Van de redactie

i-002-003.jpg
Enkele van de staatsleiders, waaronder Obama, Xi Jinping en Poetin, van de landen die deelnemen aan de 22ste APEC-top (Asia-Pacific Economic Cooperation) op 11 november jl. De top stond in het teken van economische verdragen tussen de landen van dit gebied, waarbij de verschuivende machtsbalans zichtbaar werd. (Foto: ZLV)
i-002-004.jpg
De verwoesting door de aanhoudende gevechten in de Oekraïense stad Donetsk. De winter komt er aan en er dreigt grootschalige bemoeienis van de NAVO in dit gebied. (Foto: ZLV)

De VS graven zich steeds dieper in het Midden-Oosten in en eigenen zich nu - met steun van een paar 'vrienden' zoals Nederland, Turkije en Saoedi-Arabië - het recht toe de Syrische anti-Assad-rebellen openlijk te steunen. Er wordt zelfs al openlijk over 80.000 man grondtroepen gesproken. Oorlogstaal alom. Het gevaar van een nieuwe grote imperialistische oorlog neemt toe. In Nederland worden de geesten ook rijp gemaakt. 'Sorry voor bezuinigen op leger', zegt CDA-Kamerlid Raymond Knops. Hij excuseerde zich voor de manier waarop zijn partij in het verleden had bezuinigd op Defensie. Het CDA ziet nu in dat het anders moet. Want de Russische beer zou los zijn.

In de hoofden van het CDA is de Koude Oorlog weer helemaal terug. Wat een paar jaar geleden terecht taboe was mag nu weer: oproepen tot oorlog en de bewapening opvoeren. Vrede wordt niet meer nagestreefd. Dag in dag uit vindt op allerlei manieren de verheerlijking van het oorlogvoeren en het militaire beroep plaats. Er moet vanaf nu weer geld bij het ministerie van Oorlog. Het is typerend voor de nieuwe manier waarop in Den Haag naar het leger wordt gekeken. Bijna de volledige Kamer wil een eind aan de krimpende budgetten, zogenaamd vanwege de toenemende internationale spanningen. Een kind weet dat spanningen niet met wapentuig kunnen worden overwonnen. Alleen de SP is - veel te voorzichtig - tegen extra geld voor oorlogsdoeleinden. Het militarisme rukt op. De oorlogshandelingen nemen toe. Het fascisme steekt op veel plaatsen de akelige kop weer op.

De stilte over clusterbommen

Het Oekraïne-conflict houdt media en politiek bijna dagelijks bezig. Het anti-Rusland sentiment staat centraal. Poetin wordt als oorlogshitser gebrandmerkt. Deze beeldvorming is nodig om de westerse bewapeningsrace te legitimeren. Intussen blijft het akelig stil over het Oekraïense fascisme dat onder meer verboden clusterbommen in dichtbevolkte gebieden heeft ingezet. Volstrekt onacceptabel en een oorlogsmisdaad. Serieus onderzoek heeft aangetoond dat zulke wapens - zelfs in steden - zijn gebruikt. Waar blijven de verontwaardigde reacties van de westerse politieke leiders? Het bleef stil in de westerse hoofdsteden toen Human Rights Watch concludeerde dat het Oekraïense leger clusterbommen heeft afgeschoten op het centrum van Donetsk. Op basis van onderzoek ter plaatse en gesprekken met getuigen laat de mensenrechtenorganisatie overtuigend zien dat er begin oktober op twaalf stedelijke en landelijke locaties clusterbommen zijn gebruikt. Human Rights Watch is een organisatie met een overwegend pro-westerse politieke agenda. Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, noemde het gebruik van deze wapens "extreem verontrustend". Het Westen sluit zijn ogen voor wandaden van het regeringsleger, of van de fascistische en nationalistische milities die aan de kant van de regeringstroepen vechten. Volgens Amnesty International zouden pro-Kiev-strijdkrachten ook standrechtelijke executies hebben uitgevoerd. Oekraïne schendt het oorlogsrecht massief. De fascistische Oekraïense regering valt in het oosten de eigen burgers aan. Het zullen je vrienden maar zijn.

