Van de redactie

i-002-003.jpg
Een militaire helikopter en een hovercraft doen mee aan een gezamenlijke NAVO-oefening in Griekenland, genaamd Pyropolitis. Dit is onderdeel van de Rapid Reaction Defence Force, waaraan ook Nederland militairen en materiaal levert. Doel: snel kunnen ingrijpen in gebieden waar het imperialisme schade kan oplopen en bij binnenlandse onlusten. In Griekenland dreigen beide, waarmee het stabiele ondernemersklimaat in de EU gevaar loopt te worden ondermijnd. (Foto: ZLV)

Rol van de krant en partij onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke onderschatting en vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan midden in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme en links radicalisme liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek. Het gebruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis. De eenheid tussen de marxistisch(-leninistische) inzichten, positie en methode biedt - mits dialectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Of in gewoon Nederlands: de NCPN en Manifest zijn als geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende ontwikkelingen in de wereld. Een steeds groter deel van de bevolking is op zoek naar steekhoudende verklaringen nu er een einde komt aan de Amerikaanse eeuw.

De communistische wereldbeweging is op dit moment op zoek naar nieuwe wegen en balansen. Er wordt mondiaal gezocht naar effectieve antwoorden op de kapitalistische crisis en wegen naar het socialisme. Zo'n zoektocht leidt altijd noodzakelijk en onmisbaar tot discussies. Daarbij de eenheid in het oog houden is dan een vereiste. Eenheid is dringend nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspunten. De dialectische eenheid tussen principiële standvastigheid en tactische souplesse is een van de moeilijkste uitdagingen, zoals we zien bij het steeds opportunistischer optreden van de SP en al veel eerder bij het optreden van de traditionele sociaaldemocratische partij.

De Griekse regering kiest voor de vlucht naar voren, ingeklemd als ze zit tussen het stellen van terechte maar onrealistische eisen. In de EU blijven betekent buigen voor de eisen van IMF, EU en ECB, dus voor banken en grootkapitaal. Maar voldoen aan de eisen van de 'trojka' betekent verkiezingsbeloften breken. Het is duidelijk dat Syriza van meet af aan wilde optreden bínnen de EU. Nu het steeds duidelijker wordt dat de Griekse bevolking dan nog meer zal worden uitgeknepen dan al is gebeurd, grijpt de regering naar het 'wapen' van het referendum.

Nu kan het nog, zullen ze daar hebben gedacht. Nog is de sympathie van de bevolking voor de 'moedige' regering niet helemaal weggeëbt, nog steeds hoopt een groot deel van de bevolking dat het beter af is binnen de EU dan erbuiten. Zolang deze illusie overheerst is de gok op een goede uitslag van het referendum niet bij voorbaat al kansloos. Er bestaat nog steeds een luidruchtige pro-EU-lobby in Griekenland. Bovendien wordt 'Europa' door het uitspelen van deze laatste troefkaart gedwongen rekening te houden met nieuw uitstel van de onderhandelingen. Maar uitstel is nu eens geen afstel, uitstel is winst, zoals we nu al maanden zagen, want Syriza én de EU willen hetzelfde: Griekenland binnen de EU. Uitstel biedt nieuwe mogelijkheden om het risico van de banken over te hevelen naar het risico van de bevolkingen in Europa. Linksom of rechtsom moeten de Europese bevolkingen opdraaien voor de kostenpost Griekenland. De vraag is alleen hoelang kun je de Griekse bevolking voor de gek houden? Dus wordt het vanaf nu afwachten hoe het referendum zal gaan uitpakken en zullen er zeer waarschijnlijk weer nieuwe ronden gesprekken komen.

Het probleem van de Griekse regering is dat in het openbaar de juiste eisen worden gesteld, maar dat duidelijk was en is dat die eisen binnen de EU niet zullen (en kunnen) worden ingewilligd. De Griekse communistische partij KKE heeft van meet af aan gewezen op de onmogelijkheid om het kapitalistische project met parlementaire middelen te verslaan. Zeker nu het kapitalisme in een gecompliceerde ernstige crisis verkeert. Het geld uit Europa was nooit bedoeld voor de Griekse bevolking, maar voor het redden van de Griekse en vooral de internationale banken. Griekenland zelf, en al helemaal de bewoners, zag er vrijwel niets van. De internationale bankiers hebben zichzelf gered met de gelden. Ze hebben Griekenland gedwongen tegen hoge rentes nieuwe leningen af te nemen van IMF en ECB. Slachtoffer was en is de Griekse bevolking, maar evenzo de rest van de Europese bevolkingen die als de tijd daarvoor rijp wordt geacht het geld moeten ophoesten voor een 'Griekse redding'. Want Griekenland blijft binnen de EU, laat daar geen misverstand over bestaan. Dat wist de Griekse regering van meet af aan. Het enige probleem voor Syriza, EU, ECB en IMF is het politieke (klassen)bewustzijn van de Griekse bevolking. Hoe bewust die bevolking is zullen we de komende periode zien. Onder kapitalistische verhoudingen maken de grote financieel-industriële conglomeraten de dienst uit. Deze belangengroepen bepalen wat er gebeurt op het Europese politieke toneel. Ver weg van het publieke debat en de parlementaire 'democratie' bepalen niet-gekozen technocraten in dienst van de heersende klasse de route. De parlementaire ontwikkelingen kunnen soms in de weg zitten, maar dat is tijdelijk.

