Van de redactie

corrie.jpg
Waarnemend voorzitter van Abvakabo FNV, Corrie van Brenk, temidden van een groepje leden tijdens de demonstratie op het Malieveld. Donkere wolken stapelen zich op, verzet is geboden en moet worden georganiseerd. (Foto Manifest/WvdK)
agnes_jongerius_18_april_2011_450x300.jpg
Het lijkt erop dat Agnes Jongerius, voorzitter FNV, zichzelf definitief 'buitenspel' heeft gezet door haar starre houding om zich ten koste van de vakbondsdemocratie vast te bijten in haar polderdeal. De grote meerderheid van de leden van Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten zijn het achterkamertjesgedoe meer dan beu! (Foto FNV)
vs-israel.jpg
De VS en Israël vormen nog altijd de belangrijkste drempel voor een Palestijnse Staat. Zij vormen bovendien het grootste gevaar voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten. Beide landen zijn gebaat bij onrust en oorlog(sdreiging).
cuba5.jpg
Op zondag 11 september vond in Amsterdam een demonstratie plaats, georganiseerd door Cuba Sol. Er werden aan voorbijgangers honderden folders uitgedeeld met daarin de achtergronden en de eis tot vrijlating van vijf Cubaanse patriotten die nu al dertien jaar gevangenzitten in de VS. (zie website www.ncpn.nl) (Foto Daniël Wardenier)

Terwijl de poppenkast in de Tweede Kamer vorige week een hoogtepunt bereikte met oeverloze discussies over fatsoensnormen dendert de mondiale crisis door. In plaats van het maken van een correcte analyse over aard en omvang van en oplossingen voor de crisis geeft het parlement een cabaretvoorstelling. In plaats van verzet tegen de draconische bezuinigingsmaatregelen vallen onze 'volksvertegenwoordigers' over elkaar heen met gezeur over fatsoenlijk gedrag in de Tweede Kamer. Alsof het tijd is voor burgerfatsoen. Alsof er geen bikkelharde problemen op de bevolking afkomen die andere politieke verhoudingen in de Tweede Kamer dringend noodzakelijk maken. Alsof de klassenstrijd niet langzaam maar zeker hoog op de agenda staat.

De oplossingen van Wilders deugen niet. Hij wijst de verkeerde schuldigen aan, maar hij beseft donders goed dat het gezever en hypocriete gedoe in de Tweede Kamer niet meer van deze tijd is. In Nederland staan we aan de vooravond van harde bezuinigingen en voortgaande afbraak van de staatsbemoeienis, daarbij horen de oubollige polieke spelletjes in het parlement niet meer. Wanneer staan de echte volksvertegenwoordigers op? Wanneer komt er een nieuwe frisse generatie parlementariërs die de werkende bevolking wel kan vertegenwoordigen, zonder studentikoos taalgebruik en maniertjes, maar met echte strijdlust en bereidheid de kop uit te steken voor de belangen van de meerderheid van de bevolking? Alleen dan kan de pas worden afgesneden van de gevaarlijke koers die Wilders vaart.

De meerderheid van de bonden ging inmiddels akkoord met de pensioendeal. Zoals we vorige keer al verwachtten is er werkelijk alles door de FNV-top aan gedaan om op 12 september de kogel door de kerk te krijgen zonder al te grote veranderingen aan het concept-akkoord. Achter het pensioendrama schuilt echter een andere tegenstelling. De tegenstelling tussen de polderaars en degenen die begrijpen dat alleen een strijdbare onafhankelijke opstelling van de vakbeweging loont. De generatie polderaars zal worden afgelost, omdat de financieel-economische situatie het bestaan van het sociaal-partnerschap niet meer toelaat. Het is nu vechten of verliezen. Er valt niet veel meer te verdelen, een middenweg bestaat niet. De ondernemers/werkgevers kiezen ervoor eerst hun eigen zaken veilig te stellen nu het economische tij keert. De volkspartijen hebben geen snoepgoed meer te verdelen en krijgen daardoor geen krediet meer van een groot deel van de bevolking dat zich weinig politiek bewust achter de grootspraak van Wilders schaart.

Pensioenakkoord schiet op alle fronten tekort

"Stel dat in een toelichting van een financieel product gerept wordt van ambities, maar er wordt geen enkele garantie gegeven op welke uitkomst dan ook. Stel dat die ambities gebaseerd zijn op verwachte rendementen, zonder dat duidelijk wordt hoe hoog die rendementen precies zijn. En stel dat de toelichting zwijgt over de kosten. Wie bij deze toelichting vraagtekens zou plaatsen, dient dat ook te doen bij het pensioenakkoord. Ondertussen kunnen werkgevers wel ingenomen zijn met het akkoord, want de premies worden bevroren. In het akkoord is ambitie een terugkerend woord. Het is mooi dat pensioenfondsen ambitieus zijn, maar ambitie is nog geen zekerheid." Dit schreef David Hollanders, onderzoeker bij TiasNimbas/Universiteit van Tilburg maanden geleden. Er is nog niets veranderd.

