NCPN in de begrotingsvergadering gemeenteraad De Friese Meren.

Voorzitter, een begroting en een meerjarenraming is niet iets dat in een vloek en een zucht door de raad gejast kan worden, zoals dat hier kennelijk verwacht wordt. Ik mag niet in herhaling vallen, want dat blijkt in deze zaal een doodzonde te zijn. Maar ik heb de laatste jaren anders niet dan herhalingen gelezen en gehoord. ‘Zelfredzaamheid’, ‘eigen kracht’, ‘loslaten’, ‘zorg op maat’ en ga zo maar door…  Toch zal ik mij beperken en rekening houden met wat andermans oren kunnen verdragen. Maar elke herhaling van de door mij genoemde mantra’s waren evenzo vele spijkers waarmee de kist, waarin de begroting ligt, dichtgetimmerd wordt. De spijkeraars, de timmerlieden, dragen allen het verenigingsleven, de sport, de kunsten en cultuur en wat al niet, een warm hart toe. Dat staat ook met zoveel woorden in de reactienota op de zienswijzen, de protesten dus. Niettegenstaande dat worden subsidies afgebouwd, beëindigd, want het zijn geen kerntaken…  Want, zo staat het er, de burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een bloeiend verenigingsleven. Inspraakrondes, niet zo’n beetje. Zienswijzen, niet te weinig. De burgers aan het woord. En dat wèl met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor een bloeiend verenigingsleven! Maar zo staat geschreven: geen kerntaak. De burgers en de gemeentelijke overheid hadden nog niet zo lang geleden een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sterker nog: de gemeentelijke politiek trad op námens de burgers, want het waren hun burgers! Dat pad wordt nu verlaten. Voor weer meer mensen om niet mee te gaan stemmen. Ja, de gemeente is slim bezig. De burgers hebben mee kunnen praten, mee kunnen doen. Net als de reclamespot va C1000, slim bezig.  Maar ook C1000 wordt door een Jumbo onder voet gelopen…  Voorzitter, van zeker een aantal sport- en muziekverenigingen en van instellingen als ‘It Toanhûs’ en KCGS, komt het voortbestaan in gevaar! Om het hoofd boven water te kunnen houden dreigen contributies en lesgelden fors verhoogd te worden, omdat gemeentelijke subsidies beëindigd dan wel zeer fors gekort worden. Maar die verhogingen zullen niet helpen. Afhaken van deelnemers en gebrek aan toestroom van leden en deelnemers zullen aan de orde komen. Het water komt tot aan de lippen!

Eerst zullen mensen met lage inkomens, vooral kinderen, afhaken en ij gebrek aan geld geen lid of deelnemer worden. Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn die dichtgetimmerde kist open te krijgen, maar ik wil wel een bescheiden poging wagen de gemeenteraad te bewegen een antwoord uit te spreken op de ‘smeekbede’ van ‘It Toanhûs’ en KCGS – en al die actievoerende en bezorgde ouders, kinderen en docenten – en ook nog de raad te bewegen een beroep op het college van B&W te doen. Voorzitter, de bezuinigingen zijn in feite schrikbarend. Maar, zo wordt altijd gezegd: politiek is een kwestie van keuzes maken. Gemeenteraad, kom tegemoet aan die ‘smeekbede’ om de voorgenomen bezuiniging te halveren naar € 125.000.-! Haal het geld weg bij een verhoging van de forensenbelasting voor tweede woningen (opbrengst € 58.000.-) en uit lagere uitgaven voor bedrijvencontacten (opbrengst € 67.000.-). Dat amendement zal ik indienen. Voorzitter, er bestaat in deze gemeente een minimabeleid – een regeling voor personen en gezinnen met lage inkomens -; vooral gericht op het kunnen meedoen van kinderen. Dat is met name geliëerd aan meedoen aan sport, aan kunstzinnige vorming. In relatie tot de bezuinigingen moet in die zin deze minimaregeling opnieuw beoordeeld worden. Een motie daartoe zal ik indienen. Voorzitter, over de ontwikkelingen van het sociaal beleid – inkomens en zorg – maak ik mij, hier al vaker door mij verwoord, grote zorgen. We stevenen af op een bikkelharde maatschappij. Vrijwel alle politieke partijen hebben zich tot het neo-liberalisme bekeerd. En noemen de door hen nagestreefde maatschappij de ‘participatiemaatschappij’. Een maatschappij, ontdaan van alles wat zij ‘sociale franje’ noemen. Er wordt een ‘heilige’ oorlog tegen alles wat sociaal is gevoerd. Ook deze gemeenteraad is verantwoordelijk voor de gevolgen! Deze ontwikkeling zal ook ten koste gaan van de democratie.

