Aan de leden en de voorzitter van de Gemeenteraad.

Aan de leden en de voorzitter van de Gemeenteraad.

Lemmer, 10 maart 2015.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari j.l. heb ik uitgesproken dat ik mij zal beraden over mijn aanblijven als lid van de gemeenteraad van De Friese Meren. Met de leden van de NCPN-afdeling Lemmer/DFM heb ik dit onlangs besproken. Al eerder had ik uitgesproken belemmerd te worden bij het waar kunnen maken van de NCPN-beloften aan de bevolking van De Friese Meren. In commissies, met name de Commissie Dienstverlening, probeert men te voorkomen dat ik bij bepaalde agendapunten in de gemeenteraad het woord kan voeren Tijdens de raadsvergadering worden interrupties geplaatst, welke niet een politiek-inhoudelijk debat bevorderen, maar slechts het ontregelen van mijn betoog als doel hebben.

Tijdens de bespreking met de NCPN-leden is duidelijk naar voren gekomen dat het om meer gaat dan het willen opleggen van beperkingen aan een NCPN-gemeenteraadslid; dat er in het algemeen een voor de volksvertegenwoordigende democratie negatieve tendens merkbaar is, met een grote druk op efficiëntie wat ten koste gaat van het debat en politiek-inhoudelijke meningsvorming; dat een Gemeenteraad – het hoofd van de Gemeente – steeds meer een bijwagen van het College van B&W  dreigt te worden. Kortom, dat het democratisch functioneren van de Gemeenteraad in het geding is.

Deze ontwikkeling, die ik zeker ook in De Friese Meren waarneem, is zeer nadelig voor de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek. Daar kunnen geen honderd nota’s burgerparticipatie tegenop. Zij die liever zwijgen of vanwege efficiënt vergaderen zich beperken tot een aanhankelijkheidsverklaring aan het adres van B&W, hebben mijn zegen. Ook dat is een keuze. Maar deze kan nooit opgelegd worden aan anderen die hun raadslidmaatschap en met name het zijn van gekozen volksvertegenwoordiger anders wensen in te vullen en die hun eventuele in het leven opgedane kennis en ervaring willen inzetten om hun argumenten – ook die van levensbeschouwelijke aard – kracht bij te zetten.

Het ingenomen standpunt van de NCPN-leden, waarin begrip voor mijn uitspraak op 18 februari j.l. doorklinkt, alsmede reacties uit de bevolking, hebben mij doen besluiten lid van de Gemeenteraad te blijven. Wel zal ik voorlopig slechts die commissievergaderingen bijwonen waarbij ik mijn aanwezigheid strikt noodzakelijk acht.

Hoogachtend,

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

“IK BEN CHARLIE”

Wat in de gemeenteraad niet gezegd kon worden.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari wilde ik, zoals in de voorafgaande commissie al was aangekondigd en afgesproken, als woordvoerder van de NCPN een aantal opmerkingen maken over en naar aanleiding van de begroting van onderwijskoepel Primus. Al in het begin werd ik meerdere keren onderbroken, vooral door CDA en FNP, waardoor ik al snel door had dat er van een redelijk betoog niets terecht kon komen. Toen ook de voorzitter – de burgemeester – er blijk van gaf dat waar ik mee bezig was hem niet aanstond, heb ik te kennen gegeven dat ik onder zulke omstandigheden over het agendapunt niet verder wenste te spreken.

Ik had nog willen zeggen dat kleine scholen op het platteland, maar ook die in grotere plaatsen, groot gevaar lopen gesloten worden. Dat er druk wordt uitgeoefend om slechts één school in een groot gebied te behouden; openbare en bijzondere scholen te lasten fuseren; dat de NCPN slechts met dat laatste mee kan gaan om daarmee het onderwijs in een dorp te kunnen behouden. Maar ook dat er een groot gevaar aan kleeft. Immers, steeds minder openbare scholen leidt tot het einde van het openbaar – door het Rijk bekostigd – onderwijs. Want levensbeschouwelijk onderwijs bestaat bij de gratie van het bestaan van openbaar onderwijs.

