Motie NCPN over Sociale Huurwoningen

MOTIE (sociale huurwoningen)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

aan de orde de Kadernota 2016,

kennis genomen hebbende van een aan het College van B&W gerichte brief van de NCPN (dd 31 augustus 2015) over het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen alsmede de mogelijkheid van het opbouwen van een gemeentelijk huurwoningbestand en van de B&W-toezegging zich hierover te zullen buigen en met een stuk hierover bij de commissie te komen,

overwegende

– dat het inmiddels 6 juli 2016 is, er sindsdien bijna een jaar voorbij is en er van het College van B&W nog niets vernomen is;
– dat het vraagstuk van het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen nog steeds nijpend is;
– dat het College van B&W terecht aan de slag is met huisvesting van vluchtelingen/statushouders;
– dat dit slechts gaat om het oplossen van een toegevoegd probleem van huisvesting voor minder draagkrachtigen en dat er in het algemeen ook onconventionele maatregelen nodig zouden moeten zijn,

verzoekt het College van B&W haast te maken met een aan de Gemeenteraad gericht opiniërend stuk en dit bij de behandeling van de begroting 2017 in het najaar te presenteren

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)