NCPN over volkshuisvesting en vluchtelingen

In de gemeenteraadsvergadering van De Fryske Marren was een van de agendapunten een eerste aanzet tot een plan van aanpak huisvesting statushouders. De NCPN-woordvoerder Rinze Visser zette uiteen dat met de komst van meer vluchtelingen de abominabele situatie op het terrein van de sociale volkshuisvesting en de lange wachtlijsten nog duidelijker voor het voetlicht wordt gebracht. “(…)Hier komen de politieke besluiten van de afgelopen decennia – terugtredende overheid en liberalisering van de woningmarkt – in het volle licht te staan. Wat dat betreft staan we nog maar aan het begin. Want de doelstelling is: de totale liberalisering van de woningmarkt en zal het einde betekenen van sociale woningbouw en beheer.”

De NCPN-woordvoerder refereerde aan een NCPN-brief over de positie van de sociale volkshuisvesting en de noodzaak van een eigen gemeentelijk huurwoningbezit, waarover nog discussie in de gemeenteraad moet plaatsvinden. “(…)Het vraagstuk van de uitwerking van de naar de mening van de NCPN asociale woningmarktpolitiek schreeuwt om sociale oplossingen, die zeker in strijd moeten komen met de huidige ontwikkeling en waar een eigen gemeentelijk bezit van woningen in de sociale sector onderdeel van het debat zal moeten zijn. Het huidige tekort aan sociaal huurwoningen is het gevolg van bewuste politiek en een onderdeel van de afbraak van de verzorgingsstaat. De lange wachtlijsten zijn bewust gecreëerd. Het aanbod verlagen, de vraag opvoeren met als gevolg verhoging van de huren, de markt z’n werk laten doen. “(…) Het grootste probleem is niet dat door huisvesting van statushouders/vluchtelingen de wachtlijsten langer worden, het probleem is dat die lange wachtlijsten er al waren. En er zijn er in de politiek, die pas nu, nu het aantal vluchtelingen stijgt, die wachtlijsten ontdekt hebben. En dat zijn dezelfden die óók voorstander van nog verdere liberalisering van de woningmarkt zijn.”

De NCPN-woordvoerder betoogde verder dat de komst van meer vluchtelingen de gevolgen van een voor een grote categorie mensen funeste politiek in het volle daglicht plaatst, dat de duur van de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in de uitgestrekte gemeente een gemiddelde is; dat er qua woonbehoefte, woningnood en woningaanbod op het grondgebied van de gemeente grote verschillen zijn. Een door de NCPN ingediende motie met het verzoek, in samenspraak met de wooncorporaties en andere partners bij het toewijzen van woningen aan statushouders, met deze verschillen ernstig rekening te houden, werd met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen.

NCPN in Commissie over sociale huurwoningen

In de Commissie Samenleving van de gemeente De Fryske Marren sprak het NCPN-gemeenteraadslid als volgt: “In de brief van de NCPN van 31 augustus j.l. ging het over maar één onderwerp: het is nu de tijd om sociale woningbouw en bezit van de gemeente bespreekbaar te maken, met de vraag om een reactie van B%W daarop. Het is goed dat het college de destijds door de raad aangenomen NCPN-motie serieus neemt, maar het noemen van de motie in onze brief vonden wij nodig om aan te geven dat de raad onze zorg deelt over het feit dat er veel te weinig betaalbare sociale huurwoningen zijn. Dit ook naar aanleiding van de speech welke destijds namens de drie in de gemeente opererende huurdersverenigingen is gehouden. (…) Na de NCPN-brief van 31 augustus j.l. is het vraagstuk van de vluchtelingenaanwas ook een landelijk politiek item geworden. Maar het mag niet zo zijn dat over de ruggen van én de Nederlandse woningzoekenden én over die van de vluchtelingen een gevaarlijk politiek spel wordt gespeeld, waar beide de dupe van worden. En waarvan de winnaars als bekend mogen worden verondersteld. De gemeente kan over een eigen sociaal woningbezit beschikken. In meerdere gemeenten bestaat dat nog steeds. Met de nadruk op ‘nog’. De markt kan het nijpende probleem van schaarste van betaalbare, sociale huurwoningen niet oplossen. Integendeel: meer markt en minder overheid hebben het probleem veroorzaakt. De Gemeente kan, om te beginnen, als corporaties uit financiële en economische noodzaak huurwoningen verkopen, deze woningen opkopen zodat ze behouden blijven voor de sociale huurmarkt.(…) Doorgaan zoals nu leidt tot schrijnende toestanden. Met name in de grote steden is dit al zichtbaar. Speculanten, liberalisering van de woningmarkt drijven de huren op tot onvoorstelbare hoogten, wat ook gevolgen heeft de prijzen van koopwoningen Het loslaten door de overheid versterkt de particuliere sector met zijn prijsopdrijving. De NCPN ziet de reactie van het College op de brief van de NCPN met belangstelling tegemoet”

