Van de redactie

cyprus2.jpg
Andros Kyprianou, secretaris-generaal van de communistische partij van Cyprus (Akel) wordt door demonstranten op 19 maart jl. hartelijk begroet. De strijd gaat door. (Foto: Akel)
kaaiman.jpg
Hollands kapitaal vindt zijn weg via de Kaaiman-eilanden in de zakken van de heersende klasse. (Foto: Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum Projects/Flickr/cc/by)
maduro1.jpg
De presidentsverkiezing in Venezuela vindt plaats op 14 april a.s. De conservatief Capriles zal worden verslagen door Nicolás Maduro, met unanieme steun van de CP van Venezuela. (Foto: PCV)

De kapitalistische crisis woekert voort en de schadelijke gevolgen voor de meerderheid van de bevolking worden steeds meer zichtbaar en voelbaar. Zelfs de burgerlijke media zijn gedwongen dit dag in, dag uit te melden. Lang waren dit soort analyses alleen in Manifest te lezen. Lang werden we uitgemaakt voor zwartkijkers en doemdenkers. We worden nu links en rechts ingehaald door zwartgallige mediaberichten. Daarom deze keer geen uitgebreide informatie over alle achteruitgang. Het is inmiddels overal te horen, te zien en te lezen.

Op zaterdag 6 april jl. vonden een indrukwekkende strijdbare manifestatie en demonstratie plaats in Den Haag. Handen thuis, Rutte! Abvakabo FNV organiseerde een betoging tegen de afbraak van de Thuiszorg, waar 100.000 mensen hun baan dreigen te verliezen. Er namen zo'n 6.000 mensen aan deel, de grootste Thuiszorgactie ooit. "Wat er ook gebeurt we zullen de afbraak niet pikken", zei Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV en kandidaat voorzitter van de nieuwe FNV. Er werden 137.961 handtekeningen overhandigd aan de verantwoordelijke staatssecretaris Van Rijn (PvdA) en de Abvakabo FNV presenteerde een studie waaruit blijkt dat de bezuinigingsoperatie meer gaat kosten dan opleveren. (zie verder site van Abvakabo FNV)

De strijdbare demonstratie vond plaats op een belangrijk moment. Werknemers- en werkgeversorganisaties meldden dat hun gesprekken over een mogelijk Sociaal Akkoord wellicht nog weken langer gaan duren. Het lijkt erop dat - tenminste voorlopig - de verkorting van de WW-duur en de versobering van het ontslagrecht van de baan zijn. Om succes te boeken moet de druk van onder op echter worden opgevoerd. De demonstratie van zaterdag 6 april was een noodzakelijk startschot.

Om het inzicht in de ontwikkelingen binnen een tweetal grotere FNV-bonden te vergroten sprak Manifest uitvoerig met de secretarissen van FNV-Bouw, Ruud Baars en Abvakabo FNV, Ruud Kuin. Deze interviews beslaan een groot deel van deze krant. Een bewuste keuze om juist nu twee bestuurders aan het woord te laten die direct betrokken zijn bij de opbouw van de nieuwe FNV en minstens indirect bij de onderhandelingen over het Sociaal Akkoord.

Schandalen, schandalen...

De kranten staan vol met schandalen. De betrokkenheid van Nederlandse rijken en multinationals bij het wegsluizen van enorme kapitalen naar belastingparadijzen wordt met de dag duidelijker. De nervositeit onder de heersende klasse neemt toe. Moet de Europese 3-procentsnorm wel of niet in 2014 worden gehaald? Zo ja, hoe hard moet de bevolking daar dan voor bloeden en op welke manier? Hoe slecht is dat voor de economie? Zo nee, waar moet het geld dan nu aan worden besteed? Een voortdurend gestoei tussen netto en bruto inkomen vindt plaats. Hoe hoger het netto inkomen hoe lager het voorzieningenpeil. Voor de bevolking dus altijd negatief. Krijg je iets meer in je portemonnee, moet je hogere eigen bijdragen betalen en vervallen tal van collectieve voorzieningen, waardoor het leven aanzienlijk duurder wordt en er in de sectoren waarop bezuinigd wordt weer meer werklozen vallen.

Meer en meer mensen raken hun baan kwijt en kunnen rekeningen niet meer betalen. De kans om werkloos te worden stijgt met de dag. Het aantal risicohuishoudens is in vier jaar tijd snel gegroeid en ligt ruim boven de miljoen. In werkelijkheid is de snelheid van de afbraak nog nauwelijks bij te houden. De media en verantwoordelijke politici beweren dat er aan het einde van deze donkere tunnel licht valt te bespeuren. Vergeet het maar!

