Van de redactie

i-002-007.jpg
Demonstratie in Den Haag op 8 november voor CS. Schoonmakers in staking voor respectvolle cao. Vijf procent erbij en 1 mei vrij! (Foto: Manifest/wvdk)
i-002-006.jpg
Zelfs Vrouwe Justitia pikt het niet meer. Ook zij komt, samen met woedende onderwijzers, leerlingen, metaalarbeiders, gepensioneerden, havenwerkers en heel veel anderen, in actie (Foto: internet)

Nieuws is altijd politiek gekleurd, dus ook het nieuws in déze krant. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Alle nieuws is klassenbepaald, zelfs - en met name juist vaak - als het wordt gebracht als écht en neutraal nieuws. Manifest wil een bijdrage leveren aan de bewustwording bij de werkenden dat het kapitalistisch systeem in een - snel groeiende - diepe ideologische, morele, rechtstatelijke, financiële, economische en politieke crisis verkeert. De crisis in Engeland, rond de Brexit, is er een duidelijk symptoom van.

Dat dit systeem in verval is geraakt en de drager van nepnieuws, wanorde, afbraak van verworven rechten en sociale voorzieningen, groeiende tegenstrijdigheden en de versnelde afbraak van het levenspeil van de massa van de bevolking. En ook dat dit 'systeem-in-verval' gelijkstaat aan meer oorlogsdreiging en echte oorlogen, chaos en afbraak van democratische, juridische en sociale verworvenheden.

Manifest wil een bijdrage leveren aan het versterken van het inzicht onder de voorhoede van de werkende bevolking dat het niet goed kan komen met dat kapitalisme, ondanks de massale verspreiding van illusies van het tegendeel. Maar feit is - en dat wordt steeds meer gezien - dat de mensheid alleen vooruitgang kan boeken binnen een ander - planmatig, menslievend - systeem: het socialisme. Een systeem dat precies daarom van alle kanten onder vuur wordt genomen door de de kapitalisten en hun marionetten in het onderwijs, in de media en door de (klein)burgerlijke partijen. Alles mag zo ongeveer als oplossing voor de crisis worden opgevoerd, als het maar geen socialisme is. Dat immers stinkt, crimineel is, onmenselijk, historisch heeft gefaald en ga zo maar door. Alleen dat is al een duidelijk teken aan de wand. Alles mag, maar geen socialisme. Informatie bieden om strijd van de werkende klasse te versterken met gebruikmaking van de, talloze malen geijkte, kennis van het wetenschappelijk socialisme is geen gemakkelijke taak, want de muur die moet worden beklommen is hoog en vol met scherpe uitsteeksels.

Al het ander (klein)burgerlijk nieuws is bedoeld om het kapitalisme te beschermen en te bestendigen. Dus het nieuws is - ondanks allerlei onderlinge schijnbare tegenstrijdigheden - of bedoeld om het kapitalisme te behouden of om er afstand van te nemen en de voorwaarden voor het socialisme te vergroten. Het verschil is dus gewoon een kwestie van de klassenpositie die wordt ingenomen. De verklaringen voor financiële, economische, politieke en ideologische verschijnselen in de burgerlijke media zijn veelal gebaseerd op nattevinger-onderzoek, waarbij de uitkomst al van te voren vaststaat: het kapitalistisch systeem 'kritisch' volgen opdat het systeem verbeterd wordt zonder het in de waagschaal te stellen. Eigenlijk dus ook gewoon nepnieuws.

Een paar recente voorbeelden zijn het nieuws over de gele hesjes. Die bewegingen, in verschillende landen sterk uiteenlopend, zijn een min of meer spontaan georganiseerd antwoord op de gevolgen van de toenemende uitbuiting. Met name van dat deel van de samenleving dat proletariseert. In (klein)burgerlijke kringen spreekt men van afbraak van de middenklasse. Het ontstaan past in het verzet tegen de 'elite' van de afgelopen decennia: de Arabische Lente, Occupy, de talloze nieuwe groeperingen in Spanje, Griekenland en Italië, waarbij vooral in het oog springt dat de verschillende oplossingen worden gezocht bínnen het kapitalistisch systeem en dan vooral via parlementaire wegen. Zelfs anticommunisten als Hubert Smeets wijzen er op dat voor werkelijke oplossingen sterke communistische (kader)partijen nodig zijn.

Maar die zijn nu nog niet sterk genoeg. De opstandige groeperingen vallen daarom al snel in handen van linkse of rechtse opportunisten en verdwijnen daarna na enige tijd van het toneel. Maar boeiender nog is een recent rapport als dat van Remkes, die wil dat het volk zich gehoord gaat voelen door de politiek. Omdat het anders wel eens te laat zal zijn voor die parlementaire democratie. Weer een poging dus om kiezer en gekozene op parlementaire wijze dichter bij elkaar te brengen. Weer een falsificatie, weer een illusie. Er zullen nog heel wat 'Klaasjes' worden opgelaten door VVD en andere partijen. Wilders en Baudet staan in de coulissen klaar om zich in de kijker te spelen. Emile Roemer staat in het AD breedlachend met burgemeestersketen om te verkondigen dat hij blij is uit de slangenkuil te zijn vertrokken en merkt manmoedig op dat hij 'weer met zijn poten in de klei staat en direct iets voor mensen kan beteken'. Maar om deze toneelspelers heen voltrekt zich nog steeds, zonder dat het kennelijk echt tot ze doordringt, het echte leven. Een van de slachtoffers van het misbruik in kerken is een rechtszaak begonnen tegen het systeem, dus niet tegen een persoon of zo, maar tegen een systeem dat dit soort misdaden mogelijk maakt en in de doofpot probeert te stoppen. Dat geldt ook voor het kapitalisme. Dat systeem maakt het ook mogelijk om bezig te zijn met eigen gewin, binnen of buiten de wet.