Nazi's spioneerden massaal en volop voor VS

Het Westen neemt het niet en nam het nooit erg nauw met het fascisme. Dat was altijd al zo. Tijdens de Koude Oorlog maakten de CIA en andere Amerikaanse geheime diensten willens en wetens gebruik van de diensten van ten minste duizend nazi's. Tot in de jaren '90 probeerden de diensten ook het oorlogsverleden van de gerekruteerde nazi's te verhullen en het feit te ontkennen dat ze hiervan wisten. De voormannen van de CIA en de FBI, Allen Dulles en J. Edgar Hoover geloofden dat de waarde van de nazi's als informanten tegen de Russen groter was dan de "morele uitglijders" die ze in Hitler-Duitsland gemaakt hadden. Deze opvatting is kenmerkend voor het Westen waar kapitalistische belangen hoger worden aangeslagen dan menselijke waarden. (Bron: NRC, 28-10-2014)

De crisis vreet door

De werkgelegenheid blijft klap op klap krijgen. Manifest toont het met voorbeelden aan. Massaontslagen in veel sectoren. De crisis is ook duidelijk te zien op de financiële markten. De scherpe schommelingen op de beurzen zijn in volle hevigheid terug. De juichstemming van het afgelopen jaar is verdwenen. Angst overheerst. Daar is alle reden toe. Een spoedig herstel van de economieën van de landen die samen de euro delen, hoeft voorlopig niet verwacht te worden. Er zijn teveel structurele problemen die nog aangepakt moeten worden, stelt kredietbeoordelaar Moody's. Tegen 2019 zal de eurozone-economie 17 procent kleiner zijn dan ze had kunnen zijn als het groeitempo van voor de crisis gehandhaafd was. Dat komt neer op 1700 mrd euro aan gemiste economische productie. Veel bedrijven blijven de werving van personeel uitstellen of zijn zelfs van plan om het personeelsbestand verder te reduceren. (Bron, FD, 11-11-2014)

Het economisch sentiment in de wereld is in de laatste maanden aanzienlijk verslechterd. Het mondiale herstel staat daarmee op losse schroeven, stelt ook het Duitse 'Institut für Wirtschaftsforschung'(Ifo). Vooral uit Japan en China komen verontrustende signalen. President Hans-Wemer Sinn benadrukt echter dat de stemming in álle regio's verslechtert. (Bron: FD, 14-11-2014)

Legale belastingontduiking

Om te overleven zijn de kapitalisten tot alles in staat. Internationaal opererende bedrijven met hun zetel in Nederland bijvoorbeeld betalen in plaats van 15 procent minder dan 1 procent dividendbelasting! Dat concludeert de Algemene Rekenkamer op basis van onderzoek. Belastingverdragen leiden er in de praktijk steeds vaker toe dat die bedrijven op grote schaal - legaal - belasting ontwijken. Burgers, het MKB en arme landen betalen daarvoor de rekening! "Als internationaal opererende ondernemingen steeds minder belasting over hun winst kunnen betalen, beïnvloedt dit in alle betrokken landen de verdeling van de belastingdruk over en tussen personen en ondernemingen", aldus de Rekenkamer. Zeker niet alleen Luxemburg, ook Nederland staat wereldwijd bekend als fiscaal paradijs voor grote bedrijven. Ons land heeft met 94 landen belastingverdragen. De Rekenkamer concludeert dat de dividend-, rente- en royaltystromen die via Nederland lopen de afgelopen 10 jaar fors zijn toegenomen. Volgens EU-cijfers gaat er aan ontwijking en ontduiking elk jaar 1000 miljard verloren, dat is zeven keer de totale EU-begroting. (Bron: AD, 05-11-2014)

PvdA in steeds slechter weer

Wordt de PvdA helemaal van tafel geveegd? Het lijkt er steeds meer op. Nu er een riante neoliberale kamermeerderheid bestaat, zijn zelfs de sociaaldemocraten nog een blok aan het been van het kapitaal. Kennelijk heeft Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid van de SP, dat begrepen. Zij roept haar partij in een groot artikel in de NRC (8 november jl.) tenminste op om minder gericht te zijn op "regeringsverantwoordelijkheid, met te weinig oog voor wat buiten het Binnenhof gebeurde" en "minder braaf" te worden.

Rol van de krant onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt er van uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke onderschatting en vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer op de website:

  1. Fantasie en realiteit stresstest, R. Rupp, vert. F.Willems;
  2. Europese conferentie CP van Turkije;
  3. Kort nieuws over ontwikkelingen BRICS;
  4. Kort nieuws over groeiende werkloosheid;
  5. Kort buitenlands nieuws over de actualiteit van de crisis;
  6. Oproep Hannie Schaft-herdenking.

Manifest nummer 12/2014 verschijnt op donderdag 18 december 2014.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019