tijdelijk contract. Vorig jaar waren er ruim 6,3 miljoen werknemers. Het merendeel (85 procent) had een vast contract met vaste uren, 9 procent van de werknemers bestond uit flexwerkers, zoals uitzend- en oproepkrachten. De overblijvende 6 procent had ook een tijdelijk contract, maar met uitzicht op vast werk. Het aantal werknemers met een tijdelijk contract is vooral toegenomen in de gezondheids- en welzijnssector. Het aandeel flexwerkers neemt dus aanzienlijk toe. De uitholling van vast werk gaat onverminderd door.

Achtergronden in het vizier

We willen in het begin van dit nieuwe seizoen vooral ingaan op enkelepolitiek-ideologische achtergronden en zullen komende acties en oproepen tot verzet plaatsen op onze website. Daarom weinig Nederlands actienieuws in deze krant. Er is sprake van een integrale neoliberale aanval op de rol van de staat en de verworven rechten van de werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden om de winsten van speculanten en het grootkapitaal veilig te stellen. De bezuinigingen in Nederland en elders in andere Europese landen hebben allemaal hetzelfde doel en komen uit dezelfde koker: de Round Table of European Industrialists (ERT). De 50 topindustriëlen maakten al decennia geleden plannen die nu - afhankelijk van de nationale omstandigheden - versneld worden uitgerold, waarbij de crisis als dekmantel wordt gebruikt. We kennen de plannen onder verschillende namen, zoals: de Lissabon-agenda 2010, Europa 2020, enz. Met daarnaast nog ervan afgeleide nationale benamingen.

In februari 2010 lanceerde de ERT een nieuwe versie: Visie op een competitief Europa. Soortgelijke geluiden laat ook VNO-NCW-baas Wientjes regelmatig horen. De ondernemersstrategie wordt uitgevoerd door het duo Verhagen/Rutte met gedoogsteun van de PVV die weliswaar roept op te komen voor de belangen van de gewone man en vrouw, maar intussen de grote lijnen van het beleid gewoon steunt. Van enige oppositie tegen de plannen is trouwens in de Tweede Kamer nauwelijks sprake. Dat kan ook niet zolang zelfs de radicaalste partij, de SP, spreekt van casinokapitalisme, alsof er ook nog een beter soort kapitalisme bestaat of denkbaar is.

Onze Luxemburgse zusterpartij KPL zet de crisis in een langere termijnperspectief. Het kapitalisme bevindt zich in de eindfase van zijn bestaan. Van een vernieuwende maatschappij-orde is het verworden tot een destructief maatschappijsysteem dat dringend moet worden vervangen door een beter, toekomstbestendiger systeem: het socialisme. Het huidige kapitalisme in al zijn verschijningsvormen kan niet meer worden opgelapt, maar is tegelijkertijd - juist nu het in het nauw zit - gevaarlijker dan ooit.

In heel Europa dezelfde onwikkelingen, zelfs in de kernlanden

In Europa probeert het kapitaal het tij te keren, met het verhevigd doorvoeren van privatiseringen (afbraak staatsbemoeienis; onttrekken aan politieke besluitvorming), ondanks het feit dat vaststaat dat zijn maatregelen schadelijk zijn voor de bevolking. De kern van de maatregelen tegen Griekenland, Portugal, Ierland en andere 'Europese achtertuinen van het kapitalisme in de kernlanden' is verdergaande privatisering van staatseigendommen. Om het verzet tegen verdergaande kolonisering van niet-kernlanden te breken wordt gepleit voor structurelere en definitievere vormen van centralisatie van de macht naar 'Brussel'.

Prompt komt op zo'n moment de 'sociaaldemocraat' Kok op de proppen met een pleidooi voor zo'n 'staatsgreep'. Hij vindt een europlan van het kabinet nodig, vertelt hij in het FD op 25 augustus jl. Kok noemt het onvermijdelijk dat meer coördinatie van het financieel-economische beleid van de eurolanden naar Brussel verschuift. Die stellingname past in een lange traditie. Nederland is een van de grondleggers van de EU. Nederland is altijd een trouwe steunpilaar geweest. Daarin speelde de sociaaldemocratie ook een belangrijke rol in de periode dat deze politieke stroming mee mocht doen aan het verdelen van de mondiaal geroofde buit. Nu er niets meer valt te verdelen, zonder onmiddellijk nadeel voor de superrijken, staat deze politieke stroming steeds meer met lege handen en schrompelt haar belang en goodwill zienderogen ineen. Wat overblijft is de harde werkelijkheid: deze politieke stroming heeft het kapitaal nooit iets in de weggelegd, ze was integendeel smeerolie voor het systeem.

