SCHRIFTELIJKE VRAGEN: Tabaksindustrie

Aan Burgemeester en Wethouders van De Fryske Marren.
Lemmer, 23 oktober 2017.
In de Leeuwarder Courant van 23 oktober 2017 staat een artikel met de kop “De Fryske Marren verzwijgt contacten tabaksindustrie”. De richtlijnen van het betreffende ministerie geven aan dat contacten van gemeenten met de tabaksindustrie geregistreerd en openbaar gemaakt moeten worden. Dit geeft mij aanleiding tot de volgende vragen:
(1) Als, zoals in het krantenartikel genoemd, er gesprekken met en bedrijfsbezoeken aan Imperial Tobacco (DE) in Joure plaatsvonden, wat zijn dan de onderwerpen van gesprek geweest?
(2) Als uw College beweert dat dergelijke contacten met genoemd bedrijf niet openbaar gemaakt hoeven te worden, bent u dan met mij van mening dat, als er niets te verbergen is, uit het oogpunt van transparantie, publieke bekendheid daarvan niet in de weg hoeft te staan?
(3) Is het voornemen van Imperial Tobacco (DE) om een reorganisatie door te voeren, die negentig arbeidsplaatsen zal kosten (Leeuwarder Courant van 5 juli 2017) bij die contacten ook onderwerp van gesprek geweest?
(4) Bent u bereid om, aansluitend op de eerste vraag, op korte termijn, door middel van een openbaar raadsmemo de Gemeenteraad in te lichten over de contacten met en de bezoeken aan het bedrijf?
R. Visser (NCPN)