BOZE WETHOUDERS

Onlangs konden wij vernemen dat wethouders van financiën van 234 gemeenten boos zijn over de bezuinigingen die het Rijk op de gemeenten heeft afgewenteld. Zij moesten daarom bezuinigingen ten koste van hun inwoners uitvoeren, zo schreven zij in hun boze brief aan de regering. Onder die boze gemeentebestuurders bevinden zich ook die van onze gemeente De Fryske Marren. Nu heb ik als raadslid van De Fryske Marren nooit iets van boosheid en van bezorgdheid over de inwoners gemerkt.

Al die bezuinigingen zijn zelfs met verve verdedigd en ook als zodanig door een grote raadsmeerderheid aanvaard. Een betere wereld zou zich openen door al die kortingen: meer gemeenschapszin, zelfredzaamheid, eigen kracht, maatwerk en meer van dat fraais. Veel inwoners hebben het ervaren: minder huishoudelijke hulp voor zieken en gehandicapten, zonder mogelijkheid van bezwaar; minder en lagere voorzieningen voor de laagste inkomensgroep; drastische verlaging en zelfs afbouw van subsidies voor sport, welzijn en cultuur.

Nu zijn ook B&W van De Fryske Marren boos. Op het Rijk, voor wie ze de bezuinigingen met de genoemde schijnargumenten hebben verdedigd en ze zelfs als ‘nieuwe kansen’ hebben gezien.  De boze bestuurders zijn tot nu toe niet anders geweest dan gezagsgetrouwe zetschippers van de rederij Rutte-Asscher-Zijlstra-Samsom. Nu zijn ze boos op hun baas. Wel erg laat. Maar beter laat dan nooit.

Rinze Visser,
raadslid NCPN.

Motie leerlingenvervoer NCPN

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 28 oktober 2015,

aan de orde de gemeentebegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019,

constateert

- dat het leerlingenvervoer speciaal onderwijs geharmoniseerd wordt;
- dat door het instellen van opstapplaatsen bezuinigd wordt,

heeft kennis genomen van

- het feit dat het reeds doorvoeren ervan met ingang van het schooljaar 2015-2016 bij ouders tot grote verontwaardiging heeft geleid;
- een handtekeningenactie, waardoor die verontwaardiging van de bevolking ondersteuning heeft gekregen;
- hetgeen door een vertegenwoordiging van de ouders in de raadszaal naar voren  is gebracht en van het Zwartboek van de SP,

overwegende

- dat in twee van de drie fusiegemeenten (82% van het inwonertal) de daarvoor aangewezen leerlingen van het speciaal onderwijs van huis gehaald werden en voor  wie in die zin dus speciaal vervoer geregeld was;
- dat het College inmiddels voor een aantal als speciaal aangemerkte gevallen een voorlopige/tijdelijke voorziening getroffen heeft en deze nog van huis gehaald worden;
- dat dit in principe voor alle tot dit schooljaar daarvoor in aanmerking komende leerlingen zou moeten gelden;
- dat dit ook voor de hele gemeente zo zou moeten zijn en harmonisatie van beleid aansluiting bij de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân behoeft.

spreekt uit dat het reeds voor het nu lopende schooljaar ingezette beleid teruggedraaid moet worden en verzoekt het College op om korte termijn bij de Gemeenteraad met een voorstel te komen teneinde een hiermee gepaard gaand begrotingsprobleem op te lossen

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)

Bezuiniging op vervoer speciaal onderwijs moet van de baan!

Het verzet van ouders tegen opstapplaatsen speciaal onderwijs begint nu ook bij meerdere raadsleden door te dringen. Dat bleek maandagavond 9 november in de raadscommissievergadering. Er was een memo van B&W over dit onderwerp aan de orde. Dat vooruitzicht was tijdens de raadsvergadering van oktober de reden waarom de NCPN haar ingediende motie, waarin over het terugdraaien van de maatregel werd gesproken, nog niet in stemming bracht maar aanhield. Echter het B&W-standpunt bleek vooral te bestaan uit handhaving van de opstapplaatsen of een alternatief voor de bezuiniging.

