Wat is de NCPN?

De NCPN is de partij van en voor de arbeidersklasse. Dat zijn de mensen die afhankelijk zijn van hun arbeid om rond te komen. De NCPN komt dus op voor de belangen van de werkende bevolking, inclusief de mensen die werkloos zijn, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden, studenten en scholieren die uit de arbeidersklasse afkomstig zijn.

De NCPN in het kort

De Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) zet zich in voor een rechtvaardigere maatschappij. En dat is hard nodig! Want inkomens en publieke voorzieningen worden afgebroken, terwijl de grote bedrijven miljoenen ontvangen via subsidies en aanbestedingen. Een kleine groep wordt steeds rijker, terwijl de gewone werkers, werklozen, gepensioneerden, studenten en scholieren met steeds minder moeten zien rond te komen. Maar het zijn juist de gewone mensen, de werkende klasse, die de welvaart produceren!

Dat de rijken de welvaart opstrijken, komt doordat de grote bedrijven, fabrieken, transportmiddelen en kantoren in hun handen zijn. Daardoor kunnen zij rijk worden van de arbeid van de werkers en zo wordt de werkende klasse uitgebuit. Dit systeem, waarin de economie in private handen is, heet het kapitalisme. Het kapitalisme gaat ook gepaard met veel andere problemen. Zo worden milieu en klimaat aangetast omwille van de winst van de kapitalisten. Ook ongelijkheid van vrouwen, racisme, fascisme en andere reactionaire opvattingen worden door het kapitalisme in stand gehouden. Internationaal resulteert het kapitalisme in imperialistische oorlogen, die gevoerd worden voor de belangen van de rijken en die elk jaar miljoenen mensen dwingen te vluchten.

De NCPN is de partij van en voor de werkende klasse. We strijden voor een maatschappij zonder armoede, werkloosheid, onzekerheid, oorlog en onrecht. We hebben als doel de omverwerping van het kapitalisme en de opbouw van een rechtvaardige maatschappij, het socialisme-communisme, waar de economie in handen is van de samenleving.

Niet langer bepaalt de winst van de rijken hoe de economie werkt. In het socialisme wordt economische ontwikkeling gepland op basis van wat de bevolking behoeft, met aandacht voor het milieu. Zorg, onderwijs en andere sociale voorzieningen worden gratis aangeboden aan iedereen die het nodig heeft. Alle mensen zijn verzekerd van een baan. Armoede, werkloosheid en onzekerheid zijn verleden tijd. In het socialisme is er geen ruimte voor discriminatie op basis van geslacht of seksuele voorkeur. Er is geen ruimte voor racisme en fascisme.

Alle andere politieke partijen willen het kapitalisme in stand houden. Of ze zich nu links of rechts noemen, het private eigendom van de rijken is voor hen heilig en daarom doen ze uiteindelijk wat de grote bedrijven willen. Precies daarin ligt het onderscheid met de NCPN. De NCPN is wél antikapitalistisch van karakter. Het is de enige partij die streeft naar en socialistische maatschappij.

“…’Onze leer is geen dogma, maar een leidraad voor het handelen’, zo hebben Marx en Engels steeds gesproken en terecht de spot gedreven met het van buiten leren en het domweg herhalen van formules, die in het beste geval slechts kunnen dienen om een algemene taak aan te wijzen, die noodzakelijk door de concrete economische en politieke situatie in elke afzonderlijke etappe van het historische proces wijzigingen ondergaat… Men moet zich die onbetwistbare waarheid inprenten, dat een Marxist met het levende leven, met de precieze feiten van de werkelijkheid rekening moet houden…”

W.I. Lenin, Tegen het dogmatisme en sektarisme in de arbeidersbeweging, uitgeverij Progres, Moskou, 1991, blz. 93-97.

Wat wil de NCPN voor de werkende klasse?

  • Dat iedereen een vaste baan heeft met een waardig loon en goede arbeidsomstandigheden.
  • Dat publieke voorzieningen zoals zorg en onderwijs volledig gratis voor iedereen beschikbaar zijn, en dat iedereen een betaalbare en goede woonruimte heeft.
  • Dat vrouwen en minderheden gelijke rechten en gelijk loon hebben. Dat er geen ruimte is voor discriminatie en fascisme.
  • Dat er vrede is en er geen imperialistische oorlogen plaatsvinden die elk jaar miljoenen mensen doden of dwingen te vluchten.
  • Dat er maatregelen worden genomen tegen de aantasting van milieu en klimaat.

 

Al deze belangen zijn echter tegengesteld aan die van de eigenaren van de grote bedrijven, de kapitalisten. Winst maken gaat voor hen boven alles. De rechten en inkomens van de werkenden zijn voor hen een kostenpost. Datzelfde geldt voor maatregelen die de emancipatie van achtergestelde groepen bevorderen en oplossingen bieden voor mensen die met bijkomende problemen geconfronteerd worden (bijvoorbeeld voorzieningen voor immigranten, mensen met een beperking, ouderen etc.). De natuur wordt door het kapitaal ofwel gezien als een stortplaats die onbelemmerd kan worden vervuild, ofwel als een bron van grondstoffen of economische activiteiten.

De regeringen en de Europese Unie dienen de belangen van de kapitalisten. Ze bezuinigen op sociale zekerheid, zorg en andere zaken die mensen nodig hebben, terwijl de monopolies miljarden ontvangen via belastingvrijstellingen en aanbestedingen. De werkende mensen moeten steeds meer inleveren, terwijl de bazen ervandoor gaan met de welvaart. Maar het zijn de werkers die alle welvaart produceren!