NCPN-MOTIE LEERLINGENVERVOER VERWORPEN

Het is al weer een paar weken geleden, maar de herinnering aan de raadsvergadering van 25 november waarin werd gesproken over het wel of niet terugdraaien van het reeds in gang gezette opstapplaatsenplan leerlingenvervoer speciaal onderwijs, is nog vers. Na een indringend debat is het niet gelukt het door ouders van de kinderen fel bestreden plan van tafel te krijgen. Een motie daartoe van de NCPN, welke al in oktober was ingediend, kreeg naast de NCPN alleen de steun van de PvdA en GroenLinks.

Het NCPN-gemeenteraadslid deed een dringend beroep op de gemeenteraad zich in te leven in de ontstane situatie voor de ouders en hun kwetsbare kinderen. Hij vroeg de raadsleden hun hart te laten spreken en zei dat het geen schande is om op een eerder ingenomen standpunt terug te komen; dat het laten voortbestaan van het omstreden plan voor veel extra bestuurlijke drukte zorgt, voor veel extra georganiseer door ouders, voor gestresste kinderen en een toenemend wantrouwen in de gemeentelijke politiek.

Een motie van FNP, CDA en anderen, waarin het opstapplaatsenplan blijft bestaan en slechts werd ingediend voor de eigen politieke gemoedsrust, werd wel aangenomen. Er zullen zeker ouders zijn die, ook na de voor hen teleurstellende raadsvergadering, het er niet bij laten zitten. De raadsvergadering was weer de zoveelste illustratie dat de gevolgen van de politiek-economische crisis – door geldzucht van de machtigen veroorzaakt – vooral op de zwaksten en meest kwetsbaren worden verhaald.

NCPN-afdeling Lemmer/DFM

THUISZORG WEER IN GEVARENZONE

De zorgelijke berichten over de thuiszorg komen nu ook dichtbij. Thuiszorg Zuidwest-Friesland heeft het contract met de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel opgezegd. Met De Fryske Marren is deze thuiszorgorganisatie nog in onderhandeling over het contract, zodat ook het voortbestaan van de thuiszorg in onze gemeente gevaar loopt. Het NCPN-gemeenteraadslid Rinze Visser heeft zich inmiddels met schriftelijke vragen tot B&W van De Fryske Marren gewend.

Visser vraagt het college om alles in het werk te stellen tot een oplossing te komen, opdat de hulp aan zorg behoevende mensen in stand blijft, er een niet nog verdere vermindering van het aantal uren hulp zal plaats vinden en dat een en ander niet ten koste van de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van het personeel zal gaan. Verder vraagt het NCPN-raadslid of B&W het zo langzamerhand niet met de NCPN eens zijn dat marktwerking in en de decentralisaties van het rijk naar de gemeenten van de zorg een funeste uitwerking zullen hebben voor zieke en gebrekkige mensen en voor het personeel in de zorg.

Ook wordt gevraagd of B&W het ook niet zo langzamerhand met de NCPN eens is zijn dat er een specifieke reserve als buffer voor tegenvallers in het sociaal domein nodig is. Het raadslid vindt dat het college de gemeenteraad van de onderhandelingen op de hoogte moet houden.

