Kort binnenlands nieuws

vuil2.jpg
Vuilnis stapelde zich op in Amsterdam na een korte waarschuwingsactie. Als ambtenaren staken stagneert het openbare leven. Stop afbraak collectieve voorzieningen, handen af van publieke taken. (Foto: Manifest/WvdK)

SCP: Kabinet verwacht te veel van mantelzorgers

Het kabinet verwacht te veel van burgers op het gebied van zorg. Dat stelt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een kritisch essay. De participatiesamenleving die dit kabinet nastreeft, ziet hij niet binnen een paar jaar ontstaan. Vanaf 1 januari 2015 kunnen burgers in nood niet meer automatisch rekenen op hulp van de overheid. Ze moeten eerst proberen hulp in hun omgeving te vinden. Putters waarschuwt dat niet iedereen voor zijn zieke moeder of buurman gaat zorgen, vanwege tijdgebrek of onwil. Daardoor komt mantelzorgen dikwijls op dezelfde groep neer, vaak vrouwen van middelbare leeftijd. (Bron: AD, 18-6-2014)

Bezuinigingen raken 800.000 kinderen ongenadig hard

Het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren heeft in Europa 800.000 kinderen in de armoede gestort. In Nederland nam het aantal arme kinderen licht toe. Dat zegt de internationale arbeidsorganisatie ILO in haar World Social Protection Report. In 2012 dreigde voor liefst 123 miljoen Europeanen armoede of sociale uitsluiting, bijna een kwart van de bevolking van de toen nog 27 lidstaten. Dat waren er 7 miljoen meer dan 4 jaar eerder. De 800.000 bij hen opgroeiende kinderen moeten rondkomen van een gezinsinkomen van 60 procent van het meest voorkomende inkomen. In Nederland is dat nu 1540 euro per maand. In de definitie van het Europese statistiekbureau Eurostat gaat het om kinderen die 'materieel in ernstig gebrek' leven. Zouden de Europese lidstaten hun harde bezuinigingsbeleid ook de komende jaren doorzetten, wat een aantal gezien de extreem hoge staatsschuld zeker zullen doen, dan lopen tegen 2025 nog eens 15 tot 25 miljoen Europeanen rake klappen op. In Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Italië en Spanje gaat het nu al om meer dan een kwart van de kinderen. Elders in de wereld is het nog veel beroerder. Daar sterven per dag 18.000 kinderen jonger dan 5 jaar door armoede. (Bron: AD/F.Boogaard, 4-6-2014)

Abvakabo FNV: VNG wil praten over gemeente-cao na staking

Duizenden gemeenteambtenaren van de buitendiensten, zoals vuilnismannen, in Amsterdam, Utrecht en Groningen staakten de afgelopen periode drie dagen. Volgens de Abvakabo FNV heeft die staking, gezien de toenadering van VNG, zijn uitwerking niet gemist. VNG heeft nu een ruimer mandaat om te onderhandelen, aldus de bond. Abvakabo is bereid weer te gaan praten, maar zet wel druk op de ketel. Als er voor 1 september geen akkoord ligt, volgt er een oproep 'voor langere tijd' te gaan staken. De bonden zetten in op een loonsverhoging van 2,5 procent in 2013 en 3 procent in 2014. De nieuwe cao, waar zo'n 170.000 mensen onder vallen, zou met terugwerkende kracht in werking treden. De bonden willen ook betere afspraken over het terugdringen van payrollen. (Bron: FD, 24-6-2014)

Ouderen in instellingen 'gevangen'

De klachten bij het meldpunt Abvakabo FNV over verzorgings- en verpleeghuizen raken je in het hart. Onderbezetting en bezuinigingen leiden ertoe dat je bang wordt om daar oud te worden. Zelfs de basisbehoeften als verantwoord eten en een douche moeten eronder lijden. En die 'extraatjes' zoals een frisse neus in de buitenlucht? Vergeet het maar. Sommige ouderen zijn zelfs al vele jaren niet meer buiten geweest. (Bron: AD/H. van Zon, 21-6-2014)