Ik wil dit, toegespitst op mijn eigen situatie, toelichten. In het NCPN-verkiezingsprogramma staat dat de NCPN zich in de nieuwe gemeenteraad op dezelfde wijze voor de bevolking zal inzetten zoals dat in de Lemsterlandse Raad het geval was. Verder staat er: “De NCPN zal ook in de nieuwe gemeenteraad de dingen bij de naam noemen, er niet omheen draaien en zeggen wat gezegd moet worden”. Verder: “De NCPN zal zich ook in de nieuwe gemeenteraad tot het uiterste inzetten om te voorkomen dat door gemeentelijk beleid verenigingen en instellingen in moeilijkheden komen”. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Voorzitter, in deze gemeenteraad ben ik de NCPN. Het gaat hier om beloften, niet alleen gedaan aan de mensen die op de NCPN gestemd hebben, net alleen gedaan aan de inwoners van voormalig Lemsterland, maar aan de hele bevolking van de toen toekomstige De Friese Meren. Van Terherne tot Bantegea, van Aldegea tot Stobbegat! Ik vind, de NCPN vindt dat er in deze raad geen belemmeringen mogen zijn om deze beloften na te komen. Die belemmeringen zijn er wel! Ik vind, de NCPN vindt dat geen honderd reglementen van orde mij ervan kunnen weerhouden, dat te doen waarvoor ik gekozen ben. Ik zal niet toestaan dat ik beperkt word in mijn optreden zoals ik dat wens, zoals de NCPN dat de bevolking beloofd heeft.

Voorzitter, ik heb een lange staat van dienst als raadslid, als volksvertegenwoordiger. Dat hoeft niet een verdienste te zijn, maar het is wel een feit. Dat ik door mijn partij jaren achtereen als lijstaanvoerder aangewezen ben en ook steeds weer door een deel van het volk gekozen ben, zal te maken hebben met één of meer kwaliteiten, waarvan men denkt dat ik die bezit. Laat ook ik eens niet bescheiden zijn. Het gaat dan om het voeren van een debat en dat met argumenten te ondersteunen; standpunten nader beschouwen en als dat nodig is, dieper op een zaak ingaan. Men noemt dat ook wel ‘politiek bedrijven’…  Als ik daarin belemmerd word, daar geen gelegenheid voor krijg, niet zodanig kan optreden zoals mijn partij en onze kiezers van mij verwachten, dan is dat een ernstige zaak. Voorzitter, ik kan hier niemand iets verbieden, maar ik heb er geen behoefte aan een debat-cursus te volgen, zoals eens  door een raadslid is geadviseerd; ik heb ook geen behoefte aan mails met verwijzing naar het Reglement van Orde, zoals mij eens tijdens een raadsvergadering, vanuit deze raad toegestuurd.

Voorzitter, mevrouw de Vries uit Bantega heeft de Raad laatst, namens drie huurdersverenigingen toegesproken. Zij heeft in heldere bewoordingen uiteengezet hoe de situatie voor wat betreft de huurders van woningen in de gemeente is en hoe die situatie nog verder dreigt te verslechteren. En dat alles door rijksbeleid. Zij deed een oproep aan de Raad; geef een signaal af aan Den Haag, aan de Regering en de Tweede Kamer. De NCPN vindt een begrotingsvergadering daarvoor het geschikte moment. Een motie daartoe zal ik indienen.

