NCPN KOMT OP VOOR ONDERWIJSHUISVESTING

Op 25 mei 2016 stelde het toenmalige College van B&W aan de gemeenteraad voor om in het Huisvestingsplan Onderwijs een bepaling op te nemen dat scholen, om voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking te komen, moeten voldoen aan een ondergrens van 80 leerlingen gedurende 15 jaar. Omdat dit de doodsteek voor meerdere kleinere scholen in de gemeente zou kunnen betekenen, nam de NCPN het initiatief tot een samen met PvdA en CU ingediend amendement om dit door hen gewraakte onderdeel uit het plan te verwijderen. Om te voorkomen dat dit voorstel een meerderheid zou krijgen diende de FNP-fractie een andere amendement in, wat inhield dat, als er een dergelijke aanvraag zou komen, dat deze aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Dit amendement kreeg wel de meerderheid achter zich. Op 25 januari jl waren er aanvragen voor renovatie van twee scholen aan de orde.

Deze aanvragen werden op basis van genoemde 80-leerlingennorm door B&W afgewezen en gevraagd dit standpunt over te nemen. De NCPN-woordvoerder bracht naar voren dat deze scholen en later ook nog andere schoolgebouwen door niet meer te renoveren zullen verloederen. Met als gevolg dat ouders daardoor niet meer voor deze scholen zullen kiezen en dan onder de gemeentelijke opheffingsnorm zullen komen en gesloten worden. En zo het lot dat al zoveel scholen in dorpen van de gemeente – sluiting – zullen ondergaan. De NCPN riep de andere partijen op ervoor te zorgen dat het in 2016 in het Huisvestingsplan Onderwijs opgenomen besluit te herzien. Zo zegden meerdere fractie toe om bij het nieuwe plan in 2024 dit gewraakte onderdeel ter discussie te stellen.