COLLEGE VAN B&W DE FRYSKE MARREN BESCHULDIGT NCPN-RAADSLID NIET INTEGER TE ZIJN EN INWONERS TEKORT TE DOEN

Het NCPN-raadslid Rinze Visser hield op 26 oktober in de gemeenteraad een interpellatie over de wijze waarop mensen in de bijstand, aanvragers van een uitkering en gehandicapten met een WMO-voorziening, met verwijzing naar een vijftal recente door hem geschetste situaties uit de praktijk, behandeld worden. In zijn voorbeelden noemde hij de weinig respectvolle wijze waarmee met mensen werd omgegaan, ze met argwaan benaderd worden en als potentiële fraudeurs worden gezien.

Het College van B&W stelde in zijn beantwoording dat het aantal bezwaarschriften ten opzichte van het grote aantal gevallen relatief klein is, terwijl pas nog door het raadslid was aangetoond hoe het maken van bezwaar bemoeilijkt wordt. Het College beweerde dat inwoners, dus ook die vanwege hun inkomen of gehandicaptenvoorzieningen en zorg van de gemeente afhankelijk zijn, correct, respectvol en vriendelijk benaderd worden; dat regels regels zijn en dat daar geen discussie over mogelijk is; er werd glashard ontkend dat WMO-voorzieningen ten onrechte ontnomen zijn.

B&W namen het het NCPN-raadslid zeer kwalijk dat hij zaken in de openbaarheid bracht en dat hij en zijn partij, de NCPN, de inwoners hiermee tekort doet en dat wat de NCPN doet schadelijk is voor de mensen voor wie het raadslid zegt op te komen. Er werd hem zelfs verweten gevallen naar buiten te brengen zonder toestemming van de betrokkenen en zo hun privacy te schenden, terwijl het NCPN-raadslid zijn interpellatie zeer zorgvuldig en in overleg mer de betrokkenen had voorbereid.

Het waren Burgemeester en Wethouders die respectvol met mensen die van de gemeente afhankelijk zijn omgaan en niet het NCPN-raadslid Rinze Visser, die alleen maar optrad ter meerdere glorie van hemzelf en zijn partij. Kortom, het NCPN-raadslid is niet integer – zijn bedoelingen zijn vals -en het ontbrak er nog maar net aan dat gezegd werd dat hij zich moest schamen.

De beantwoording van B&W op de interpellatie kwam erop neer dat het College boos is op de NCPN en hun weigering zelfkritisch te zijn en de hand in eigen boezem te steken. En de rest van de gemeenteraad? Die zweeg heel erg stil…