Rijken rijker, armen armer

Het aantal mensen dat uit de boot valt neemt steeds meer toe. Mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt totdat ze door ziekte of werkloosheid werden getroffen zijn nu afhankelijk van een verzorgingsstaat die in sneltreinvaart wordt afgebroken. Met grote brutaliteit worden de versoberingen voor de slachtoffers van het systeem doorgevoerd, terwijl de rijken hun miljarden wegsluizen naar belastingparadijzen. De afbraakmaatregelen veroorzaken echte ontberingen en pijn bij talloze mensen, maar de media kiezen ervoor de verslechteringen goed te praten. Mantelzorg en eigen verantwoordelijkheid worden als remedie absurd opgeblazen. De rijken profiteren inmiddels van nieuwe belastingverlagingen en investerigsplannen voor de bouw van nieuwe blikvangers en high-speed treinverbindingen die niet werken en die miljoenen kosten. De armen worden gestraft voor het arm-zijn en de rijken worden beloond omdat zij rijk zijn, gebaseerd op een ideologie die haat en minachting voor de arbeidersklasse uitstraalt. De actuele betekenis van de termen arbeidersklasse en heersende klasse wordt door steeds meer mensen begrepen. Er is een heuse oorlog gaande, een klassenoorlog.

Een klein groepje rijken wordt steeds rijker. De kloof tussen dit groepje en de meerderheid van de (werkende en uitkeringsgerechtigde) bevolking verbreedt zich dagelijks meer. De rijkste 100 mensen op aarde kunnen de armoede vier keer beëindigen, zegt Oxfam Novib. De explosie van rijkdom vergroot de ongelijkheid in de wereld en vormt een groeiend obstakel om de armoede te beëindigen. Volgens Oxfam Novib bedraagt het gezamenlijke netto jaarinkomen van de rijkste 100 mensen in de wereld 240 miljard dollar, maar liefst vier keer het bedrag dat nodig is om de armoede in de wereld te beëindigen. Het inkomen van de rijkste één procent van de bevolking is de afgelopen 20 jaar met 60 procent gegroeid. De financiële crisis heeft de ongelijkheid alleen maar verder vergroot! Het sprookje dat rijkdom vanzelf leidt tot meer welvaart voor iedereen is definitief doorgeprikt. Het tegendeel is waar.

Grote Nederlandse multinationals maken massaal gebruik van brievenbusfirma's in belastingparadijzen als Bermuda, de Bahama's en de Kaaimaneilanden. De ondernemingen hebben in totaal 237 dochterbedrijven gevestigd in één van de negen belastingvrije landen ter wereld. Shell en ABN Amro hebben veruit de meeste postbusfirma's. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de dochterbedrijven van 26 grote Nederlandse multinationals op Bermuda, de Kaaimaneilanden, de Bahama's, Bahrein, de Malediven, de Britse Maagdeneilanden en de drie Britse Kanaaleilanden. In deze negen landen betalen bedrijven 0 procent belasting over hun winst. Het grootste Nederlandse bedrijf, Shell, heeft in zes belastingvrije landen in totaal 85 dochterbedrijven. ABN Amro zit met 54 dochters in vijf landen en oliehandelaar Vitol heeft 17 bedrijven in eveneens vijf landen.

Volgens Oxfam Novib wordt in belastingparadijzen naar schatting 32 biljoen dollar, ofwel een derde van het wereldwijde vermogen geconcentreerd. Door deze routes voor belastingontwijking af te breken zou 189 miljard aan extra belastinginkomsten kunnen worden gegenereerd. Andere schattingen circuleren nu dagelijks. De deksel lijkt nu eindelijk van de beerput... of wordt ook deze put weer snel gedempt? (Zie verder de verklaring van de EVV op onze website www.ncpn.nl en de recente artikelen in de media over, legale en illegale, particuliere en collectieve belastingontduiking, waar de gewone belastingbetaler voor opdraait).

De strijd is pas net begonnen. De beerputten pas kortgeleden geopend. De vakbeweging toont pas zeer recent weer een strijdbaar en politiek gezicht. Het zal dus gaan om een langdurige consequente (her)opbouw van een activerende vakbeweging, om het zoeken naar eenheid. Ruud Kuin en Ruud Baars geven inzicht in de noodzakelijke richting van die strijd. De inzet? Zoeken naar eenheid en gezamenlijke kracht. Geen illusies koesteren dat er met deze 'VVDA'-regering iets kan worden bereikt. PvdA en VVD lijken teveel op elkaar. De duizenden kiezers die hun hoop nog steeds vestigen op de huidige PvdA-leiding zullen bedrogen uitkomen. Centraal staat de opbouw van een brede democratische linkse beweging die zich richt tegen het Europa van het Kapitaal. Dat betekent op dit moment vooral: de klassenstrijd in eigen land versterken, zoeken naar eenheid en linkse samenwerking.

Maar bovenal geldt: of de politieke oplossingen linksom of rechtsom worden gezocht, of ingrepen worden uitgesteld of niet, het zal allemaal niet baten. De kapitalistische crisis kan er niet door worden gestopt. Die woekert gewoon door, kan zonder draconische maatregelen niet worden opgelost en zorgt op korte en langere termijn voor nieuwe aanvallen op het levenspeil van de bevolking. Het kapitalisme zelf zorgt voor steeds meer crisis.