In een gezamenlijk persbericht van Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten van 20 september 2011 wordt dat nogmaals duidelijk gemaakt. Beide bonden stelden op maandag 19 september jl. als 'tussenoplossing' voor, tijdens de vergadering van de Federatieraad (FR) nog geen definitieve beslissing te nemen, "omdat de cijfers van minister Kamp nog ontbraken. Precieze gevolgen zijn dus nog niet bekend, hoewel het duidelijk is dat voor veel mensen met lagere inkomens nog een AOW-gat bestaat. Op basis van die cijfers wilden de bonden verder onderhandelen, om een vergelijkbare AOW te regelen voor deeltijders en anderen die geen volledige werkbonus opbouwen om een jaar AOW te overbruggen. Veel leden hebben vroegpensioen vanwege een zwaar beroep - zij moeten behoorlijk langer doorwerken om aan vergelijkbaar inkomen te komen. Ook op het gebied van risicodeling met werkgevers is slechts een zachte, mondelinge afspraak gemaakt: absoluut niet voldoende voor beide bonden."

FNV-voorzitter Agnes Jongerius, gesteund door de meerderheid van de veelal kleine bonden, volhardde echter in haar procedurele opstelling. De meerderheid van het Federatiebestuur luisterde niet naar de meerderheid van de leden binnen de FNV. Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten hebben ruim 825.000 leden. De statutaire meerderheid van de Federatieraad voor het pensioenakkoord heeft vooral gevolgen voor de pensioenfondsen (9 van de 10 grote) en cao-onderhandelingen (90 procent) van de achterban, waar miljoenen werknemers werkzaam zijn. Beide bonden stellen nu het leiderschap van Agnes Jongerius ter discussie. "Als de trein maar doordendert, moet je toch een keer de positie van de machinist ter discussie stellen."

Abvakabo FNV en FNV Bondgenoten voelen zich niet gebonden aan het akkoord en zullen doorgaan de Tweede Kamer, nu en in de toekomst, te blijven overtuigen van hun stelling dat het AOW-gat voor lagere inkomens gerepareerd moet worden. Daarom gaan beide bonden door met de onderhandelingen met minister Kamp en werkgeversvoorzitter Wientjes. Ze gaan ook door in de pensioenfondsbesturen, met werkgeversorganisaties en aan de cao-tafels, met de eis tot reparatie van het pensioen door de werkgevers. Het is Agnes Jongerius niet gelukt de belangen van de leden met elkaar te verbinden.

Wil de vakbeweging over 20 jaar nog bestaan, dan zal zij wel naar haar leden moeten luisteren. Dat is een juiste visie, zeker nu de klassenstrijd verhardt en een strijdbare vakbeweging vereist is. De veranderingen binnen de vakbeweging zullen niet pijnloos verlopen. Veel verantwoordelijken hebben zich in de loop van de afgelopen 30 jaar in slaap laten wiegen. Zij denken nog steeds iets voor de leden te kunnen bereiken alleen door onderhandelen. Onderhandelen heeft alleen zin als dat gebeurt op basis van strijd en de wil van de leden.

"We zijn hun niets verschuldigd, we zullen niet betalen"

Dit was de slogan in Griekenland op het Syntagma-plein op 21 september jl. En ook: "we kunnen de tegenstander verslaan" (zie verslag demonstratie elders in Manifest). Die inzet zal de komende periode hard nodig zijn en in veel meer landen zichtbaar worden. Er is sprake van een integrale neoliberale aanval op de rol van de staat en de verworven rechten van de werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden om de winsten van speculanten en het grootkapitaal veilig te stellen (zie artikel van de PvdA-B elders in Manifest). De Nederlandse ondernemersstrategie wordt uitgevoerd door het duo Verhagen/Rutte met gedoogsteun van Wilders. Die roept wel op te komen voor de belangen van de gewone man en vrouw, maar steunt intussen de grote lijnen van het beleid gewoon. Op de SP na is er geen oppositie in de Tweede Kamer. Het is als bij de slager: mag het een onsje meer (of minder zijn). Maar zelfs de SP spreekt van casinokapitalisme, alsof er ook nog een beter soort kapitalisme bestaat of denkbaar is. Het wordt tijd dat het systeem aan de kaak wordt gesteld. Het kapitalisme bevindt zich in de eindfase van zijn bestaan (zie de boekbespreking van István Mészáros op dewebsite). Van een vernieuwende maatschappij-orde is het verworden tot een destructief maatschappijsysteem dat dringend moet worden vervangen door een beter, toekomstbestendiger systeem: het socialisme. Het huidige kapitalisme in al zijn verschijningsvormen kan niet meer worden opgelapt, maar is tegelijkertijd - juist nu het in het nauw zit - gevaarlijker dan ooit.

