Achter de schermen

B&W van De Friese Meren zijn van plan een reorganisatie bij de buitendienst door te voeren. De planning is dat de voorbereidingen eind dit jaar afgerond zullen zijn. Dit voornemen wilde men eerst nog ‘achter de schermen’ houden, maar nadat de NCPN hierover ongerustheid bij personeel en inwoners meldde en vroeg of het klopt dat men de gemeentewerven in Balk en Lemmer (Pasveer) wil sluiten, werd een als ‘besloten’ bedoeld gedeelte van een commissievergadering alsnog openbaar verklaard.

Uit de voorhanden zijnde stukken valt op het eerste gezicht niet op te maken dat de gemeentewerven zullen verdwijnen, maar na enig nadenken over de tekst en de cijfers moet dat wel de bedoeling zijn. €30.000′- voor tijdelijke huisvesting duidt erop dat er na afbraak van de bestaande gemeentewerven één nieuwe werf gebouwd zal worden. Het voorbereidingsplan zal €210.000.- kosten. De kosten voor nieuwbouw komen daar in 2015 nog bij. €50.000.- wordt uitgetrokken voor wat men noemt ‘externe projectondersteuning’; een extern bureau dat vooral ingehuurd wordt om het personeel informatie te verschaffen en het rustig te houden.

De NCPN is bang dat na de vervanging van de seizoen-brugwachters door mensen van Empatec, het morrelen aan de openingstijden van de servicepunten in Balk en Lemmer nu ook de gemeentewerven aan de beurt zijn. Sluiting van de bestaande gemeentewerven is in strijd met de eerder beloofde regionale spreiding van diensten, nadelig voor de arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid van het personeel en zeker ook voor de dienstverlening aan de inwoners. Ook hebben B&W van Lemsterland destijds in het fusieproces op vragen van de NCPN  gezegd dat ‘Pasveer’ zou blijven bestaan.

De NCPN is van mening dat, terwijl er op allerlei belangrijke zaken bezuinigd wordt – zorg, armoedebeleid, sport en cultuur en meer -, het smijten met geld om weer nieuwe bezuinigingen voor te kunnen voorbereiden, onverteerbaar. Inwoners en gemeentepersoneel zouden hiertegen in het geweer moeten komen!