Verklaring van de revolutionaire regering van Cuba

Het imperialistische militaire avontuur tegen Venezuela moet absoluut worden tegengehouden

De revolutionaire regering van de republiek Cuba veroordeelt de escalatie van druk en acties van de Amerikaanse regering ter voorbereiding van een militair avontuur in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, onder het mom van een 'humanitaire interventie', en roept de internationale gemeenschap op om zich daar actief tegen te verzetten.

Tussen 6 en 10 februari 2019 zijn verscheidene militaire transportvliegtuigen gevlogen naar de vlieghaven Rafael Miranda in Puerto Rico, de luchtmachtbasis San Isidro in de Dominicaanse Republiek en andere Caraïbische eilanden die een strategische ligging hebben, vrijwel zeker zonder dat de regering van die staten daarover geïnformeerd was. Deze vluchten zijn vertrokken vanuit militaire locaties van de VS waar speciale eenheden en mariniers actief zijn. Deze eenheden zijn gebruikt voor geheime acties, zelfs tegen leiders van andere landen.

Media en politieke kringen, zelfs binnen de VS, hebben bekendgemaakt dat extremistische figuren van de Amerikaanse regering acties hebben opgezet, rechtstreeks en gedetailleerd hebben georganiseerd en daarvoor fondsen hebben verworven vanaf hun post in Washington voor de poging tot een staatsgreep in Venezuela. Dat zijn onder andere John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van de VS, en Mauricio Claver-Carone, directeur van het kantoor van de nationale Veiligheidsraad voor het Westelijk halfrond, die rekenen op de medewerking van Marco Rubio, senator van de anti-Cubaanse maffia in Florida. In het verleden hebben zij ook al allerlei acties ondernomen en laster verspreid om tot een oorlog te komen.

Dezelfde mensen hebben, persoonlijk of via het ministerie van Buitenlandse Zaken, zware druk uitgeoefend op talrijke regeringen om die te dwingen de arbitraire oproep voor nieuwe presidentsverkiezingen in Venezuela te steunen. Tegelijk bevorderen ze de erkenning van de usurpator, die nauwelijks 97.000 stemmen heeft gekregen als parlementslid, vergeleken met de meer dan 6 miljoen Venezolanen die vorig jaar mei de constitutionele president Nicolás Maduro Moros hebben verkozen.

De aanhangers van het bolivarisme en van Chavez hebben zich verzet tegen de staatsgreep, zoals blijkt uit de massademonstraties voor president Maduro en het feit dat het leger president Maduro trouw blijft. Vervolgens heeft de regering van de VS haar internationale campagne in de politiek en media opgevoerd en unilateraal economische dwangmaatregelen ingevoerd tegen Venezuela, waaronder het blokkeren van Venezolaans geld op banken van andere landen, ter waarde van miljarden dollars. Ook de olie-inkomsten van ons zusterland zijn gestolen, wat leidt tot ernstige humanitaire consequenties en grote ontbering bij het Venezolaanse volk.

Naast deze wrede en onverdedigbare plundering zijn de VS van plan onder het mom van menslievendheid militaire agressie te plegen tegen Venezuela. Ze willen via intimidatie, druk en geweld zogenaamd humanitaire hulp verlenen op het grondgebied van de soevereine natie. Die hulp is echter duizend keer minder waard dan de economische schade die de sancties opgelegd door Washington veroorzaken.

De usurpator die zichzelf heeft uitgeroepen tot 'president' heeft schaamteloos verklaard dat hij de VS vraagt om militair in te grijpen, zodat de eerder genoemde 'humanitaire hulp' in het land kan worden ontvangen. Hij beschrijft het feit dat de Venezolaanse soevereine regering die manoeuvre trots verwerpt als een 'misdaad tegen de mensheid'.

Hoge functionarissen van de VS herinneren ons er dag na dag op arrogante en onbeschaamde wijze aan dat wat Venezuela betreft 'alle opties op tafel liggen, met inbegrip van militaire actie'.

Bij het fabriceren van voorwendsels heeft de Amerikaanse regering haar toevlucht genomen tot misleiding en laster. Ze heeft namelijk een ontwerp-resolutie ingediend bij de Veiligheidsraad van de VN, waarin ze cynisch en hypocriet haar grote zorg uit over 'de rechten van de mens en de humanitaire situatie..., de recente pogingen om de levering van humanitaire hulp te blokkeren, de miljoenen Venezolaanse vluchtelingen en migranten, het extreme gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten, de verstoring van de vrede en veiligheid in de regio' in Venezuela, en erop aandringt 'om de noodzakelijke stappen te zetten'.

