Van de redactie

i-002-003.jpg
De vermoorde hoofdredacteur van Charlie Hebdo achter zijn bureau. Charb, zoals hij bekend was als cartoonist, had openlijk communistische sympathieën. In interviews benadrukte hij dat hij Charlie Hebdo als erfgenaam zag van het antiklerikale en antikapitalistische blad 'L'assiette au beurre', dat rond 1900 verscheen. Charlie Hebdo nam vooral de gevestigde orde op de hak en is menigmaal door hoogwaardigheidsbekleders en rechtse politici voor de rechter gesleept. (Foto: Internet)

Vooral de VS gaven de vorige eeuw vorm aan de mondiale ontwikkelingen, zowel politiek, militair, cultureel als ideologisch. Met name na de teloorgang van het socialistische blok. Het opkomende socialisme vormde decennialang een tegenwicht en een mogelijk maatschappij-alternatief en zorgde zo voor evenwicht op de planeet. Sinds de geslaagde contrarevoluties in de meeste voormalige socialistische landen, is de mondiale balans in het voordeel van het Westen doorgeslagen. Deze 'overwinning' van het kapitalisme gaat echter gepaard met toenemende chaos.

De moordende onderlinge concurrentie maakt het kapitalistische Westen zwak, zeker nu de gezamenlijke vijand is weggevallen. Het huidige politieke, economische, culturele en ideologische klimaat toont genadeloos de talloze interne tegenstrijdigheden, allemaal kenmerkend voor het kapitalisme, gebaseerd als het is op keiharde concurrentie om te kunnen overleven. Geopolitieke wedijver over territorium en militaire macht zijn aan de orde van de dag.

De VS konden een internationaal systeem opbouwen waarvan zij zelf vooral profiteerden en waarmee 'bondgenoten' en wingewesten konden worden gecontroleerd. Dit overwicht verdwijnt in snel tempo. Het gevolg is toenemende verwarring en het ontstaan van nieuwe krachtsverhoudingen. Het kapitaal in crisis kan alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren. Met verzet in alle soorten en maten als gevolg. De snelle groei van het moslimextremisme en fascistoïde groeperingen moet in dit licht worden gezien. Met het tijdelijke verlies van het socialisme als mondiaal tegenwicht tegen het kapitalisme werd het voor deze 'stromingen' mogelijk hun kop (weer) op te steken.

Zonder behoud, versterking en vermeerdering van het aantal socialistische landen zal deze ontwikkeling zich alleen verder versterken. Zonder verspreiding van de socialistische politiek en ideologie zal van een noodzakelijk tegenwicht nauwelijks sprake kunnen zijn. De VS proberen zich, met de NAVO als voertuig, staande te houden met agressief militair optreden in tal van gebieden en regio's. In het Midden-Oosten wordt openlijk - samen met andere westerse bondgenoten - oorlog gevoerd in Syrië. In eerder bezette landen zoals Irak en Afghanistan blijven westerse troepen gestationeerd. Zo blijft er sprake van permanente bezetting. Het hele (vaak islamitische) gebied staat onder curatele. De westerse hegemonie roept immens verzet op. Er zullen nog veel 'Parijzen' volgen zolang het kapitalisme aan de macht is. Zie de verklaring van het partijbestuur van de NCPN op de website www.ncpn.nl.

De kapitalistische crisis vreet door

Het mondiale herstel staat op losse schroeven. De economische en financiële crisissen zijn net als de aanslagen binnen het kapitalisme niet te voorkomen, ondanks allerhande optimistische geluiden. De enige zekerheid die bestaat is dat het kapitalisme onzekerheid voortbrengt. De sombere economische vooruitzichten vertalen zich steeds meer in 'snijden in operationele kosten': massaontslag dus. Nu al geeft 65 procent van bestuurders van telecombedrijven aan te zullen gaan snijden in deze kosten en 73 procent verwacht dit over vijf jaar nog te moeten doen! De ontwikkelingen leiden bovendien tot minder investeringen waardoor de economie nog meer zal gaan stagneren. De werkgelegenheid blijft klap op klap krijgen. Massaontslagen in veel sectoren. Zie elders in de krant.

Oorlogsdreiging en verharding van de samenleving

De zich voortslepende kapitalistische crisis levert een steeds groter gevaar op van militaire operaties (onder leiding van de VS, de EU en de NAVO). Onder het mom van de inzet van vredeslegers dreigen steeds meer imperialistische oorlogen te ontstaan. Rusland wordt dag in dag uit door de volgzame eengemaakte westerse media gecriminaliseerd. De stemmingmakerij lijkt steeds meer op de situatie tijdens de Koude Oorlog. Intussen wordt in en rond Oekraïne openlijk geïnfiltreerd. Het Midden-Oosten is min of meer direct en indirect bezet. In Azië wordt politiek gestookt, in Latijns-Amerika wordt opgetreden tegen progressieve regeringen en Afrika dreigt een VS-reservoir voor onmisbare grondstoffen te worden. Het gevaar van een nieuwe grote imperialistische oorlog neemt snel toe.

Maar intussen vinden talloze kleinere oorlogen plaats en neemt het gevaar van aanslagen en andere vormen van daadwerkelijk dodelijk gevaar toe. Fracties van het moslimextremisme zijn uit op het oproepen van antimoslimgeweld en moskeebranden in de hoop de samenlevingen nog verder te ontwrichten. Zij kennen de CIA-tactieken goed. Deels komt deze ontwrichting door provocaties van moslimextremisten de heersende klasse goed van pas. Het leidt af van de dagelijkse zorgen van de werkende klasse als gevolg van de toenemende kapitalistische uitbuiting. Waar angst overheerst krijgen fundamentalisme, extremisme en fascisme een (hernieuwde) kans en worden daarmee een politieke realiteit die de werkende radicaliserende mensen op het verkeerde spoor willen en kunnen zetten en kunnen afhouden van gezamenlijke strijd tegen de heersende kapitalistische klasse.

