Taal, natie, identiteit en internationale politiek

i-012-021.jpg
De vlaggen van de Republiek Macedonië en Griekenland verbonden door een hamer en sikkel die de gezamenlijke strijd van communisten uitdrukt.
i-012-022.jpg
Massabetoging van het Panhelleens Arbeidersfront PAME. (Foto's inter.kke.gr)
i-001-004.jpg
Demonstratie van de communistische partij van Griekenland KKE.

Joke van den Boogert

"Heren van de regering en de oppositie. U laat geen gelegenheid voorbijgaan om systematisch desoriëntatie en troebelheid te cultiveren rond de problemen van ons volk met de stemming over de nieuwe maatregelen tegen de bevolking die van kracht zullen worden na het veronderstelde eind van de memoranda in augustus, want u volgt allebei dezelfde lijn van 'yes man' tegenover NAVO, VS, EU, IMF en de Bond van Griekse Industriëlen, de binnen- en buitenlandse rijkaards."

Aldus Dimítris Koutsoúmbas, leider van de KKE (Communistische Partij Griekenland) in zijn toespraak tot het Griekse parlement na twee opeenvolgende debatten over respectievelijk een nieuw rampzalig multi-wetsontwerp en de motie van wantrouwen tegen de regering, ingediend door de rechtse Nea Dimokratía. Dat laatste naar aanleiding van het akkoord tussen de regeringen van Griekenland en Fyrom over het naam-, identiteits- en taalvraagstuk van de laatste (meer hierover in Manifest 1-2018). Na deze algemene inleidende woorden ging hij over tot de motie van wantrouwen i.v.m. de kwestie 'Macedonië', het onderwerp van twee dagen durende debatten, waar de KKE verder niet aan wenste mee te doen en dus de zaal verliet. De motie van wantrouwen werd verworpen na denderende ruzies in het parlement. Het thema bleef het meest besproken in de media, tv, radio enz. nog dagen na de ondertekening van het akkoord.

Verdeel en heers, een eeuwenoud recept

"Maar laten we het hebben over de zaak die aanleiding was tot de motie van wantrouwen. Het akkoord tussen Griekenland en FYROM. Uw politieke onbeschaamdheid kent geen grenzen, meneer Tsipras. Ik stel me zo voor dat u het debat ergens volgt, want u bent niet in de zaal! Natuurlijk, dit land heeft al heel wat verwaande kwasten gekend! En dan al diegenen die doen alsof ze Marx en Lenin op hun duimpje kennen. Van Hitler's 'geschoolde' weeskinderen, die Lenin in de mond nemen, zoals recent weer eens een Gouden Dagerader (afgevaardigde van de nazistische Gouden Dageraad, JvdB), tot aan allerlei vernieuwers en hervormers! Ik zal nu niet het bekende wijze gezegde herhalen dat 'half-weten erger is dan onwetendheid'.

Kennis is nodig, wil je een beroep doen op Lenin, die sprak over het recht op zelfbeschikking van de volkeren tegenover de imperialistische centra en als uitweg de socialistische revolutie aangaf. En dat allemaal in een tv-interview (van Tsipras, op de overheidszender, waarin A. Tsipras voor de zoveelste keer uit hun verband gehaalde stukjes Lenin citeerde, JvdB), terwijl je een akkoord ondertekent waarmee je nóg een volk opsluit in het oorlogsbondgenootschap van de NAVO. Je moet wel onbeschaamd zijn om het recht op zelfbeschikking van welk volk dan ook (...) te verwarren met de Atlantische spelletjes die de zogeheten zelfdefinitie van de minderheden doen ontvlammen, zodat de NAVO haar bekende politiek van 'verdeel en heers' op de Balkan kan toepassen. (...) Jullie zijn gevaarlijk. Politiek gevaarlijk. Jullie openen de weg die Griekenland tot een groot militair doelwit maakt in geval van uitbreiding van een imperialistische oorlog. Jullie maken van Griekenland één grote militaire uitvalsbasis van de NAVO, van Alexandroúpolis tot aan Soeda (zie Manifest 4-2018) en tot knooppunt voor alle Atlantische economische plannen met betrekking tot de Balkan. En jullie zijn brutaal genoeg om dit beleid, dat zo gevaarlijk is voor ons volk, een beleid van vrede en stabiliteit te noemen!"

Tussen haakjes kan worden opgemerkt, dat het een geliefde sport van 'hervormer' en 'vernieuwer' Syriza is de klassieken van het marxisme, plus uitspraken en daden van Griekse communistische persoonlijkheden en de geschiedenis van de KKE, onrechtmatig toe te eigenen in een poging de harde neoliberale politiek van zijn regering te verdoezelen.

