Motie NCPN over Sociale Regelingen

MOTIE (sociale regelingen)

De gemeenteraad van De Fryske Marren, in vergadering bijeen op 6 juli 2016,

aan de orde de Kadernota 2016,

overwegende

– dater in de gemeente regelingen ter financiële ondersteuning van gezinnen/personen met lage inkomens bestaan;
– dat een deel van hen die voor een of meer van die regelingen in aanmerking komen, daar niet van profiteren;
– dat vooral onbekendheid met het bestaan van die regelingen daarvan de oorzaak is;
– dat het gebruik kunnen maken ervan ook van belang is om niet in de schulden te geraken,

is van mening dat onderbesteding van de voor inkomensondersteunende regelingen bestemde gelden niet aan de orde zou moeten zijn

en verzoekt het College van B&W na te gaan op welke wijze(n) beter bekendheid gegeven kan worden aan de verschillende mogelijkheden om voor een of meer van die regelingen in aanmerking te komen en om op korte termijn zijn bevindingen aan de Gemeenteraad mee te delen

en gaat over tot de orde van de dag.

R. Visser (NCPN)