KORT BINNENLANDS NIEUWS

'Oudere werknemers moeten minder kunnen werken met behoud van salaris'

Oudere werknemers moeten minder kunnen gaan werken met behoud van salaris, zodat hun jongere collega's aan de slag kunnen. Om die reden lanceert de Vakcentrale FNV een voorstel voor een deeltijd-VUT'. 'Het gaat om één-op-éénvervanging in bedrijven en organisaties', zegt FNV-cao-coördinator Mariëtte Patijn. 'Dat kan met subsidie aan werkgevers, dan wordt het goedkoper meer mensen in dienst te nemen.' De vakbond roept minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom op extra geld vrij te maken. Onlangs bleek dat de werkloosheid onder 50-plussers snel oploopt. Zij worden vervangen door goedkoper personeel. Volgens uitkeringsinstantie UWV zijn er dit jaar zes keer meer 55-plussers met een werkloosheidsuitkering dan vorig jaar: 80.000 om 13.000. Van alle langdurig werklozen is 50 procent ouder dan 55 aldus het UWV. De kans dat een werkloze van tussen de 45 en 65 binnen vier maanden een baan vindt, is circa 15 procent. Voor een werkloze van tussen de 25 en 45 is dat 25 procent, aldus het UWV. (Bron: FD, 02-12-2015)

FNV wil aanpak schijnconstructie buitenlandse werknemers

Vakcentrale FNV klimt in de touwen om een Europese regeling, waarmee buitenlandse werknemers in Nederland voor een 'spotprijs' aan het werk worden gezet, aan te pakken. In een brandbrief roept de FNV op tot modernisering van het systeem. De zogenoemde A1-regeling was volgens de FNV ooit bedoeld om werknemers te beschermen, die door hun werkgever voor maximaal een halfjaar naar een EU-land werden gestuurd. Sociale premies, zoals AOW en ziektekosten, werden vervolgens door de werkgever in eigen land betaald. Doordat de grenzen van de Europese Unie in 2004 opengingen voor nieuwe lidstaten als Polen, Hongarije en Litouwen is de regeling door werkgevers geleidelijk aan opgerekt tot twee jaar, stelt de FNV. Volgens de vakbond zien werkgevers de regeling als een verdienmodel. Van tijdelijke detachering zou vaak geen sprake meer zijn. Met als gevolg dat buitenlandse werknemers jarenlang in Nederland werken zonder dat voor hen premies worden betaald, aldus de vakcentrale. Mariëtte Patijn: 'Hier ligt een kans om heel veel echte banen te scheppen. Laten we kiezen voor gelijke kansen voor iedereen.' Volgens Patijn werken in Nederland meer dan 100.000 werknemers via deze A1-regeling. (Bron: FD, 03-12-2015)

PostNL bereikt definitief akkoord over een nieuw sociaal plan

PostNL heeft met vakorganisaties FNV Publiek Belang, Bond van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 een definitief akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Het akkoord is tot stand gekomen nadat de leden van de vier vakbonden hadden ingestemd met een eerder bereikte principe-overeenkomst. Het sociaal plan geldt voor alle medewerkers die vallen onder de cao van PostNL. Het gaat in op 1 januari 2016 en loopt tot en met 3l december 2020. Tezamen met de vakorganisaties is volgens haar gekozen voor een aanpak op maat. Om kansrijk te blijven voor de arbeidsmarkt kunnen medewerkers van PostNL gebruikmaken van begeleiding door Mobility, het mobiliteitsprogramma van Post-NL. Medewerkers die hun baan verliezen, kunnen kiezen voor begeleiding van werk naar werk. (Bron: FD, 03-12-2015)

