Van de redactie

ertmerkel.jpg
Persconferentie tijdens de Europese Ronde Tafel van Industriëlen, de belangrijkste en machtigste Europese lobbygroep van kapitalisten, op 18 maart jl. in de kanselarij in Berlijn. Aan het woord de marionetten van het grootkapitaal Merkel, Hollande en Barroso. (Foto: ZLV)

De goed georganiseerde ondernemers willen zo snel mogelijk en ongehinderd het 'Europa van het Kapitaal' verder vormgeven: weg met alle drempels (loon- en pensioenkosten, arbeidskosten, kosten voor uitkeringen, voorzieningenniveau) die de verhoging van hun winsten in de weg staan. De nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer, hoopt de ingedutte mentaliteit te doorbreken van hen die in een collectief zitten en alles laten regelen: "Ook werknemers moeten echt ondernemender worden." Dit soort meningen past in de stijl van "stop de vakanties van bijstandsgerechtigden" van VVD-kamerlid Potters en de aalmoestuin van PvdA-kamerlid Klijnsma, bedoeld om Nederland 'ondernemender' en nog individualistischer te maken, rijper voor hogere winsten en een volgzame geïndividualiseerde bevolking. Het past in een voortdurende ideologische strijd van de heersende klasse tegenover de massa van de bevolking. Het past in pogingen om de verzorgingsstaat te transformeren in een participatiesamenleving. (Zie artikelen in deze krant).

Maar hun winst betekent verdere afname van het welvaartsniveau van diezelfde meerderheid van de bevolking! Hogere werkloosheid, lager inkomen, lagere pensioenen en verslechtering van voorzieningen maken steeds meer nieuwe slachtoffers. De bestaansonzekerheid voor een groeiend deel van de bevolking neemt met de dag toe. De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen vermogenden en loonafhankelijken groeien steeds sneller. De kloof tussen arm en rijk groeit. De winstgevendheid van banken en grote bedrijven zal in het kapitalisme onder alle omstandigheden worden veiliggesteld, zeker nu de banken bezig zijn met een saneringsoperatie. Over één feit moeten geen illusies bestaan: de macht van de heersende elite zal niet zonder slag of stoot worden weggegeven. De kapitalistische hervormingen gaan inmiddels steeds meer ten koste van het leefmilieu en de leefsituatie van de meerderheid van de werkende bevolking. De kapitalistische uitbuiting van de natuur heeft levensgevaarlijke vormen aangenomen, zoals met regelmaat door Wiebe Eekman in de krant wordt aangetoond. Dat wordt inmiddels zelfs door drie bekende oud-ministers van de VS voorzichtig beaamd. Inmiddels dringt ook bij de heersende klasse en haar marionetten door dat sommige negatieve ontwikkelingen ook voor henzelf nadelig kunnen zijn.

Wat de heersende klasse wint, verliest de arbeidersklasse

De kapitalistische crisis leidt tot nieuwe en omvangrijker ontslaggolven. Inmiddels staat de arbeidsmarkt in Europa en in Nederland onder steeds grotere druk. Dit noopt de politici tot het nemen van maatregelen opdat de maatschappelijke tegenstellingen niet leiden tot georganiseerd verzet. Structurele werkgelegenheid wordt door flexibele pulpbanen vervangen. Mensen moeten hoe dan ook aan het werk blijven, zoveel mogelijk hun eigen broek ophouden. Intussen krijgt het voorzieningenniveau nieuwe zwaardere klappen. De nieuwe werkgeversvoorman probeert begrip te kweken voor de ondernemerspogingen om de collectieve belastingdruk te verminderen door werknemers zelf hun belastingen te laten betalen. Hij hoopt zo op steun van de bevolking om de collectieve voorzieningen af te breken ten voordele van een kleine verbetering van het loon van de werkende middenklasse. Een beetje meer nettoloon, een beetje meer koopkracht ten koste van de moeizaam bevochten verzorgingsstaat. Geen collectieve pensioenverzekering meer, maar individueel sparen voor de oude dag. Terug naar de negentiende eeuw, waarin ieder voor zich moest zien te overleven. Ze blijven het proberen, maar het zal niet lukken.

De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Maar sprookjes, verdraaiingen en illusies worden uiteindelijk altijd ingehaald door de feiten. Steeds meer Europeanen zijn de crisis zat. De maatregelen van hun regeringen maken alleen de rijken rijker. De afbraak van de verzorgingsstaten gaat in hoog tempo door.

