Van de redactie

i-002-006.jpg
Op 15 juni jl. was het International Justice Day for Cleaners and Security Guards. Over de hele wereld, zoals hier in Frankfurt voor de Europese Centrale Bank (ECB), vroegen schoonmakers en beveiligers aandacht voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden. In de volgende Manifest een interview met Herrie Hoogenboom van FNV Schoonmaak. (Foto: SchoonGenoeg)

Dat Trump niet deugt staat buiten kijf, hij is een aartsreactionaire kapitalist. Maar dat hij het establishment in de VS op zijn kop heeft gezet is ook duidelijk. Daarover een aantal artikelen in de krant. In het artikel van Klaus Wagener wordt het begrip 'permanente regering' gebruikt. Dit begrip wijst op het bestaan van een machtselite die boven de toevallig gekozen regeringen staat. Het begrip geeft ook duidelijk aan dat binnen de heersende klasse er nog een min of meer permanente leidende groep bestaat, verbonden met de machtigste kapitaalgroepen, die achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Een groep die inmiddels overigens stevig gelinkt is met criminele geldstromen. Soms laten vertegenwoordigers van deze leidende groep zich noodgedwongen even zien, zoals 'onderkoning' Tjeenk Willink, vrindje van het koningshuis, toen de regeringsformatie haperde. Hij moest de boel weer in het gelid schoppen. Maar normaal gesproken laat deze 'permanente regering' (ook wel 'diepe staat' genoemd) zich zelden zien. Voor de arbeidersklasse is het evenwel van groot belang het verschil tussen politieke poppenkast en werkelijke macht te doorgronden. Die moet het vizier meer gericht houden op de Malietoren (VNO-NCW) dan op het Binnenhof.

Trump wordt steeds meer ingepalmd door het meest conservatieve deel van de Republikeinse Partij. Inmiddels nemen in de VS verrechtsing en klassentegenstellingen steeds meer toe en komt het massaverzet steeds meer van de grond. In Europa groeit de militaire samenwerking van NAVO en EU gestaag, wordt gewerkt aan een voortdurende en steeds gevaarlijker Russisch vijandbeeld, waarover een ander artikel in de krant, en wordt de oorlogsdreiging snel groter. Gebruikmakend van de onwil van Trump om voor 'de kosten van de verdediging van Europa' op te draaien, lanceren de Europese staten voorstel na voorstel om de oorlogsuitgaven aanzienlijk te verhogen, ten koste van vrede en levensstandaard. Feestelijke veteranendagen, inzet van het verzetsmuseum voor aanvallen op de Sovjet-Unie en een pleidooi voor open Europese grenzen voor legervoertuigen. Het zijn een paar recente uitingen van wat in oorlogskringen wordt bedacht. De veteranendag is bovendien een kweekvijver aan het worden voor nieuwe militairen. Jonge kinderen worden er al rijp gemaakt voor het leger.

De ontwikkelingen rond de formatie-onderhandelingen worden elders in de krant beschreven. De heersende klasse wil dat er nu haast wordt gemaakt met een coalitie die een kamermeerderheid heeft, gedragen wordt door een zo groot mogelijk deel van de bevolking, maar zo rechts mogelijk is, ondanks het feit dat de uitslag van de verkiezingen er een was van versnippering en tegenstellingen. Maar daar heeft de heersende klasse geen boodschap aan: zij wil zo ongestoord mogelijk haar zaken kunnen doen en daar hapert het nu aan.

De radicale vleugel binnen de vakbeweging is verzwakt tijdens het afgelopen congres. Dat belooft weinig goeds de komende tijd. Het kan wel anders, tonen de havenmensen. Het tweede deel van het tweeluik over de haven, een interview met Niek Stam, plaatsen we deze keer: de strijd tegen negatieve gevolgen van automatisering, digitalisering en robotisering in de haven blijkt van nog groter belang, sinds de recente havenhack.

In de Bolivariaanse Republiek Venezuela worden de aanvallen - onder leiding van de VS - steeds doldriester nu de datum van de grondwetsherziening nadert. De Communistische Partij van Venezuela (PCV) hield een geslaagd congres. De NCPN was verhinderd deel te nemen. Tijdens een internationale conferentie voorafgaande aan het congres namen de deelnemers een resolutie aan waarin een oproep staat om de 14e juli uit te roepen tot internationale dag van de solidariteit met de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Dag in dag uit wordt de Nederlandse bevolking overspoeld met leugens over de situatie in Venezuela. Trump wil van de inspanningen van Obama, gericht op ontspanning, af en haalt de oude visie gericht op regime change weer van stal, terwijl de Cubaanse regering juist uit is op ontspanning en soevereiniteit. Goed dat er nog kranten als Manifest zijn die tegengas geven!

De heersende klasse blijft vooral overeind omdat die klasse beschikt over heel veel adequate middelen van massa-beïnvloeding. Onjuiste informatie verschaffen of negeren van de werkelijkheid zijn daarbij de belangrijkste instrumenten. Manifest tracht een bijdrage te leveren aan het doorprikken van de leugens en biedt linkse en progressieve bewegingen, partijen, groeperingen een platform om het noodzakelijke tegengeluid te kunnen ventileren. Zonder een goed, praktisch, herkenbaar en uitvoerbaar links alternatief en toename van het verzet onder de bevolking zal er geen adequaat antwoord op de aanvallen van rechts kunnen worden ontwikkeld.

De zoektochten naar het socialisme, naar een samenleving zonder uitbuiting van de mens door de mens, moeten worden geïntensiveerd. Nog steeds geldt de leus: 'weg met het kapitalisme, naar een socialistische samenleving.' Stop het tegen elkaar uitspelen van delen van de arbeidersklasse. Weg met NAVO en EU, ook al zullen die eisen niet makkelijk realiseerbaar zijn in de praktijk.

In deze krant zullen we weer een aantal belangwekkende achtergrondartikelen plaatsen. Onder meer: 'Het rijk waar de zon ondergaat' (Zoltan Zigedy), 'Wel veel vijanden, weinig eer' (Klaus Wagener over Trump), 'Wat zit er achter de Rusland-hetze van de VS' (en de EU) (Ernst Wolff), Chinese marxisten aan het woord (dr. Jenny Glegg).

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website.

  1. Schermutselingen rond Corbyn, Ron Verhoef;
  2. Groningse vluchtroutes, Jan Ilsink;
  3. Tweede deel schietpartij op de Dam, Richard Sarlemijn.

Manifest nr. 08/2017 verschijnt op donderdag 31-08-2017.

De redactie van Manifest wenst alle lezers een fijne, ontspannende, inspirerende zomerperiode toe.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019