De NCPN betoogde dat B&W met hun competente ambtenaren best zelf in staat zijn om een alternatief voor die ‘luizige’ €19.000.- te bedenken. De NCPN vond dat B&W de zaak nodeloos ingewikkeld maken met hun zogenaamde ‘maatwerk’ en daarmee nog meer frustraties bij de ouders en hun toch al kwetsbare kinderen oproepen.

De kwestie komt op 25 november in de gemeenteraad aan de orde, ook de NCPN-motie waarin de gemeenteraad gevraagd wordt de maatregel terug te nemen. Het verzet mag nu niet afnemen! Wat de NCPN betreft is er geen sprake van een keuzemenu. De bezuiniging op vervoer speciaal onderwijs moet van tafel!

Rinze Visser,
namens de NCPN-afd. Lemmer/DFM.

Brief aan B&W over speciaal onderwijs

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 31 augustus 2015.

Vanaf dit schooljaar is in de hele gemeente het van huis halen en thuisbrengen van kinderen van het speciaal onderwijs afgeschaft en zijn er opstapplaatsen aangewezen. Dit heeft, naar mijn mening terecht, tot verontwaardigde en boze reacties van ouders geleid.

Naar aanleiding daarvan heeft uw college het van huis halen en thuisbrengen van een aantal kinderen ‘met een beperking’ – zij het voorlopig – laten bestaan. Zo ga ik er vanuit dat kinderen in het speciaal onderwijs die op speciaal vervoer zijn aangewezen en dus niet met het openbaar vervoer kunnen, allen een beperking hebben en kwetsbaar zijn.

Verder wil ik u erop wijzen dat door de weinige opstapplaatsen, waarvan het merendeel zonder enige beschutting, het halen en brengen door ouders of begeleiders, bij regen en wind en ander slecht weer, voor hen en de kinderen zeker geen pretje is.

Daarom verzoek u het besluit in heroverweging te nemen en daarbij met het voorgaande ernstig rekening te houden.

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Fryske Marren.

Brief aan B&W over sociale huurwoningen

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 31 augustus 2015.

Nog steeds is er een groot tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. Dit heeft eerder ook de Gemeenteraad ertoe gebracht een door de NCPN ingediende motie over dit onderwerp unaniem aan te nemen.

Door de ernstige situatie in delen van de wereld zal het aantal vluchtelingen toenemen. Het besluit tot vestiging van een AZC in onze gemeente is daar ook een gevolg van. Zeker een deel van de asielaanvragers zal later ook voor een sociale huurwoning in aanmerking moeten komen. Dit, opgeteld bij de al bestaande lange wachttijden voor een sociale huurwoning bij de eigen bevolking, mag voldoende aanleiding zijn om op korte termijn maatregelen te nemen. Om in de dringende woningbehoefte te voorzien, maar ook om spanningen rondom woningschaarste te voorkomen.

Op het gebied van sociale woningbouw en bezit hebben gemeenten zich teruggetrokken en zijn het vooral wooncorporaties die sociale woningbouw en bezit in stand moeten houden. Omdat marktwerking een steeds grotere rol speelt en ook door regeringsmaatregelen is het voor wooncorporaties steeds moeilijker om ambities in dezen waar te maken.

Naar de mening van de NCPN is het nu de tijd om sociale woningbouw en sociaal woningbezit door en van de gemeente zelf bespreekbaar te maken en op de agenda te plaatsen. Graag verneem ik een reactie van uw college.

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Fryske Marren.

WIL GEMEENTE VAN WERKNEMERS AF?

De NCPN maakt zich zorgen over hoe de gemeente De Fryske Marren probeert van werknemers af te komen door middel van payroll-achtige constructies. De NCPN heeft het ernstige vermoeden dat de gemeente mensen gaat ontslaan en ze onder wil brengen bij uitleenbedrijven, waar ze veelal hetzelfde werk voor de gemeente blijven doen, zij het zonder rechten, goedkoper en onder slechte arbeidsvoorwaarden. Dit soort, voor werknemers zeer nadelige, constructies zijn in veel gemeenten aan de orde en zijn nu ook landelijk in het nieuws. De NCPN heeft zich naar aanleiding hiervan met schriftelijke vragen tot B&W gewend. Het raadslid Rinze Visser wil van B&W weten of zijn vermoedens juist zijn en zo ja, of zij het met hem eens zijn dat het hier om een ernstige en voor de betreffende werknemers zeer schadelijke zaak gaat.