Of de PVV werkelijk verzet zal plegen tegen een sterkere rol voor de EU valt te bezien. Zolang Wilders en consorten erin slagen de bevolking om de tuin te leiden met voluit gepresenteerde onderbuikverhalen in de media aan de ene kant en aan de andere, minder zichtbare, kant politiek keurig meedoen met het regeringsbeleid is er geen vuiltje aan de lucht. De positie van Wilders en zijn PVV is helder en noodzakelijk voor het kapitaal. De PVV-ers leiden grote delen van de arbeidersklasse af van het noodzakelijke verzet tegen het werkelijke gevaar dat van rechts komt, van het grootkapitaal en niet van migranten. Zolang hij zijn antilinkse en antimigranten-verhalen met steun van de meeste massamedia over de toonbank krijgt verandert er niets aan de politieke verhoudingen. Hij steunt het rechtse kabinet volledig, roept af en toe wat anti-Europa kreten en doet achter de coulissen gewoon mee met de uitverkoop van Nederlandse invloed aan Brussel.

Pogingen nationale soevereiniteit op te geven

Volgens Kok dringt de tijd voor Europa om actie te ondernemen. Het akkoord van 21 juli over een nieuw steunpakket voor Griekenland en over de verbreding van het Europese noodfonds EFSF moet zo snel mogelijk worden geratificeerd. Daarnaast moet verdere cordinatie van het economisch beleid volgen, stelt Kok. Die ligt in de recente plannen van de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog teveel bij de verschillende regeringsleiders. Volgens Kok is "dat niet voldoende. Je moet dat samenbrengen in Brussel." "Je kunt niet op Europees niveau tot in detail voorschrijven hoe een arbeidsmarkt moet functioneren, maar je kunt wel op hoofdlijnen aanbevelingen doen aan lidstaten" en "die hoofdlijnen moeten waar mogelijk een dwingend karakter krijgen." En dan bedoelt hij verdere flexibilisering van de arbeid, loslaten van ontslagwetgeving, verlaging van lonen, uitkeringen en pensioenen, afbraak van het publieke domein en andere volgens de ERT noodzakelijke maatregelen om de winsten van het kapitaal zeker te stellen ten koste van het levenspeil van miljoenen hardwerkende mensen.

De politiek van de laatste jaren maakte de rijken rijker en de armen armer. Deze tendens zal de komende jaren verder plaatsvinden, zolang er geen radicaal verzet groeit tegen de ondernemerspolitiek. Zo'n politiek kan, want er is geld genoeg bij de rijken om een rechtvaardiger politiek te voeren. Nederland telt meer miljonairs dan ooit. Het aantal vermogende particulieren is overigens wereldwijd gestegen. Op vrijwel alle continenten is het vermogen van rijke particulieren gegroeid. Er is geen enkele reden om allemaal een stapje terug te doen. Haal het geld waar het zit. Maar daar is politieke moed voor nodig en vooral veel strijd.

Tot zaterdag 27 augustus jl. toen de krant werd opgemaakt werd er nog volop gesteggeld over het pensioenakkoord. De leden van FNV Bondgenoten wezen het akkoord inmiddels af. De leden van Abvakabo FNV zullen zich binnenkort kunnen uitspreken middels een referendum. Het bestuur van Abvakabo FNV is tegen, mits. De besturen van FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV trekken gezamenlijk op naar de politiek. Deze bonden zijn samen betrokken bij 90 procent van de pensioendeals. Binnen de Bouwbond FNV lijkt de stemming zich steeds duidelijker tegen het Casino-akkoord te keren. De FNV blijft de grootste FNV-bonden dwarszitten. Het 'sociaal partnerschap' dat in de burelen van de FNV vaste grond onder de voet heeft gekregen staat een goede belangenbehartiging in de weg.

Samen met de rijken aan dezelfde onderhandelingstafel leidt gegarandeerd tot grotere inkomensverschillen en afbraak van het voorzieningenniveau. Het gepolder moet afgelopen zijn. Niet de politici en vakbondsbureaucraten zijn doorslaggevend, maar de strijdende werkers en uitkeringsgerechtigden. Stop het polderen, mobiliseer het groeiende verzet!

