COLLEGE VAN B&W DE FRYSKE MARREN BESCHULDIGT NCPN-RAADSLID NIET INTEGER TE ZIJN EN INWONERS TEKORT TE DOEN

Het NCPN-raadslid Rinze Visser hield op 26 oktober in de gemeenteraad een interpellatie over de wijze waarop mensen in de bijstand, aanvragers van een uitkering en gehandicapten met een WMO-voorziening, met verwijzing naar een vijftal recente door hem geschetste situaties uit de praktijk, behandeld worden. In zijn voorbeelden noemde hij de weinig respectvolle wijze waarmee met mensen werd omgegaan, ze met argwaan benaderd worden en als potentiële fraudeurs worden gezien.

Het College van B&W stelde in zijn beantwoording dat het aantal bezwaarschriften ten opzichte van het grote aantal gevallen relatief klein is, terwijl pas nog door het raadslid was aangetoond hoe het maken van bezwaar bemoeilijkt wordt. Het College beweerde dat inwoners, dus ook die vanwege hun inkomen of gehandicaptenvoorzieningen en zorg van de gemeente afhankelijk zijn, correct, respectvol en vriendelijk benaderd worden; dat regels regels zijn en dat daar geen discussie over mogelijk is; er werd glashard ontkend dat WMO-voorzieningen ten onrechte ontnomen zijn.

B&W namen het het NCPN-raadslid zeer kwalijk dat hij zaken in de openbaarheid bracht en dat hij en zijn partij, de NCPN, de inwoners hiermee tekort doet en dat wat de NCPN doet schadelijk is voor de mensen voor wie het raadslid zegt op te komen. Er werd hem zelfs verweten gevallen naar buiten te brengen zonder toestemming van de betrokkenen en zo hun privacy te schenden, terwijl het NCPN-raadslid zijn interpellatie zeer zorgvuldig en in overleg mer de betrokkenen had voorbereid.

Het waren Burgemeester en Wethouders die respectvol met mensen die van de gemeente afhankelijk zijn omgaan en niet het NCPN-raadslid Rinze Visser, die alleen maar optrad ter meerdere glorie van hemzelf en zijn partij. Kortom, het NCPN-raadslid is niet integer – zijn bedoelingen zijn vals -en het ontbrak er nog maar net aan dat gezegd werd dat hij zich moest schamen.

De beantwoording van B&W op de interpellatie kwam erop neer dat het College boos is op de NCPN en hun weigering zelfkritisch te zijn en de hand in eigen boezem te steken. En de rest van de gemeenteraad? Die zweeg heel erg stil…

PERSBERICHT over WMO

PERSBERICHT

Het NCPN-gemeenteraadslid van de Fryske Marren Rinze Visser wil het College van Burgemeester en Wethouders op 26 oktober a.s. interpelleren over de behandeling van mensen met een bijstandsuitkering en van aanvragers van een bijstandsvoorziening. Ook over de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat het raadslid B&W ondervragen.

Het NCPN-raadslid is dit jaar op een aantal zaken gestuit die hem ernstig verontrusten. Zaken waarbij inwoners voorshands met wantrouwen tegemoet worden getreden en dat bestaande WMO-regelingen volgens het raadslid eigenmachtig worden gewijzigd en in het nadeel van mensen met beperkingen worden toegepast.

Het NCPN-raadslid wil het College hierover in de komende raadsvergadering ter verantwoording roepen en zo ook de andere raadsfracties met een aantal van zijn bevindingen confronteren.

NCPN-Lemmer/De Fryske Marren.

Motie NCPN over Sociale Regelingen

MOTIE (sociale regelingen)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

aan de orde de Kadernota 2016,

overwegende

- dater in de gemeente regelingen ter financiële ondersteuning van gezinnen/personen met lage inkomens bestaan;
- dat een deel van hen die voor een of meer van die regelingen in aanmerking komen, daar niet van profiteren;
- dat vooral onbekendheid met het bestaan van die regelingen daarvan de oorzaak is;
- dat het gebruik kunnen maken ervan ook van belang is om niet in de schulden te geraken,

is van mening dat onderbesteding van de voor inkomensondersteunende regelingen bestemde gelden niet aan de orde zou moeten zijn

en verzoekt het College van B&W na te gaan op welke wijze(n) beter bekendheid gegeven kan worden aan de verschillende mogelijkheden om voor een of meer van die regelingen in aanmerking te komen en om op korte termijn zijn bevindingen aan de Gemeenteraad mee te delen

