Zorgen over Jeugdzorg

In december j.l. verscheen het Nieuwsbericht Monitor Transitie Jeugdzorg, waarin knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten over de jaren 2015 en 2016 in kaart zijn gebracht. Daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de geënquêteerden vindt dat er onvoldoende informatie beschikbaar is, er vaak van onheuse bejegening sprake is en dat het veel moeite kost om hulp of een beschikking te krijgen. 80% van de ondervraagden zegt niet te weten hoe hulp aangevraagd moet worden. Uit een onderzoek van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland) blijkt dat er in 2015 meer Friese gemeenten waren waar heftige en complexe problemen meer dan gemiddeld voorkomen. Veiligheidsproblemen waren verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren, gezondheidsproblemen lieten een sterke stijging zien. Voor de NCPN voldoende reden om zich over de situatie van de jeugdhulp in De Fryske Marren zorgen te maken. Het NCPN-raadslid wil dat B&W een beeld geven van de situatie jeugdzorg over de jaren 2015 en 2016 en vraagt zich af of de sociale wijkteams, gezien de vaak complexe problematiek, hiervoor wel voldoende toegerust zijn.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren.