Kort Nieuws

i-007-011.jpg

Politiek vertrouwen ebt weg

Nederlanders hebben minder vertrouwen in de politiek blijkt uit een peiling van het Sociaal Cultureel Planbureau. Van de ondervraagden had maar 48 procent vertrouwen in de regering. Medio 2013 was dat nog 54 procent. (Bron: FD, 01-04-2015)

Patiënt met chronische ziekte betaalt extra

Diabetespatïenten betalen zich scheel aan hun overlijdensrisicoverzekering. Verzekeraars rekenen torenhoge opslagen als mensen een polis afsluiten naast hun hypotheek. In extreme gevallen is het bijna 500 procent hoger. "Berekeningen van verzekeraars lijken volledig gebaseerd te zijn op willekeur", reageert Daniel de Wild van Independer. "Bij de ene verzekeraar is de toeslag 10 procent, terwijl het bij een andere verzekeraar 200 procent is. En dat terwijl het om precies dezelfde klant gaat. Het is echt een merkwaardige situatie." Volgens Independer speelt dit probleem ook bij mensen met andere chronische ziekten. (Bron: AD, 12-03-2015)

Protest tegen steeds hogere huren groeit

Al zo'n 30.000 huurders hebben de petitie ondertekend tegen de explosieve huurstijgingen. Voor de Woonbond is de maat vol. "De politiek is nu aan zet." Volgens directeur Ronald Paping is een groeiend aantal mensen financieel klem komen te zitten door de stijgende huurlasten. "Nu al kunnen meer dan 700.000 huurders niet eens de minimale kosten voor noodzakelijke uitgaven betalen. Je ziet het ook aan de stijging van het aantal huisuitzettingen. Zo'n huurbeleid moeten we niet willen", concludeert hij. Voor de laagste inkomens zijn de huren sinds 2010 13,4 procent gestegen. Scheefwoners zijn 17,8 procent meer gaan betalen. Onlangs bleek uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 180 woningcorporaties dat bij meer dan driekwart van de woningcorporaties de huren op 1 juli minder hard zullen stijgen dan het kabinet toestaat. (Bron: AD/NDEGROOT, 16-03-2015)

Extraatjes zitten er niet meer in voor modaal gezin

Extraatjes die het leven leuk maken, zitten er niet meer in voor gezinnen met een modaal inkomen (circa 35.000 euro bruto per jaar). Deze circa 87.000 gezinnen met twee of meer kinderen kunnen de huur en andere vaste lasten nog nét betalen maar houden te weinig over om auto te rijden, op vakantie te gaan of de kinderen te laten sporten. Ze komen niet in aanmerking voor zorg- of huurtoeslag. Het Nibud spreekt van een 'echte risicogroep' met lastige financiële keuzes. Om kinderen toch naar muziekles of voetbal te kunnen sturen, bezuinigen ze onder meer op voeding en woningonderhoud. Het Nibud maakt zich nog meer zorgen om bijstandsgezinnen met kinderen. Alleen als zij heel goed op de kleintjes letten, gebruikmaken van alle toeslagen en subsidieregelingen én geen extra uitgaven voor hun kiezen krijgen, komen ze precies rond. (Bron: AD, 12-03-2005)

Juridisch Loket sluit balies; uitholling democratie

De dertig Nederlandse vestigingen van het Juridisch Loket geven voortaan alleen nog rechtshulp op afspraak. Dat is het gevolg van een landelijke reorganisatie bij het Juridisch Loket, van teruglopende subsidies en van bezuinigingen op de rechtsbijstand. Op 7 april sluiten de balies van twintig vestigingen en vanaf 11 mei zijn de balies van alle vestigingen dicht, meldt de organisatie op de eigen website. De vraagbaak voor mensen met een lager inkomen en weinig vermogen zal zich vanwege personele bezuinigingen voortaan vooral op telefonisch advies en online-advies richten. (Bron: FD, 30-03-2015)

Banken lijden miljarden verlies op foute leningen

Banken hebben de afgelopen jaren een recordbedrag moeten afboeken op slechte leningen. Tezamen hebben ING, ABN Amro en Rabobank sinds het uitbreken van de crisis in 2008 zo'n 20 miljard euro verlies geleden. Het gaat om bedrijfsleningen of vastgoedfinancieringen die niet of slechts ten dele zijn terugbetaald. Het drietal heeft het geld wel weer grotendeels weten terug te verdienen door de spaarrente te verlagen en de rentes op kredieten te verhogen. Ook is er gekort op het salaris van het personeel. (Bron: AD, 16-03-2015)

Eerste Kamer stemt met meerderheid in met Quotumwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag met een ruime meerderheid ingestemd met het bij werkgevers omstreden wetsvoorstel 'Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten'. In de wet wordt geregeld dat er de komende jaren 125.000 nieuwe banen beschikbaar komen voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het kabinet sprak dit in april 2013 af in het sociaal akkoord met werkgeversorganisaties en de vakbeweging. Mochten de werkgevers er niet in slagen duizenden extra arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor arbeidsgehandicapten, dan treedt er een quotumregeling in werking. Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of de toegezegde banen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Is dit niet zo en de Quotumwet is van kracht, dan krijgen bedrijven met 25 of meer werknemers een heffing van 5000 euro per jaar per niet ingevulde werkplek voor een arbeidsgehandicapte. (Bron: FD, 14-03-2015)

