Mooie woorden

Nieuwrechtse fobieën

truke.jpg
TRUKE

Rinze Visser

Er zijn zo van die onderwerpen waarover je, alvorens erover te schrijven, goed moet nadenken. Waarbij je zorgvuldig je woorden moet kiezen omdat het om een politiek gevoelig onderwerp gaat. Zoals de slachtpartij in Oslo waar men voorlopig nog niet over is uitgepraat, gepleegd door een 'eenling', maar wiens politieke drijfveren gedragen worden door veel meer 'eenlingen'. Is dat afschuwelijke gebeuren het onderwerp? Nee, maar het is de zoveelste aanleiding tot het door mij bedoelde onderwerp.

In het zogenaamde manifest van de terreureenling staat onder meer dat de 'marxistisch/multiculturalistiche krachten geëxecuteerd moeten worden'. Zie de relatie met de veelvuldig getrompetterde 'linkse hobby's', ook hier te lande door nieuwrechts (PVV-Wilders) uitgeblazen. Geen daden met woorden gelijkstellen of vergelijken, hoor ik zeggen. Ho ho, wat hier gebeurt is woorden met woorden vergelijken. Want 'marxistisch/multiculturalistische krachten executeren' is de moordenaarsvariant van linkse hobby's elimineren.

Maar nu waar het hierom gaat. Het marxisme, communisme, socialisme, wordt zowel door de massaslachter als de door verkiezingen groot geworden nieuwrechtse, populistisch genoemde, politieke partijen of bewegingen gehaat en steeds met multiculturalisme, met immigratie en ook met negatieve aspecten ervan in verband gebracht. Het is een nogal wijdverbreide gedachtegang dat wat als links gezien wordt de massa-immigratie en de opname van vluchtelingen/asielzoekers in Europa en dan met name ook in ons land, op gang heeft gebracht. Nog even sterk, misschien nog wel sterker dan eerst, wordt deze gedachte uitgesproken met de woorden: zij hebben al die mensen hier naartoe gehaald. Met 'zij' worden ook de Staat der Nederlanden, de gevestigde politieke partijen bedoeld die geen weerstand aan de immigratiepolitiek van 'links' wilden of konden bieden.

Multiculturalisme is dan de politiek van het marxisme, van links, van de roden, die zich een maatschappij wensen met zoveel mogelijk mensen van verschillende culturele achtergrond. 'Kleurrijk' was hier het modewoord. Niet de ongelijkmatige kapitalistische, de aan het systeem inherente economische drijfveren in relatie tot de mensenstromen over de wereld worden gelinkt aan het marxisme, aan de communistische/socialistische wereldbeschouwing, maar wél het bewust bevorderen van immigratie, teneinde de politieke doelstelling - een multiculturele samenleving - te bevorderen.

Volgens de haters van een vermeend marxistisch multiculturalisme is die doelstelling het in praktijk brengen van 'proletariërs aller landen verenigt u'. Zo staat links, dus communisme (dat ziet men in die kringen heel breed) ook voor het minachten van de autochtone arbeidersbevolking, door te beweren dat we de gastarbeiders destijds - veelal van islamitische huize - hier nodig hadden omdat de Nederlandse arbeiders te beroerd waren om dat werk te doen. Links, dus ook communisten, staat in hun ogen voor het zwijgen over of het goedpraten van overlast en criminaliteit, waarbij met name immigranten betrokken waren. Links staat in hun ogen voor het 'op schoot nemen van allochtonen', voor de bouw van 'nog meer moskeeën', voor boerka's, voor meer allochtonen in parlementen, gemeenteraden, bij de politie; voor het uiten van diverse culturen, vooral de islamitische.

Links staat in hun ogen voor het opgestoken vingertje en het al te gemakkelijk gebruiken van de beschuldiging van racisme als het om de autochtone arbeidersbevolking gaat, vooral waar het om snel van bevolkingssamenstelling veranderende buurten ging. Waarom partijen als de PVV en eerder ook de LPF onder delen van de arbeidersbevolking zoveel sympathie genereren, daarover hoeven wij, gezien het voorgaande, niet ingewikkeld te doen. Overigens is er de PVV alles aan gelegen dit beeld nog te versterken.