Zwembad

De schriftelijke vragen met betrekking tot de situatie bij het zwembad Nij Súdersé die de NCPN onlangs aan B&W van De Friese Meren stelde hebben tijdens de commissievergadering van 2 december j.l. niet tot bevredigende antwoorden geleid. B&W beweerden dat de financiële tegemoetkoming die Mondeel van de gemeente ontvangt bedoeld is voor het hele strandcomplex, wat, zo zei Rinze Visser, pertinent onjuist is. Het bedrag is uitsluitend bedoeld voor het maatschappelijk gebruik van het zwembadgedeelte. Op de vraag van de NCPN alle correspondentie over of verslagen van de besprekingen tussen college en mevrouw Hulshoff, alsmede het contract tussen gemeente en eigenaar van het strandcomplex aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen, teneinde een goed oordeel over de ontstane situatie te kunnen hebben, werd niet ingegaan. Middels een brief aan het college van B&W heeft Rinze Visser dit nogmaals verzocht.

Vragen aan B&W zwembad Lemmer

Aan het College van B&W van De Friese Meren.

Lemmer, 27 november 2014.

Zopas is ons bekend geworden dat de eigenaar van het strandcomplex in Lemmer, G.J. Mondeel Recreatie BV, het faillissement van inpandige zwembad Nij Súdersee heeft aangevraagd. Buiten het feit dat de NCPN-fractie in de voormalige gemeenteraad van Lemsterland zich tegen de privatisering van het gemeentelijk zwembad en over over de eventuele gevolgen daarvan heeft uitgesproken, willen wij u het volgende vragen:

1. Nu blijkt dat de moeilijke situatie  met betrekking tot het zwembad al in mei 2013 bij de toenmalige colleges bekend was, waarom zijn de drie gemeenteraden en zeker die van Lemsterland niet van de problemen op de hoogte gebracht?

2. Wat zullen bij een faillissement de gevolgen zijn voor het zwemonderwijs (inclusief het schoolzwemmen), voor het verenigingszwemmen en het individueel vrij zwemmen, voor de Reddingsbrigade Lemmer en voor het geheel van sport- en lichaamsbewegingsmogelijkheden in  de gemeente?

3. Wat zal de invloed van uw College zijn bij een eventueel uitspreken van het faillissement van het zwembad Nij Súdersee kunnen zijn ten einde deze zwem/sportmogelijkheid voor Lemmer en de gemeente te kunnen behouden?

Hoogachtend,
R. Visser (NCPN)

Met de vraag deze vragen op de komende commissievergadering te willen behandelen?

De sloperij

De politiek is de samenleving flink aan het verbouwen. Niet alleen in de zorg voor ouderen, zieken en invaliden, ook op andere terreinen laten regering, parlement en hun uitvoerders in de gemeenten zich niet onbetuigd. Wat te zeggen van het woningbeleid? Mooie woorden genoeg. Nog maar pas geleden heeft de gemeenteraad van De Friese Meren, op initiatief van de NCPN, met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin regering en parlement worden opgeroepen voor meer en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar wat betekenen woorden als er in de praktijk de plannen worden gesmeed om voor mensen met lage inkomens nog betaalbare huurwoningen te slopen, om plaats te kunnen maken voor minder en luxere, dus veel duurdere woningen? Zo lopen ook de 36 (senioren)woningen in de Jol, Botter en Schokker in de wijk Lemstervaart gevaar om tegen de vlakte te gaan. Ook denkt men aan sloop van woningen in de Zuiderzeestraat, Pampusstraat, Parkstraat en Urkerstraat.

Vaak zijn de argumenten voor sloop dar de woningen verouderd zijn, niet meer van deze tijd zijn, terwijl de meeste huurders er met genoegen wonen. Maar daar kan tegenover worden gesteld dat veel inkomens qua hoogte verouderd en niet meer van deze tijd zijn…  Niet iedereen is hoog opgeleid met een hoog inkomen, met een behoefte aan meer luxe. Iedereen hoort recht te hebben op goede en betaalbare huisvesting, ongeacht de hoogte van het inkomen. In tijden waarin de koopkracht van velen achteruit holt is het kunnen betalen van de huur een eerste vereiste. Daarom: geen goede en betaalbare huurwoningen slopen! Geen rigoreuze verkoop van huurwoningen! Gezien de vraag naar betaalbare huurwoningen moet het huurwoningbestand niet lager maar hoger worden!

Rinze Visser,
namens de afdeling NCPN-Lemmer/DFM.

Bouw nieuwe school Lemstervaart doorzetten!

