Brief aan B&W over speciaal onderwijs

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 31 augustus 2015.

Vanaf dit schooljaar is in de hele gemeente het van huis halen en thuisbrengen van kinderen van het speciaal onderwijs afgeschaft en zijn er opstapplaatsen aangewezen. Dit heeft, naar mijn mening terecht, tot verontwaardigde en boze reacties van ouders geleid.

Naar aanleiding daarvan heeft uw college het van huis halen en thuisbrengen van een aantal kinderen ‘met een beperking’ – zij het voorlopig – laten bestaan. Zo ga ik er vanuit dat kinderen in het speciaal onderwijs die op speciaal vervoer zijn aangewezen en dus niet met het openbaar vervoer kunnen, allen een beperking hebben en kwetsbaar zijn.

Verder wil ik u erop wijzen dat door de weinige opstapplaatsen, waarvan het merendeel zonder enige beschutting, het halen en brengen door ouders of begeleiders, bij regen en wind en ander slecht weer, voor hen en de kinderen zeker geen pretje is.

Daarom verzoek u het besluit in heroverweging te nemen en daarbij met het voorgaande ernstig rekening te houden.

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Fryske Marren.

Brief aan B&W over sociale huurwoningen

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 31 augustus 2015.

Nog steeds is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit heeft eerder ook de Gemeenteraad ertoe gebracht een door de NCPN ingediende motie over dit onderwerp unaniem aan te nemen.

Door de ernstige situatie in delen van de wereld zal het aantal vluchtelingen toenemen. Het besluit tot vestiging van een AZC in onze gemeente is daar ook een gevolg van. Zeker een deel van de asielaanvragers zal later ook voor een sociale huurwoning in aanmerking moeten komen. Dit, opgeteld bij de al bestaande lange wachttijden voor een sociale huurwoning bij de eigen bevolking, mag voldoende aanleiding zijn om op korte termijn maatregelen te nemen. Om in de dringende woningbehoefte te voorzien, maar ook om spanningen rondom woningschaarste te voorkomen.

Op het gebied van sociale woningbouw en bezit hebben gemeenten zich teruggetrokken en zijn het vooral wooncorporaties die sociale woningbouw en bezit in stand moeten houden. Omdat marktwerking een steeds grotere rol speelt en ook door regeringsmaatregelen is het voor wooncorporaties steeds moeilijker om ambities in dezen waar te maken.

Naar de mening van de NCPN is het nu de tijd om sociale woningbouw en sociaal woningbezit door en van de gemeente zelf bespreekbaar te maken en op de agenda te plaatsen. Graag verneem ik een reactie van uw college.

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Fryske Marren.

WIL GEMEENTE VAN WERKNEMERS AF?

De NCPN maakt zich zorgen over hoe de gemeente De Fryske Marren probeert van werknemers af te komen door middel van payroll-achtige constructies. De NCPN heeft het ernstige vermoeden dat de gemeente mensen gaat ontslaan en ze onder wil brengen bij uitleenbedrijven, waar ze veelal hetzelfde werk voor de gemeente blijven doen, zij het zonder rechten, goedkoper en onder slechte arbeidsvoorwaarden. Dit soort, voor werknemers zeer nadelige, constructies zijn in veel gemeenten aan de orde en zijn nu ook landelijk in het nieuws. De NCPN heeft zich naar aanleiding hiervan met schriftelijke vragen tot B&W gewend. Het raadslid Rinze Visser wil van B&W weten of zijn vermoedens juist zijn en zo ja, of zij het met hem eens zijn dat het hier om een ernstige en voor de betreffende werknemers zeer schadelijke zaak gaat.