Akkoord nieuwe Heineken-cao

Bierbrouwer Heineken en de FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. In de cao, die een looptijd heeft van 27 maanden, is onder meer afgesproken dat het aantal uitzendkrachten per afdeling wordt beperkt. Er wordt extra geïnvesteerd in opleiding en doorstroming van uitzendkrachten naar vaste arbeidsplaatsen. De werknemers krijgen twee jaar op rij een loonsverhoging van 1,5 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro dit jaar.Loonsverhoging en afspraken over werkgelegenheid zijn aan de krappe kant vindt de FNV zelf. Waarom dan wel deze cao? (Bron: FD, 11-12-2015)

Strijd in Rotterdamse haven: 'Vakbonden eisen vergoeding bij ontslag'

Een bedrijf dat op grote schaal banen schrapt, dient vakbonden daar financieel voor te compenseren. Die opmerkelijke eis legden FNV en CNV deze week op tafel bij werkgevers in de Rotterdamse containeroverslag. De branche zet honderden banen op de tocht, en tast daarmee de contributie-inkomsten van de vakbeweging aan, redeneren de bonden. Zij willen een schadevergoeding van 500.000 euro per jaar, meldde het FD. Het standpunt is een unicum in de polderverhoudingen, en zorgt voor de nodige verontwaardiging aan werkgeverszijde. De containerbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam hebben deze situatie van overcapaciteit zelf gecreëerd door de nieuwe geautomatiseerde terminals op de Tweede Maasvlakte te bouwen, zeggen de bonden. Het betekent dat maximaal 800 van de 3500 banen verloren gaan. Circa 85 procent is vakbondslid. 'Ze zitten dus aan onze inkomsten en daarmee aan ons vakbondswerk', vinden de bonden. (Bron: FD/02-12-2015)

Driejarige cao voor 20.000 werknemers in de grafische sector

Werkgevers en vakbonden in de grafische sector hebben een principeakkoord gesloten over een cao voor de grafische sector. De cao heeft een looptijd van 1 november 2015 tot 1 april 2018. Over die periode worden de lonen met 4 procent verhoogd, zo hebben werkgeversorganisatie KVGO en de vakbonden bekendgemaakt. Het akkoord geldt voor circa 1100 bedrijven met meer dan 20.000 werknemers - drukkers en andere grafici. Alle partijen leggen het principeakkoord met een positief advies ter goedkeuring voor aan hun achterban. 'Na ruim drieënhalf jaar onderhandelen ligt er een verantwoord resultaat, rekening houdend met de situatie in de bedrijfstak', aldus Richard van den Berg, voorzitter van de werkgeversdelegatie. Vakbond FNV Kiem schrijft de totstandkoming van het akkoord vooral toe aan de actiebereidheid van werknemers in de sector. Een jaar lang zijn bij veel bedrijven in de sector werkonderbrekingen en stakingen georganiseerd. 'Voor het eerst in dertig jaar hebben werknemers van drukkerijen op grote schaal actiegevoerd en gestaakt. Dat dit resultaat er nu ligt, is te danken aan al die stakers', aldus cao-onderhandelaar Bernard van Iren van FNV Kiem. De loonsverhoging wordt gefaseerd ingevoerd. In februari krijgt iedereen een eenmalige uitkering van 1000 euro als compensatie voor de afgelopen jaren (Bron: FD, 19-11-2015)

Akkoord over werk in thuiszorg

Het kabinet trekt volgend jaar 200 mln euro uit om de grote werkgelegenheidsproblemen in de thuiszorg aan te pakken. Vanaf 2017 stijgt dit bedrag naar structureel 300 mln euro per jaar, zo is staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid vrijdag met de vakbonden FNV en CNV en de koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeengekomen. Het doel is de thuiszorgmedewerkers weer 'perspectief' op de arbeidsmarkt en 'fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden' te bieden. Thuiszorgorganisaties mogen vanaf 2017 onder meer in principe geen gebruik meer maken van alfahulpen. Dat zijn volgens de vakbonden 'schijnzelfstandigen', die niet onder de cao vallen en daardoor goedkoper zorg aan huis kunnen leveren. (Bron: FD, 05-12-2015)