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)

Motie NCPN over Sociale Huurwoningen

MOTIE (sociale huurwoningen)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

aan de orde de Kadernota 2016,

kennis genomen hebbende van een aan het College van B&W gerichte brief van de NCPN (dd 31 augustus 2015) over het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen alsmede de mogelijkheid van het opbouwen van een gemeentelijk huurwoningbestand en van de B&W-toezegging zich hierover te zullen buigen en met een stuk hierover bij de commissie te komen,

overwegende

- dat het inmiddels 6 juli 2016 is, er sindsdien bijna een jaar voorbij is en er van het College van B&W nog niets vernomen is;
- dat het vraagstuk van het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen nog steeds nijpend is;
- dat het College van B&W terecht aan de slag is met huisvesting van vluchtelingen/statushouders;
- dat dit slechts gaat om het oplossen van een toegevoegd probleem van huisvesting voor minder draagkrachtigen en dat er in het algemeen ook onconventionele maatregelen nodig zouden moeten zijn,

verzoekt het College van B&W haast te maken met een aan de Gemeenteraad gericht opiniërend stuk en dit bij de behandeling van de begroting 2017 in het najaar te presenteren

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)

Motie NCPN over Grafrechten

MOTIE (grafrechten)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

aan de orde de Kadernota 2016,

kennis genomen hebbende van het in de Kadernota vermelde dat de opbrengst van de lijkbezorgingsrechten vanaf 2019 jaarlijks met 5% verhoogd zullen worden om tot kostendekkende tarieven te komen,

gehoord van een onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, waaruit blijkt dat steeds meer mensen de uitvaartkosten van een overleden familielid niet op kunnen brengen en dat het daardoor steeds vaker voorkomt dat de Gemeente een uitvaart moet verzorgen,

overwegende

- dat de kosten van een uitvaart/begraven/crematie de afgelopen jaren sterk gestegen zijn;

- dat het aandeel van de gemeenten daarin, door naar kostendekkendheid te streven, een niet onaanzienlijke rol speelt,

is van mening dat de hoogte van grafrechten in de hand gehouden moeten worden

en verzoekt het College van B&W dit in zijn vergadering te bespreken en om vóór de behandeling van de begroting 2017 en de meerjarenraming met zijn standpunt over de mening van de gemeenteraad te komen

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)

AMENDEMENT IHP (Zuiderzee College)

AMENDEMENT IHP (Zuiderzee College)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 25 mei 2016,

aan de orde het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs,

gelezen

- dat het Zuiderzee College voor voortgezet onderwijs in Lemmer op korte termijn voor nieuwbouw in aanmerking wil komen;
- dat het Zuiderzee College voor 2017 een aanvraag bouwvoorbereidingskrediet heeft ingediend;
- dat deze aanvraag niet voor de korte termijn als voorziening in het IHP is opgenomen;
- dat er pas in 2023 gesprekken over de toekomst van het Zuiderzee College plaats zullen vinden,

overwegende

- dat het schoolgebouw al meer dan 50 jaar oud is;
- dat de school tot nu toe qua onderhoud alle mogelijkheden heeft benut;
- dat, afgezet tegen de moderne eisen, de functionaliteit tekort schiet en de kosten voor instandhouding de rijksbekostiging verre te boven gaan;
- dat aanpassing aan de eisen van de tijd zonder ingrijpende maatregelen niet mogelijk is;
- dat honorering van een voorbereidingskrediet met als gevolg een gedegen onderzoek op korte termijn niet persé nieuwbouw zou hoeven te betekenen, maar ook een minder kostende interne verbouwing/renovatie zou kunnen uitwijzen;
- dat goede, adequate voorzieningen voor voortgezet onderwijs in de gemeente, die aan de gestelde eisen van deze tijd voldoen, ook in het belang van de kwaliteit en het voortbestaan van de basisscholen in de gemeente zijn;
- dat, als de situatie pas in 2023 aan de orde kan komen, de huisvestingsproblemen van het Zuiderzee College alleen maar zullen toenemen, met alle gevolgen van dien,

is van mening dat de aanvraag van het Zuiderzee College voor een voorbereidingskrediet voor 2017 in het Integraal Huisvestingsplan opgenomen wordt

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)