De kapitalisten leven immers niet van hun eigen werk, maar worden rijk door anderen uit te buiten. Zij verdienen namelijk aan de arbeid van hun werkers. In de maatschappij waarin we leven, zijn de fabrieken, transportmiddelen, kantoren en andere productiemiddelen privaat eigendom van de kapitalisten. Daardoor kan deze kleine groep rijk worden over de rug van de werkende bevolking.

Dit is het kapitalistische systeem waarin we leven: een kleine groep wordt steenrijk en de grote meerderheid moet met steeds minder zien rond te komen. Maar het kapitalisme bestaat niet alleen in Nederland, het bestaat internationaal en zorgt voor veel onrecht in de wereld.

Zo vinden wereldwijd allerlei imperialistische oorlogen en interventies plaats. Er worden allerlei schijnheilige voorwendselen aangehaald, zoals het brengen van ‘democratie en vrijheid’. Maar daarachter schuilen de belangen van de monopolies van verschillende landen en imperialistische verbonden, zoals de NAVO en EU. Onderling strijden zij om de controle over grondstoffen, transportroutes en markten. Elk jaar sterven er honderdduizenden onschuldige mensen en moeten miljoenen mensen vluchten door deze imperialistische oorlogen.

De NCPN staat voorop in de strijd van de werkende mensen, want strijd is de enige weg om verbeteringen af te dwingen en een rechtvaardige wereld op te bouwen! Als communisten dragen we bij aan het organiseren van werkende mensen in hun strijdorganisaties, zoals vakbonden, buurtcomités, maar ook comités die strijden voor vrouwenemancipatie, tegen racisme en andere vormen van discriminatie, of tegen fascisme. We verdedigen politieke rechten en vakbondsrechten, en strijden tegen ondemocratische en repressieve maatregelen van de staat en werkgevers die het op de arbeidersbeweging gemunt hebben. We strijden voor vrede, tegen imperialistische oorlogen en interventies. Rechten worden niet geschonken van bovenaf, maar worden verworven door de strijd van de gewone mensen. Strijd is dus de enige weg, en in die strijd biedt de NCPN het perspectief op een andere maatschappij.

Want een andere maatschappij is nodig! De kapitalistische maatschappij, die gebaseerd is op het private eigendom van de productiemiddelen en de uitbuiting van de werkende bevolking, biedt geen goed werk, geen vrede en geen perspectief voor de toekomst. De NCPN strijdt voor een maatschappij waarin de economie in handen is van de werkende klasse zelf, zodat de welvaart ten goede komt van iedereen. Om dat te realiseren, is het nodig dat het private eigendom wordt afgeschaft en de productiemiddelen maatschappelijk eigendom worden.

Die maatschappij is het socialisme-communisme. Aangezien de productiemiddelen niet langer in private handen zijn, is het doel van de economie niet langer om winst te maken, maar enkel om te voorzien in de behoeften van mensen. De ontwikkeling van de economie hangt dan niet langer af van de anarchie van de markt, maar wordt centraal en wetenschappelijk gepland. Iedereen heeft een baan. Zaken als onderwijs en gezondheidszorg zijn gratis beschikbaar. Er voldoende en goed betaalbare huisvesting. Alleen de socialistische, geplande economie kan werkelijk rekening houden met het milieu en kan de drastische veranderingen in de productieprocessen doorvoeren die nodig zijn om klimaatverandering en andere ecologische rampen tegen te gaan. In de socialistische maatschappij is er geen ruimte van reactionaire opvattingen en worden maatregelen getroffen die nodig zijn voor de emancipatie van vrouwen en minderheden uit de arbeidersklasse. Dit is de maatschappij waar de NCPN voor strijdt, samen met haar jongerenorganisatie, de Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB).

De NCPN is wezenlijk anders dan alle andere politieke partijen. De andere partijen (inclusief de partijen die zich ‘links’ of zelfs ‘socialistisch’ noemen) beloven van alles. Maar die beloftes vergeten ze al gauw wanneer ze aan de macht komen. Dat komt doordat ze het kapitalisme niet in twijfel trekken. Het private kapitalistische eigendom, dat gebaseerd is op de uitbuiting van de werkers, is voor de andere partijen heilig. Ze houden het kapitalisme overeind, en daarmee ook de uitbuiting en alle problemen zoals werkloosheid, armoede, onzekerheid, discriminatie en oorlog. Binnen de kaders van het kapitalisme zullen regeringen, of ze zich nu rechts of links noemen, de belangen van de grote bedrijven dienen. De NCPN is de enige partij die als doel heeft het kapitalisme omver te werpen en een socialistische maatschappij op te bouwen, en daarom dient het consequent de belangen van de arbeidersklasse. De communistische partij belooft niet dat de partij de problemen voor de mensen gaat oplossen, maar organiseert de mensen zelf in de strijd om gezamenlijk de maatschappelijke problemen op te lossen in de strijd voor een betere, socialistische maatschappij.

De NCPN baseert zich daarbij op het marxisme-leninisme. Dat is de wetenschappelijke wereldbeschouwing, de methode, die inzicht biedt in de wetmatigheden van economie en de maatschappij. De grondleggers van deze theorie zijn Marx en Engels en de theorie is verder ontwikkeld door Lenin en vele anderen. De theorie is een onmisbaar ‘wapen’ in de strijd tegen het kapitalisme, voor het socialisme.

Wil je bijdragen aan de strijd voor een betere en rechtvaardige toekomst? Sluit je aan bij de NCPN!

groepsfoto-ncpn_cjb

Meer weten over onze visie en standpunten?

Lees dan onze in onze politieke documenten met achtergronden, analyses en opvattingen over verschillende strijd terreinen.