Na eerst uitstel van de bouw van de nieuwe brede school (MFA) in de wijk Lemstervaart heeft nu woningstichting Lyamer Wonen er definitief vanaf gezien. De bal ligt nu bij de gemeente. De NCPN is in het algemeen geen voorstander van een terugtredende overheid, waar het algemeen noodzakelijke en nuttige voorzieningen betreft. In het geval van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de school door de gemeente Lemsterland aan de woningstichting destijds wilde de NCPN niet dwarsliggen en heeft toen ook voorgestemd. Nu blijkt toch ook hier het risico van de terugtredende overheid en privatisering, nu de woningstichting de exploitatie financieel niet rond kan krijgen door problemen bij deelnemers in het brede schoolproject.

Al te veel instellingen ten algemene nutte zijn van overheidsorganen losgekoppeld en in feite op de ‘markt’ opererende bedrijven geworden. Niet alleen wooncorporaties, maar ook kinderopvang en peuterspeelzalen moeten zich tegenwoordig op de ‘markt’ staande trachten te houden, lopen risico’s en kunnen failliet gaan. Zoals dat ook met ziekenhuizen en andere zorginstellingen kan gebeuren.

Destijds is het voortbestaan van de school in de Lemstervaart in gevaar geweest. ‘De Gearhing’, de overkoepelende organisatie waar ook openbare basisschool De Meerpaal onder valt – ook ontstaan door het terugtreden van gemeentelijke overheden in hun verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs – zette toen het voortbestaan van de school ter discussie. Het is niet onmogelijk dat door de ontstane situatie dit weer kan gebeuren. Wijkvereniging en bewoners hebben toen met actie ‘De Gearhing’ gedwongen het onderwijs in de Lemstervaart veilig te stellen. De NCPN roept de gemeente De Friese Meren op voortvarend te werk te gaan bij het voorbereiden van de bouw van de nieuwe school. De NCPN roept de buurtbewoners op zeer waakzaam te zijn en alert te reageren bij een eventueel nieuw idee de wijk Lemstervaart van zijn school te beroven!

Rinze Visser,
namens de afdeling NCPN Lemmer/DFM.

NCPN stelt vragen aan B&W over situatie verzorgingshuizen.

Reeds eerder dit jaar vroeg Rinze Visser, raadslid NCPN, B&W van De Friese Meren over de situatie in de zorginstellingen voor ouderen in de gemeente. Dit naar aanleiding van de landelijk gerezen problemen rond opname van zorgbehoevenden, de werkgelegenheid in en bestaansvoorwaarden van de instellingen in het licht van de ophanden zijnde verandering van wetgeving. De wethouder zegde toen toe meer duidelijkheid te kunnen verschaffen als er in juni van dit jaar ‘cijfers van het Rijk’ beschikbaar zouden zijn. Omdat ‘juni’ al weer enkele maanden geleden is en vanwege de verontrustende berichten in de media over zo’n 10.000 zorgbehoevende ouderen die niet in een verzorgings- of verpleeghuis terecht kunnen, vraagt het NCPN-gemeenteraadslid B&W nogmaals of zij duidelijkheid kunnen verschaffen over de situatie in bedoelde instellingen in de gemeente en wat zij denken te ondernemen als ook op het grondgebied van De Friese Meren de bekend geworden problemen zich voordoen of zullen voordoen.

Bijltjesdag

Wereldwijd maakt men zich zorgen over ontbossing. Niet in De Friese Meren. Na vorig jaar al een voorschot te hebben genomen door het vellen van een groot aantal bomen in de gemeente, gaat straks de bijl er écht in. Vele duizenden bomen gaan eraan. Een forse bezuiniging onder een echte politieke titel: “Een andere kijk op groen”. Met nogal wat doekjes voor het bloeden, zoals ‘de bomen staan te dicht bij elkaar’; ‘besmettingsgevaar’; ‘iepziekte’; ‘de boktor’; ‘veiligheid” enz. Voor het weghalen van bloemperken en struiken heeft men iets anders bedacht: muizengevaar. Jawel! Protesten van burgers zijn ingecalculeerd, want daar trekt men zich toch niets van aan, gezien eerdere protesten tegen bezuinigingen op sociaal-cultureel gebied. De zelfverzekerdheid waarmee ook deze kaalslag – deze bijltjesdag – is aangekondigd, verraadt de mentaliteitsaanpassing van de gemeentepolitiek aan die van het landsbestuur en de EU. Zij die het pas nog over ‘boomplantdag’ hadden, zullen er straks trots op zijn medeverantwoordelijk te zijn voor het vellen van zo’n tienduizend bomen. Weer een klus geklaard…  Ook dit bewijst dat de crisis – economisch, politiek en moreel – permanent is. Want ook milieu-organisaties, die gewoonlijk het volk belerend toespreken zwijgen stil. Het gaat goed met De Friese Meren. De politiek taken worden uitgevoerd. De gedupeerden zijn de sociale en culturele sector en het milieu.