Actuele onwikkelingen

De drie regeringspartijen blijven arrogant, maar met succes, proberen hun krappe meerderheid in de Tweede Kamer volledig te benutten en de 'oppositie' komt veelal met halfslachtige tegengeluiden. Er blijft maar een weg open: massaal en zo breed en politiek mogelijk verzet door massa-actie en strijd in de bedrijven. Het Haagse Plein en het Malieveld moeten steeds vaker en steeds meer vollopen. Na de koude zomer volgt met grote zekerheid een hete herfst. De meeste besluiten worden immers genomen door het grootkapitaal in Den Haag en Brussel. In ondernemerskringen, vertegenwoordigd door grote werkgeversorganisaties als VNO-NCW in de Haagse Malietoren en door hun handlangers en lobbyisten in Brussel. Daar zit de echte macht.

De enige begaanbare weg in eigen land is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De NCPN en haar krant Manifest willen een rol blijven spelen om materiaal aan te dragen voor de noodzakelijke ideologische strijd. De krant zal dat nog kleurrijker doen dan in het verleden.

We wensen president Chávez van Venezuela een spoedig volledig herstel toe. In Chili vindt al maanden een gevecht plaats voor beter en betaalbaar onderwijs. De strijd verhardt steeds meer. De oproerpolitie treedt keihard op. De populariteit van de ondernemer-president Piñera neemt zienderogen af. Nog maar 26 procent van de bevolking steunt hem. Wij wensen de Chileense bevolking die in 1973 op gewelddadige wijze een socialistische koers werd ontnomen veel succes toe in haar strijd. Wij steunen de bijdrage die de de Chileense CP daarin speelt.

Kapitalisme in crisis wordt steeds gevaarlijker

Blunder-Rutte blijft studentikoos lachen. Daar is alle reden voor. Hij voert voor de volle honderd procent de opdrachten uit van het grootkapitaal, dus hoeft hij zich niet al teveel zorgen te maken over de bevolking. Verkiezingen lijken nog ver weg. De uitvoering van de bezuinigingsplannen staat op stapel en ook internationaal voert de Nederlandse regering de opdrachten stipt uit. Cynisch en schaamteloos namen VVD, CDA en PVV eerst deel aan de "humanitaire" NAVO-bombardementen op Libië en blijven steun verlenen zelfs nadat het ware doel van de NAVO duidelijk werd: een missie die niets te maken had en heeft met het handhaven van een VN-'no-fly-zone' of met 'de bescherming van burgers' maar alles met regime-verandering en met rekolonisatie van Libië door het Westen om zijn olie en ligging. Daarbij worden de zogenaamde rebellen massaal en openlijk ondersteund door speciale grondtroepen. De verschrikkelijke gevolgen van de massale moord op Libische burgers door NAVO-bommen en NAVO-steun op de grond is kennelijk niet een te hoge tol voor het bezit van de olie en de strategische ligging van Libië. Een schande voor de Nederlandse regering en een schande voor Nederland.

De inhoud van dit nummer van Manifest

In deze Manifest en op de website www.ncpn.nl worden weer analyses gemaakt van mondiale politieke en economische ontwikkelingen. We gaan in op de politiek-economische stuatie in Griekenland, Portugal, Italië en Engeland.

Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, beschrijft de rampzalige ontwikkelingen aldaar en Eda Yenil de toenemende repressie en intolerantie in Turkije. De onafhankelijke denktank E2020 voorspelt dat binnenkort twee fundamentele trends van de crisis tot een explosief mengsel zullen versmelten. Wiebe Eekman pleit voor samenwerking tussen klimaat- en vakbondsactivisten. Maarten Muis interviewde Pedro Guerreiro, lid van het CC van de Portugese CP. Jan Ilsink bespreekt (op de website) het boek van Klaus Blessing: 'Die Schulden des Westens, Was hat die DDR zum Wohlstand der BRD beigetragen?".

Na een zeer positief stuk over China plaatsen we een kritischer geluid van Rainer Rupp, net als Klaus Blessing een voormalig DDR-functionaris. Ron Verhoef analyseert (op de website) deze keer de relatie tussen sport en commercialisering. Rinze Visser verbindt de noodzaak van een socialistisch alternatief met de strijd voor het behoud van de sociale verworvenheden.

We roepen op deel te nemen aan een demonstratie voor de vrijlating van de 5 Cubaanse patriotten op zondag 11 september om 14.00 uur op het Museumplein tegenover het Orkesttheater.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen of compleet op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

De volgende krant verschijnt op donderdag 29 september 2011.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019