Van de redactie

i-002-003.jpg
Corrie van Brenk, voorzitter Abvakabo FNV, tijdens demonstratie op 13 oktober jl. in Den Haag: "Fusie moet doorgaan". Een sterke FNV is nodig om verslechteringen tegen te houden. (Foto: Manifest/wvdk)
i-003-004.jpg
Bijeeenkomst op 2 oktober jl. in Brussel 'Europa 100 jaar na Eerste Wereldoorlog. Kapitalime: crisis, fascisme, oorlog. De strijd van communistische en werkerspartijen voor een Europa van socialisme, vrede en sociale rechtvaardigheid'. Aan de bijeenkomst in het Europees Parlement in Brussel namen 32 Europese communistische partijen deel, waaronder de NCPN. Voor de gezamenlijke slotverklaring, zie www.Solidnet. (Foto: KKE)

De VS graven zich steeds dieper in het Midden-Oosten in en eigenen zich nu - met steun van een paar 'vrienden' zoals Nederland, Turkije en Saoedi-Arabië - het recht toe de Syrische anti-Assad-rebellen openlijk te steunen. De fragmentatie van zelfstandige staten in het Midden-Oosten en elders op de wereld, in het belang van de Amerikaanse hegemonie, wordt voortgezet. Hoe meer de 'Amerikaanse eeuw' tot stilstand komt, hoe doldriester het optreden om te redden wat er te redden valt. Manifest toont in de krant en op de website www.ncpn.nl het waarom en hoe aan. Er is sprake van een overgangstijdperk: Het oude is in verval; het nieuwe nog niet goed zichtbaar. Het gevaar van een nieuwe grote imperialistische oorlog neemt toe.

De toegenomen onzekerheid is ook duidelijk te zien op de financiële markten. De scherpe schommelingen op de beurzen zijn in volle hevigheid terug. Is er nu wel of niet sprake van een triple-dip? De juichstemming van het afgelopen jaar is in ieder geval verdwenen. Angst overheerst. Daar is alle reden toe, zoals Zoltan Zigedy helder beschrijft in zijn analyse die wijst op de overeenkomsten tussen de huidige situatie en die voor de Tweede Wereldoorlog.

Het militarisme rukt op. De oorlogshandelingen nemen toe. Het fascisme steekt op veel plaatsen de akelige kop weer op. In eigen land gaat Leefbaar Rotterdam de armoede te lijf door de slachtoffers verder uit te persen. Zogenaamd om ze aan het werk te krijgen. Maar de werkgelegenheid wordt in snel tempo afgebroken. Wat overblijft zijn pulpbaantjes die nauwelijks iets opleveren. Blij zijn met een beetje werk is het motto, een vaste baan zou niet van deze rijd zijn. Die eis zou ouderwets en conservatief zijn. Kolder uiteraard. Ouderwets en conservatief zijn de maatregelen om de rijken te spekken en de rest van de bevolking daarvoor te laten opdraaien. Ouderwets en conservatief zijn de winsthonger en onderlinge concurrentie van de kapitalisten. Ouderwets is om de uitbuiting van de werkende klasse te verhevigen, nu het kapitaal in crisis verkeert. Ouderwets en achterhaald is het gebrek aan maatschappelijke planning. Ouderwets is het dichten van het ene gat met het andere, het heen en weer geren als een kip zonder kop.

Met de komende verkiezingen in het vooruitzicht is politiek Den Haag vooral op de uitkomst daarvan gericht. Wordt de PvdA helemaal van tafel geveegd? Kunnen de partijen gebruikmaken van de huidige politieke situatie? Dat zijn de belangrijkste vragen waarmee de politici op dit moment 'worstelen'. Geen

groot politiek trammelant maken. Het is moeilijk genoeg om alle missers en politieke blunders van de afgelopen periode recht te breien. Het belang van de verspreking van Timmermans wordt in de krant besproken en past in het rijtje leugens waarmee Rusland in het verdomhoekje moest worden geplaatst. Het bewijst ook dat leugens maar een beperkte levensduur hebben.

De komende herfst zal mondiaal vooral in het teken staan van politiek-economische vraagstukken, de toenemende oorlogsdreiging en het plotselinge optreden van de ziekte Ebola. Waarom juist ontstaan in West-Afrika, waar de VS haar oliebelangen tracht te versterken? Toeval? Wie zal het zeggen. Sommige complottheorieën bleken in het verleden maar al te waar. De CIA slaapt niet. Het 'imperialistische beest' is gevaarlijker dan ooit, nu zij haar greep op de mondiale ontwikkelingen kwijtraakt.

