Gemeentezorgen/mensenzorgen

De gemeente De Fryske Marren wil de beleidsregels voor de bijzondere bijstand wijzigen. Zo staat dat vermeld in een brief van de gemeente aan een inwoner die bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage zorg (CAK) had aangevraagd. Deze inwoner meldde zich met deze brief bij de NCPN. Zo staat in die brief dat de vergoeding bijzondere bijstand hiervoor niet zeker is vanwege per 1 oktober door te voeren nieuwe beleidsregels. De NCPN is bang dat bij het vaststellen van nieuwe beleidsregels er meer vergoedingen zullen sneuvelen of ingeperkt worden en vraagt B&W van de gemeente of zij het met de NCPN eens zijn dat er juist in deze tijd van grote prijsstijgingen en toenemende armoede er geen versobering van de bijzondere bijstand moet plaatsvinden.

Tevens wordt gevraagd wijzigingen in de beleidsregels bijzondere bijstand uit te stellen zodat deze eerst ter kennis van de gemeenteraad kunnen worden gebracht opdat deze er een oordeel over kan  geven. Al te veel gaan colleges van B&W op eigen houtje veranderingen doorvoeren zonder de gemeenteraad – volksvertegenwoordiging en hoofd van de gemeente! – daarover in te lichten en een standpunt te laten bepalen. In dit geval krijgt een communistisch gemeenteraadslid het van een inwoner onder ogen.

De NCPN stelde ook vragen naar aanleiding van een bericht van een inwoner uit een klein dorp in de gemeente. Het blijkt dat zorginstellingen, zoals zorgboerderijen  een bijdrage voor eten  en drinken willen voor de dagen dat patiënten – vaak dementerenden – daar verblijven. Het blijkt dat deze bedragen per zorginstelling nogal uiteenlopen. Naast de verplichte eigen bijdrage zorg (CAK) en de gemaakte autokosten voor halen en brengen kunnen de kosten per maand hoog oplopen zodat een drempel wordt opgeworpen tegen noodzakelijke zorg. Voor de thuisblijvers (mantelzorgers) is deze zorg uiterst belangrijk om deze enigszins te ontlasten!  De NCPN wil dat B&W dit probleem in eigen kring en met de zorginstellingen bespreekt teneinde belemmeringen die noodzakelijke zorg in de weg staan weg te nemen.