Meer nieuwe cao's in mei

In mei zijn meer nieuwe cao's tot stand gekomen dan gemiddeld in eerdere maanden dit jaar. De nieuwe cao's in mei bedongen een gemiddelde loonstijging van 1,92 procent. Dat is flink hoger dan de cao's eerder in 2014; daar werd een gemiddelde loonstijging van 1,59 procent gehaald. Dat meldt werkgeversclub AWVN, die betrokken is bij het merendeel van de 900 arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland. Er werden dertig arbeidsakkoorden gesloten in mei, vijf meer dan gemiddeld in de maanden vanaf januari tot mei het geval was. Tot dusver zijn er 130 cao's afgesloten in 2014, terwijl dat eerdere jaren nog rond de 200 lag. De gemiddelde loonafspraken lopen sinds midden vorig jaar gestaag op. (Bron: FD, 6-6-2014)

Vermogen Nederlander halveert

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is fors geslonken sinds het begin van de crisis eind 2008. Dat komt vooral doordat koopwoningen minder waard zijn geworden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2012 hadden huishoudens door de bank genomen zo'n 27.000 euro aan bezittingen. Dat is bijna de helft minder dan in januari 2008. De doorsneewaarde van huizen nam tussen 2008 en 2012 af van 256.000 naar 231.000 euro. "Bij de meeste mensen zit het vermogen voornamelijk in hun huis," zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Veel huizenbezitters hebben een woning die 'onder water' staat: eind 2012 hadden 1,4 miljoen huishoudens een hogere hypotheekschuld dan de waarde van de eigen woning. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2008. De waardedaling van woningen trof armere huishoudens over het algemeen harder dan rijkere, omdat bij rijkere huishoudens het huis vaak een kleiner deel van het vermogen uitmaakt. Van het totale vermogen van huishoudens was in 2012 bijna 30 procent in handen van de 10 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Zij bezaten door de bank genomen zo'n 220.000 euro. De 10 procent laagste inkomens hadden in doorsnee 1500 euro aan vermogen. Wordt naar de voornaamste inkomstenbron gekeken, dan blijken huishoudens met een inkomen uit een eigen bedrijf het vaakst gefortuneerd te zijn. Het CBS heeft bij het onderzoek de pensioenvermogens van Nederlanders buiten beschouwing gelaten. (Bron: AD, 3-6-2014)

Top bedrijfsleven blijft zich verrijken

De inkomens van de top van het Nederlandse bedrijfsleven zijn het afgelopen jaar met 5,9 procent gestegen. Het doorsnee-inkomen van een gemiddelde directeur kwam daarmee in 2013 uit op 705.000 euro, zo meldde de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek bij 131 bedrijven. De stijging van de topinkomens is vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Sinds 2010 groeide het doorsnee-inkomen in de top van het bedrijfsleven jaarlijks tussen de 4 procent en 8 procent. (Bron: FD, 16-6-2014)

Senaat bezuinigt op kinderregelingen en rekent op besparing van 500 miljoen euro

De Eerste Kamer stemt in met een wetsvoorstel dat het aantal regelingen voor ouders met kinderen vermindert. Doordat de regels ook soberder worden, zullen ouders eerder moeten gaan werken vanuit de bijstand. Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht van tien nu, naar vier in 2015. Na 2014 resteren vier regelingen voor inkomensondersteuning voor ouders: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvang-toeslag. Onder de vervallen regelingen zijn de Tegemoetkoming Ouders Gehandicapte Kinderen (TOG), de alleenstaande ouderkorting, de alleenstaande ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Samen met versoberde regels leidt dit tot een besparing van 500 miljoen euro op een begroting van 10 miljard euro. Bij de stemming waren alleen PVV, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus tegen. (Bron: FD, 25-6-2014)

Bijna helft werknemers ervaart meer stress op het werk dan vorig jaar

Vier van de tien mensen met een baan zeggen meer stress op hun werk te voelen dan een jaar geleden. Ook in de afgelopen twee jaar was al sprake van toenemende onrust onder werknemers als gevolg van digitale informatiestromen, onzekere toekomstverwachtingen en hoge eisen aan flexibiliteit. Dit stelt uitzendbureau Tempo-Team op basis van een onderzoek eerder dit jaar onder 2500 werknemers en werkgevers. Het uitzendbureau verwacht dat steeds meer mensen gaan vastlopen en uitvallen. 'Door de hoge werkloosheid blijft iedereen, uit angst om zonder werk te komen zitten, maar doorgaan, met alle gevolgen van dien', aldus Melanie Koelemaij, hr-directeur bij Tempo-Team. Uit eerder gepresenteerd onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim veroorzaakt wordt door werkstress. In het onderwijs en bij financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door de hoge werkdruk. (Bron: FD, 26-6-2014)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019