ZORGEN OM DE VOETBALSPORT

Dit gaat niet over de FIFA en Blatter, maar over de gemeenteraadsvergadering van 27 mei in Joure. Op de agenda een aantal belangrijke zaken. Onder andere de zondagsopening van winkels i.v.m. toerisme en de toekomst van gemeentelijke sportaccommodaties, vooral voetbalvelden. Om 8 uur ‘s avonds werd er begonnen. Eerst een paar insprekers. Om 10 uur was het punt ‘winkels’ pas afgehandeld, met als resultaat dat het B&W-voorstel ongewijzigd werd aangenomen. Het eindigde dus zoals het begon. Toen het sportagendapunt ‘sport’ aan de beurt was trok de voorzitter (de burgemeester) daar 10 minuten(!) voor uit. Let wel: dit agendapunt hield onder meer in dat EBC zijn veld kwijtraakt en dus als voetbalvereniging zou verdwijnen; voetbalvereniging Lemmer zijn tweede veld kwijtraakt en daardoor in grote moeilijkheden zou komen.

De NCPN, die het hier en met andere onderdelen ook niet eens was, had zich speciaal op dit punt voorbereid en was van plan dit met meerdere argumenten te onderbouwen en   de gemeenteraad  ervan te overtuigen dat de voorstellen zeer slecht voor de sport in de gemeente en zeker voor de volkssport voetbal zullen uitpakken. B&W stelden zelfs in hun nota de golfsport als een voorbeeld voor andere sporten, omdat deze het zonder steun van de gemeente doet.

Wat moet je als NCPN, als 9 fracties de gelegenheid moeten krijgen hun mening hierover in zo’n belachelijk korte tijd naar voren te brengen? Zo kon ik, als NCPN-woordvoerder, niet uit de voeten. Zeker niet toen een CDA-raadslid mij tweemaal onderbrak en de burgemeester, die toch zo’n haast had, dit liet begaan. Dit raadslid wilde weten waar de NCPN zijn sombere toekomstverwachtingen ten aanzien van de voetbalsport in de gemeente op baseerde. Terwijl dit uit het B&W-voorstel ook al en zeker uit mijn betoog, waar ik niet de kans voor kreeg, zou blijken.

Conclusie; de gemeenteraad vindt toerisme veel belangrijker dan sport. Wil men de voor genoemde voetbalverenigingen desastreuze voornemens tegenhouden, dan is actie vanuit de verenigingen zelf een eerste vereiste. Het alleen overlaten aan de gemeenteraad is, zoals uit het voorgaande bijkt, niet verstandig. Ook zou het, met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, een goede zaak zijn als alle sportverenigingen in De Fryske Marren de koppen bij elkaar steken om zo een tegenwicht te kunnen bieden aan nog verder gaande aanslagen op de sport.

Rinze Visser (raadslid NCPN)

ZWEMBADCIJFERS

B&W van De Friese Meren hebben gesproken: de zwembadcijfers van 2012, 2013 en 2014 zullen boven tafel komen. Dat onder druk van raadsleden van meerdere partijen. De online-petitie zal daar zeker aan bijgedragen hebben. Maar wat zal die toezegging van B&W waard zijn als we die tegen het licht houden van de door B&W op 9 april ingenomen standpunten?

B&W zijn van mening dat het gemeenschapsgeld voor het hele strandpaviljoen bedoeld is en niet alleen voor de exploitatie van het zwembad, wat overigens in tegenspraak is met de overeenkomst. Dit blijkt uit een antwoord op een van de vragen van diverse commissieleden. B&W zijn het eens met forse tariefsverhogingen – met marktconforme prijzen – en willen alleen nog praten over of een les 60 of 45 minuten mag duren. Uit een en ander blijkt dat, als B&W het gemeenschapsgeld niet zien als voor het zwembad bedoeld, maar voor de financiering van het hele strandpaviljoen – ook de horeca – en het met hoge marktconforme tarieven eens zijn; onder maatschappelijk gebruik niet meer verstaan dan toegang verlenen tot les- en verenigingszwemmen, dan vinden B&W het dus juist dat de overheid (de Gemeente) de kas van de projectontwikkelaar spekt, zonder enige tegenprestatie te vragen.