Dat dit ook het politiek bewuste zicht op het feit van de klassenmaatschappij en de noodzaak van strijd tegen de sociale afbraak ernstig heeft vertroebeld, hoeft geen betoog. In anticommunistische ogen wordt en is verbreiding van de islam een gevaar voor het in stand houden van westerse verworvenheden, zoals vrijheid van meningsuiting, voor vrouwen- en homorechten. Over sociale rechten van de arbeidersbevolking, alsook 'westerse' verworvenheden, hoort men ze niet praten. Eerder worden deze sociale rechten door hen gezien als een magneet voor het aantrekken van 'nog meer islam' in Europa. Zo kan protest tegen het sociale afbraakbeleid gezien worden als een pro-islampolitiek of wel het verdedigen van een ter discussie staande multiculturele samenleving. Hoewel de PVV dat, gezien het willen behouden van sympathie onder de arbeidersbevolking, niet openlijk zegt, kwam dit wel tot uitdrukking toen Wilders in de Tweede Kamer moslims 'het stemvee van de PvdA' noemde.

De 'multiculturele samenleving' is een begrip dat door alle politieke geledingen - van links tot rechts - voor het eigen politieke genoegen gebruikt is en wordt: door 'links' nagestreefd, door gematigd rechts getolereerd en tot en met gewantrouwd en door uiterst rechts, zoals de PVV, fel bestreden. Terwijl het bij mijn weten in geen enkel partij- of verkiezingsprogramma is opgenomen. Maar als al eerder vanuit intellectuele PvdA-kringen het faillissement ervan is aangekondigd en als nog niet zolang geleden mevrouw Merkel - niet de eerste de beste in Duitsland en Europa - de multiculturele samenleving mislukt noemde. Als veel verlichte geesten antiracisme en een menselijk immigratiebeleid steeds koppelden aan de wens tot multiculturalisme. Is het dan zo gek om te veronderstellen dat dit door uiterst rechts, door de meest felle anticommunisten, een multiculturele samenleving als een politieke, door links nagestreefde doelstelling wordt gezien?

Het opnemen van vluchtelingen mag niet afhankelijk zijn van en gekoppeld zijn aan een politieke wens van multiculturalisme. Wereldontwikkeling verband houdende met kapitalistische politiek-economische omstandigheden kan ertoe leiden dat mensen vanuit andere culturen, met andere gewoonten en religies, zich in andere landen vestigen. Dat hoeft geen 'verarming' genoemd te worden maar ook niet per se 'verrijking'. In dit verband is heel belangrijk dat vanuit de nieuwste kapitalistische ideologie en propaganda in feite individueel en daarmee ook massale verhuizing wordt aangemoedigd, met als voorbeelden de situatie in de Verenigde Staten van Amerika. Geen middelen van bestaan meer door veranderde economische omstandigheden? Ga een nieuw leven beginnen...! Pak je armoedje bij elkaar en probeer het ergens anders... ! Leun niet op de staat die voor ander werk zou moeten zorgen en die rampgebieden zou moeten herstellen... Zelfs in ons land wordt dit al aangemoedigd: verwacht het niet langer van de overheid, van de politiek, maar neem je lot in eigen hand... Wordt ZZP'er, verhuis vanuit de krimpgebieden naar de grote stad waar je meer kansen zult hebben. Neem risico's, wordt de ondernemer van je eigen leven en blijf verre van die betuttelende, alles overheersende staat...

Er ontstond als vanzelf een samenleving met minderheden uit andere werelddelen, recentelijk ook uit andere landen van Europa, met andere gewoonten en gebruiken. Onderdeel en uitkomst van de op gang gekomen mondialisering, een fase in de ontwikkeling van het kapitalisme. Er kan van de autochtone arbeidersbevolking niet verlangd worden dat zij dit een fijne ontwikkeling vindt. Maar alles staat of valt met de mate van politiek bewustzijn, met het kunnen denken vanuit klassenverhoudingen in de wereld, in eigen land, in eigen stad, dorp en wijk, waarbij afkomst van mensen veel minder belangrijk is.

De klappen die het communisme heeft gehad en waarvan de gevolgen dagelijks merkbaar zijn hebben het mede mogelijk gemaakt dat uiterst rechts, haatverspreidende partijen en formaties aan invloed gewonnen hebben. Hiervan uit- gaande is het des te opmerkelijker en belangrijker dat er nog mensen zijn - vooral in partijverband! - die de communistische principes hooghouden! Laten wij daar trots op zijn en werken aan betere tijden.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019