Actie volgt op bewustwording

Hoelang zal de Nederlandse kiezer bereid zijn het fabeltje te geloven dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in ons land en dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel? Hoelang blijven de kiezers nog achter de falende leiders op het Binnenhof aanlopen? Hoelang blijft de kiezer geloven dat een andere politieke leider uit dezelfde kring van middenpartijen het beter zal doen dan de vorige, zoals nu weer met Pechtold het geval is? Hoelang blijven ze hopen dat niet gaan stemmen ook een oplossing is? Hoelang blijven ze geloven dat je in Nederland nu eenmaal altijd water bij de wijn moet doen? Wanneer wordt duidelijk dat de poppenkast in Den Haag alleen maar is bedoeld om de bevolking af te leiden van de noodzakelijke strijd? Hoelang blijft de bevolking denken dat klassenvrede en 'sociaal partnerschap' beter zijn dan klassenstrijd? Wanneer wordt duidelijk dat de meerderheid van de bevolking bestolen wordt door een kleine rijke elite? Wanneer wordt duidelijk dat de werknemers niet met hun pet in de hand ja moeten knikken tegen alle ondernemersgrillen? Hoelang blijft het fabeltje bestaan dat het normaal zou zijn voor een bijstandsuitkering dwangarbeid te moeten verrichten? Wanneer wordt duidelijk dat niet de ondernemers aan de basis staan van voorspoed en productie maar de miljoenen werkenden? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen strijd in buurten en bedrijven een uitweg biedt, en dat het huidige parlementarisme van de SP - hoe goed bedoeld en noodzakelijk ook - uiteindelijk ook een doodlopende weg is? Wanneer zal duidelijk worden dat alleen consequente strijd loont, dat alleen die weg tot succes kan leiden?

Alleen activerend vakbondswerk en langdurig volgehouden acties lonen. NCPN en Manifest zullen een belangrijker rol moeten gaan spelen in de bewustwording ter plekke in buurten en bedrijven. Het gaat uiteindelijk om het succes van de buitenparlementaire actie. Hoe brengen we onze ideologische opvattingen - op bescheiden wijze - onder de voorhoede van de arbeidersklasse? Hoe benutten we parlementaire posities om de acties te versterken? Waar kunnen en moeten we nieuwe initiatieven nemen? Hoe kunnen we de vakbondsstrijd versterken, daadwerkelijk en met onze maatschappijvisie? Praktijk en theorie moeten beter en meer worden verbonden. Teveel eindigen onze - vaak juiste en bruikbare - analyses nog zonder een stappenplan, zonder oproep tot actie en heldere concrete doelen. Nog te weinig is er sprake van heldere prioriteiten. Het komende seizoen zullen daarin stappen vooruit moeten worden gezet. De daadwerkelijke en ideologische aanvallen van onze klassentegenstanders vragen erom.

Amerikaanse eeuw voorbij; toenemende oorlogsdreiging

Geopolitieke wedijver over territorium en militaire macht staan weer op de dagelijkse agenda. De VS voeren een onverantwoordelijke overlevingspolitiek, met name gericht tegen China en Rusland, maar ook tegen de Europese 'partners' die steeds minder bondgenoot en vaker concurrent zijn. De Amerikaanse eeuw is voorbij! De spanningen nemen op veel plaatsen in de wereld toe - en daarmee de kans op oorlog - door de pogingen van het kapitaal in de VS en elders op de wereld om overeind te blijven.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in rubriek Marxistische analyses (om rustig te bestuderen tijdens de vakantieperiode):

  1. Situatie Libanon en regio, Libanese CP, vert. Louis Wilms.

Deze keer op de website:

  1. Obama's killerdrones, Rainer Rupp, vert. J. Bernaven;
  2. Grote belastingtillers keren niet in, soc.econ. redactie.

Manifest nummer 08/2014 verschijnt op donderdag 28 augustus 2014. De krant verschijnt dus in de zomervakantieperiode een keer niet. De redactie wenst lezers en medewerkers een goede vakantie toe: veel inspiratie en nieuwe energie om in het nieuwe seizoen het hoofd te kunnen bieden aan de voortdurende aanslagen op het levenspeil door de marionetten van het grootkapitaal.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019