Honderd jaar na de oprichting van de Communistische Internationale gaat de strijd voor vrede en socialisme door!

14 november 2019

Appél van de 21ste Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiders Partijen

De 21ste Internationale Bijeenkomt van Communistische en Arbeiders Partijen (IBCAP, ook bekendonder de Engelse afkorting IMCWP) heeft na vier jaar wederom plaatsgevonden in Turkije, deze keer inIzmir, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de KKE en de TKP. De 137 deelnemers,vertegenwoordigers van 74 partijen uit 58 landen, uitten hun kameraadschappelijke dankbaarheid aanbeide partijen voor het nemen van deze verantwoordelijkheid.

Dit jaar is het 100-jarig jubileum van de oprichting van de Komintern. We waren getuige van velesituaties die keer op keer het belang bewijzen van de solidariteit en de gedeelde strijd vancommunistische partijen, en het belang van de eenheid van revolutionaire inspanningen om hetkapitalisme als destructief wereldsysteem zonder toekomst te overkomen.
Miljoenen mensen over de gehele wereld kampen met rechteloosheid en steeds grotere problemen,zoals armoede, werkeloosheid, vluchtelingen en migratie, die het gevolg zijn van een historischachterhaald sociaal systeem. Het verscherpen van de klassentegenstellingen en deinter-imperialistische competitie zijn het resultaat van ontwikkeling die gebaseerd is op dewinstcriteria van monopolies en uitbuiting.
The tegenstelling tussen arbeid en kapitaal verdiept zich en het uitbuitende, onderdrukkende enagressieve karakter van het kapitalisme neemt toe. Het is de arbeidersklasse die de lasten moetdragen, zoals altijd.Competitie, oorlogsgebieden en spanningen groeien als gevolg van imperialistische agressie. Detoenemende militaire acties, agressie, destabiliserende operaties, sancties en blokkades wordenbevorderd door de imperialistische machten, met hoofdrollen voor de VS en andere krachtigekapitalistische machten binnen de EU. De druk van de NAVO op lidstaten om hun militaire uitgaven teverhogen, verhoogde uitgaves aan nucleaire wapens en ruimtevaartprogramma’s voor militairedoeleinden, plannen om een “Europees leger” te vormen, militaire oefeningen en trainingen, zijn nietgericht op het creëren van veiligheid en vrede in de wereld, maar zijn toegespitst op de belangenvan monopolies en het opleggen van imperialistische overheersing over de volkeren van de wereld.
De natuur wordt geplunderd voor de hebzucht naar winsten van de monopolies, zoals met de recentevernietiging in het Amazoneregenwoud in het belang van het kapitalisme. Miljoenen mensen hebben geentoegang tot schoon, drinkbaar water; een derde van de wereldbevolking is in verstoken van standaardhygiënische faciliteiten; natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen, en orkanen veranderen inplagen met ernstige gevolgen voor maatschappij en milieu.
Doordat de wetenschappelijke en technische verbeteringen door het kapitaal worden toegeëigendhebben ze een vernietigend perspectief in plaats van de vooruitgang van de mensheid te dienen. Deimmense mogelijkheden gecreëerd door de voortgang van wetenschap en technologie om de groteproblemen van de wereld op te lossen, kunnen alleen gebruikt worden ten voordele van de mensheidonder de leiding van de arbeidersklasse. Het socialisme is niet alleen een essentiëlenoodzakelijkheid, maar ook de enige oplossing voor de ecologische nachtmerrie.Ondanks de moeilijkheden, reageren de arbeiders- en volkskrachten tegen de aanval van hetkapitaal. Zij organiseren stakingen en andere strijd op de werkvloer, het volk verzet zich tegenbezetting en imperialistische dreigingen en interventies, en er is strijd voor de verdediging vandemocratische rechten.
De ontwikkelingen in Azië en de regio van de Stille Oceaan zijn alarmerend. Door gebruik te makenvan de al bestaande geschillen en conflicten tussen landen over verschillende kwesties, proberen deVS en andere landen de vrede en stabiliteit van deze regio te verstoren. Deze situatie vraagt omverenigde inspanningen van het volk om samen te werken om de huidige situatie te overwinnen metvreedzame middelen. De soevereine rechten van alle landen en internationale wetten moetengerespecteerd worden.
De IBCAP wijst voornamelijk op de agressie van het Amerikaanse imperialisme en zijn bondgenotenin de Perzische golf, die een erg gevaarlijke situatie creëren voor de bevolking in de regio en derest van de wereld. We veroordelen volledig de dreigementen tegen Iran. Onder deze omstandigheden ishet nodig om de internationale solidariteit te versterken tussen communistische partijen enklassengeoriënteerde arbeidersorganisaties, sociale- en progressieve bewegingen, bewegingen van armeboeren en landarbeiders, die de verantwoordelijkheid hebben om het verzet en de strijd van dewerkende mensen te leiden.
De deelnemers uitten ook hun solidariteit met de volkeren van Turkije en Griekenland en decommunisten in beide landen, die worstelen onder complexe omstandigheden aangezien de situatie in deoostelijke mediterrane regio de vrede bedreigt. De escalerende spanningen tussen Turkije en veleandere landen in de regio, vooral als het gaat om de interventie binnen de EEZ (exclusieveeconomische zone) van Cyprus in strijd met internationale wetgeving over het recht om energiebronnenin de Middellandse Zee uit te baten, kan leiden tot een militair conflict – dat niet alleen debevolking in de regio zou raken, maar een veel groter gebied. De communistische en arbeiderspartijenzullen zich inspannen om hun plicht te vervullen om de vrede in de regio te beschermen, om degemeenschappelijke actie en vriendschap van de volkeren te versterken tegen kapitalistischeuitbuiting in elk land en tegen de belangen van de monopolies en imperialistische machten.