De politiek in de westerse wereld functioneert slechts als transmissieriem voor het (groot)kapitaal. De werkelijkheid wordt bepaald door de fundamentele tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Dus tussen de werkende klasse en de multinationals, om het maar kort weer te geven. De werkelijke tegenstellingen groeien op de werkvloer, in fabrieken, ziekenhuizen en andere plaatsen waar werkenden - in talloze beroepen - tegen het kaptalistisch systeem aanlopen. Dat loopt van metaal- en havenarbeiders en ambtenaren door tot onderwijzers, gezondheidswerkers, huisartsen en rechters. Het systeem staat te trillen op zijn grondvesten, zelfs in Nederland. Dat beseffen mensen als Remkes, Herman Tjeenk Willink, Piet Hein Donner en andere 'rechtstatelijke' burgers maar al te best. En dat geldt ook voor Martin van Rijn die meende dat de zorg een markt moest zijn en nu wil dat er minder wordt geconcurreerd in die zorg. Zij proberen op te lappen wat nog mogelijk lijkt, maar tegen de wetten van het 'Concurrerende Kapitaal' is niets opgewassen, behalve de georganiseerde strijd van de massa. En die kan niet worden tegengehouden, die komt eraan.

Of Mario Draghi nu wel of niet sleutelt aan het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Op de balans blijft 2.600 miljard euro staan die een keer moet worden betaald. Het klimaat dwingt tot aanzienlijk hogere kosten die zullen worden afgewenteld op de schouders van de bevolking, energieprijzen en afvalheffing gaan omhoog evenals tal van andere kosten voor de werkenden en uitkeringsgerechtigden. Kapitalistiche ondernemers in Frankrijk van het Rijnlandse type zijn al bereid iets meer van hun superwinsten in te leveren om de gemoederen te bedaren. Strijd loont en is de enige weg.

Manifest probeert zoveel mogelijk de verhouding tussen reageren op burgerlijk nieuws en marxistisch theoretisch-ideologische verklaringen en tussen praktijk en theorie op een evenwichtige en samenhangende manier aan te bieden, zonder in de val te trappen van reageren op alle (nep)nieuws van welke aard ook. Wij bieden klassenbewuste informatie aan waardoor het voor de lezer mogelijk is zelf ontwikkelingen te kunnen analyseren en nepnieuws te herkennen en te doorgronden. Zeer belangrijk in tijden van groeiende verwarring. In die zin vervult de krant een onmisbare rol in het bewustwordingsproces van de zoekende voorhoede van de werkende klasse. Een rol dus in de noodzakelijke scholing van mensen die zich bewust worden van het feit dat het met het kapitalisme van kwaad tot erger gaat, en die ook geen genoegen meer nemen met pseudo-radicale antwoorden of pogingen een middenweg te vinden tussen kapitalisme en socialisme.

Daarom plaatsen we deze keer informatie over de 20ste bijeenkomst van communistische en werkerspartijen (IMCWP) in Athene en de ALV van de CJB (jongerenorganisatie van de NCPN). Dat gaat dan weliswaar ten koste van de ruimte om de actualiteit te duiden, maar levert belangrijke kennis op om zelfstandig nieuws te analyseren.

Wij geven in dit nummer van Manifest, of op de website www.ncpn.nl, zoals gebruikelijk een aantal analyses, zoals over de valse tegenstelling tussen globalisme en nationalisme (deel 1) (Greg Godels), over imperialisme en migratie (Eugene McCartan) en de openingstoespraak van Dimitris Koutsoumbas tijdens het IMCWP, vertaald uit het Grieks door A.I. (deel 1). Deze keer daarom geen analyse over Griekenland.

Inmiddels neemt het criminaliseren en bedreigen toe van de regeringen van Rusland, Iran, Syrië, de DVRK, Venezuela, Nicaragua, Cuba en nog tal van andere landen die een autonome politiek willen voeren. Met name de pogingen om Venezuela te destabiliseren en het gevaar van een militaire interventie vragen om beter georganiseerd verzet.

Lees de krant of de website voor een beter inzicht in de veranderende mondiale, nationale en lokale krachtsverhoudingen, de voortwoekerende en zich verdiepende kapitalistische crisis én de theoretische en praktische antwoorden van de arbeidersklasse daarop. Lees de Waarheid in Manifest.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de Waarheid in Manifest! Niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website (www.ncpn.nl).

Deze keer op de website:

Herhaling van oproep Heberprot: https://youtube.be/16w_Qhii02Q,

Manifest nr. 01/2019, het eerste nummer van het nieuwe jaar, verschijnt op donderdag 17 januari 2019. We zijn gedwongen ook in het nieuwe jaar 10x uit te komen. We wensen alle lezers een gezond en strijdbaar 2019!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019