Op de honderdste sterfdag van Vladimir Iljitsj Lenin

21 januari 2024

Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Communistische Actie

Vandaag, aan de vooravond van de honderdste sterfdag van Vladimir Iljitsj Lenin (21 januari 1924), staan wij, de communistische en arbeiderspartijen die deelnemen aan de Europese Communistische Actie, stil bij de grandioze figuur van deze briljante denker en revolutionair.

Zijn bijdrage aan de zaak van de arbeidersklasse en de andere lagen van de bevolking, de strijd voor de afschaffing van de uitbuiting en de opbouw van de socialistisch-communistische samenleving is enorm.

Het is niet verwonderlijk dat Lenin voortdurend het doelwit is van de burgerlijke propaganda.

Bij het analyseren van de toestand van de sociale structuur aan het begin van de 21e eeuw, het begrijpen van de “scherpte” van het huidige politieke moment, kunnen we het volgende zeggen:

  • We benadrukken de grootsheid van de menselijke prestatie van V. I. Lenin als de leider van de zegevierende Grote Socialistische Oktoberrevolutie, die een nieuwe fase in de geschiedenis van de mensheid inluidde door de uitbuitende maatschappij in Rusland omver te werpen en de massa’s mensen in vele landen van de wereld tot revolutionaire strijd te inspireren; als de schepper van de eerste staat van de dictatuur van het proletariaat ter wereld, ten dienste van de behoeften van velen, de uitgebuitenen en onderdrukten, van arbeidersmacht, van de socialisatie van de productiemiddelen, van de centrale planning, wat leidde tot ongekende prestaties in het economisch-sociale leven binnen een historisch recordtijdbestek, creëerde voor haar inwoners fatsoenlijke materiële zekerheid, de mogelijkheid van vrije arbeid, een hoog opleidingsniveau en toegang tot de rijkdom van de wereldcultuur; dit introduceerde een nieuw type menselijke relaties, niet gebaseerd op ondergeschiktheid en concurrentie, maar op samenwerking en wederzijdse hulp in het proces van gezamenlijke creatieve transformatie van de werkelijkheid. De USSR was de steun van het volk in de strijd voor socialisme en vrede.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat Lenin’s uitgebreide theoretische nalatenschap en zijn lessen in politieke praktijk en partijvorming een verdere ontwikkeling zijn van de marxistische theorie, een blijvende waarde hebben en de basis vormen voor de ideologische en politieke opvoeding en activiteiten van elke nieuwe generatie revolutionairen over de hele wereld.
  • We blijven vasthouden aan Lenins methodologie van de materialistisch-dialectische analyse van de hedendaagse maatschappij, die door Lenin is ontwikkeld als voortzetting van de marxistische methodologie; aan de karakterisering van het hoogste ontwikkelingsstadium van het kapitalisme -imperialisme met zijn basiskenmerken- als de vooravond van de socialistische revolutie, die als eerste werd geformuleerd in het werk “Imperialisme als het hoogste stadium van het kapitalisme”. De geschiedenis heeft de juistheid van Lenins wetenschappelijke conclusies bewezen. Ondanks de afzonderlijke veranderingen die het imperialisme heeft ondergaan sinds het schrijven van dit werk, is haar uitbuitende aard niet veranderd: het blijft monopoliekapitalisme, kapitalisme in zijn meest reactionaire tijdperk, dat geregeerd wordt door de wet van het maken van maximale winst op basis van toenemende uitbuiting van ingehuurde arbeid; de kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter (vandaag de dag ontvangt 50% van de wereldbevolking gemiddeld 8% van het wereldinkomen, terwijl de rijkste 10% 52% ontvangt, volgens het World Inequality Report – 2022); het gaat door met het genadeloos uitputten van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde; het veroorzaakt regelmatig kleine en grote oorlogen (alleen al 49 sinds het begin van de 21e eeuw) die enorme problemen veroorzaken voor de volkeren van de wereld.
  • We laten ons leiden door Lenin’s leer over partijopbouw; dat alleen een partij van een nieuw, voorhoedetype in staat is om aan de behoeften van de klassenstrijd te voldoen, de proletarische massa’s te leiden, het begin van de socialistische revolutie te verzekeren en de socialistische opbouw van een nieuwe maatschappij te ontwikkelen. Het gezag op hoog niveau van de Bolsjewistische partij werd bevestigd op de bouwplaatsen van de industrialisatie en de collectivisatie van de landbouw, in de strijd tegen de fascistische plaag die het kapitalisme had veroorzaakt.
  • We dringen aan op de noodzaak om Lenin’s aanwijzingen over de imperialistische oorlog te volgen, zonder welke het moeilijk is om de oorzaken, de drijvende krachten en de essentie te begrijpen van het militaire conflict dat plaatsvindt in vele regio’s van onze wereld en in de eerste plaats op het grondgebied van Oekraïne. In zijn tientallen werken – “Over de slogan van de Verenigde Staten van Europa”, “Socialisme en oorlog”, “De kwestie van de vrede”, “Onder een buitenlandse vlag” en andere gewijd aan de analyse van oorlog in het tijdperk van het imperialisme, stelt V. I. Lenin: “De strijd om de markten en de plundering van het buitenland, de wens om de revolutionaire beweging van het proletariaat en de democratie in de landen te stoppen, de wens om de proletariërs van alle landen te misleiden, te verdelen en te doden door de loonslaven van het ene volk tegen de loonslaven van het andere op te zetten ten gunste van de bourgeoisie, is de enige echte inhoud en betekenis van de oorlog”. (V.I. Lenin, FCW, Vol. 26, p. 15). Vandaag de dag zijn Lenins aanwijzingen over de imperialistische oorlog, die gebaseerd zijn op proletarisch internationalisme, relevanter dan ooit.
  • We waarschuwen voor het gevaar van imperialistische plannen en concurrentie in de regio van het Midden-Oosten en de Rode Zee, evenals voor de dreiging dat de imperialistische oorlog die in 2022 op het grondgebied van Oekraïne is ontketend en wordt gevoerd tussen de bourgeoisie van Oekraïne, met de steun van de VS-NAVO-EU, en de bourgeoisie van Rusland met de betrokkenheid van China, enzovoorts, veralgemeend kan worden en bloedvergieten in andere landen kan veroorzaken, en door kernwapens de mensheid naar een wereldwijde ramp kan leiden.