Er wordt serieus gedacht aan hoge ouderbijdragen, sponsoring door banken en energiebedrijven en liefdadige instellingen; aan het overnemen van onderwijstaken door oma’s en opa’s (die hebben veel levenservaring). Al in 1987 werd in met name CDA-kring hierover gediscussieerd. Primus en ook De Gearhing hebben plannen kleine scholen te sluiten. Let wel: het Rijk verstaat onder ‘kleine school’ een school met minder dan 145 leerlingen! Loopt dit niet zo’n vaart? Het kan zomaar gebeuren! De minister bepaalt het bestaansrecht van scholen; de regelgeving voor scholenfusies wordt ruimer. Echter de sfeer was door een stelletje ‘formalisten’ zodanig verziekt dat dit niet meer gezegd kon worden.

In januari stonden in grote Europese steden massa’s mensen te demonstreren voor vrijheid van meningsuiting. Uiteraard stonden de hoogwaardigheidsbekleders – de kampioenen van de vrijheid – vooraan, zoals ook de burgemeesters in Leeuwarden. “Je suis Charlie”. “Ik ben Charlie”. Vrijheid van meningsuiting is ‘het hoogste goed’. Miljoenen werknemers durven hun mening niet meer te uiten, uit angst voor ontslag. Raadsleden wordt het onmogelijk gemaakt hun mening te uiten en dat te doen wat ze de bevolking beloofd hebben. Zo heb ik dan nu wel mijn mening naar voren gebracht.

Rinze Visser

Persbericht

De NCPN-vertegenwoordiging in de gemeenteraad van De Friese Meren hield op 28 januari j.l. een interpellatie over de gang van zaken bij het zwembad in Lemmer en de verantwoordelijkheid van de Gemeente hierin. Op de door de NCPN gestelde vragen kwamen teleurstellende antwoorden. B&W wezen weer eens alle verantwoordelijkheid van de hand en herhaalden dat de Gemeente hier niets kan doen. Het College zegde slechts toe dat bij het jaarlijkse gesprek met de eigenaar van het zwembad de door de NCPN aangekaarte buitensporige tariefverhogingen te bespreken en van dat gesprek een verslag naar de Gemeenteraad te sturen.

B&W waren niet bereid op het NCPN-verzoek in te gaan om, met het oog op het contract, de gang van zaken met het gebruik van gemeenschapsgeld te onderzoeken. De NCPN diende daarop een motie in waarin de Gemeenteraad gevraagd wordt dit verzoek te ondersteunen. Over deze motie zal op 18 februari gestemd worden. Het is voor de bevolking en zeker voor de gebruikers van het zwembad van belang om te weten hoe de verhoudingen in de door hen gekozen volksvertegenwoordiging liggen.

Hoe de stemming op 18 februari ook uitvalt, de NCPN zal het er niet bij laten zitten. Het is te krankzinnig voor woorden dat gemeenschapsgeld – een ‘tegemoetkoming in de vorm van een subsidie’, zegt de wethouder – niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is: het maatschappelijk gebruik van het zwembad, in het algemeen belang! Sociaal aanvaardbare, betaalbare tarieven zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Het kan niet zo zijn dat op oneigenlijke wijze het zwembad, dat voor een ieder toegankelijk hoort te zijn, omgetoverd wordt tot een luxe aangelegenheid met luxe prijzen. Dat is niet de bedoeling van de gemeente Lemsterland geweest!

NCPN-afdeling Lemmer/DFM

Polderdijk 36, Lemmer.

NCPN wil het College van B&W van De Friese Meren interpelleren over gang van zaken zwembad strandpaviljoen Lemmer

De NCPN in De Friese Meren heeft een verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie tijdens de raadsvergadering van 28 januari a.s. Het ondervragen van het College van B&W zal gaan over de ontwikkelingen rond het zwembad. De Gemeente geeft jaarlijks een groot bedrag – nu bijna €300.000.- – aan de eigenaar van het strandcomplex, welk bedrag bedoeld is voor het maatschappelijk functioneren van het zwembad, opdat groeps- en verenigingszwemmen, schoolzwemmen, zwemlessen, de Reddingsbrigade Lemmer etc. er voor enigszins sociaal aanvaardbare tarieven terecht kunnen.

