Bijdrage van de NCPN op de bijeenkomst in Brussel op 7 december jl.

Beste kameraden,

De NCPN dankt de KKE voor dit nieuwe initiatief voor een bijeenkomst in Brussel.

Het jaar 2015 zit er al weer bijna op. Tal van tegenstellingen verdiepen zich en maken dat de toekomst weinig voorspelbaar is. Vaststaat echter dat de toekomst voor velen weinig rooskleurig zal zijn en vooral vol van onzekerheden. Een recent onderzoek in Nederland toont aan dat het vooral deze onzekerheid over de toekomst is die velen beklemt. De huidige omstandigheden in het welvarende Nederland zijn voor de meesten nog dragelijk en voor sommige delen van de arbeidersklasse nog steeds een verzorgingsstaat, alhoewel steeds meer mensen uit het welvaartsschuitje vallen of dreigen te vallen. Maar de toekomst ziet er nog slechter uit. Kinderen en kleinkinderen lijken de dupe te gaan worden. Onzekerheid neemt toe over veiligheid, zorg en gezondheid, sociale zekerheden en de toenemende 'zelfverantwoordelijkheid', met andere woorden de snelle afbraak van steeds meer delen van de verzorgingsstaat.

Het doel van de bijeenkomst is de versterking van de strijd van de arbeidersklasse tegen de kapitalistische barbarij die verantwoordelijk is voor oorlogen, armoede, vluchtelingen en immigranten. Op naar een socialistisch, vredelievend en sociaal rechtvaardig Europa.

Mooie woorden en juiste doelstellingen, maar toch in de praktijk niet al te eenvoudig te realiseren. Zeker niet in een land als Nederland, waar armoede en sociaal onrecht sluipenderwijs naderbij komen. Partijen als SP en PVV sluiten makkelijker dan de NCPN aan bij de verschillende vormen van onvrede die leven onder grote delen van de bevolking. 'Jullie hebben wel goede analyses en opvattingen, maar geen macht. Jullie zijn geen alternatief', soms zelfs 'Bestaan jullie nog?', zijn opvattingen over de NCPN. Nu is voor succes in de klassenstrijd niet alleen de kracht van de arbeidersklasse van belang, maar ook de zwakte van het kapitalisme. De theorie van de zwakste schakel. Het kapitaal in crisis, waarvan nu sprake is, is zwakker, maar daarmee ook gevaarlijker dan het lange tijd was, (kapitalistsche) oorlogen vinden al volop plaats. Tal van brandhaarden laaien op veel plaatsen op. Armoede en onzekerheid dreven hondduizenden op de vlucht. De gewetenloze uitbuiting van de natuur maakt de aarde steeds kwetsbaarder en levert voor de huidige en volgende generaties grote gevaren op.

Maar in Nederland weet het kapitaal zich nog goed te handhaven, mede door het verraad van de 'oude' en 'nieuwe' sociaaldemocraten en de zwakte van de communisten. Het gist en borrelt, maar er is nog geen geen sprake van een georganiseerde klassenstrijd. Sterker nog het denken in termen van (marxistische) klassenstrijd is helemaal geen gemeengoed. De oriëntatie op klassenstrijd en het zelfbewustzijn van de werkende klasse zal moeten worden ingebracht door ons. Maar onze invloed is nog zwak. Wel neemt de vraag naar onze standpunten toe en worden onze opvattingen daar waar we optreden steeds gretiger gehoord en gewaardeerd. Maar er is nog een lange weg te gaan. Dat vraagt vooral om revolutionair geduld en niet aflatende stappen om het doel van het socialisme dichterbij te brengen: paso a paso zoals onze Cubaanse vrienden ons steeds voorhouden...

Voor de NCPN dus nog voldoende werk te doen: opklaringen, bewustwording, strijd om de juiste (ideologische, strategische en tactische) lijn binnen te brengen in de arbeidersklasse. Vinden van de voorhoede van de arbeidersklasse, die op zoek is naar verklaringen over de veranderde werkelijkheid. Dat was al jaren zo en zal dat nog vaker de komende jaren zijn. Geduldig doorwerken en intussen de politiek-ideologische lijn van de partij versterken. Het werkt, zoals we merken. Met name veel nieuwe jongeren die keihard aanlopen tegen de afbraakmaatregelen van het kapitaal wenden zich tot ons gedachtegoed. We zijn de KKE daarbij zeer dankbaar voor de vele (bruikbare, maar niet altijd even gemakkelijk naar de Nederlandse situatie vertaalbare) analyses die de partij produceert. Bruikbaar zijn ook deze bijeenkomsten die ons de veelheid van specifieke pogingen tonen om het imperialistische tij in de verschillende Europese landen te keren. De NCPN is op dit moment doende om het Griekse concept van PAME naar Nederlandse verhoudingen te vertalen. We zullen de pogingen die de PCPE in Spanje doet en ervaringen elders in Europa met interesse volgen.

Vaststaat immers dat de strijd aan de basis niet kan worden vervangen door parlementaire illusies. Dat er geen consessies kunnen worden gedaan aan de noodzaak van klassenstrijd, het inzicht in de doorslaggevende rol van de arbeidersklasse en de noodzaak van het socialisme. Daarom weer dank voor jullie continue niet-aflatende bijdrage aan de strijd voor een andere, betere, socialistische wereld. Strijd voor het socialisme onder niet-revolutionaire omstandigheden... op zichzelf zeker ook een kunst.

Iedereen een gezond en strijdbaar 2016 toegewenst,

Leve de internationale solidariteit,

Leve het socialisme

Wil van der Klift
NCPN, 7 december 2015

Tekst werd in het Engels vertaald en tijdens bijeenkomst.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019