Het is zonder meer duidelijk dat uit dit alles blijkt dat het dagelijks bestuur van deze gemeente de belangen van de projectontwikkelaar behartigt en niet die van de gebruikers van het zwembad en de bevolking. Als er eerlijke cijfers naar voren zullen komen dan zal dit daaruit blijken. Belangrijk wordt de vraag wat dan het standpunt van de gemeenteraad zal zijn.

Rinze Visser,
Gemeenteraadslid NCPN.

ZWEMBADONDERZOEK “NIEUWE STIJL”

B&W van De Friese Meren hebben de raadscommissie informatie aangeboden over de gang van zaken rond het zwembad. Dit nadat de NCPN al in december 2014, en later ook raadsleden van andere partijen, aan de bel trok. Het dagelijks bestuur van de gemeente meldt tot twee keer toe dat de gemeenteraad op 18 februari een motie van de NCPN over een onderzoek naar het gebruik van gemeenschapsgeld heeft afgewezen. B&W steken dit gegeven als het ware als een trofee omhoog. Hiermee te kennen willen geven dat zij zo’n onderzoek niet hoefden uit te voeren. En, zo blijkt uit de informatie, ook niet uitgevoerd hebben. De meerderheid die de NCPN-motie afwees, deed dit echter omdat B&W beweerden dat zij reeds met het onderzoek bezig waren en dit verder af zouden maken. Zoiets noemt men tegenwoordig ‘politiek bedrijven’…

B&W hebben het gebruik van het voor het zwembad bedoelde gemeenschapsgeld niet willen onderzoeken, met als drogreden dat vanwege het faillissement er over 2013 en 2014 geen cijfers bekend zijn, terwijl het duidelijk is dat het faillissement en de wijze van gebruik van gemeenschapsgeld niet los van elkaar kunnen worden gezien. Duidelijk is dat er door de eigenaar van het strandpaviljoen en door B&W geen verantwoording wordt afgelegd, ondanks een vage toezegging van beide over 2015. Tarieven zijn verhoogd met meer dan het prijsindexcijfer; de problemen i.v.m. het onderkomen van de Reddingsbrigade zijn verre van opgelost. De commissievergadering van donderdag 9 april wordt zo een aanfluiting, als niet de belanghebbenden, de gebruikers van het zwembad, van zich laten horen.

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

Gemeente De Friese Meren slim bezig bij thuiszorg

Het NCPN-gemeenteraadslid van De Friese Meren, Rinze Visser, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen bij de thuiszorg. Uit de nu aan de gang zijnde tweede ronde zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ blijkt dat er alweer zorguren ingeleverd gaan worden. De gemeente laat deze gesprekken doen door medewerkers van de zorginstelling die de hulpbehoevende mensen moeten vragen met minder uren akkoord te gaan en daarvoor te tekenen. Niet akkoord gaan zou het voortbestaan van de zorginstelling en ook de thuiszorg als zodanig in gevaar brengen, zo wordt het gebracht. Op een vraag van de NCPN hierover aan B&W blijkt dat op deze manier het maken van bezwaar niet mogelijk is en bij niet akkoord gaan zeer moeilijk wordt gemaakt. Uiteraard hebben B&W het weer over ‘eigen kracht’ en ‘zorg op maat’. Ook beweren zij dat het aantal uren niet belangrijk is, maar dat het om het resultaat – ‘een schone woning’ – gaat. Volgens de NCPN zal het resultaat geen schone woning zijn, maar het in de steek laten van behoeftige mensen, grote achteruitgang van inkomens van de werkenden in de zorg, werkloosheid, harder werken voor minder geld en… een schone gemeentebegroting. Zo laat de gemeente het aan de zorginstelling over de bezuinigingen door te voeren en ziet zo ook officiële bezwaren van gedupeerden te voorkomen. Slim bezig, want zo wil de gemeente politiek buiten schot blijven. Als het aan de NCPN ligt zal dat niet gebeuren.