'VVD blokkeert hoger jeugdloon'

De VVD blokkeert het plan van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om het minimumjeugdloon te verhogen. De liberalen vrezen verlies van banen. Ook het Centraal Planbureau stelt in een advies dat jongeren niet meer aan het werk komen als werkgevers de lonen verplicht moeten verhogen. Het minimumjeugdloon van een 18-jarige is 3,96 euro per uur, een 20-jarige verdient5,30 euro. Werknemers van 23 jaar en ouder verdienen het reguliere minimumloon van 8,70 euro per uur. Het minimumjeugdloon is te weinig om van te leven, zo zegt FNV-organisatie Young&United die al maanden actievoert voor een hoger loon. (Bron: FD, 28-11-2015)

Loonakkoord op losse schroeven

Er zijn nieuwe spanningen ontstaan tussen dc sociale partners en het kabinet over de vraag hoe de beloofde 5 procent loonstijging voor 600.000 ambtenaren moet worden betaald. Het kabinet had afgelopen zomer met vakbonden (zonder FNV!) afgesproken dat de helft betaald wordt uit een pensioenversobering, maar ABP zal bekendnmaken dat een dergelijke versobering niet haalbaar is. Dat zeggen betrokkenen bij de onderhandelingen. De redenering van het fonds is dat de combinatie van de gedaalde rente en de strenge eisen van toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) een dergelijke premieverlaging onverantwoord maken. Het ABP-bestuur heeft daar in oktober al voor gewaarschuwd. (Bron: FD. 26-11-2015)

Minimumloon voor één op de zes jongeren

Een op dc zes jongeren onder de 23 jaar verdient het minimumloon tegen ruim een op de twintig volwassenen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de 19-jarigen werkt een op de vijf tegen het minimumloon. Daarboven neemt het percentage af. Dat heeft ook te maken met de aard van het werk', aldus Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. 'Dat minimumloon zit bij de laaggeschoolde banen. Naarmate de scholing toeneemt, komen steeds minder jongeren in deze categorie terecht.' (Bron: FD, 08-12-2015)

'Vermogens Nederland vertonen weer groei

De huisafhankelijke vermogens in Nederland vertonen weer groei. Over 2014 vond een stabilisatie plaats van de netto (huisafhankelijke) vermogens van Nederlandse huishoudens, dit jaar is sprake van een stijging. Bij de berekening van het netto vermogen worden de schulden van de bezittingen afgetrokken. 'De crisis en nu het herstel op de woningmarkt is hier van grote invloed', zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS in een reactie. In 2008 had een huishouden in Nederland gemiddeld nog een netto eigen vermogen van 47.000 euro. Dat is afgenomen tot 19.000 euro in 2013 en vorig jaar gestabiliseerd. Van Mulligen: 'Het eigen huis is voor veel mensen de belangrijkste bron van vermogen. Nu de huizenprijzen dit jaar weer stijgen kan het niet anders dan dat de gemiddelde vermogens weer toenemen.' Nederland heeft echter ook opvallend veel miljonairs (de grote vermogens). Over 2014 waren er 137.000 huishoudens met een netto vermogen boven 1 mln euro. Dat waren er 6000 meer dan in 2013. Op een totaal van 7,5 miljoen huishoudens beschikt dus zo'n 2,1 procent van de huishoudens over een vermogen van meer dan 1 mln. Een doorsnee miljonairsgezin had een vermogen van 1,6 mln euro. Volgens Van Mulligen moet dat gemiddelde vermogen nog een stuk hoger uitvallen: 'De gegevens zijn gebaseerd op de belastingopgaven van burgers. Dus wat particulieren nog aan geld op een buitenlandse bank hebben, wordt niet geregistreerd, ook niet wat ze aan kostbare bezittingen hebben. Ook rekenen we de waarde van de pensioentegoeden niet mee.' (Bron: FD, 02-12-2015)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019