Dat maatschappelijk functioneren loopt gevaar, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het gemeenschapsgeld niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, zo vindt de NCPN. Over de besteding van dit geld wordt geen verantwoording afgelegd. Eerder al hadden de NCPN en later ook raadsleden van PvdA en NPP hierover schriftelijke vragen gesteld, waar onbevredigde antwoorden van het College van B&W op kwamen. De NCPN vindt dat het niet zo kan zijn dat kleine organisaties voor een paar honderd euro’s formulieren met in het subsidiejaar geplande activiteiten in moeten vullen en dat een subsidie-ontvanger van bijna €300.000. per jaar geen verantwoording hoeft af te leggen.

Lemmer, 23 januari 2015.

Rinze Visser,

gemeenteraadslid NCPN De Friese Meren.

Kof 8, 8531 AT Lemmer. Tel. 0514 562563

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad

Lemmer, 24 december 2014.

Geacht College en mederaadsleden.

Na de op 11 en 12 december j.l. gehouden gemeenteraadsvergadering, waar uiteindelijk geen concreet besluit over opvang van vluchtelingen is genomen, is het College met het COA in overleg getreden. Van dat overleg is bekend geworden dat het COA afziet van het onderbrengen van vluchtelingen in Mooi-Gaasterland in Rijs en dat het College voornemens is te onderzoeken waar in of bij Balk, Joure of Lemmer een AZC gevestigd zou kunnen worden.

In dit verband wil ik u wijzen op de lokatie Broek-Zuid, waar de Gemeente zelf grond in eigendom heeft, wat een snelle realisatie mogelijk kan maken. Bovendien is Broek-Zuid de Gemeente financieel een blok aan het been en zou dit door de COA-vergoeding gecompenseerd  kunnen worden. Ook zou aan de veel gehoorde eis van korte afstand tot de voorzieningen voldaan kunnen worden.

De NCPN is voornemens een motie met o.a. bovengenoemde strekking aan de Gemeenteraad voor te leggen. Omdat opvang van vluchtelingen in Rijs e.o., maar ook elders vaak reacties oproept en mede daarom geen eenvoudige zaak is, leek het mij verstandig een en ander nu al per brief kenbaar te maken.

Hoogachtend,

R Visser,
gemeenteraadslid De Friese Meren (NCPN)

Motie

De gemeenteraad van De Friese Meren, in vergadering bijeen op 11 december 2014,

kennis genomen hebbend van brieven van en inspraak door inwoners van Rijs e.o. richting B&W en de Gemeenteraad,

overwegende

- dat ontwikkelingen in andere delen van de wereld, zoals oorlogen en burgeroorlogen, vluchtelingenstromen op gang brengen;
- dat het zich laat aanzien dat het einde daarvan nog niet in zicht is;
- dat het een sociale, morele en ook een politieke plicht is om in een land als Nederland, waar op het grondgebied sinds 1945 geen oorlog heerst, vluchtelingen onderdak te bieden;
- dat nu in onze gemeente het wel of niet meewerken aan opvang van, als ook het aantal onderdak te bieden, vluchtelingen aan de orde is;
- dat reacties uit Rijs e.o. niet alleen blijk geven van felle kritiek aan het adres van B&W, de Gemeenteraad en het COA, maar vooral ook van negatieve en kwetsende kwalificaties waar het over vluchtelingen gaat;
- dat hierbij meerdere malen fatsoensnormen overschreden zijn;
- dat de vrijheid om in het openbaar en anderszins meningen naar voren te brengen een groot goed is;
- dat dit zeker ook voor de Gemeenteraad en zijn onderscheiden fracties en leden geldt,

spreekt zijn bezorgdheid uit over de negatieve en kwetsende woorden welke over vluchtelingen geschreven en uitgesproken zijn

en neemt daar nadrukkelijk afstand van

R. Visser (NCPN)

en gaat over tot de orde van de dag.

NCPN in de begrotingsvergadering gemeenteraad De Friese Meren.

