PERSBERICHT over WMO

PERSBERICHT

Het NCPN-gemeenteraadslid van de Fryske Marren Rinze Visser wil het College van Burgemeester en Wethouders op 26 oktober a.s. interpelleren over de behandeling van mensen met een bijstandsuitkering en van aanvragers van een bijstandsvoorziening. Ook over de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat het raadslid B&W ondervragen.

Het NCPN-raadslid is dit jaar op een aantal zaken gestuit die hem ernstig verontrusten. Zaken waarbij inwoners voorshands met wantrouwen tegemoet worden getreden en dat bestaande WMO-regelingen volgens het raadslid eigenmachtig worden gewijzigd en in het nadeel van mensen met beperkingen worden toegepast.

Het NCPN-raadslid wil het College hierover in de komende raadsvergadering ter verantwoording roepen en zo ook de andere raadsfracties met een aantal van zijn bevindingen confronteren.

NCPN-Lemmer/De Fryske Marren.