Aan de leden en de voorzitter van de Gemeenteraad.

Aan de leden en de voorzitter van de Gemeenteraad.

Lemmer, 10 maart 2015.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari j.l. heb ik uitgesproken dat ik mij zal beraden over mijn aanblijven als lid van de gemeenteraad van De Friese Meren. Met de leden van de NCPN-afdeling Lemmer/DFM heb ik dit onlangs besproken. Al eerder had ik uitgesproken belemmerd te worden bij het waar kunnen maken van de NCPN-beloften aan de bevolking van De Friese Meren. In commissies, met name de Commissie Dienstverlening, probeert men te voorkomen dat ik bij bepaalde agendapunten in de gemeenteraad het woord kan voeren Tijdens de raadsvergadering worden interrupties geplaatst, welke niet een politiek-inhoudelijk debat bevorderen, maar slechts het ontregelen van mijn betoog als doel hebben.

Tijdens de bespreking met de NCPN-leden is duidelijk naar voren gekomen dat het om meer gaat dan het willen opleggen van beperkingen aan een NCPN-gemeenteraadslid; dat er in het algemeen een voor de volksvertegenwoordigende democratie negatieve tendens merkbaar is, met een grote druk op efficiëntie wat ten koste gaat van het debat en politiek-inhoudelijke meningsvorming; dat een Gemeenteraad – het hoofd van de Gemeente – steeds meer een bijwagen van het College van B&W  dreigt te worden. Kortom, dat het democratisch functioneren van de Gemeenteraad in het geding is.

Deze ontwikkeling, die ik zeker ook in De Friese Meren waarneem, is zeer nadelig voor de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek. Daar kunnen geen honderd nota’s burgerparticipatie tegenop. Zij die liever zwijgen of vanwege efficiënt vergaderen zich beperken tot een aanhankelijkheidsverklaring aan het adres van B&W, hebben mijn zegen. Ook dat is een keuze. Maar deze kan nooit opgelegd worden aan anderen die hun raadslidmaatschap en met name het zijn van gekozen volksvertegenwoordiger anders wensen in te vullen en die hun eventuele in het leven opgedane kennis en ervaring willen inzetten om hun argumenten – ook die van levensbeschouwelijke aard – kracht bij te zetten.

Het ingenomen standpunt van de NCPN-leden, waarin begrip voor mijn uitspraak op 18 februari j.l. doorklinkt, alsmede reacties uit de bevolking, hebben mij doen besluiten lid van de Gemeenteraad te blijven. Wel zal ik voorlopig slechts die commissievergaderingen bijwonen waarbij ik mijn aanwezigheid strikt noodzakelijk acht.

Hoogachtend,

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

“IK BEN CHARLIE”

Wat in de gemeenteraad niet gezegd kon worden.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari wilde ik, zoals in de voorafgaande commissie al was aangekondigd en afgesproken, als woordvoerder van de NCPN een aantal opmerkingen maken over en naar aanleiding van de begroting van onderwijskoepel Primus. Al in het begin werd ik meerdere keren onderbroken, vooral door CDA en FNP, waardoor ik al snel door had dat er van een redelijk betoog niets terecht kon komen. Toen ook de voorzitter – de burgemeester – er blijk van gaf dat waar ik mee bezig was hem niet aanstond, heb ik te kennen gegeven dat ik onder zulke omstandigheden over het agendapunt niet verder wenste te spreken.