De 21ste IBCAP roept op tot convergente en gemeenschappelijke acties en solidariteit:Met stakingen en andere strijd voor de rechten van arbeiders en de arme lagen van de bevolking.Met communisten en andere revolutionaire strijders die vervolging, illegaliteit, en aanvallen op democratische rechten en vrijheid moeten weerstaan. Tegen anticommunisme en de verdraaiing van de geschiedenis van het socialisme en de revolutionaire beweging, waarbij we de 75 jaren sinds de antifascistische overwinning eren, en waarbij we in het bijzonder de anticommunistische resolutie die recent werd aangenomen door het Europees Parlement veroordelen.Om de 150ste verjaardag van V.I. Lenin en de 200ste verjaardag van Engels te vieren.Eerbetoon aan onze kameraden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht één eeuw nadat ze zijn vermoord.
Met socialistisch Cuba, die de politieke, economische en militaire omsingeling van het imperialisme geleid door de VS moet weerstaan. We eisen een einde aan de Amerikaanse blokkade van Cuba.Met de arbeiders die vechten tegen de imperialistische militaire interventies van de VS en hun bondgenoten, inclusief de bezetting van de Turkse regering in Syrië die bijdraagt aan de destabilisatie van de gehele regio. We verdedigen de Syrische onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit. We veroordelen de Israëlische agressie tegen Libanon, Syrië, en Irak, alsmede de aanvallen in Libië, in Donbass, en de aanvallen tegen de Oekraïense communisten door het reactionaire nationalistische regime in Kiev. Voor de rechten van het Koerdische volk dat lijdt onder imperialisme en reactionaire regimes, voor hun recht om hun eigen toekomst te kunnen bepalen.Met het volk van Jemen dat lijdt onder de gevolgen van een langdurige oorlog door Saudi-Arabië en haar bondgenoten die duizenden slachtoffers heeft gemaakt. We steunen het recht van het volk van Jemen om zijn eigen toekomst zonder buitenlandse interventies te kunnen bepalen.
Met het volk van Palestina, voor een einde aan de bezetting, en ten gunste van zelf-determinatie, het stichten van een nationale, onafhankelijke staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, in overeenstemming met de VN-resoluties. We steunen het verzet van het Palestijnse volk. We veroordelen de criminele politiek van Israël en het imperialistische voorstel van de zogenaamde “deal van de eeuw”.Met het volk van Cyprus en alle andere volkeren die strijden tegen buitenlandse bezetting.
Met het volk van de Westelijke Sahara dat strijd tegen buitenlandse bezetting.
Met de volkeren van Korea, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en Iran, die vechten tegen de VS-blokkades, unilaterale en extraterritoriale dwangmaatregelen, destabilisatie, economische en bancaire sancties en de dreiging van militaire agressie.
Met het volk van Ecuador dat strijd tegen het bezuinigingsbeleid dat wordt opgelegd door de overheid.
Met het volk van Colombia die de gevolgen ondervindt van het niet naleven van de vredesakkoorden door de burgerlijke regering van Colombia, met een toename van vervolging en moord op revolutionairen en strijders van de sociale en politieke beweging.
Met volkeren die strijden tegen reactionaire regimes, inclusief specifiek de volkeren van Sudan, Pakistan en Libanon en andere volkeren in de regio van het Midden-Oosten en Afrika.
Met de strijd van het Irakese volk, waarbij we hun legitieme eisen steunen.
Met politieke gevangenen die ten onrechte veroordeeld zijn in het kader van het beleid om sociale, anti-imperialistische en antizionistische strijd te criminaliseren, met vluchtelingen en immigranten, inheemse volkeren in vele landen, tegen racistische en fascistische aanvallen en grove uitbuiting.
Voor de rechten en emancipatie van vrouwen en tegen oppressie, discriminatie en uitbuiting.
Voor de strijd van jongeren voor gratis onderwijs, voor het recht op werk, voor een leven zonder uitbuiting.
Tegen de vernietiging van het milieu, vanuit het oogpunt van de arbeidsklasse en de belangen van het volk.
Voor vrede en soevereiniteit, tegen militarisme en oorlog, tegen buitenlandse militaire basissen van de VS en/of de NAVO, tegen de NAVO, voor de afschaffing van alle massavernietigingswapens. We veroordelen de toename van nucleaire wapens en de pogingen van de VS om de internationale overeenkomsten over wapenbeheersing te verbreken.
Op het 75-jarige jubileum van het handvest van de Verenigde Naties, veroordelen we de imperialistische interventies, waarbij zelfs VN-overeenkomsten en -besluiten worden geschonden die enkele decennia geleden behaald werden dankzij de bijdrage van de Sovjet-Unie en andere socialistische landen onder andere krachtsverhoudingen.
Met het volk van Syrië, door middel van de solidariteitsbijeenkomst op 28-30 november 2019 in Damascus en door middel van andere activiteiten en missies van solidariteit in het komende jaar.
Wij, de communistische en arbeiders partijen die deel hebben genomen aan de 21ste Internationale
Bijeenkomst van Communistische en Arbeiders Partijen uitten oprecht onze dank aan al onze kameraden
die geholpen hebben deze bijeenkomst te organiseren. Ten slotte begroeten we alle communistische
partijen die het 100-jarig jubileum van hun oprichting zullen vieren.

Leve het proletarisch internationalisme!
Leve de revolutie en het socialisme!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!