Voorzitter, een begroting en een meerjarenraming is niet iets dat in een vloek en een zucht door de raad gejast kan worden, zoals dat hier kennelijk verwacht wordt. Ik mag niet in herhaling vallen, want dat blijkt in deze zaal een doodzonde te zijn. Maar ik heb de laatste jaren anders niet dan herhalingen gelezen en gehoord. ‘Zelfredzaamheid’, ‘eigen kracht’, ‘loslaten’, ‘zorg op maat’ en ga zo maar door…  Toch zal ik mij beperken en rekening houden met wat andermans oren kunnen verdragen. Maar elke herhaling van de door mij genoemde mantra’s waren evenzo vele spijkers waarmee de kist, waarin de begroting ligt, dichtgetimmerd wordt. De spijkeraars, de timmerlieden, dragen allen het verenigingsleven, de sport, de kunsten en cultuur en wat al niet, een warm hart toe. Dat staat ook met zoveel woorden in de reactienota op de zienswijzen, de protesten dus. Niettegenstaande dat worden subsidies afgebouwd, beëindigd, want het zijn geen kerntaken…  Want, zo staat het er, de burgers zijn zelf verantwoordelijk voor een bloeiend verenigingsleven. Inspraakrondes, niet zo’n beetje. Zienswijzen, niet te weinig. De burgers aan het woord. En dat wèl met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor een bloeiend verenigingsleven! Maar zo staat geschreven: geen kerntaak. De burgers en de gemeentelijke overheid hadden nog niet zo lang geleden een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Sterker nog: de gemeentelijke politiek trad op námens de burgers, want het waren hun burgers! Dat pad wordt nu verlaten. Voor weer meer mensen om niet mee te gaan stemmen. Ja, de gemeente is slim bezig. De burgers hebben mee kunnen praten, mee kunnen doen. Net als de reclamespot va C1000, slim bezig.  Maar ook C1000 wordt door een Jumbo onder voet gelopen…  Voorzitter, van zeker een aantal sport- en muziekverenigingen en van instellingen als ‘It Toanhûs’ en KCGS, komt het voortbestaan in gevaar! Om het hoofd boven water te kunnen houden dreigen contributies en lesgelden fors verhoogd te worden, omdat gemeentelijke subsidies beëindigd dan wel zeer fors gekort worden. Maar die verhogingen zullen niet helpen. Afhaken van deelnemers en gebrek aan toestroom van leden en deelnemers zullen aan de orde komen. Het water komt tot aan de lippen!

Eerst zullen mensen met lage inkomens, vooral kinderen, afhaken en ij gebrek aan geld geen lid of deelnemer worden. Ik denk dat het zeer moeilijk zal zijn die dichtgetimmerde kist open te krijgen, maar ik wil wel een bescheiden poging wagen de gemeenteraad te bewegen een antwoord uit te spreken op de ‘smeekbede’ van ‘It Toanhûs’ en KCGS – en al die actievoerende en bezorgde ouders, kinderen en docenten – en ook nog de raad te bewegen een beroep op het college van B&W te doen. Voorzitter, de bezuinigingen zijn in feite schrikbarend. Maar, zo wordt altijd gezegd: politiek is een kwestie van keuzes maken. Gemeenteraad, kom tegemoet aan die ‘smeekbede’ om de voorgenomen bezuiniging te halveren naar € 125.000.-! Haal het geld weg bij een verhoging van de forensenbelasting voor tweede woningen (opbrengst € 58.000.-) en uit lagere uitgaven voor bedrijvencontacten (opbrengst € 67.000.-). Dat amendement zal ik indienen. Voorzitter, er bestaat in deze gemeente een minimabeleid – een regeling voor personen en gezinnen met lage inkomens -; vooral gericht op het kunnen meedoen van kinderen. Dat is met name geliëerd aan meedoen aan sport, aan kunstzinnige vorming. In relatie tot de bezuinigingen moet in die zin deze minimaregeling opnieuw beoordeeld worden. Een motie daartoe zal ik indienen. Voorzitter, over de ontwikkelingen van het sociaal beleid – inkomens en zorg – maak ik mij, hier al vaker door mij verwoord, grote zorgen. We stevenen af op een bikkelharde maatschappij. Vrijwel alle politieke partijen hebben zich tot het neo-liberalisme bekeerd. En noemen de door hen nagestreefde maatschappij de ‘participatiemaatschappij’. Een maatschappij, ontdaan van alles wat zij ‘sociale franje’ noemen. Er wordt een ‘heilige’ oorlog tegen alles wat sociaal is gevoerd. Ook deze gemeenteraad is verantwoordelijk voor de gevolgen! Deze ontwikkeling zal ook ten koste gaan van de democratie.

