Motie NCPN over Grafrechten

MOTIE (grafrechten)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

aan de orde de Kadernota 2016,

kennis genomen hebbende van het in de Kadernota vermelde dat de opbrengst van de lijkbezorgingsrechten vanaf 2019 jaarlijks met 5% verhoogd zullen worden om tot kostendekkende tarieven te komen,

gehoord van een onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede, waaruit blijkt dat steeds meer mensen de uitvaartkosten van een overleden familielid niet op kunnen brengen en dat het daardoor steeds vaker voorkomt dat de Gemeente een uitvaart moet verzorgen,

overwegende

– dat de kosten van een uitvaart/begraven/crematie de afgelopen jaren sterk gestegen zijn;

– dat het aandeel van de gemeenten daarin, door naar kostendekkendheid te streven, een niet onaanzienlijke rol speelt,

is van mening dat de hoogte van grafrechten in de hand gehouden moeten worden

en verzoekt het College van B&W dit in zijn vergadering te bespreken en om vóór de behandeling van de begroting 2017 en de meerjarenraming met zijn standpunt over de mening van de gemeenteraad te komen

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)