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

Kof 8, 8531 AT Lemmer.

Geen politiek in de raad alsjeblieft…

Voor de raadsvergadering van de gemeente De Friese Meren, waar ook de kadernota – de voorbereiding op de begroting – aan de orde was, hadden de fractievoorzitters in meerderheid afgesproken dat er geen algemene politieke beschouwingen zouden worden gehouden. Bij hun angst voor een politiek debat werden zij geholpen door een overvolle agenda. Een welkom excuus. Rinze Visser zei hier namens de NCPN over:

“Voorzitter, ik heb begrepen dat het zogenaamde college van fractievoorzitters – een geheel nieuw instituut, begrijp ik – geen algemene beschouwingen wil. Hoewel ik als volksvertegenwoordiger altijd het recht heb een algemene beschouwing te houden over en naar aanleiding van de kadernota, zal ik dat, gezien de overvolle agenda, nu niet doen. Maar als ik dat wel zou doen, dan zou ik het zeker willen hebben over de vanzelfsprekende hardheid zoals die in de inleidende woorden naar voren komt. Dan had ik het gehad willen hebben over de schandalige toestand waarin een deel van onze oude mensen komt te verkeren. Dan had ik het gehad willen hebben over de komende reorganisatie van de buitendienst, waarvan alleen al de voorbereidingskosten € 210.000.- bedragen. Ik had het gehad willen hebben over de € 250.000.- die onze gemeente erbij in zal schieten door die lekkere regering in Den Haag.

Dan had ik het gehad willen hebben over de dementerende, rolstoel gebonden bejaarde, die in zijn ‘eigen kracht’ gezet moet worden. Ik zou het dan hebben gehad over die invalide mensen die hun scootermobiel in moesten leveren, omdat zij de per 1 januari 2014 door de gemeente ingevoerde eigen bijdrage niet kunnen betalen. Ik had het gehad willen hebben over de sluipende afkalving van het democratisch gehalte van de gemeenteraad – de volksvertegenwoordiging . Ik had verder een serieuze beschouwing willen houden over de transities van het sociaal domein, zoals dat zo mooi heet. Hierbij had ik het niet zo zeer over de cijfers gehad, maar over de mensen gehad willen hebben. Maar dat verhaal zou als een zuivere noot in een vals spelend orkest geklonken hebben. Vals dus.

Voorzitter, ik had het over zoveel meer gehad willen hebben, als de ‘generale staf’ van fractievoorzitters niet ‘besloten’ had dat er geen algemene politieke beschouwingen bij deze kadernota gehouden zullen worden. Het enige wat ik kan doen is te proberen de mist op te laten trekken, waar het college zijn inleidende woorden in hult. In de maand september van het jaar 2011, dus nog ver voor 1 januari 2014 – de datum van de gemeentefusie – ia al de grondslag gelegd voor alle bezuinigingen. Op een bijeenkomst van een gezelschap dat geen enkele democratisch legitimatie had. Deze kadernota is gewoon de De Friese Meren-versie van Den Haag, Brussel en Lissabon.

Onder andere muziekverenigingen zijn verbaasd over de brieven van het college waarin vermeld dat hun subsidies worden afgebouwd tot nul. Enkele maanden zijn zij vanwege een schaamte bedekkende motie in de waan gelaten dat het nog mee zou vallen. Nu blijkt dat de NCPN toen terecht als enige fractie die motie niet had ondertekend. En nogmaals over het democratisch karakter te praten: raadsleden kunnen nu ook  al niet meer een kopietje in het servicepunt maken. Het apparaatje waarmee men bij het kopieerapparaat kan komen is vanwege het college geblokkeerd. Beschouw dit maar als mijn bijdrage aan de niet op de agenda staande rondvraag”.