De werkgelegenheid blijft klap op klap krijgen. Manifest toont het met voorbeelden aan. Massaontslagen in veel sectoren. Ondanks gegoochel met werkloosheidscijfers, het door elkaar gooien ven vaste banen en flexibele werkgelegenheid en steeds herhaalde opbeurende 'analyses'.

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt er van uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

De heersende klasse tracht op alle mogelijke manieren de bevolking in het gelid te houden. Zij beschikt daartoe over invloedrijke instituties, waarvan radio, tv, pers en onderwijs de belangrijkste zijn. Maar ook zij zijn niet bij machte alle ontwikkelingen te voorzien en in hun voordeel om te buigen. Ook daar zijn zwakste schakels: bedrijven, banken, landen.

Sprookjes, verdraaiingen en illusies worden uiteindelijk altijd ingehaald door de werkelijkheid.

Daarom is en blijft er maar één antwoord: werkers organiseer je! Want de winst van een paar uitbuiters betekent verdere verslechtering van het levenspeil en de kwaliteit van leven van de meerderheid van de bevolking! De tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen vermogenden en loonafhankelijken, groeien steeds sneller. De macht van de heersende elite zal niet zonder slag of stoot worden weggegeven. Alleen een georganiseerde eengemaakte macht is in staat het roer over te nemen. Het is daarom juist dat de FNV besloten heeft de 'uitgestelde' fusie zo snel mogelijk alsnog vorm te geven.

Actie volgt op bewustwording

De Nederlandse bevolking zal op den duur niet bereid zijn het fabeltje te geloven dat compromissen nu eenmaal nodig zijn in ons land en dat er licht schijnt aan het einde van de tunnel. Je hoeft niet altijd water bij de wijn te doen. De bevolking blijft niet eeuwig achter de falende leiders op het Binnenhof aanlopen. Een andere politieke leider uit dezelfde kring van politieke partijen zal het niet beter gaan doen dan de vorige. Niet gaan stemmen is ook geen oplossing. Achter Wilders aanhollen nog minder. De poppenkast in Den Haag is alleen bedoeld om de bevolking af te leiden van de noodzakelijke strijd. Klassenvrede, 'sociaal partnerschap' en redelijkheid zijn niet per definitie beter dan klassenstrijd, integendeel! De meerderheid van de bevolking wordt bestolen door een kleine rijke elite. De werknemers moeten niet langer met hun pet in de hand ja knikken tegen alle ondernemersgrillen. Het is NIET normaal dat een bijstandsgerechtigde dwangarbeid moet verrichten. Evenmin dat jongeren geen werk en toekomst hebben! Niet de ondernemers staan aan de basis van voorspoed en productie, maar de miljoenen werkenden! Alleen gezamenlijke, goed georganiseerde strijd in buurten en bedrijven biedt een uitweg. Alleen consequente strijd loont, alleen die zal tot succes leiden.

Alleen activerend vakbondswerk en langdurig volgehouden acties in buurten en bedrijven lonen. NCPN en Manifest zullen daarin hun (bescheiden, maar onmisbare) rol blijven spelen. De bewustwording ter plekke in buurten en bedrijven is van doorslaggevend belang. Het gaat uiteindelijk om het succes van de buitenparlementaire actie. Ook het parlementaire werk moet altijd in dienst staan van de buitenparlementaire actie! Waar kunnen en moeten we nieuwe initiatieven nemen? Hoe kunnen we de vakbondsstrijd versterken, daadwerkelijk en met noodzakelijke maatschappijvisies? Praktijk en theorie moeten beter en meer worden verbonden. Onze - vaak juiste en bruikbare - analyses moeten altijd worden verbonden aan een stappenplan, met een oproep tot actie en heldere concrete doelen. Daarvoor zijn heldere prioriteiten onmisbaar.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in rubriek Marxistische analyses (om rustig te bestuderen):

  1. Waarom VS-luchtaanvallen op Syrië?, Peter Custers;
  2. Crisis: nog erger?, Zoltan Zigedy, vert. Frans Willems.

Deze keer op de website:

  1. Syrië: geen neutrale zone, Prensa Latina, vert. WvdK;
  2. Verklaring CP Israël, vertaling Louis Wilms;
  3. Verklaring Arabische CP's, vertaling Louis Wilms;
  4. Eurlings, jonge yup, sociaaleconomische redactie;
  5. SP accepteert bezuinigingspolitiek, Luc Brusselaars;
  6. Kort nieuws over de actualiteit van de crisis.

Manifest nummer 11/2014 verschijnt op donderdag 20 november 2014. De voortdurende aanslagen op het levenspeil door de marionetten van het grootkapitaal vragen om een zo krachtig mogelijke weerstand. Een enkel grassprietje kan uitgroeien tot een heel (Malie)veld. Zorg voor een sterke FNV. Steun de fusie!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019