(Oorlogs)business in het groot

Vervolgens zei de spreker: "Het akkoord tussen de regeringen van Griekenland en FYROM is tot stand gebracht met de onverheelde bemoeienis van VS, NAVO en EU. Hun stempel staat erop. Het werd ondertekend op basis van de termijnen en de tijdschema's die door die organisaties bepaald werden om de 'euro-atlantische' integratie in de West-Balkan vooruit te helpen. De regering Syriza-Anel heeft zich ontwikkeld tot de beste vaandeldrager van de NAVO- en EU-projecten in de regio terwille van die delen van het Griekse kapitaal die een groter aandeel in de winst willen hebben uit roof en uitbuiting van volkeren. Dit is de keerzijde van het antibevolkingsbeleid in het binnenland, dat het inkomen en de rechten van de bevolking tenietdoet. De regering Syriza laat zich inpalmen met de leidende rol die zij op de Balkan krijgt, de rol die de Amerikaanse-, NAVO en Europese imperialisten haar op willen dragen. Dat is hun streven. (...) Trouwens, daarom ook was het hele proces gericht op het buurland, terwijl een reeks cruciale punten - zoals hoe het irredentisme (*) aan te pakken met de noodzakelijke veranderingen in de grondwet van het buurland - naar een onzekere toekomst verwezen worden, waarbij de toestand nog ingewikkelder wordt doordat de Griekse regering onhistorische standpunten aanvaardt met betrekking tot de begrippen 'Macedonische natie' en 'Macedonische taal', vaste steunpunten voor het irredentisme. (...)"

Dansen met wolven...

"Dit akkoord is niet meer dan een aanbevelingsbrief van Tsipras aan Zaef (president van Fyrom, alias Macedonië, nu officieel Noord-Macedonië, JvdB) om die in zijn land te gebruiken, maar ook op de vergaderingen van EU en NAVO in juni en juli, om een uitnodiging te krijgen om tot deze wolvenbondgenootschappen toe te treden. In werkelijkheid zet meneer Tsipras het 'licht op groen' voor een toename van de destabilisering, de onveiligheid en de conflicten op de Balkan. De miskenning en de bewuste verzwijging, dat NAVO en EU voor onveiligheid en grensveranderingen staan, nationalisme en irredentisme aanwakkeren, is misdadig" (...)

"Verzwegen wordt dat de koers van Griekenland, Turkije, Albanië, Montenegro, Bulgarije en Roemenië binnen de NAVO plus de expansie van de EU-plannen gepaard gaan met het betwijfelen van grenzen, het schenden van soevereine rechten, het aanwakkeren ook van niet-bestaande minderheidskwesties ten koste van de volkeren in de regio".

Onverbloemd nazisme

Parlementslid K. Barbaroúsis van de nazistische Gouden Dageraad zorgde voor 'lol' door in het parlement min of meer een oproep tot een staatsgreep te lanceren: "Ik richt een oproep aan de militaire leiding haar eed te respecteren en premier Tsipras, Pános Kamménos en Prokópis Pavlópoulos te arresteren om dit verraad af te wenden. Koppen eraf in Préspes". Het 'verraad' is dat, volgens het akkoord, Fyrom nu Noord-Macedonië heet, de taal Macedonisch en de inwoners van het buurland (Noord)-Macedoniërs en volgens de Gouden Dageraad er maar één Macedonië is en dat is Grieks. Een leuze die op de talloze betogingen door de massa trouw is overgenomen. Over irredentisme gesproken... Voor de niet ingewijden: Panos Kamménos is minister van Defensie, Prokópis Pavlópoulos president van de Griekse Republiek en in Préspes (plaats aan de grens met Fyrom, het Meer van Préspes ligt tussen beide landen) werd op zondag 17 juni jl. het beruchte akkoord door beide landen tijdens een officiële plechtigheid ondertekend.

Geruchten gaan dat kwesties als pensioenen (voor 2019 wordt nogmaals een forse vermindering voorspeld) en schulden op de weegschaal van de 'Macedonische' onderhandelingen waren geworpen. Dus Griekenlands gewilligheid om te helpen Fyrom (Noord-Macedonië) in de NAVO en later in de EU te krijgen zou ingeruild worden tegen een oplossing van deze beide vraagstukken van de kant van 'de Europeanen'. Dit waren maar geruchten op het moment dat dit artikel werd ingezonden, met klem ontkend door minister van Buitenlandse Zaken, Nikos Kotziás, maar het past wel in de hele logica van pingelen en ruilhandel waarin sociale rechten en vraagstukken van nationale onafhankelijkheid terecht zijn gekomen in een nationaal verloederingsproces waaraan geen eind schijnt te komen.

(*) irredentisme: streven naar hereniging van die delen van een volksgemeenschap die van het stamland gescheiden zijn geraakt.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019