Rijk legt bal bij gemeenten en burger

De drie regeringspartijen benutten intussen nog steeds samen en arrogant hun krappe kamermeerderheid - ondanks theatrale schijndiscussies - zonder noemenswaardige oppositie. Een stapel bezuinigingen ligt klaar voor de bevolking. De decentralisatie van taken die gepaard gaat met bezuinigingen plaatst de gemeenten voor de onmogelijke opgave om zorg en welzijn overeind te houden. Mensen die zorg nodig hebben zijn vooral afhankelijk van hun gemeente. Die zijn nog volop aan het reorganiseren en worden flink gekort. De bevolking wordt steeds meer aan haar lot overgelaten. In werk en zorg is zelfredzaamheid een toverwoord. Op vrijwel alle sociale terreinen gaat de overheid de bevolking minder helpen. Zowel de VNG als Divosa en Movisie wijzen erop dat de in de miljoenennota voorgestelde maatregelen de extra kwetsbare groepen het hardst dreigen te treffen. Movisie ziet de risico's van de 'stapel-effecten' die kunnen ontstaan door de maatregelen in de Wet werken naar vermogen en de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo. Het kabinet is volstrekt onrealistisch over de mogelijkheden om oplossingen te vinden en legt de rekening op het bord van de gemeenten. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer mensen hun zorgpremie niet kunnen betalen. Inmiddels hebben al meer dan 300.000 verzekerden een betalingsregeling.

Koopkrachtplaatjes Miljoenennota veel te optimistisch

De vakbond MHP noemt de koopkrachtplaatjes uit de Miljoenennota misleidend. Vooral huishoudens uit de middengroepen, ouderen met een redelijk aanvullend pensioen, ambtenaren en mensen met een handicap of een chronische ziekte zullen door een stapeling van effecten vaak veel slechter af zijn, dan het beeld dat de Miljoenennota schetst. Het gaat dan al gauw eerder over 5 procent dan de nu geschetste 1 procent koopkrachtachteruitgang. Door de stapeling van maatregelen zullen sommige huishoudens de rekening van de crisis extra hard gaan voelen. De MHP vindt dat het kabinet wel erg gemakkelijk allerlei lastenverzwarende maatregelen neemt en neerlegt bij groepen, die in het algemeen niet zo snel protesteren. Door de lastenverzwaringen wordt de economische groei extra geremd en zal de werkloosheid weer gaan oplopen.

Er blijft maar een weg open: massaal en zo breed en politiek mogelijk verzet door massa-actie en strijd in de bedrijven. Het Haagse Plein en het Malieveld moeten steeds vaker en steeds meer vollopen. Op maandag 19 september jl. vond de aftrap op het Malieveld plaats. Het Openbaar Vervoer in de drie grote steden zal in oktober 24 uur plat gaan, ondanks het feit dat de drie VVD-wethouders inmiddels om zijn en de aanbesteding lijken te accepteren. Afgelopen woensdag vond op het Plein een demonstratie plaats van 'Wij zijn de thuiszorg', met ondersteuning van Abvakabo FNV en de actiegroep 'Zorg geen markt'.

De enige begaanbare weg in eigen land is - we blijven het herhalen - dat de progressieve leden van de PvdA, de SP, andere partijen en de vakbeweging een gezamenlijk front vormen tegen alle pogingen om het kapitalisme weer op te lappen en de rekening van de crisis te leggen bij degenen die haar niet hebben veroorzaakt. De NCPN en haar krant Manifest willen een rol blijven spelen om materiaal aan te dragen voor de noodzakelijke ideologische strijd. De krant zal dat nog kleurrijker doen dan in het verleden.

Kapitalisme in crisis wordt mondiaal steeds gevaarlijker

De rekolonisatie van Libië door het imperialistische Westen, vanwege zijn olie en ligging gaat onverminderd door. Daarbij worden de zogenaamde rebellen massaal en openlijk ondersteund door speciale grondtroepen. De strijd vindt nog steeds in volle hevigheid plaats. Manifest geeft enige achtergrondsinformatie. De (Verenigde) Communistische Partij van Syrië richt zich tot de wereld in een lange verklaring die we op de website plaatsen.

