Tijdens de FNV-actie in Den Haag op 13 oktober 2014 gericht op de behandeling van de nFTK (*) in de Tweede Kamer opende Huub Esten de rij van sprekers. Manifest kreeg zijn speech en plaatst deze informatieve bijdrage integraal.

67.jpg
Huub Esten legt tijdens zijn speech de vinger op de zwakten van de nieuwe pensioenwetgeving. (Foto: Manifest/wvdk)

Beste mensen,

Mijn naam is Huub Esten en ik spreek namens het FNV Actiecomité Red Koopkracht Pensioenen. Dit comité is spontaan door een groep boze kaderleden opgericht en heeft tot doel de Koopkracht van de Aanvullende Pensioenen te redden. Daarbij steunt het comité de FNV-'portefeuillehouder' Gijs van Dijk, en spoort hem indien nodig nadrukkelijk aan, om het voorliggende nFTK van tafel te krijgen, zeker wat betreft de verscherping van de regels om indexatie van de pensioenen praktisch onmogelijk te maken. Ook is herstel van de misgelopen indexatie met deze regels een utopie.

Want beste mensen, wat voorligt is een groot schandaal en is de zoveelste aanslag op ons pensioenstelsel. En erger nog, de zoveelste deuk in het vertrouwen van de 8 miljoen pensioendeelnemers, die nu of in de toekomst pensioen hebben en krijgen. En jongeren en werkenden zijn dubbel de klos. Eerst de lagere pensioenopbouw en nu geen indexatie. Krokodillentranen bij Klijnsma en van Weijenberg D66.

En het allerergste in de ogen van het comité is dat deze verscherpingen van de indexeringsregels totaal onnodig zijn, totaal contraproductief zijn en Nederland in het dal van koopkrachtuitval laten blijven hangen. Dit terwijl alle internationale instellingen zoals IMF, OESO, ECB stellen, nee eisen, dat o.a. Nederland de koopkracht moet stimuleren. En dat ook kan!

En waar kan dat het beste beginnen, zonder een enkel probleem? Ja, bij de pensioenen. Wie kan het zich nog herinneren, 13 september 2013, op het Spui, een FNV-actie van senioren, stormachtige wind. Een fors spaarvarken was aanwezig, vertegenwoordigde het pensioenvermogen; toen 1000 miljard euro groot, de historische grens van 1 biljoen overschreden. Geen enkel land had zoveel pensioenvermogen per hoofd van de bevolking. En de aanwezigen waren luid en duidelijk: dat spaarvarkentje is uitgesteld loon, is van ons, en daar moeten die van Den Haag van afblijven. Geld is bestemd voor ONZE pensioenen.

Weet u hoeveel dat spaarvarkentje is aangegroeid? De cijfers van DNB, onze hoeders (waartegen eigenlijk?): de activa van de pensioenfondsen zijn per ultimo 2e kwartaal 2014 gestegen tot 1.138 miljard euro, een stijging van 14 procent!

Heeft u daarvan iets gemerkt in uw pensioen? Nee, of een heel klein beetje. En zelfs daarover was de DNB aan het mekkeren, veel te vroeg, nog meer spek op het varkentje is nodig, enz.

Beste mensen, een laatste cijfer over 2013. De pensioenuitkeringen waren 26,5 miljard euro, terwijl de directe inkomsten van de pensioenfondsen 59 miljard euro waren, een direct overschot dus van 32,5 miljard euro! Een indexatie van 10 procent kost ca 2,7 miljard euro, dus een direct overschot nog steeds van 30 miljard euro. Geld genoeg dus voor indexatie!

Het actiecomité wil graag aan iedereen die dat wil de cijfers nader toelichten en laten zien, hoe belachelijk de afgelopen jaren die niet-indexaties en kortingen zijn geweest.

Het actiecomité wil een definitieve oplossing voor het gedoe rondom wel-niet indexatie en wel-niet korten. Wij willen een fatsoenlijke rekenrente waarmee de verplichtingen én de premies worden berekend. Weg met die belachelijke gemanipuleerde zogenaamde risicovrije rente, die niet bestaat en door malversaties tot stand komt. Zie de schandalen bij RABO, Deutsche Bank enz.

Een rekenrente die gebaseerd is op echte behaalde rendementen van de fondsen, gecontroleerd door accountants, actuarissen en onze 'hoeder' DNB. Een goed presterend fonds heeft een hogere rekenrente, een slecht presterend fonds een lagere. Uiteraard over een langere periode, bijv. 10 jaar, middelen prudent beheerd en noem maar op. Maar niet, zoals nu, iedereen over een veel te grove kam scheren. Dan zal blijken dat er weer gezorgd kan worden voor goede pensioenen en dat zijn volgens de FNV geïndexeerde pensioenen. Dan kan ook inhaalindexatie weer mogelijk worden.

Beste mensen, we hebben nog een strijd te gaan. Vanmorgen berichtten verschillende media dat de regering en de geliefde oppositie de rijen weer hebben gesloten, de strengere pensioenregels zouden er toch gaan komen.

Als dit zo wordt doorgedrukt, dan zullen wij de Nederlandse pensioendeelnemers, tevens zijnde de kiezers, intensief gaan voorlichten over deze diefstal van hun pensioenrechten door de huidige politieke meerderheid. Wij zullen alle mogelijkheden aangrijpen om die plannen te verijdelen. En in maart zullen we dan wel zien hoe die rekening vereffend gaat worden.

Want als FNV zullen wij niet toestaan dat het beste pensioenstelsel van de wereld zo wordt afgebroken door partijen, die zich ook nog sociaal durven noemen. Wij blijven solidariteit hoog in het vaandel houden, tussen jong en oud, tussen werkenden en niet werkenden.

En beste mensen, tot slot, nog eens, van wie is dat spaarvarkentje van 1.138 miljard euro? DAT IS VAN ONS, DAT IS ONS UITGESTELD LOON EN DAAR MOETEN DIE HAAGSE POLITICI MET HUN HANDEN VANAF BLIJVEN!!

(*) Financieel toetsingskader (FTK)

Het financieel toetsingskader is het nieuwe financiële toezichtregime en maakt deel uit van de Pensioenwet. Het FTK is van toepassing op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen en is vanaf 1 januari 2007 van kracht. De 'n' staat voor nieuw.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019