ZORGEN OM DE VOETBALSPORT

Dit gaat niet over de FIFA en Blatter, maar over de gemeenteraadsvergadering van 27 mei in Joure. Op de agenda een aantal belangrijke zaken. Onder andere de zondagsopening van winkels i.v.m. toerisme en de toekomst van gemeentelijke sportaccommodaties, vooral voetbalvelden. Om 8 uur ‘s avonds werd er begonnen. Eerst een paar insprekers. Om 10 uur was het punt ‘winkels’ pas afgehandeld, met als resultaat dat het B&W-voorstel ongewijzigd werd aangenomen. Het eindigde dus zoals het begon. Toen het sportagendapunt ‘sport’ aan de beurt was trok de voorzitter (de burgemeester) daar 10 minuten(!) voor uit. Let wel: dit agendapunt hield onder meer in dat EBC zijn veld kwijtraakt en dus als voetbalvereniging zou verdwijnen; voetbalvereniging Lemmer zijn tweede veld kwijtraakt en daardoor in grote moeilijkheden zou komen.

De NCPN, die het hier en met andere onderdelen ook niet eens was, had zich speciaal op dit punt voorbereid en was van plan dit met meerdere argumenten te onderbouwen en   de gemeenteraad  ervan te overtuigen dat de voorstellen zeer slecht voor de sport in de gemeente en zeker voor de volkssport voetbal zullen uitpakken. B&W stelden zelfs in hun nota de golfsport als een voorbeeld voor andere sporten, omdat deze het zonder steun van de gemeente doet.

Wat moet je als NCPN, als 9 fracties de gelegenheid moeten krijgen hun mening hierover in zo’n belachelijk korte tijd naar voren te brengen? Zo kon ik, als NCPN-woordvoerder, niet uit de voeten. Zeker niet toen een CDA-raadslid mij tweemaal onderbrak en de burgemeester, die toch zo’n haast had, dit liet begaan. Dit raadslid wilde weten waar de NCPN zijn sombere toekomstverwachtingen ten aanzien van de voetbalsport in de gemeente op baseerde. Terwijl dit uit het B&W-voorstel ook al en zeker uit mijn betoog, waar ik niet de kans voor kreeg, zou blijken.

Conclusie; de gemeenteraad vindt toerisme veel belangrijker dan sport. Wil men de voor genoemde voetbalverenigingen desastreuze voornemens tegenhouden, dan is actie vanuit de verenigingen zelf een eerste vereiste. Het alleen overlaten aan de gemeenteraad is, zoals uit het voorgaande bijkt, niet verstandig. Ook zou het, met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, een goede zaak zijn als alle sportverenigingen in De Fryske Marren de koppen bij elkaar steken om zo een tegenwicht te kunnen bieden aan nog verder gaande aanslagen op de sport.

Rinze Visser (raadslid NCPN)

ZWEMBADCIJFERS

B&W van De Friese Meren hebben gesproken: de zwembadcijfers van 2012, 2013 en 2014 zullen boven tafel komen. Dat onder druk van raadsleden van meerdere partijen. De online-petitie zal daar zeker aan bijgedragen hebben. Maar wat zal die toezegging van B&W waard zijn als we die tegen het licht houden van de door B&W op 9 april ingenomen standpunten?

B&W zijn van mening dat het gemeenschapsgeld voor het hele strandpaviljoen bedoeld is en niet alleen voor de exploitatie van het zwembad, wat overigens in tegenspraak is met de overeenkomst. Dit blijkt uit een antwoord op een van de vragen van diverse commissieleden. B&W zijn het eens met forse tariefsverhogingen – met marktconforme prijzen – en willen alleen nog praten over of een les 60 of 45 minuten mag duren. Uit een en ander blijkt dat, als B&W het gemeenschapsgeld niet zien als voor het zwembad bedoeld, maar voor de financiering van het hele strandpaviljoen – ook de horeca – en het met hoge marktconforme tarieven eens zijn; onder maatschappelijk gebruik niet meer verstaan dan toegang verlenen tot les- en verenigingszwemmen, dan vinden B&W het dus juist dat de overheid (de Gemeente) de kas van de projectontwikkelaar spekt, zonder enige tegenprestatie te vragen.

