Geen politiek in de raad alsjeblieft…

Voor de raadsvergadering van de gemeente De Friese Meren, waar ook de kadernota – de voorbereiding op de begroting – aan de orde was, hadden de fractievoorzitters in meerderheid afgesproken dat er geen algemene politieke beschouwingen zouden worden gehouden. Bij hun angst voor een politiek debat werden zij geholpen door een overvolle agenda. Een welkom excuus. Rinze Visser zei hier namens de NCPN over:

“Voorzitter, ik heb begrepen dat het zogenaamde college van fractievoorzitters – een geheel nieuw instituut, begrijp ik – geen algemene beschouwingen wil. Hoewel ik als volksvertegenwoordiger altijd het recht heb een algemene beschouwing te houden over en naar aanleiding van de kadernota, zal ik dat, gezien de overvolle agenda, nu niet doen. Maar als ik dat wel zou doen, dan zou ik het zeker willen hebben over de vanzelfsprekende hardheid zoals die in de inleidende woorden naar voren komt. Dan had ik het gehad willen hebben over de schandalige toestand waarin een deel van onze oude mensen komt te verkeren. Dan had ik het gehad willen hebben over de komende reorganisatie van de buitendienst, waarvan alleen al de voorbereidingskosten € 210.000.- bedragen. Ik had het gehad willen hebben over de € 250.000.- die onze gemeente erbij in zal schieten door die lekkere regering in Den Haag.

Dan had ik het gehad willen hebben over de dementerende, rolstoel gebonden bejaarde, die in zijn ‘eigen kracht’ gezet moet worden. Ik zou het dan hebben gehad over die invalide mensen die hun scootermobiel in moesten leveren, omdat zij de per 1 januari 2014 door de gemeente ingevoerde eigen bijdrage niet kunnen betalen. Ik had het gehad willen hebben over de sluipende afkalving van het democratisch gehalte van de gemeenteraad – de volksvertegenwoordiging . Ik had verder een serieuze beschouwing willen houden over de transities van het sociaal domein, zoals dat zo mooi heet. Hierbij had ik het niet zo zeer over de cijfers gehad, maar over de mensen gehad willen hebben. Maar dat verhaal zou als een zuivere noot in een vals spelend orkest geklonken hebben. Vals dus.

Voorzitter, ik had het over zoveel meer gehad willen hebben, als de ‘generale staf’ van fractievoorzitters niet ‘besloten’ had dat er geen algemene politieke beschouwingen bij deze kadernota gehouden zullen worden. Het enige wat ik kan doen is te proberen de mist op te laten trekken, waar het college zijn inleidende woorden in hult. In de maand september van het jaar 2011, dus nog ver voor 1 januari 2014 – de datum van de gemeentefusie – ia al de grondslag gelegd voor alle bezuinigingen. Op een bijeenkomst van een gezelschap dat geen enkele democratisch legitimatie had. Deze kadernota is gewoon de De Friese Meren-versie van Den Haag, Brussel en Lissabon.

Onder andere muziekverenigingen zijn verbaasd over de brieven van het college waarin vermeld dat hun subsidies worden afgebouwd tot nul. Enkele maanden zijn zij vanwege een schaamte bedekkende motie in de waan gelaten dat het nog mee zou vallen. Nu blijkt dat de NCPN toen terecht als enige fractie die motie niet had ondertekend. En nogmaals over het democratisch karakter te praten: raadsleden kunnen nu ook  al niet meer een kopietje in het servicepunt maken. Het apparaatje waarmee men bij het kopieerapparaat kan komen is vanwege het college geblokkeerd. Beschouw dit maar als mijn bijdrage aan de niet op de agenda staande rondvraag”.

Het NCPN raadslid diende een motie in waarin de gemeenteraad werd gevraagd zijn zorg over de veranderingen met betrekking tot de politiek van ontmanteling van verzorgingshuizen in relatie tot de forse bezuinigingen op de thuiszorg met hem te delen. Bij de jaarrekening 2013, met een overschot van 3 miljoen, diende de NCPN een amendement in om € 400.000.- daarvan als een speciale reserve te bestemmen, om eventuele tegenvallers op sociaal gebied op te kunnen vangen. Zowel de motie als het amendement werden door en grote meerderheid verworpen.