HET VERBODEN MIDDEL

Op de agenda van de gemeenteraad van 30 maart j.l. stond ook een gedragscode voor raads- en commissieleden. Een onderdeel daarvan is dat een raadslid inwoners niet mag adviseren en bijstaan als zij bezwaar hebben tegen een gemeentelijke beslissing. Het NCPN-raadslid Rinze Visser voelde zich, omdat hij meerdere keren mensen bijstaat als zij volgens de gemeente niet voor een of andere voorziening in aanmerking komen, nogal aangesproken. Hij refereerde aan twee onderzoeken die destijds in Lemsterland naar aanleiding van zijn hulp aan inwoners zijn gedaan, met als resultaat dat een raadslid in de functie van volksvertegenwoordiger daarmee niet de wet overtreedt. Tevens gaf hij een aantal voorbeelden dat met zijn hulp mensen in het gelijk en de gemeente in het ongelijk waren gesteld.

Het NCPN-raadslid betoogde dat het al vijfenveertig jaar door hem gebruikte en geoorloofde middel nu op de lijst van verboden middelen is geplaatst. De burgemeester, als voorzitter van de raadsvergadering, probeerde zijn betoog te ontregelen, omdat er met de andere raadsfracties kennelijk afgesproken was dat de gedragscode een hamerstuk zou moeten zijn. Eén raadslid was van mening dat de gedragscode, inclusief het door Visser gewraakte onderdeel, er ter bescherming van de raadsleden moest komen, waarop het NCPN-raadslid antwoordde dat niet hij beschermd hoefde te worden, maar de mensen.

Het raadslid vroeg de overige raadsleden welke sancties zij bij een overtreding van dit punt van de gedragscode in gedachten hadden, waarop zwijgen volgde. Visser: “Als mensen mij vragen om hulp, ook als het tegen een besluit van de gemeente gaat, dan laat ik ze niet in de kou staan”. Het NCPN-raadslid onthield zich van stemming. De gedragscode, met inbegrip van het door hem bestreden punt, werd door de anderen met algemene stemmen aangenomen.

REDT DE ZORG!

Overal in het land zijn grote problemen bij thuiszorgorganisaties. Massale ontslagen; hulpbehoevenden zonder hulp; faillissementen. Ook in deze omgeving zijn de problemen groot. Eind vorig jaar had Thuiszorg Zuidwest-Friesland de contracten met de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel opgezegd en ging hierover met de gemeente De Fryske Marren in onderhandeling. Oorzaak: te weinig geld om de taken – waarop al fors bezuinigd was – uit te kunnen voeren. De NCPN had toen per brief aan B&W haar zorgen hierover al kenbaar gemaakt.

Al vanaf 2013 is er op de hulpuren thuiszorg bezuinigd: minder of geen hulp meer voor veel hulpbehoevenden; verlaging van inkomen voor veel werkenden in de thuiszorg. Dit alles vergezeld met mooie, maar valse praatjes over zelfredzaamheid, gemeenschapszin  en maatwerk. Wat maatwerk betreft klampt ook de leiding van Thuiszorg Zuidwest-Friesland, samen met ‘bestrijding van de bureaucratie’ zich hieraan vast. Dit om de betreffende gemeenten milder te stemmen. Dit kan tot niets anders leiden dan tot een wedijver in bezuinigen, waardoor de hele thuiszorg in elkaar dreigt te donderen.

Dit alles was te voorzien en men hoeft geen helderziende te zijn om de nabije toekomst voor de thuiszorg te kunnen voorspellen. De door een grote meerderheid van politieke partijen zo bejubelde marktwerking, waardoor noodzakelijke zorg een speelbal van zakelijke belangen is geworden, werpt hier zijn wrange vruchten af. De NCPN heeft destijds gewaarschuwd en voorgesteld een deel van een begrotingsoverschot apart te houden om in elk geval het allernoodzakelijkste te garanderen voor als het mis dreigt te gaan. Een meerderheid wees dit voorstel af. Terwijl een voor de thuiszorg bedoeld groot bedrag – ondanks al doorgevoerde bezuinigingen – niet gebruikt was en ook nog aan de Algemene Reserve werd toegevoegd. Zo werd de financiële weerbaarheid van de gemeente opgepompt over de ruggen van weerloze mensen. Hoe cynisch wil men het hebben?

De NCPN heeft zich inmiddels met schriftelijke vragen tot B&W van De Fryske Marren gewend en ook gevraagd of men bereid is extra financiële middelen beschikbaar te stellen om het onheil af te wenden. Wat naar de mening van de NCPN nog te weinig doordringt is dat men bewust bezig is de thuiszorg om zeep te helpen: het sluiten van verzorgingshuizen of deze ombouwen tot woongelegenheden met ‘zorgarrangementen’ voor welgestelde ouderen en de thuiszorg zodanig minimaliseren tot er niets van over blijft.

