KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) Aan de andere kant hebben we gezien dat de materiële productie- en circulatievoorwaarden door de grootindustrie en de grote landbouw ontegenzeglijk verruimd worden en de neiging vertonen het terrein van deze autoriteit steeds meer uit te breiden. Het is dan ook absurd om van het beginsel van de autoriteit te spreken als van een absoluut slecht beginsel en van het beginsel van de autonomie als van een absoluut goed beginsel. Autoriteit en autonomie zijn betrekkelijke dingen, waarvan de gebieden van toepassing in de verschillende fasen van de maatschappelijke ontwikkeling variëren. Indien de voorstanders van de autonomie zich ertoe zouden beperken te zeggen dat de maatschappelijke organisatie van de toekomst de autoriteit enkel en uitsluitend zal beperken tot die grenzen, binnen welke de productievoorwaarden het noodzakelijk maken, zou men het met elkaar eens kunnen worden; ze zijn evenwel blind voor alle feiten die de zaak noodzakelijk maken en vallen over het woord. Waarom vergenoegen de anti-autoriteiten er zich niet mee te keer te gaan tegen de politieke autoriteit, de staat? Alle socialisten zijn eensluidend van mening dat de politieke staat en met hem de politieke autoriteit als resultaat van de eerstkomende sociale revolutie zullen verdwijnen, en dat betekent dat de openbare functies hun politieke karakter zullen verliezen (...)"

Uit: Over het anarchisme, Karl Marx en Friedrich Engels, 1871, 1872 en 1873.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019