Van de redactie

delfzijl_protest5.jpg
Groningse demonstranten richten hun pijlen op minister Kamp, die suggereerden dat de ontslagen specialistische proces-operators van Aldel wel als bouwvakkers aan de slag kunnen. (Foto: FNV Bondgenoten)

Het Nederlandse sociale stelsel wordt stelselmatig verder afgebroken. Volgens sommige rechtse neoliberale economen zelfs nog lang niet snel en grondig genoeg: ondanks de reusachtige verrijking van enkelen en verarming van de meerderheid van de bevolking; ondanks het feit dat de koopkracht de komende vier jaar waarschijnlijk rond de nul procent zal zijn; ondanks het feit dat het mkb daardoor nog verder zal wegkwijnen. Planmatig en star wordt het Europese draaiboek afgewerkt dat vanf 2000 de koers bepaalt. Flexicurity en lage arbeids-, loon-, uitkerings- en pensioenkosten moeten de winstgevendheid van banken en grote bedrijven blijven verzekeren.

Om niet al te snel door het ijs te zakken wordt het inkomen nog enigszins in stand gehouden, maar wel ten koste van het voorzieningenniveau. Ietsje minder belastingdruk ten koste van aanzienlijke afbraak van het sociale voorzieningenniveau. De driehonderd rijkste mensen op aarde zijn samen goed voor 3700 miljard dollar! Zij werden vorig jaar weer 524 miljard dollar rijker. De meeste mensen op de wereld moeten daarentegen zien rond te komen van zo'n 950 euro per persoon per jaar! Volgens Quote bezaten de 500 grootste rijkaards in Nederland in 2013 samen 113,1 miljard euro. In ons land wordt je geacht al een 'middeninkomen' te hebben als je tussen 27.000 en 59.000 euro bruto per jaar verdient. De inkomensongeljkheid, voor een belangrijk deel veroorzaakt door een snel oplopende werkloosheid, neemt in de westerse landen in snel tempo toe. Ruim een half miljoen mensen in Nederland is inmiddels genoodzaakt twee banen te nemen om rond te komen. Een kwart van de zzp'ers is nu freelancer uit nood. De rijken worden snel rijker, de armoede en bestaansonzekerheid voor de rest van de bevolking nemen verder toe. De groei van deze schandalige kloof geeft aan waarom klassenstrijd onvermijdelijk is.

De kapitalistische crisis verdiept zich

"In veel Europese landen begint pessimisme te overheersen. De verwachting dat volgende generaties het beter zullen hebben dan hun ouders verdwijnt als sneeuw voor de zon. De voortdurende financiële en economische kapitalistische crisis heeft een decennialang gevoel van vooruitgang abrupt gestopt. De meeste Europeanen verwachten dat de komende generatie het slechter zal hebben dan hun ouders. Minder baanzekerheid, minder werkvreugde en meer stress, minder zekere pensioenen, lagere lonen, minder tijd voor sociale contacten, minder confortabele huisvesting." (Bron: NRC, 31-12-2013) We zien dat terug in de Nederlandse cijfers. In tegenstelling tot het vorige rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2011 blijkt dat de kapitalistische crisis zich nu wel laat gelden "in termen van koopkrachtverlies, oplopende werkloosheid en toename van de armoede". Vijf jaar geleden was nog 81 procent tevreden over de economie, nu is dat nog maar 47 procent.

Alles draait om bewustwording

Hoelang zal de Nederlandse kiezer bereid zijn het fabeltje te geloven dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in ons land en dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel? Hoelang blijven de kiezers nog achter de falende leiders op het Binnenhof aanlopen? Hoelang blijven ze geloven dat je in Nederland nu eenmaal altijd water bij de wijn moet doen? Wanneer wordt duidelijk dat de poppenkast in Den Haag alleen maar is bedoeld om de bevolking af te leiden van de noodzakelijke strijd? Hoelang gunnen de lokale kiezers de plaatselijke vertegenwoordigers van de Haagse toneelspelers nog mandaat om voor hen op te treden? Worden de gemeenteraadsverkiezingen in maart een afstraffing? Hoelang blijft de bevolking denken dat klassenvrede en 'sociaal partnerschap' beter zijn dan klassenstrijd? Wanneer wordt duidelijk datde meerderheid van de bevolking bestolen wordt door een kleine rijke elite? Wanneer wordt duidelijk dat de werknemers niet met hun pet in de hand ja moeten knikken tegen alle ondernemersgrillen? Hoelang blijft het fabeltje bestaan dat het normaal zou zijn voor een bijstandsuitkering dwangarbeid te moeten verrichten? Wanneer wordt duidelijk dat niet de ondernemers aan de basis staan van voorspoed en productie maar de miljoenen werkenden? Wanneer wordt duidelijk dat kleine zelfstandige ondernemers evenzeer het slachtoffer van de vraatzucht van de grote multinationals zijn?

