Van de redactie

p2-1.jpg
FNV eist: 'Meer Koopkracht en Echte Banen' tijdens demonstratie in Brussel op 4 april jl. (Foto: Manifest/WvKr)

De meeste toonaangevende rechtse neoliberale economen vinden dat de afbraak van het sociale stelsel nog lang niet snel en grondig genoeg plaatsvindt. Planmatig wordt de agenda van de Lissabonstrategie 2000, het Europese draaiboek, afgewerkt. Flexicurity en lage arbeids-, loon-, uitkerings- en pensioenkosten moeten de winstgevendheid van banken en grote bedrijven blijven verzekeren. De kapitalistische crisis leidt tot nieuwe en omvangrijker ontslaggolven. Structurele werkgelegenheid wordt door flexibele pulpbanen vervangen.

Het is dus niet verwonderlijk dat in veel Europese landen het pessimisme, de woede, maar ook het verzet onder de bevolking toenemen. De verwachting dat volgende generaties het beter zullen hebben dan hun ouders verdwijnt als sneeuw voor de zon en hogere werkloosheid en lager inkomen leiden ook bij de huidige werkenden en uitkeringsgerechtigden tot grotere bestaansonzekerhied.

De kiezers liepen niet voor niets massaal weg bij de regeringspartijen

Vooral de PvdA kreeg rake klappen. En wat zegt D. Samsom? Ondanks het forse verlies laat hij aan het eind van de dag weten dat de PvdA op de ingeslagen weg doorgaat. De kiezer zou de resultaten nog niet hebben gezien van de vruchten die het nieuwe beleid moet gaan opleveren. De kiezer heeft het weer eens niet goed begrepen. De politieke elite bij de PvdA zal het nog eens uitleggen. Wat een domme arrogantie! De werkelijkheid toont het onhaalbare sprookje van de PvdA-top elke dag opnieuw aan.

Verlies van banen neemt toe

In drie maanden zijn er 38.000 werklozen bijgekomen in Nederland. Dat betekent een flinke versnelling van de werkloosheidsstijging vergeleken met de toename van de werkloosheid van 78.000 over de afgelopen twaalf maanden. Achter deze cijfers gaat nog meer onheil schuil. Want de groei van de werkloosheid wordt nog flink afgeremd doordat veel mensen zich niet langer op de arbeidsmarkt melden als werkzoekende. Het banenverlies is dus eigenlijk groter dan de toename van de werkloosheid. De afgelopen drie maanden zijn er 72.000 banen verloren gegaan. Dat is bijna 1 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. Volgens het CBS is het aantal banen in Nederland terug op het niveau van 2007. Ook hier is - vergeleken met een verlies van 117.000 banen over de afgelopen twaalf maanden - sprake van een forse versnelling van de neergang in de afgelopen maanden. (Bron: FD/J.Hinrichs, 21-03-2014)

Meeste werknemers zonder cao

Meer dan de helft van de cao's in NederLand is inmiddels verlopen zonder dat een nieuw akkoord is bereikt. De looneis van 3 procent van de FNV blijkt telkens het struikelblok, volgens de werkgevers. Nederland telt in totaal circa 900 cao's. Daaronder vallen 5,4 miljoen werknemers. Per 1 april zijn 518 cao's verlopen, goed voor 2,8 miljoen werknemers. Onder meer voor de grote overheidscao's gemeenten en rijk (beide meer dan 100.000 werknemers) is nog geen nieuwe overeenkomst getekend. Bij 125 cao's verliep de einddatum al voor 2013. (Bron: AD, 02-04-2014)

Steeds meer kinderen groeien op in armoede

In Nederland groeien 197.000 kinderen op in armoede. Daarmee is het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen sinds 2009 met meer dan 10 procent gestegen. De verslechterde positie van kinderen en jongeren heeft grote gevolgen voor hun welzijn en schoolprestaties. Dat staat in het vandaag verschenen rapport 'Kinderen inTel 2014', dat is opgesteld door het Kinderrechtencollectief waarin organisaties als Unicef, Defence for Children en Kinderpostzegels zijn vertegenwoordigd. In Leeuwarden, Pekela, Delfzijl, Heerlen en Den Haag zijn kinderen het slechtst af. (Bron: NRC, 14-03-2014)

Tegenstellingen groeien tussen kleine en grote ondernemers

De salarissen aan de toppen van de internationaal opererende concerns en speculanten blijven extreem groeien. Gemiddeld strijken de bestuurders daar 250.000 euro per jaar op. De huidige vertegenwoordiger van het grootkapitaal met vestigingen in Nederland, B. Wientjes van werkgeversvereniging VNO-NCW, kent maar een oplossingsrichting: Nederland kan terug naar een hogere structurele groei van de economie door meer ruimte te maken voor de grote ondernemers. Hoe? Door hun lasten en de regeldruk te verlagen en door werknememers langer te laten werken (voor minder loon) en alle uitkeringsafhankelijken te dwingen om alle soorten werk aan te nemen. Met publieke middelen wil hij bepaalde arbeid en de hogere inkomens beter 'belonen'. De VVD reageerde toen het kon onmiddellijk. Bovenmodale inkomens gaan er volgend jaar tot 300 euro op vooruit. Dat gebeurt door de arbeidskorting pas vanaf een hoger salaris af te bouwen. De maatregel betekent dat mensen met een inkomen vanaf 40.000 tot 116.000 euro volgend jaar extra geld overhouden.