Het NCPN raadslid diende een motie in waarin de gemeenteraad werd gevraagd zijn zorg over de veranderingen met betrekking tot de politiek van ontmanteling van verzorgingshuizen in relatie tot de forse bezuinigingen op de thuiszorg met hem te delen. Bij de jaarrekening 2013, met een overschot van 3 miljoen, diende de NCPN een amendement in om € 400.000.- daarvan als een speciale reserve te bestemmen, om eventuele tegenvallers op sociaal gebied op te kunnen vangen. Zowel de motie als het amendement werden door en grote meerderheid verworpen.

Achter de schermen

B&W van De Friese Meren zijn van plan een reorganisatie bij de buitendienst door te voeren. De planning is dat de voorbereidingen eind dit jaar afgerond zullen zijn. Dit voornemen wilde men eerst nog ‘achter de schermen’ houden, maar nadat de NCPN hierover ongerustheid bij personeel en inwoners meldde en vroeg of het klopt dat men de gemeentewerven in Balk en Lemmer (Pasveer) wil sluiten, werd een als ‘besloten’ bedoeld gedeelte van een commissievergadering alsnog openbaar verklaard.

Uit de voorhanden zijnde stukken valt op het eerste gezicht niet op te maken dat de gemeentewerven zullen verdwijnen, maar na enig nadenken over de tekst en de cijfers moet dat wel de bedoeling zijn. €30.000′- voor tijdelijke huisvesting duidt erop dat er na afbraak van de bestaande gemeentewerven één nieuwe werf gebouwd zal worden. Het voorbereidingsplan zal €210.000.- kosten. De kosten voor nieuwbouw komen daar in 2015 nog bij. €50.000.- wordt uitgetrokken voor wat men noemt ‘externe projectondersteuning’; een extern bureau dat vooral ingehuurd wordt om het personeel informatie te verschaffen en het rustig te houden.

De NCPN is bang dat na de vervanging van de seizoen-brugwachters door mensen van Empatec, het morrelen aan de openingstijden van de servicepunten in Balk en Lemmer nu ook de gemeentewerven aan de beurt zijn. Sluiting van de bestaande gemeentewerven is in strijd met de eerder beloofde regionale spreiding van diensten, nadelig voor de arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid van het personeel en zeker ook voor de dienstverlening aan de inwoners. Ook hebben B&W van Lemsterland destijds in het fusieproces op vragen van de NCPN  gezegd dat ‘Pasveer’ zou blijven bestaan.

De NCPN is van mening dat, terwijl er op allerlei belangrijke zaken bezuinigd wordt – zorg, armoedebeleid, sport en cultuur en meer -, het smijten met geld om weer nieuwe bezuinigingen voor te kunnen voorbereiden, onverteerbaar. Inwoners en gemeentepersoneel zouden hiertegen in het geweer moeten komen!

De servicepunten en de buitendienst

Aan het College van B&W van De Friese Meren.

Lemmer, 8 april 2014.

Vanwege de ‘bestuurlijke drukte’ gisteravond in de Commissie Bestuur ben ik niet aan mijn ‘rondvraag’ toegekomen’ Daarom nu deze ‘schriftelijke rondvraag’:

Al langere tijd maken inwoners zich zorgen over het voortbestaan van de gemeentelijke punten van dienstverlening. Niet alleen meer de servicepunten in Balk en Lemmer zijn onderwerp van ongerustheid, maar de laatste tijd bereiken mij ook berichten van bezorgdheid van inwoners en van gemeentelijke werkers in de buitendienst over andere zaken. Vervanging van brugwachters met name heeft ook gezorgd voor angst dat de gemeentelijke dependances buitendienst (gemeentewerven) in Balk en Lemmer zullen verdwijnen. Men maakt zich zorgen over de dienstverlening, over de werkomstandigheden en behoud van werk.

Mijn vraag is: kunt u de door mij geconstateerde angst en bezorgdheid wegnemen door toe te zeggen dat de gemeentewerven in Balk en Lemmer niet gesloten zullen worden, opdat ondergetekende als volksvertegenwoordiger, als hij hier weer over wordt aangesproken, van deze toezegging mededeling kan doen?

Hoogachtend,

R. Visser,
gemeenteraadslid NCPN De Friese Meren.