Rol van de krant en partij onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld, hun onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding. De informatie die we verschaffen staat principieel haaks op het nieuws van de eengemaakte burgerlijke media, die met enkele varianten dezelfde prokapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Het belangrijkste doel daarbij is om het socialistische alternatief in een kwaad daglicht te stellen. Dat kan omdat de meerderheid van de bevolking geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken wil of kan aanpakken. Na een dag hard werken is er 's avonds vaak geen puf meer om zware kost te verorberen. Daarnaast wordt door de massamedia geprobeerd om de ingewikkelde werkelijkheid in hapklare voorbewerkte en snel te verteren brokken aan te bieden.

Alhoewel op korte termijn doelmatig en succesvol, is dit toch een schromelijke onderschatting van het vermogen tot doorzien van de werkelijkheid van de arbeidersklasse. Steeds meer mensen gaan zich afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, de afbraak van democratie, cultuur en menselijke waarden. Uiteindelijk zijn mensen niet bij voortduring in de maling te nemen. Zolang mensen zich nog spiegelen aan het leed elders in de wereld en de huidige situatie vergelijken met de zware tijden van vroeger zal het zoeken naar de waarheid en de werkelijke achtergronden nog maar mondjesmaat gebeuren. Zeker in Nederland, één van de rijkste landen op de wereld. Het kapitalisme mag - binnen zekere grenzen - dan zijn gang blijven gaan. Maar de electorale afgang van de PvdA en de groei van extreem-rechtse, nationalistische en populistische partijen duiden op toenemende onrust, teleurstelling en verzet bij steeds grotere groepen mensen in de samenleving. Uiteindelijk gelden de wetten van de realiteit en niet de verdoezelende verhalen van de rechtse media, in dienst van het (groot)kapitaal. De informatie die Manifest levert en die tracht dicht bij de werkelijke ontwikkelingen te blijven, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land en elders op de wereld verschuiven steeds meer richting verzet, revolte en revolutie. Maatschappelijke en politieke omstandigheden bestaan niet voor eeuwig! De honger naar realistisch, begrijpelijk en verklarend nieuws neemt toe. Marx krijgt steeds meer gelijk.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan midden in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme, links radicalisme en versnippering liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek. Het gebruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis en het streven naar organisatorische en ideologische eenheid. De eenheid tussen de marxistisch-leninistische inzichten, positie en methode biedt - mits dialectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Of in gewoon Nederlands: NCPN en Manifest zijn als geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende ontwikkelingen in de wereld en voorstellen te doen tot vernieuwing, verbetering en behoud van verworvenheden. Een steeds groter deel van de bevolking, nationaal en wereldwijd, is op zoek naar echte, steekhoudende verklaringen voor de ontwikkelingen, nu er een einde komt aan de 'Amerikaanse eeuw' en het kapitalisme in crisis verkeert, zeker nu het Amerikaanse kapitaal wanhopig probeert zijn dominantie te herstellen en behouden door ongebreideld machtsvertoon.

De communistische wereldbeweging is steeds op zoek naar nieuwe wegen en balansen, die samenhangen met de veranderende werkelijkheid. Er wordt mondiaal gezocht naar effectieve antwoorden op de kapitalistische crisis en wegen naar het socialisme. Zo'n zoektocht leidt altijd noodzakelijk en onmisbaar tot discussies. Daarbij de eenheid en machtsvorming in het oog houden is dan een vereiste. Eenheid is dringend nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspunten. De dialectische eenheid tussen principiële standvastigheid en tactische souplesse is één van de moeilijkste uitdagingen, zoals we zien bij het optreden van de op het pluche gerichte realo's in de SP en al veel eerder bij het optreden van de traditionele sociaaldemocratische partij. Er ligt een lange weg vol hobbels en kuilen voor ons, maar met ons kompas geldt: de toekomst is aan de arbeidersklasse. Het verrotte kapitaal wordt steeds minder in staat te overleven. Leve het socialisme, het enige humane antwoord op de uitdagingen die moeten worden overwonnen.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019