AFGEVOERD

Het was in 2021. Dus nog niet zo lang geleden. De eerste exploitant van het zwembad in Lemmer, over wie destijds na twee-en-eenhalfjaar het faillissement was uitgesproken, had een uitvoerig en wetenswaardig rapport over die periode en daarna samengesteld. Centraal in dit rapport de besteding van het door de gemeente jaarlijks voor de exploitatie van dit zwembad ter beschikking gestelde bedrag en de verantwoording die daarover niet wordt afgelegd. Vooropgesteld: de NCPN is er nooit op tegen geweest dat de gemeente aan de exploitatie van dit particuliere zwembad bijdraagt. Het bedrag is immers gebaseerd op het bedrag dat de gemeente Lemsterland ook jaarlijks bijdroeg om het toen gemeentelijk zwembad in stand te houden.

Na het faillissement van de eerste exploitant is er in de gemeenteraad van De Fryske Marren meerdere malen tevergeefs geprobeerd verantwoording over de besteding van het voor het zwembad uitgegeven gemeenschapsgeld te krijgen. Dit en het destijdse faillissement kunnen naar onze mening niet los van elkaar worden gezien. Het rapport!
Een openbaar rapport! De NCPN vond het nodig dat de samensteller van het rapport – dat al enige tijd in het bezit van de gemeenteraad was- de gelegenheid kreeg de raadsleden er een toelichting op de kunnen geven. En dat is ook gebeurd. De NCPN vond ook dat het rapport op de agenda van de raadsvergadering moet komen. Ook dat is gebeurd.

De gemeenteraad heeft echter het recht om van het voorstel van de agenda-commissie af te wijken. Een lid van een grote fractie, die ik soms wel eens gekscherend de ‘schaduwburgemeester’ noem, stelde voor dit agendapunt van de agenda af te halen omdat de NCPN er niet een begeleidend stuk had bijgevoegd. Mijn reactie als NCPN-woordvoerder was dat het rapport van een inwoner besproken moet worden. De voorzitter vroeg wie over het orde-voorstel het woord wilde. Toen bleek al gauw dat een grote meerderheid het ermee eens was het rapport niet te bespreken. Het woord burgerparticipatie was de laatste tijd nogal eens gevallen. Nu is er een inwoner (burger) die een initiatief neemt, de politiek uitdaagt, en het wordt van de agenda afgevoerd…

Voor de NCPN betekent burgerparticipatie niet allereerst dat het de gemeente geld op moet leveren doordat inwoners gemeenschapstaken overnemen. Burgerparticipatie en mondigheid betekenen ook dat de politiek wordt uitgedaagd. Of, om het wat eigentijds te zeggen, met de billen bloot moet. De gekozen volksvertegenwoordiging moet inzicht hebben in de besteding van grote bedragen gemeenschapsgeld, ook als het een goed doel – zoals een zwembad – betreft. Ook? Juist dan vooral! Het probleem is tot nu toe dat een grote meerderheid van de gekozen volksvertegenwoordiging dat niet wil. Dat moet anders!

Rinze Visser,
Fractievoorzitter en lijstaanvoerder NCPN.