En nog een stap verder: wanneer zal duidelijk worden dat alleen strijd in buurten en bedrijven een uitweg biedt, en dat het huidige parlementarisme van de SP - hoe goed ook bedoeld - uiteindelijk een doodlopende weg is? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen consequente strijd loont, dat alleen die weg tot succes kan leiden? Wanneer zal duidelijk worden dat er een andere strijdbare houding moet ontstaan als antwoord op de voortdurende kapitalistische crisis? Vraag het antwoord aan de werknemers in de thuiszorg, de schoonmakers, Philip Morris, bij AkzoNobel in Deventer en bij Aldel in Groningen. Zij begrijpen dat alleen door actie kan worden gewonnen. Trouwens hoelang pikt de Groningse bevolking het nog dat het aardgas onder haar huizen wordt weggepompt, met alle risico's van dien? Dus: Hoe ver en hoe snel zal de FNV-leiding gaan met het ontpolderen? Wanneer en hoe vlug versnelt de nieuwe FNV in beweging haar strijdbare en politieke koers?

De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Maar sprookjes, verdraaiingen en illusies worden altijd uiteindelijk ingehaald door de feiten.

Europese crisis is nog lang niet voorbij

Een groeiend aantal serieuze economen maakt zich zorgen over de financiering van de almaar groeiende staatsschulden in de VS en Europa. Europese banken keken vorig jaar aan tegen bijna 1200 miljard euro aan dubieuze leningen. Bijna 100 miljard euro meer dan in 2012. Kunnen die ooit worden terugbetaald? En zo ja, door wie? Nederlandse banken bezitten inmiddels voor 57 miljard euro aan dubieuze leningen; bijna 10 procent meer dan vorig jaar en nagenoeg het dubbele van de 32 miljard euro in 2008. Het opschonen van de Europese bankensector zal dus nog jaren in beslag nemen. Banken zitten op meer dan 2400 miljard euro aan leningen waar ze eigenlijk vanaf willen. Hadden Europese banken in 2008 voor 514 miljard euro aan dubieuze leningen in de boeken staan, inmiddels is dat opgelopen tot 1187 miljard euro. We leven met z'n allen op een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. De torenhoge schulden van overheden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan vormen een constante bedreiging voor de wereldwijde economie. Er is daardoor een reëel risico dat er in 2014 opnieuw een recessie zal uitbreken. Het is dus veel te vroeg voor Europa om te juichen dat de crisis voorbij is. Eerder dreigen recessie en jarenlange stagnatie in Europa. Het gevoel van optimisme dat de crisis in Europa voorbij is, zal blijken misplaatst te zijn.

Ook in 2014: mondiale politieke, economische en militaire crisis

In Oekraïne wordt het politieke pokerspel voortgezet. In het Midden-Oosten neemt de politieke stabiliteit met de dag verder af. Ook Afrika en Azië blijven speelbal van westerse belangen. Westerse troepen controleren grote delen van de wereld. Zij vormen de belangrijkste oorzaak van de mondiale instabiliteit. De enige manier voor de VS om de regie te behouden blijken de massale en mondiale afluisterpraktijken te zijn die nu ook hinderlijk beginnen te worden voor multinationale bedrijven uit andere westerse landen. Steeds meer wetenschappers tekenen verzet aan tegen deze monsterlijkeschending van privacy van personen en bedrijven. De gevolgen van de afbrokkelende macht van de VS leiden tot steeds doldriestere wanhoopsacties. Een kat in het nauw maakt rare - en vooral gevaarlijke - sprongen.

Een belangrijke positieve doorbraak vormt het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, aan Cuba. De eerste keer dat een Nederlandse minister van BuZa naar Cuba gaat. Timmermans wil de banden tussen de twee landen aanhalen. Zoals gebruikelijk spelen ook handelsbelangen een belangrijke rol, maar de stap is van groot belang en past in ontwikkelingen in de EU en de VS om toenadering te zoeken.

Manifest blijft een bijdrage leveren aan de noodzakelijke opklaring

Manifest zal een bijdrage blijven leveren om werkelijkheid en valse illusies te onderscheiden. Manifest zal ook in 2014 weer zaken proberen te verhelderen, een basis bieden voor de daadwerkelijke praktische strijd in buurten en bedrijven en een bijdrage leveren aan het omzetten van de opkomende spontane elementaire beweging (als gevolg van het brutale optreden van het kapitaal) in georganiseerde maatschappelijke strijd, met name in de vakbeweging. Het is tijd voor een menselijke samenleving: het socialisme. Daarvoor zal moeten worden opgetreden. Daartoe zullen partij en krant op zoveel mogelijk plaatsen zichtbaar moeten zijn om te weten wat er leeft onder de bevolking en om de communistische kijk op zaken in het debat te brengen.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer op de website:

  1. Vragen aan B en W Friese Meren, NCPN;
  2. Effecten crisis zichtbaarder, sociaaleconomische redactie;
  3. Strategie China voor komende 10 jaar, Jo Cottenier.

Manifest nummer 02/2014 verschijnt op donderdag 13 februari 2014.

De redactie van Manifest wenst de lezers en leden van de NCPN een voorspoedig, gezond en strijdbaar 2014.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019