Het is duidelijk dat de Verenigde Staten de weg banen om met geweld een 'humanitaire corridor' onder 'internationaal toezicht" in het leven te roepen. Ze stellen dat er 'een verplichting" bestaat om burgers 'te beschermen' en dat 'alle noodzakelijke stappen' moeten worden gezet.

Het is goed om eraan te herinneren dat de VS dezelfde tactieken en voorwendsels gebruikte in de aanloop van de oorlogen die het begon tegen Joegoslavië, Irak en Libië, die hebben geleid tot ontzagwekkend veel slachtoffers en buitengewoon veel leed.

De Amerikaanse regering probeert om de grootste hinderpaal - de revolutie van het bolivarisme en van Chavéz - uit de weg te ruimen voor de imperialistische overheersing van 'Ons Amerika' en het Venezolaanse volk te beroven de grootste olievoorraad op aarde en talloze strategische natuurlijke reserves.

Wij vergeten nooit de treurige en pijnlijke geschiedenis van de militaire interventies die de VS meer dan eens hebben gepleegd in Mexico, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek, Haïti, Cuba, Honduras, en het meest recent in Grenada en Panama.

Zoals generaal Raúl Castro Ruz op 14 juli 2017 waarschuwde: 'De agressie en het geweld tegen Venezuela schaden heel 'Ons Amerika' en dienen uitsluitend de belangen van degenen die ons willen verdelen om de controle over onze volkeren uit te oefenen. Zij hebben er geen probleem mee om conflicten te veroorzaken met onvoorspelbare gevolgen in deze regio, zoals we momenteel zien in verschillende delen van de wereld'.

De geschiedenis zal een streng vonnis vellen over een nieuwe militaire interventie door imperialisten in de regio en de medeplichtigheid van degenen die zo onverantwoordelijk zijn om die interventies te steunen.

Wat vandaag op het spel staat in Venezuela is de soevereiniteit en waardigheid van Latijns-Amerika en de Caraïben, en de volkeren van het Zuiden. De regels van het internationaal recht en het Handvest van de VN lopen ook gevaar. Wat vandaag wordt bepaald is of de legitimiteit van een regering voortkomt uit de uitdrukkelijke en soevereine wil van het volk of uit de erkenning door buitenlandse mogendheden.

De revolutionaire regering van de republiek Cuba roept op tot een internationale mobilisatie ter verdediging van de vrede in Venezuela en de regio, op basis van de principes die zijn vastgelegd in de Proclamatie van Latijns-Amerika en de Caraïben als een Zone van Vrede, die is aangenomen door de staatshoofden en regeringen van de CELAC in 2014.

Ze verwelkomt en ondersteunt eveneens het Montevideo Mechanisme, een initiatief gesteund door Mexico, Uruguay, de Gemenebest van de Caraïben (CARICOM) en Bolivia, waarin wordt gestreefd naar de handhaving van de vrede in Venezuela op basis van de principes van niet-inmenging in de binnenlandse zaken van staten, de wettelijke gelijkheid van staten en de vreedzame oplossing van conflicten, zoals vermeld in de recente verklaring.

Ze verwelkomt het positieve oordeel dat president Maduro Moros en de internationale gemeenschap geven over dat initiatief en uit haar bezorgdheid over de categorieke verwerping door de Amerikaanse regering van de initiatieven voor een dialoog die verschillende landen, waaronder Cuba, steunen.

De revolutionaire regering van de republiek Cuba herhaalt dat ze solidair blijft met de constitutionele president Nicolás Maduro Moros, de revolutie van het bolivarisme en Chavéz, en de burgerlijke en militaire eenheid van het Venezolaanse volk. De revolutionaire regering roept alle volken en regeringen ter wereld op de vrede te verdedigen en, over politieke of ideologische verschillen heen, een gemeenschappelijk front te vormen tegen een nieuwe militaire en imperialistische interventie in Latijns-Amerika en de Caraïben, die de onafhankelijkheid, soevereiniteit en belangen van alle volkeren, van Rio Bravo tot Patagonië, zal schaden.

Havana, 12 februari 2019.

Vertaling Tineke


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019