Topman Shell krijgt beloning van 24 miljoen

Shell-topman Ben van Beurden heeft in zijn eerste jaar een beloning van 24,2 miljoen euro ontvangen. In het bedrag is een pensioenbijdrage opgenomen van 10,7 miljoen euro en ook een belastingvergoeding van 7,9 miljoen euro. Het vaste salaris bedroeg in 2014 5,6 miljoen euro. Shell maakte in 2014 een jaarwinst van bijna 17 miljard euro. (Bron: NRC, 12-03-15)

Inkomenskloof top-werkvloer neemt fors toe

De inkomensverschillen tussen de top van de grote bedrijven en de werkvloer zijn in 2014 fors toegenomen en die kloof zal nog groter worden. Het basisloon van de bestuursvoorzitters van de beursgenoteerde bedrijven steeg afgelopen jaar met gemiddeld 5,2 procent. Dat is veel harder dan de inflatie, en ruim drie keer zo hard als het modale salaris. Het gemiddelde basissalaris van de topbestuurders ligt inmiddels op 1 miljoen euro. De totale beloning inclusief cashbonus en uitgekeerde aandelen kwam uit op gemiddeld 3,7 miljoen, exclusief pensioenkosten. Dat is 12 procent meer dan het voorgaande jaar. Het modaal inkomen steeg in 2014 met 1,5 procent en kwam uit op gemiddeld 35.000 euro. (Bron: AD, 23-03-2015)

Stress grootste oorzaak verzuim onder jonge werknemers

Stressklachten op de werkvloer komen op steeds jongere leeftijd voor. Vorig jaar waren stressklachten zelfs de belangrijkste verzuimoorzaak bij jonge werknemers onder de 25 jaar. Vorig jaar had 33 procent van het langdurig verzuim te maken met stress. Deze klachten kwamen vooral voor bij werknemers in de leeftijdscategorie 25-34 jaar. In de periode 2000-2010 zat de piek in psychisch verzuim vooral bij mensen tussen de 35 en 44 jaar. 'Daarmee verschuift psychisch verzuim naar een jongere leeftijdscategorie', schrijft ArboNed. Stressklachten waren zelfs de belangrijkste verzuimoorzaak onder jonge werknemers onder de 25 jaar, die net op de arbeidsmarkt komen kijken. 'Flexibilisering van de arbeidsmarkt zou dit kunnen verklaren', stelt ArboNed-onderzoeker Ilona van Beek. Banen voor het leven zijn er niet meer en jonge mensen hebben in het begin van hun carrière te maken met een serie tijdelijke banen. Sinds 2008 is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met ruim een half miljoen geslonken. Los van leeftijdscategorieën was het gemiddelde verzuim in 2014 3,9 procent, vergeleken met 3,8 procent in 2013. De gemiddelde verzuimduur steeg van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. (Bron; FD, 19-03-2015)

Veel jongeren ver van arbeidsmarkt

Vier op de tien jongeren in Nederland in de leeftijd van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs volgen en geen werk hebben, zoeken niet naar werk en zijn ook niet direct beschikbaar voor werk. Dat zijn er 75.000. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Voor jonge vrouwen is de zorg voor het gezin of huishouden ook een belangrijke reden. In 2014 hadden van de ruim 800.000 jongeren van 15 tot 27 jaar er 183.000 geen werk. Van deze groep zonder werk zoeken ongeveer vier op de tien - in totaal 71.000 - naar werk en zijn daarvoor direct beschikbaar. Hun afstand tot de arbeidsmarkt is klein te noemen, aldus het CBS. (Bron: FD, 02-04-15)

Veranderingen in zorgstelsel duren lang en kosten veel

Een grote transitie in het zorgstelsel, zoals de decentralisatie van de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten naar de gemeenten, vergt minstens acht jaar. De extra kosten die met de overgang gemoeid zijn, bedragen 1,5 procent van het totale budget per jaar, dus in totaal 12 procent. De extra transitiekosten worden gemaakt, omdat bijvoorbeeld bestaande contracten moeten worden afgekocht, er nieuwe instituties worden opgericht en er andere wetten en regels worden geschreven. Ook kunnen de werknemers onzeker worden door de omslag en daardoor verminderd productief zijn. (Bron: FD, 01-04-2015)

'Ook in 2015 veel faillissementen'

Kredietverzekeraar Atradius verwacht dat het aantal faillissementen in 2015 zal afnemen, maar nog steeds op een hoog niveau zal blijven. Vorig jaar nam het aantal faillissementen met 20 procent af. Voor 2015 verwacht Atradius een daling van 15 procent. Daarmee blijft het aantal bankroeten volgens het concern hoog: 42 procent meer dan in 2007. Nog steeds zijn de omstandigheden voor veel bedrijven erg uitdagend, aldus Atradius. Zo kampen veel sectoren met overcapaciteit, terwijl de consumentenbestedingen onvoldoende toenemen. (Bron: FD, 20-03-2015)


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019