Kapitalistische crisis

Volgens de man die Nederland eind 2013 zijn 'triple A'-status afnam, is de druk op de rentes vooral het gevolg van het ultraruime monetaire beleid in grote delen van de wereld. Beweren dat er te weinig schuld zou uitstaan (schulden zijn de smeerolie van het kapitalistische systeem) is onzinnig, betoogt hij. Waar het om gaat is of de uitgegeven schuld terugverdiend kan worden. Daarvoor heb je soms wat langer tijd nodig zoals in Griekenland.

Omdat de economieën van de eurozone volgens Kraemer op een structureel lager groeipad zijn terechtgekomen, is hij over dat terugverdienen ronduit pessimistisch. Minder groei betekent een geringere verdiencapaciteit, en dus minder ruimte om aan betalingsverplichtingen te voldoen. De structureel lagere groei hangt allereerst samen met het afnemende effect van de globalisering. De mondiale specialisatie en efficiëntieslagen zijn goeddeels uitgewerkt, aldus de Duitse econoom. Tekenend is dat de wereldhandel tegenwoordig in hetzelfde tempo groeit als de economische productie. Vóór de crisis was dat nog twee keer zo snel. De algemene productiviteitsgroei is op een lager niveau terechtgekomen. Tegelijkertijd is er de demografische trend van een versnelde vergrijzing en ontgroening. De actieve beroepsbevolking wordt steeds kleiner. Dit is niet iets dat alleen de westerse landen raakt, zo benadrukt Kraemer. Tenslotte heeft de crisis duidelijk gemaakt dat er grenzen zitten aan kredietgedreven groei. "Een duurzame economische ontwikkeling is niet mogelijk als je schuld op schuld stapelt. Als dat wel zo zou zijn, dan zouden landen als Griekenland, Portugal en Italië nu bloeiende economieën zijn."

Het kapitaal in crisis kan steeds vaker alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren, de mondiale tegenstellingen te vergroten en (potentiële) tegenstanders te verzwakken en te blijven zoeken naar totale hegemonie. Bestaande grenzen zijn daarbij slechts hindernissen die moeten worden opgeruimd. Niet de soevereiniteit van landen speelt voor de monopolies een rol, alleen het eigenbelang.

Maar de verhoogde uitbuitingsgraad roept veel en veelsoortig verzet op. Dan blijven uiteindelijk alleen nog militaire en politionele middelen over: repressie dus. Dat kost ook geld, maar als het allemaal niet meer goedschiks gaat zal de knuppel er ouderwets hard overheengaan. Aan dat verhaal wordt continue gewerkt. Daarvoor moeten grotere budgetten worden vrijgemaakt.

'Miljarden extra voor Nederlands leger'

Het belangrijkste adviesorgaan van de regering pleitte voor een ongekende verhoging van het defensiebudget: 3,3 tot 5,7 miljard euro extra per jaar. Stap voor stap wordt het klimaat rijp gemaakt voor het verhogen van het oorlogsbudget. De VVD, bij monde van kamerlid Teeven, wil om te beginnen dat het ministerie er uiteindelijk de komende jaren 750 miljoen euro bijkrijgt. De bevolking wordt rijp gemaakt voor hogere bijdragen aan oorlogsplannen. De Amerikanen sturen al artillerie, tanks en ander geschut naar Oost-Europa. De vijand, Rusland, is al 'gemaakt'. Rusland is niet langer een partner, maar tot tegenstander verklaard. Met de recente stappen kan het Pentagon 5000 militairen operationeel maken in de Baltische staten. Pure oorlogsvoorbereiding, waaraan Nederland meedoet.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest!

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in rubriek 'marxistische analyses':

  1. Halfjaarsbericht VS economie, Zoltan Zigedy, vertaling J. Bernaven;
  2. Arbeidersklasse subject socialisme (dl I), Jiang Hui, vert. Louis Wilms;

Deze keer op de website:

  1. Definitief werkloos boven 45, sociaaleconomische redactie;
  2. Flex en sociale ongelijkheid, sociaaleconomische redactie;
  3. FNV schrikt van lage koopkracht, sociaaleconomische redactie;
  4. IMF trainde Griekse journalisten, De Wereld Morgen, Lode Vanoost;
  5. Hogere productiviteit schadelijk, sociaaleconomische redactie.

Manifest nr. 08/2015 verschijnt op donderdag 27-08-2015.

De redactie van Manifest wenst lezers en medewerkers een fijne zomerperiode. Even uit het dagelijkse ritme, even bezig met andere dingen, even heropladen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019