Wie draaien er op voor de ondernemersplannetjes? Het grote merendeel van de loonafhankelijken en als gevolg van de uitholling van de koopkracht in het verlengde daarvan het mkb. De tegenstellingen tussen het (internationaal opererende grootkapitaal) en het nationaal gerichte mkb groeien met de dag. Nadat het mkb introk in de Malietoren kenterde de realiteit scherp en de gedroomde samenwerking kwam steeds meer onder druk te staan. Dat werd pijnlijk zichtbaar door het vertrek van mkb-voorzitter H.Biesheuvel. Hij begon ONL, een eigen belangenorganisatie. Men probeert aan het Malieveld nu het tij te keren door voormalig mkb-voorzitter De Boer te benoemen als voorzitter. Het gaat daarbij overigens alleen om schoonheidsmaatregelen. De achterliggende werkelijkheid kan er niet mee worden schoongepoetst. De materiële tegenstellingen blijven groeien. Kosmetische oplossingen zullen niet leiden tot blijvende oplossingen.

Wilders' PVV als doodlopende steeg

Nogal wat PVV-stemmers kiezen gevoelsmatig. Wilders zou die gevoelens het beste verwoorden. Door zich scherp af te zetten tegen de Haagse poppenkast, de elitaire politici van de gevestigde partijen, trekt hij veel teleurgestelde mensen aan. Die nemen het zelfs voor lief dat Wilders een onacceptabele extreemrechtse koers vaart die hij - meestal alleen in woorden - compenseert met douceurtjes voor bepaalde groepen die hij tot zijn achterban rekent. Waar traditioneel links te druk bezig is met de macht blijft voor een groot deel van de bevolking alleen over een vlucht naar het populisme van wilders of een vlucht uit het stemhokje.

Alles draait om bewustwording

Hoelang zal de Nederlandse kiezer bereid zijn het fabeltje te geloven dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in ons land en dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel? Hoelang blijven de kiezers nog achter de falende leiders op het Binnenhof aanlopen? Hoelang blijven ze geloven dat je in Nederland nu eenmaal altijd water bij de wijn moet doen? Wanneer wordt duidelijk dat de poppenkast in Den Haag alleen maar is bedoeld om de bevolking af te leiden van de noodzakelijke strijd? Hoelang blijft de bevolking denken dat klassenvrede en 'sociaal partnerschap' beter zijn dan klassenstrijd? Wanneer wordt duidelijk dat de meerderheid van de bevolking bestolen wordt door een kleine rijke elite? Wanneer wordt duidelijk dat de werknemers niet met hun pet in de hand ja moeten knikken tegen alle ondernemersgrillen? Hoelang blijft het fabeltje bestaan dat het normaal zou zijn voor een bijstandsuitkering dwangarbeid te moeten verrichten? Wanneer wordt duidelijk dat niet de ondernemers aan de basis staan van voorspoed en productie maar de miljoenen werkenden? Wanner zal duidelijk worden dat de onacceptabele politiek van Wilders alleen maar tot grotere tegenstellingen in ons land zal leiden? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen strijd in buurten en bedrijven een uitweg biedt, en dat het huidige parlementarisme van de SP - hoe goed ook bedoeld - uiteindelijk ook een doodlopende weg is? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen consequente strijd loont, dat alleen die weg tot succes kan leiden?

De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Maar sprookjes, verdraaiingen en illusies worden altijd uiteindelijk ingehaald door de feiten. Van de ambtenaren behouden alleen de repressie-organen defensie, politie, rechterlijke macht het ambtenarenstatuut. De repressie-organen moeten inzetbaar blijven.

VS probeerden Cubaanse Revolutie via Twitter te ondergraven

Cubaanse regering ziet bevestiging van subversieve Amerikaanse activiteiten. De Amerikaanse regering heeft in het geheim geprobeerd via een sms-dienst een 'regime-change' te bewerkstelligen op Cuba. Het 'Cubaanse Twitter' moest uitgroeien tot een communicatieplatform voor burgerverzet. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau AP. (Bron: NRC, 04-04-2014)

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest.

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer op de website:

  1. Speech Rinze Visser; gemeenteraad 'Friese Meren', 18 maart jl.;
  2. Ingezonden stuk Rinze Visser;
  3. Venezuela: wie zijn de rotzakken? Zach Morgenstern, v. Ardengo Persijn;
  4. Oppositie pleegt geweld in Venezuela, Steve Ellner, v. Ardengo Persijn;
  5. VS-steun aan geweld Oost-Europa, red. buitenland, vert. Frans Willems;
  6. Servië herdenkt slachtoffers bombardementen, Irar-Tass, v. J. Bernaven;
  7. Het is de schuld van de euro, Rainer Rupp, vert. Kees de Bruijn;
  8. Overlijden Tony Benn, Ron Verhoef;
  9. Economen slaan plank mis, sociaaleconomische redactie;
  10. Deel speech in Groningen van Ruud Weydeveld.

Manifest nummer 05/2014 verschijnt op donderdag 8 mei 2014.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019