BOZE WETHOUDERS

Onlangs konden wij vernemen dat wethouders van financiën van 234 gemeenten boos zijn over de bezuinigingen die het Rijk op de gemeenten heeft afgewenteld. Zij moesten daarom bezuinigingen ten koste van hun inwoners uitvoeren, zo schreven zij in hun boze brief aan de regering. Onder die boze gemeentebestuurders bevinden zich ook die van onze gemeente De Fryske Marren. Nu heb ik als raadslid van De Fryske Marren nooit iets van boosheid en van bezorgdheid over de inwoners gemerkt.

Al die bezuinigingen zijn zelfs met verve verdedigd en ook als zodanig door een grote raadsmeerderheid aanvaard. Een betere wereld zou zich openen door al die kortingen: meer gemeenschapszin, zelfredzaamheid, eigen kracht, maatwerk en meer van dat fraais. Veel inwoners hebben het ervaren: minder huishoudelijke hulp voor zieken en gehandicapten, zonder mogelijkheid van bezwaar; minder en lagere voorzieningen voor de laagste inkomensgroep; drastische verlaging en zelfs afbouw van subsidies voor sport, welzijn en cultuur.

Nu zijn ook B&W van De Fryske Marren boos. Op het Rijk, voor wie ze de bezuinigingen met de genoemde schijnargumenten hebben verdedigd en ze zelfs als ‘nieuwe kansen’ hebben gezien.  De boze bestuurders zijn tot nu toe niet anders geweest dan gezagsgetrouwe zetschippers van de rederij Rutte-Asscher-Zijlstra-Samsom. Nu zijn ze boos op hun baas. Wel erg laat. Maar beter laat dan nooit.

Rinze Visser,
raadslid NCPN.

Motie leerlingenvervoer NCPN

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 28 oktober 2015,

aan de orde de gemeentebegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019,

constateert

- dat het leerlingenvervoer speciaal onderwijs geharmoniseerd wordt;
- dat door het instellen van opstapplaatsen bezuinigd wordt,

heeft kennis genomen van

- het feit dat het reeds doorvoeren ervan met ingang van het schooljaar 2015-2016 bij ouders tot grote verontwaardiging heeft geleid;
- een handtekeningenactie, waardoor die verontwaardiging van de bevolking ondersteuning heeft gekregen;
- hetgeen door een vertegenwoordiging van de ouders in de raadszaal naar voren  is gebracht en van het Zwartboek van de SP,

overwegende

- dat in twee van de drie fusiegemeenten (82% van het inwonertal) de daarvoor aangewezen leerlingen van het speciaal onderwijs van huis gehaald werden en voor  wie in die zin dus speciaal vervoer geregeld was;
- dat het College inmiddels voor een aantal als speciaal aangemerkte gevallen een voorlopige/tijdelijke voorziening getroffen heeft en deze nog van huis gehaald worden;
- dat dit in principe voor alle tot dit schooljaar daarvoor in aanmerking komende leerlingen zou moeten gelden;
- dat dit ook voor de hele gemeente zo zou moeten zijn en harmonisatie van beleid aansluiting bij de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân behoeft.

spreekt uit dat het reeds voor het nu lopende schooljaar ingezette beleid teruggedraaid moet worden en verzoekt het College op om korte termijn bij de Gemeenteraad met een voorstel te komen teneinde een hiermee gepaard gaand begrotingsprobleem op te lossen

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)

Bezuiniging op vervoer speciaal onderwijs moet van de baan!

Het verzet van ouders tegen opstapplaatsen speciaal onderwijs begint nu ook bij meerdere raadsleden door te dringen. Dat bleek maandagavond 9 november in de raadscommissievergadering. Er was een memo van B&W over dit onderwerp aan de orde. Dat vooruitzicht was tijdens de raadsvergadering van oktober de reden waarom de NCPN haar ingediende motie, waarin over het terugdraaien van de maatregel werd gesproken, nog niet in stemming bracht maar aanhield. Echter het B&W-standpunt bleek vooral te bestaan uit handhaving van de opstapplaatsen of een alternatief voor de bezuiniging.

De NCPN betoogde dat B&W met hun competente ambtenaren best zelf in staat zijn om een alternatief voor die ‘luizige’ €19.000.- te bedenken. De NCPN vond dat B&W de zaak nodeloos ingewikkeld maken met hun zogenaamde ‘maatwerk’ en daarmee nog meer frustraties bij de ouders en hun toch al kwetsbare kinderen oproepen.