Ik wil dit, toegespitst op mijn eigen situatie, toelichten. In het NCPN-verkiezingsprogramma staat dat de NCPN zich in de nieuwe gemeenteraad op dezelfde wijze voor de bevolking zal inzetten zoals dat in de Lemsterlandse Raad het geval was. Verder staat er: “De NCPN zal ook in de nieuwe gemeenteraad de dingen bij de naam noemen, er niet omheen draaien en zeggen wat gezegd moet worden”. Verder: “De NCPN zal zich ook in de nieuwe gemeenteraad tot het uiterste inzetten om te voorkomen dat door gemeentelijk beleid verenigingen en instellingen in moeilijkheden komen”. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Voorzitter, in deze gemeenteraad ben ik de NCPN. Het gaat hier om beloften, niet alleen gedaan aan de mensen die op de NCPN gestemd hebben, net alleen gedaan aan de inwoners van voormalig Lemsterland, maar aan de hele bevolking van de toen toekomstige De Friese Meren. Van Terherne tot Bantegea, van Aldegea tot Stobbegat! Ik vind, de NCPN vindt dat er in deze raad geen belemmeringen mogen zijn om deze beloften na te komen. Die belemmeringen zijn er wel! Ik vind, de NCPN vindt dat geen honderd reglementen van orde mij ervan kunnen weerhouden, dat te doen waarvoor ik gekozen ben. Ik zal niet toestaan dat ik beperkt word in mijn optreden zoals ik dat wens, zoals de NCPN dat de bevolking beloofd heeft.

Voorzitter, ik heb een lange staat van dienst als raadslid, als volksvertegenwoordiger. Dat hoeft niet een verdienste te zijn, maar het is wel een feit. Dat ik door mijn partij jaren achtereen als lijstaanvoerder aangewezen ben en ook steeds weer door een deel van het volk gekozen ben, zal te maken hebben met één of meer kwaliteiten, waarvan men denkt dat ik die bezit. Laat ook ik eens niet bescheiden zijn. Het gaat dan om het voeren van een debat en dat met argumenten te ondersteunen; standpunten nader beschouwen en als dat nodig is, dieper op een zaak ingaan. Men noemt dat ook wel ‘politiek bedrijven’…  Als ik daarin belemmerd word, daar geen gelegenheid voor krijg, niet zodanig kan optreden zoals mijn partij en onze kiezers van mij verwachten, dan is dat een ernstige zaak. Voorzitter, ik kan hier niemand iets verbieden, maar ik heb er geen behoefte aan een debat-cursus te volgen, zoals eens  door een raadslid is geadviseerd; ik heb ook geen behoefte aan mails met verwijzing naar het Reglement van Orde, zoals mij eens tijdens een raadsvergadering, vanuit deze raad toegestuurd.

Voorzitter, mevrouw de Vries uit Bantega heeft de Raad laatst, namens drie huurdersverenigingen toegesproken. Zij heeft in heldere bewoordingen uiteengezet hoe de situatie voor wat betreft de huurders van woningen in de gemeente is en hoe die situatie nog verder dreigt te verslechteren. En dat alles door rijksbeleid. Zij deed een oproep aan de Raad; geef een signaal af aan Den Haag, aan de Regering en de Tweede Kamer. De NCPN vindt een begrotingsvergadering daarvoor het geschikte moment. Een motie daartoe zal ik indienen.