Het is zonder meer duidelijk dat uit dit alles blijkt dat het dagelijks bestuur van deze gemeente de belangen van de projectontwikkelaar behartigt en niet die van de gebruikers van het zwembad en de bevolking. Als er eerlijke cijfers naar voren zullen komen dan zal dit daaruit blijken. Belangrijk wordt de vraag wat dan het standpunt van de gemeenteraad zal zijn.

Rinze Visser,
Gemeenteraadslid NCPN.

ZWEMBADONDERZOEK “NIEUWE STIJL”

B&W van De Friese Meren hebben de raadscommissie informatie aangeboden over de gang van zaken rond het zwembad. Dit nadat de NCPN al in december 2014, en later ook raadsleden van andere partijen, aan de bel trok. Het dagelijks bestuur van de gemeente meldt tot twee keer toe dat de gemeenteraad op 18 februari een motie van de NCPN over een onderzoek naar het gebruik van gemeenschapsgeld heeft afgewezen. B&W steken dit gegeven als het ware als een trofee omhoog. Hiermee te kennen willen geven dat zij zo’n onderzoek niet hoefden uit te voeren. En, zo blijkt uit de informatie, ook niet uitgevoerd hebben. De meerderheid die de NCPN-motie afwees, deed dit echter omdat B&W beweerden dat zij reeds met het onderzoek bezig waren en dit verder af zouden maken. Zoiets noemt men tegenwoordig ‘politiek bedrijven’…

B&W hebben het gebruik van het voor het zwembad bedoelde gemeenschapsgeld niet willen onderzoeken, met als drogreden dat vanwege het faillissement er over 2013 en 2014 geen cijfers bekend zijn, terwijl het duidelijk is dat het faillissement en de wijze van gebruik van gemeenschapsgeld niet los van elkaar kunnen worden gezien. Duidelijk is dat er door de eigenaar van het strandpaviljoen en door B&W geen verantwoording wordt afgelegd, ondanks een vage toezegging van beide over 2015. Tarieven zijn verhoogd met meer dan het prijsindexcijfer; de problemen i.v.m. het onderkomen van de Reddingsbrigade zijn verre van opgelost. De commissievergadering van donderdag 9 april wordt zo een aanfluiting, als niet de belanghebbenden, de gebruikers van het zwembad, van zich laten horen.

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

Gemeente De Friese Meren slim bezig bij thuiszorg

Het NCPN-gemeenteraadslid van De Friese Meren, Rinze Visser, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen bij de thuiszorg. Uit de nu aan de gang zijnde tweede ronde zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ blijkt dat er alweer zorguren ingeleverd gaan worden. De gemeente laat deze gesprekken doen door medewerkers van de zorginstelling die de hulpbehoevende mensen moeten vragen met minder uren akkoord te gaan en daarvoor te tekenen. Niet akkoord gaan zou het voortbestaan van de zorginstelling en ook de thuiszorg als zodanig in gevaar brengen, zo wordt het gebracht. Op een vraag van de NCPN hierover aan B&W blijkt dat op deze manier het maken van bezwaar niet mogelijk is en bij niet akkoord gaan zeer moeilijk wordt gemaakt. Uiteraard hebben B&W het weer over ‘eigen kracht’ en ‘zorg op maat’. Ook beweren zij dat het aantal uren niet belangrijk is, maar dat het om het resultaat – ‘een schone woning’ – gaat. Volgens de NCPN zal het resultaat geen schone woning zijn, maar het in de steek laten van behoeftige mensen, grote achteruitgang van inkomens van de werkenden in de zorg, werkloosheid, harder werken voor minder geld en… een schone gemeentebegroting. Zo laat de gemeente het aan de zorginstelling over de bezuinigingen door te voeren en ziet zo ook officiële bezwaren van gedupeerden te voorkomen. Slim bezig, want zo wil de gemeente politiek buiten schot blijven. Als het aan de NCPN ligt zal dat niet gebeuren.