Ik had nog willen zeggen dat kleine scholen op het platteland, maar ook die in grotere plaatsen, groot gevaar lopen gesloten worden. Dat er druk wordt uitgeoefend om slechts één school in een groot gebied te behouden; openbare en bijzondere scholen te lasten fuseren; dat de NCPN slechts met dat laatste mee kan gaan om daarmee het onderwijs in een dorp te kunnen behouden. Maar ook dat er een groot gevaar aan kleeft. Immers, steeds minder openbare scholen leidt tot het einde van het openbaar – door het Rijk bekostigd – onderwijs. Want levensbeschouwelijk onderwijs bestaat bij de gratie van het bestaan van openbaar onderwijs.

Er wordt serieus gedacht aan hoge ouderbijdragen, sponsoring door banken en energiebedrijven en liefdadige instellingen; aan het overnemen van onderwijstaken door oma’s en opa’s (die hebben veel levenservaring). Al in 1987 werd in met name CDA-kring hierover gediscussieerd. Primus en ook De Gearhing hebben plannen kleine scholen te sluiten. Let wel: het Rijk verstaat onder ‘kleine school’ een school met minder dan 145 leerlingen! Loopt dit niet zo’n vaart? Het kan zomaar gebeuren! De minister bepaalt het bestaansrecht van scholen; de regelgeving voor scholenfusies wordt ruimer. Echter de sfeer was door een stelletje ‘formalisten’ zodanig verziekt dat dit niet meer gezegd kon worden.

In januari stonden in grote Europese steden massa’s mensen te demonstreren voor vrijheid van meningsuiting. Uiteraard stonden de hoogwaardigheidsbekleders – de kampioenen van de vrijheid – vooraan, zoals ook de burgemeesters in Leeuwarden. “Je suis Charlie”. “Ik ben Charlie”. Vrijheid van meningsuiting is ‘het hoogste goed’. Miljoenen werknemers durven hun mening niet meer te uiten, uit angst voor ontslag. Raadsleden wordt het onmogelijk gemaakt hun mening te uiten en dat te doen wat ze de bevolking beloofd hebben. Zo heb ik dan nu wel mijn mening naar voren gebracht.

Rinze Visser

Persbericht

De NCPN-vertegenwoordiging in de gemeenteraad van De Friese Meren hield op 28 januari j.l. een interpellatie over de gang van zaken bij het zwembad in Lemmer en de verantwoordelijkheid van de Gemeente hierin. Op de door de NCPN gestelde vragen kwamen teleurstellende antwoorden. B&W wezen weer eens alle verantwoordelijkheid van de hand en herhaalden dat de Gemeente hier niets kan doen. Het College zegde slechts toe dat bij het jaarlijkse gesprek met de eigenaar van het zwembad de door de NCPN aangekaarte buitensporige tariefverhogingen te bespreken en van dat gesprek een verslag naar de Gemeenteraad te sturen.

B&W waren niet bereid op het NCPN-verzoek in te gaan om, met het oog op het contract, de gang van zaken met het gebruik van gemeenschapsgeld te onderzoeken. De NCPN diende daarop een motie in waarin de Gemeenteraad gevraagd wordt dit verzoek te ondersteunen. Over deze motie zal op 18 februari gestemd worden. Het is voor de bevolking en zeker voor de gebruikers van het zwembad van belang om te weten hoe de verhoudingen in de door hen gekozen volksvertegenwoordiging liggen.

Hoe de stemming op 18 februari ook uitvalt, de NCPN zal het er niet bij laten zitten. Het is te krankzinnig voor woorden dat gemeenschapsgeld – een ‘tegemoetkoming in de vorm van een subsidie’, zegt de wethouder – niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is: het maatschappelijk gebruik van het zwembad, in het algemeen belang! Sociaal aanvaardbare, betaalbare tarieven zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Het kan niet zo zijn dat op oneigenlijke wijze het zwembad, dat voor een ieder toegankelijk hoort te zijn, omgetoverd wordt tot een luxe aangelegenheid met luxe prijzen. Dat is niet de bedoeling van de gemeente Lemsterland geweest!

NCPN-afdeling Lemmer/DFM

Polderdijk 36, Lemmer.