Aan B&W van De Fryske Marren: bijdragen WMO

Aan B&W van De Fryske Marren.
Lemmer, 26 juli 2018.
Langs deze weg leg ik het volgende aan u voor: In onze gemeente worden de eigen bijdragen WMO berekend naar draagkracht. Het inkomen waarvan de hoogte van de eigen bijdrage is afgeleid, is het laatste door de Belastingdienst vastgesteld belastbaar inkomen. Voor pas-gepensioneerden kan dit tot een aanzienlijk hogere eigen bijdrage leiden, terwijl het huidige netto-inkomen als gepensioneerde nauwelijks van het eerder ontvangen netto-inkomen hoeft af te wijken. Voor gepensioneerden geldt een inkomensgrens van €17.474,-. Omdat het eerder vastgesteld belastbaar inkomen (bruto) als nog niet gepensioneerde hoger is omdat de AOW, omdat daar geen loonheffing op wordt ingehouden, bruto lager is, kan er een groot verschil met genoemde inkomensgrens ontstaan. Van het verschil wordt in onze gemeente 12.5% berekend, zodat de nieuwe eigen bijdrage WMO per periode behoorlijk omhoog gaat. In het geval dat mij tot dit schrijven heeft aangezet, een verdrievoudiging(!). Dit brengt mij tot de volgende vragen:
1. Bent u ervan op de hoogte dat in de geschetste voorkomende gevallen een drastische verhoging van de eigen bijdrage WMO – gedurende een jaar of langer – plaats vindt?
2.  Zo ja, bent u dan ook met ondergetekende van mening dat zulks afwijkt van het gemeentelijk  beleid van eigen bijdragen WMO naar draagkracht?
3.  Welke middelen denkt u in te zetten ten einde te voorkomen dat pas-gepensioneerden met een plotseling veel hogere eigen bijdrage WMO geconfronteerd worden?
Hoogachtend,
R. Visser (NCPN)