Een groep van 50 zelfbenoemde 'studenten-rebellen' van verschillende leeftijd viel op 12 september jl. de kantoren van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Chili in Santiago binnen. Het duurde een vol uur voor de politie kwam opdagen. Intussen konden de indringers vier CP-medewerkers verwonden, ramen en deuren vernietigen en elektronische apparatuur kapotmaken en stelen. Misdadigers vernielden twee dagen eerder CP-kantoren in Iquique en twee weken eerder in Temuco. Andere politieke formaties betuigden uitgebreid solidariteit met de CP. De partij van Linkse Christenen: "Geen provocatie kan de Communistische Partij uit het hart van de Chileense volk scheiden." De Linkse Mapuche Raad (inheemsen) verklaarde, "Wat [de regering] het meeste stoort is de steun die de partij krijgt." De CP moedigt de strijd aan van de studentenbeweging, die samen met vakbonden en maatschappelijke organisaties al meer dan vier maanden eisen stellen aan de rechtse regering van Chili.

De inhoud van dit nummer van Manifest

In deze Manifest en op de website www.ncpn.nl worden nog meer analyses gemaakt van mondiale politieke en economische ontwikkelingen. We plaatsen in dit nummer van Manifest een kritisch geluid over China van het Internationaal Bureau van de Griekse CP (KKE) (deel 1). We gaan in op de politiek-economische stuatie in Griekenland, Italië en Duitsland. Onze correspondent in Griekenland, Anna Ioannatou, beschrijft de afbraak van het onderwijs en de vermarkting aldaar en Eda Yenil het ontstaan van de Tweede Republiek in Turkije. De bijdrage van de onafhankelijke denktank E2020 kon niet op tijd worden vertaald. Daavoor in de plaats twee andere artikelen, vertaald door Louis Wilms: Inflatie als mogelijk Duits antwoord op de schuldencrisis en de jeugdwerkloosheid in de EU. Rainer Rupp maakt een vergelijking op de website tussen de crisis in Italië en die in de VS. We plaatsen de speech van Louis Verheyden die Wiebe Eekman stuurde n.a.v. de demonstratie tegen atoomenergie op 17 september jl. in Tihange op de website. Maarten Muis gaat nader in op de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv), bedoeld om het loonpeil verder te verlagen.

Ron Verhoef kritiseert het nieuwste schrijfsel van Bolkestein. Rinze Visser beschrijft in zijn rubriek de groei van de nieuwrechtse fobieën. De afdeling Lemsterland legt een relatie tussen stedelijke schaalvergroting, bezuinigingen en uitholling van de (parlementaire) democratie. Wil van der Klift start op de website een discussie over het groeiende individualisme en de noodzaak van werken onder de massa.

Op 11 september jl. vond een succesvolle demonstratie plaats voor de vrijlating van de vijf Cubaanse patriotten op het Museumplein. In een interview op de website van Willem van Kranenburg met mw. Zelmys M. Dominguez Cortina, ambassadrice van de Republiek Cuba wordt nader ingegaan op de achtergronden.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

Handen af van ons inkomen, van onze uitkeringen en pensioenen, van onze werkgelegenheid, van onze voorzieningen. "Wij betalen niet voor jullie crisis". Voor sociale vooruitgang en socialisme.

"Een ander maatschappelijk bestel is dringend nodig. Het huidige kapitalistische bestel is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt. Het kortetermijn-winstdenken moet worden vervangen door een politiek die rekening houdt met de grote vraagstukken van drinkwatervoorziening, milieuproblematiek en voedseltekorten. Maar tegelijkertijd moet vooral de verzorgingsstaat als eerste stap op weg naar het socialisme worden verdedigd en verder opgetuigd. Het grote graaien dat sinds begin jaren tachtig leidde tot steeds grotere verschillen tussen arm en rijk moet worden gestopt en omgekeerd. De onmogelijkheid van een 'eerlijk' kapitalisme kan steeds makkelijker worden aangetoond. Kapitalisme met een menselijk gezicht kon slechts in beperkte delen van de wereld bestaan en daar ook alleen tijdelijk, op termijn is het onbestaanbaar."

We plaatsen weer een aantal artikelen alleen of compleet op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website. (zie www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

  1. Partij, individualisme en werken onder de massa (Wil van der Klift).
  2. 'Socialisme of Barbarij', boekbespreking István Mészáros.
  3. Open brief van Syrische communisten over situatie in Syrië.
  4. Speech Louis Verheyden op anti-atoombetoging in Tihange/België.
  5. Concurrentiestrijd tussen dollar en euro (Rainer Rupp).
  6. Interview met ambassadrice Cuba over de 'Vijf' (Willem v. Kranenburg).

De volgende krant verschijnt op donderdag 27 oktober 2011.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019