Het gaat er nu om in wat voor land wij willen wonen! De huidige ontwikkeling moet gestopt worden! Terug naar op solidariteit gebaseerde wetgeving waaraan eenieder naar draagkracht bijdraagt. Echte gemeenschapszin dus! Geen land waar enkelen rijk worden over de ruggen van zeer velen. Redt ons land van de boosaardigen, voor wie rendement, zelfverrijking, machtswellust en egoïsme slechts de drijfveren zijn. Zieken, gehandicapten, onze oude mensen en de mensen die moeten vechten voor hun werk hebben nu ons aller steun nodig!

NCPN-Lemmer/DFM

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan het College van B&W van De Fryske Marren.

Lemmer, 26 februari 2016.

In verband met recente berichten in de pers over de situatie bij Thuiszorg Zuidwest-Friesland vraag ik u het volgende:

1. Eind vorig jaar werden de contracten met de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel opgezegd en was men verder met onze gemeente in onderhandeling. Wat zijn tot nu toe de resultaten van deze onderhandelingen geweest?

2. Is uw College, nu er bij Thuiszorg Zuidwest-Friesland ontslagen dreigen en men voornemens is de thuiszorg in te krimpen, bereid om alles te doen wat nodig is om er zorg voor te dragen dat die mensen in onze gemeente die hulp behoeven die hulp ook behouden?

3. Zo ja, is het zorgen voor extra gemeentelijke financiële middelen daar dan ook een onderdeel van?

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

NCPN over volkshuisvesting en vluchtelingen

In de gemeenteraadsvergadering van De Fryske Marren was een van de agendapunten een eerste aanzet tot een plan van aanpak huisvesting statushouders. De NCPN-woordvoerder Rinze Visser zette uiteen dat met de komst van meer vluchtelingen de abominabele situatie op het terrein van de sociale volkshuisvesting en de lange wachtlijsten nog duidelijker voor het voetlicht wordt gebracht. “(…)Hier komen de politieke besluiten van de afgelopen decennia – terugtredende overheid en liberalisering van de woningmarkt – in het volle licht te staan. Wat dat betreft staan we nog maar aan het begin. Want de doelstelling is: de totale liberalisering van de woningmarkt en zal het einde betekenen van sociale woningbouw en beheer.”

De NCPN-woordvoerder refereerde aan een NCPN-brief over de positie van de sociale volkshuisvesting en de noodzaak van een eigen gemeentelijk huurwoningbezit, waarover nog discussie in de gemeenteraad moet plaatsvinden. “(…)Het vraagstuk van de uitwerking van de naar de mening van de NCPN asociale woningmarktpolitiek schreeuwt om sociale oplossingen, die zeker in strijd moeten komen met de huidige ontwikkeling en waar een eigen gemeentelijk bezit van woningen in de sociale sector onderdeel van het debat zal moeten zijn. Het huidige tekort aan sociaal huurwoningen is het gevolg van bewuste politiek en een onderdeel van de afbraak van de verzorgingsstaat. De lange wachtlijsten zijn bewust gecreëerd. Het aanbod verlagen, de vraag opvoeren met als gevolg verhoging van de huren, de markt z’n werk laten doen. “(…) Het grootste probleem is niet dat door huisvesting van statushouders/vluchtelingen de wachtlijsten langer worden, het probleem is dat die lange wachtlijsten er al waren. En er zijn er in de politiek, die pas nu, nu het aantal vluchtelingen stijgt, die wachtlijsten ontdekt hebben. En dat zijn dezelfden die óók voorstander van nog verdere liberalisering van de woningmarkt zijn.”

De NCPN-woordvoerder betoogde verder dat de komst van meer vluchtelingen de gevolgen van een voor een grote categorie mensen funeste politiek in het volle daglicht plaatst, dat de duur van de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in de uitgestrekte gemeente een gemiddelde is; dat er qua woonbehoefte, woningnood en woningaanbod op het grondgebied van de gemeente grote verschillen zijn. Een door de NCPN ingediende motie met het verzoek, in samenspraak met de wooncorporaties en andere partners bij het toewijzen van woningen aan statushouders, met deze verschillen ernstig rekening te houden, werd met algemene stemmen door de gemeenteraad aangenomen.