De kwestie komt op 25 november in de gemeenteraad aan de orde, ook de NCPN-motie waarin de gemeenteraad gevraagd wordt de maatregel terug te nemen. Het verzet mag nu niet afnemen! Wat de NCPN betreft is er geen sprake van een keuzemenu. De bezuiniging op vervoer speciaal onderwijs moet van tafel!

Rinze Visser,
namens de NCPN-afd. Lemmer/DFM.

Brief aan B&W over speciaal onderwijs

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 31 augustus 2015.

Vanaf dit schooljaar is in de hele gemeente het van huis halen en thuisbrengen van kinderen van het speciaal onderwijs afgeschaft en zijn er opstapplaatsen aangewezen. Dit heeft, naar mijn mening terecht, tot verontwaardigde en boze reacties van ouders geleid.

Naar aanleiding daarvan heeft uw college het van huis halen en thuisbrengen van een aantal kinderen ‘met een beperking’ – zij het voorlopig – laten bestaan. Zo ga ik er vanuit dat kinderen in het speciaal onderwijs die op speciaal vervoer zijn aangewezen en dus niet met het openbaar vervoer kunnen, allen een beperking hebben en kwetsbaar zijn.

Verder wil ik u erop wijzen dat door de weinige opstapplaatsen, waarvan het merendeel zonder enige beschutting, het halen en brengen door ouders of begeleiders, bij regen en wind en ander slecht weer, voor hen en de kinderen zeker geen pretje is.

Daarom verzoek u het besluit in heroverweging te nemen en daarbij met het voorgaande ernstig rekening te houden.

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Fryske Marren.

Brief aan B&W over sociale huurwoningen

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 31 augustus 2015.

Nog steeds is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit heeft eerder ook de Gemeenteraad ertoe gebracht een door de NCPN ingediende motie over dit onderwerp unaniem aan te nemen.

Door de ernstige situatie in delen van de wereld zal het aantal vluchtelingen toenemen. Het besluit tot vestiging van een AZC in onze gemeente is daar ook een gevolg van. Zeker een deel van de asielaanvragers zal later ook voor een sociale huurwoning in aanmerking moeten komen. Dit, opgeteld bij de al bestaande lange wachttijden voor een sociale huurwoning bij de eigen bevolking, mag voldoende aanleiding zijn om op korte termijn maatregelen te nemen. Om in de dringende woningbehoefte te voorzien, maar ook om spanningen rondom woningschaarste te voorkomen.

Op het gebied van sociale woningbouw en bezit hebben gemeenten zich teruggetrokken en zijn het vooral wooncorporaties die sociale woningbouw en bezit in stand moeten houden. Omdat marktwerking een steeds grotere rol speelt en ook door regeringsmaatregelen is het voor wooncorporaties steeds moeilijker om ambities in dezen waar te maken.

Naar de mening van de NCPN is het nu de tijd om sociale woningbouw en sociaal woningbezit door en van de gemeente zelf bespreekbaar te maken en op de agenda te plaatsen. Graag verneem ik een reactie van uw college.

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Fryske Marren.

WIL GEMEENTE VAN WERKNEMERS AF?

De NCPN maakt zich zorgen over hoe de gemeente De Fryske Marren probeert van werknemers af te komen door middel van payroll-achtige constructies. De NCPN heeft het ernstige vermoeden dat de gemeente mensen gaat ontslaan en ze onder wil brengen bij uitleenbedrijven, waar ze veelal hetzelfde werk voor de gemeente blijven doen, zij het zonder rechten, goedkoper en onder slechte arbeidsvoorwaarden. Dit soort, voor werknemers zeer nadelige, constructies zijn in veel gemeenten aan de orde en zijn nu ook landelijk in het nieuws. De NCPN heeft zich naar aanleiding hiervan met schriftelijke vragen tot B&W gewend. Het raadslid Rinze Visser wil van B&W weten of zijn vermoedens juist zijn en zo ja, of zij het met hem eens zijn dat het hier om een ernstige en voor de betreffende werknemers zeer schadelijke zaak gaat.