Een ander groot gevaar bestaat eruit dat de heersende klasse probeert haar invloed in de wereld en in de thuislanden te versterken door de verwarring om te zetten in noodmaatregelen, ondemocratische wetgeving, verharding van het rechtssysteem en andere ingrepen in de verworven rechten van de werkende klasse. Op mondiale schaal wordt steeds meer gezocht naar oplossingen met militaire middelen. In Nederland worden de geesten op allerlei manieren rijp gemaakt voor militair ingrijpen elders op de wereld en neerslaan van verzet in eigen land. Voordat de Koude Oorlog weer helemaal terug is moeten redelijke en progressieve mensen de handen ineen slaan en actief in verzet komen tegen het groeiende oorlogsgevaar van de VS en hun hulpjes.

Komend jaar wordt levenspeil verder aangetast

Voor de werkende (en uitkeringsgerechtigde) bevolking belooft 2015 een nog moeilijker jaar te worden. Weliswaar worden een reeks maatregelen pas in 2016 voelbaar, maar al dit jaar zullen massa-ontslag, hogere gemeentelijke belastingen, hogere eigen bijdragen en hogere kosten voor voorzieningen een steeds grotere tol vragen. Het uitknijpen gaat gestaag door. Volgens topman Camps van Economische Zaken staat wetgeving de groei van de (nieuwe) economie in de weg. Op dat trommeltje zal de komende periode vaak worden geroffeld. Weg met voor de werkende klasse beschermende wetgeving! Steeds meer vast werk verdwijnt en wordt vervangen door uitzend-, pulp-, flex- en andere baantjes zonder voldoende zekerheid. We staan aan de vooravond van de Statenverkiezingen. Het gevecht om de politieke posities na deze verkiezingen is al in volle gang.

Dagobertducktaks nodig en mogelijk

Het woord 'Dagobertducktaks' is in 2014 terecht verkozen als het woord van het jaar. De noodzaak en mogelijkheid van zo'n belasting zijn evident. Er zijn volgens vastgoeddienstverlener Savills 200.000 UHNWI-ers (Ultra High Net Worth Individuals). Dit zijn de superrijken, de multimiljonairs. Dan ben je niet zomaar een 'miljonairtje'. Deze groep zal nog met 22 procent groeien tot 2018 ten koste van de werkende klasse. Inmiddels werden de allerrijksten in 2014 nog aanzienlijk rijker (zie bij kort nieuws). Omhoog die winst- en vermogensbelasting. Aanpakken die vermogens verkregen door belastingontduiking. Stop stelsel van privébezit van productiemiddelen en grootkapitaal.

Cuba en Griekenland

Op Cuba heerst terecht feestvreugde nu alle vijf de patriotten weer thuis zijn. De nieuwe verhoudingen met de VS zullen zich de komende periode moeten uitkristalliseren. Zie elders in de krant en verklaring NCPN op website www.ncpn.nl. In Griekenland vindt er een electorale strijd plaats tussen de nieuwe sociaaldemocratische, opportunistische Syriza en de partijen die tot nog toe de gevestigde orde vormden. Alleen de KKE bouwt aan een echt volksverzet. In het middelpunt van de burgerlijke aandacht staat - ook internationaal - een eventuele Grexit die nu ook door veel Noord-Europese landen niet langer wordt uitgesloten. Die landen hebben hun bancaire belangen de afgelopen periode in ieder geval - ondanks andere toezeggingen - snel afgebouwd, waarmee de gevolgen voor het stelsel minder hevig zullen zijn. Zie verder het achtergrondsartikel in de krant.

Rol van de krant en partij onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt er van uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke onderschatting en vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan midden in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme en links radicalisme liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek. Het gebruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis. De eenheid tussen de marxistisch(-leninistische) inzichten, positie en methode biedt - mits dialectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Of in gewoon Nederlands: de NCPN en Manifest zijn als geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende ontwikkelingen in de wereld. Een steeds groter deel van de bevolking is op zoek naar steekhoudende verklaringen nu er een einde komt aan de Amerikaanse eeuw. De NCPN vormt samen met de CP's van Duitsland, Luxemburg en België het vierpartijen-overleg. Eind februari/begin maart vindt de 10de conferentie (in Nederland) plaats. Voorafgaand zal op zaterdag 28 februari een demonstratie plaatsvinden. We roepen op daaraan deel te nemen. Genoeg te doen dus.

De communistische wereldbeweging is op dit moment op zoek naar nieuwe wegen en balansen. Er wordt mondiaal gezocht naar effectieve antwoorden op de kapitalistische crisis en wegen naar het socialisme. Zo'n zoektocht leidt altijd noodzakelijk en onmisbaar tot discussies. Daarbij de eenheid in het oog houden is dan een vereiste. Eenheid is dringend nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspunten. De dialectische eenheid tussen principiële standvastigheid en tactische souplesse is een van de moeilijkste uitdagingen, zoals we zien bij het steeds opportunistischer optreden van de SP en al veel eerder bij het optreden van de traditionele sociaaldemocratische partij.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in de rubriek Marxistische Analyses:

  1. Westerse 'middenklasse' II, Song Lidan, vert. Louis Wilms.

Deze keer op de website:

  1. Verklaring NCPN over terreurdaad in Parijs;
  2. Losse flodders Dijksma over kiloknallers (FD, 07-01-15).

Manifest nr. 02/2015 verschijnt op donderdag 12 februari 2015.
De redactie wenst alle lezers (nogmaals) een gezond en strijdbaar 2015.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019