Zwembad

De schriftelijke vragen met betrekking tot de situatie bij het zwembad Nij Súdersé die de NCPN onlangs aan B&W van De Friese Meren stelde hebben tijdens de commissievergadering van 2 december j.l. niet tot bevredigende antwoorden geleid. B&W beweerden dat de financiële tegemoetkoming die Mondeel van de gemeente ontvangt bedoeld is voor het hele strandcomplex, wat, zo zei Rinze Visser, pertinent onjuist is. Het bedrag is uitsluitend bedoeld voor het maatschappelijk gebruik van het zwembadgedeelte. Op de vraag van de NCPN alle correspondentie over of verslagen van de besprekingen tussen college en mevrouw Hulshoff, alsmede het contract tussen gemeente en eigenaar van het strandcomplex aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen, teneinde een goed oordeel over de ontstane situatie te kunnen hebben, werd niet ingegaan. Middels een brief aan het college van B&W heeft Rinze Visser dit nogmaals verzocht.

Vragen aan B&W zwembad Lemmer

Aan het College van B&W van De Friese Meren.

Lemmer, 27 november 2014.

Zopas is ons bekend geworden dat de eigenaar van het strandcomplex in Lemmer, G.J. Mondeel Recreatie BV, het faillissement van inpandige zwembad Nij Súdersee heeft aangevraagd. Buiten het feit dat de NCPN-fractie in de voormalige gemeenteraad van Lemsterland zich tegen de privatisering van het gemeentelijk zwembad en over over de eventuele gevolgen daarvan heeft uitgesproken, willen wij u het volgende vragen:

1. Nu blijkt dat de moeilijke situatie  met betrekking tot het zwembad al in mei 2013 bij de toenmalige colleges bekend was, waarom zijn de drie gemeenteraden en zeker die van Lemsterland niet van de problemen op de hoogte gebracht?

2. Wat zullen bij een faillissement de gevolgen zijn voor het zwemonderwijs (inclusief het schoolzwemmen), voor het verenigingszwemmen en het individueel vrij zwemmen, voor de Reddingsbrigade Lemmer en voor het geheel van sport- en lichaamsbewegingsmogelijkheden in  de gemeente?

3. Wat zal de invloed van uw College zijn bij een eventueel uitspreken van het faillissement van het zwembad Nij Súdersee kunnen zijn ten einde deze zwem/sportmogelijkheid voor Lemmer en de gemeente te kunnen behouden?

Hoogachtend,
R. Visser (NCPN)

Met de vraag deze vragen op de komende commissievergadering te willen behandelen?

De sloperij

De politiek is de samenleving flink aan het verbouwen. Niet alleen in de zorg voor ouderen, zieken en invaliden, ook op andere terreinen laten regering, parlement en hun uitvoerders in de gemeenten zich niet onbetuigd. Wat te zeggen van het woningbeleid? Mooie woorden genoeg. Nog maar pas geleden heeft de gemeenteraad van De Friese Meren, op initiatief van de NCPN, met overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin regering en parlement worden opgeroepen voor meer en betaalbare huurwoningen te zorgen. Maar wat betekenen woorden als er in de praktijk de plannen worden gesmeed om voor mensen met lage inkomens nog betaalbare huurwoningen te slopen, om plaats te kunnen maken voor minder en luxere, dus veel duurdere woningen? Zo lopen ook de 36 (senioren)woningen in de Jol, Botter en Schokker in de wijk Lemstervaart gevaar om tegen de vlakte te gaan. Ook denkt men aan sloop van woningen in de Zuiderzeestraat, Pampusstraat, Parkstraat en Urkerstraat.

Vaak zijn de argumenten voor sloop dar de woningen verouderd zijn, niet meer van deze tijd zijn, terwijl de meeste huurders er met genoegen wonen. Maar daar kan tegenover worden gesteld dat veel inkomens qua hoogte verouderd en niet meer van deze tijd zijn…  Niet iedereen is hoog opgeleid met een hoog inkomen, met een behoefte aan meer luxe. Iedereen hoort recht te hebben op goede en betaalbare huisvesting, ongeacht de hoogte van het inkomen. In tijden waarin de koopkracht van velen achteruit holt is het kunnen betalen van de huur een eerste vereiste. Daarom: geen goede en betaalbare huurwoningen slopen! Geen rigoreuze verkoop van huurwoningen! Gezien de vraag naar betaalbare huurwoningen moet het huurwoningbestand niet lager maar hoger worden!

Rinze Visser,
namens de afdeling NCPN-Lemmer/DFM.