Het volgende artikel in de reeks vertalingen uit de Socialist Voice wordt vanwege plaatsgebrek vooruitgeschoven naar Manifest 5. In die artikelen wordt herhaaldelijk gewezen op de noodzaak voor het Kapitalisme van een gigantische (draconische) kapitaalvernietiging (zoals gebeurde gedurende WO II). Het lijkt er nu op dat er bewust is gelekt door Portcullis Trustnet (PTN) in Singapore en Commonwealth Trust Limited (CTL) op de Britse Maagdeneilanden over geld in belastingparadijzen met als doel een deel van het overtollige kapitaal te laten verdampen. Er is een gigantische oorlog gaande tussen de rijken onderling. Geprobeerd wordt m.n. het kapitaal van de grote multinationals en banken te sparen en dat van kleinere bedrijven en banken en rijke particulieren en van niet-westers kapitaal te laten verdampen (zie ook Cyprus). Het is compleet oorlog in kapitalistenland.

Manifest zal zo snel mogelijk de theoretische SV-artikelen verbinden met de praktijk van de dag, nu die oorlog in de burgerlijke media zichtbaar wordt voor iedereen. Wie zullen worden beschermd, wie mogen/moeten bloeden? Wat betekenen de cyberaanvallen op de Nederlandse banken? De lekken en aanvallen lijken niet toevallig tegelijkertijd plaats te vinden. Er is een economische oorlog gaande! Wie worden de dupe naast een rijtje rijke - maar voor het systeem niet wezenlijk belangrijke - particulieren? Staat er ook een echte oorlog voor de deur (Korea, Midden-Oosten?), omdat er ook een keiharde strijd gaande is tussen het Europese kapitaal en het Amerikaanse? Staan we aan de vooravond van een Derde Wereldoorlog? Of is die toch te gevaarlijk gezien het nucleaire gehalte van het oorlogstuig en proberen de kapitalisten hun oorlog (voorlopig nog) uit te vechten met economische middelen?

Internationaal

Na het overlijden, op 58-jarige leeftijd, van de president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, op 5 maart jl. staat de verkiezing van een nieuwe president in Venezuela op de agenda. Na de verkiezing zal Manifest nader ingaan op de situatie in de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Er staan grote belangen op het spel voor de bevolking van Venezuela, de bevolking in andere delen van Latijns-Amerika en zeker ook voor alle progressieven in de rest van de wereld. De CP van Venezuela besloot unaniem de kandidatuur van Nicolás Maduro voor het presidentschap te steunen. Hij straalt leiderschap uit en weet - net als Hugo Chávez - te inspireren.

"Natuurlijk was Jorge Zorreguieta op de hoogte van de verdwijningen. We wisten het allemaal." Dat zei huisvriend Mario Cadenas Madariaga in een gesprek met Volkskrant-correspondente Marjolein van de Water. "Maar het alternatief was nog veel erger", ging hij verder. "De guerrillero's wilden een socialistische staat maken van Argentinië, dat was pas écht onacceptabel." Het is maar dat we het weten. Het is maar dat we weten hoe er in kringen van ons koningshuis wordt gedacht. De rijke heersers van deze aarde hebben soms aardige gezichten, maar gaan over lijken als ze hun macht en rijkdom moeten verdedigen. Dan zijn de levens van vakbondsmensen niet langer heilig. In Nederland moeten we het kennelijk nog een tijdje uithouden met een achterhaald instituut, maar het toenemende verzet onder de Nederlandse bevolking stemt hoopvol.

In Hongarije voltrekt zich op dit moment een fascistische kentering. Daar marcheren de bruinhemden weer openlijk op straat en worden joden en Roma aangevallen, op Cyprus heeft het Duitse kapitaal huisgehouden. De CP van Cyprus, Akel, roept op tot een referendum. Op het komende 19e Congres van de Griekse CP van 11 tot 14 april a.s. worden belangrijke strijdbare antwoorden voorgesteld. Het kapitalisme wordt steeds gevaarlijker, het is tijd voor een menselijke samenleving: het socialisme.

Manifest zal ook dit jaar weer zaken verhelderen en een basis leggen voor de praktische strijd in buurten en bedrijven en een bijdrage leveren aan het omzetten van de opkomende spontane elementaire beweging (als gevolg van het brutale optreden van het kapitaal) in georganiseerde maatschappelijke strijd, met name in de vakbeweging.

Omdat op het moment van de productie van de krant te weinig bekend is over de verschillende 1 mei-vieringen zal Manifest die binnenkort op de website www.ncpn.nl plaatsen.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

We plaatsen deze keer weer een aantal artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'Marxistische analyses'.

Deze keer alleen op de website:

  1. Condoleance PCC n.a.v. overlijden Hugo Chávez, vertaling Anne Vervoorn,
  2. Elke dollar naar Afrika kost 10 dollar, Alvin Mosioma/MO,
  3. Strijd tegen belastingparadijzen nodig, EVV, vert. WvdK,
  4. De economie in winter 2013, vertaling Ardengo Persijn,
  5. DKP gaat met vernieuwde leiding straat op, vert. Solidair en WvdK,
  6. Kritieke situatie Bahrein, Nat. Bevrijdingsfront, vert. Louis Willems.

Manifest nummer 05/2013 verschijnt op donderdag 9 mei 2013.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019