De ECA strijdt tegen imperialistische oorlog, voor het loskoppelen van onze landen van imperialistische plannen en organisaties. De oplossing voor de volkeren ligt niet in de illusies die de bourgeoismachten koesteren dat er een andere, “betere veiligheidsarchitectuur” zou kunnen zijn, of een NAVO “zonder militaire plannen en offensieve wapensystemen op haar grondgebied”, of een “pro-vrede EU”, of een “vreedzame multipolaire wereld”. De oplossing ligt in het versterken van de klassenstrijd voor het zich losmaken van imperialistische verbonden, tegen imperialistische oorlog en haar baarmoeder, dat wil zeggen het kapitalistische systeem.

We publiceren deze verklaring op de honderdste verjaardag van de dood van V. I. Lenin, niet alleen om eer te bewijzen aan Lenin, niet alleen om hulde te brengen aan de leider van het wereldproletariaat en om zijn nagedachtenis te eren, maar ook om alle werkende mensen, de communistische en arbeiderspartijen in Europa en over de hele wereld op te roepen om de weg van hun historisch perspectief te volgen; om de revolutionaire theorie, die de leidraad van revolutionaire actie is, grondiger te bestuderen; om het communisme te bestuderen; het bestuderen van de veelzijdige ervaring van de 3e Communistische Internationale, waarvan Lenin de initiatiefnemer was, en het versterken van hun onafhankelijke lijn die niets te maken heeft met alle burgerlijke en imperialistische plannen, tegen de burgerlijke nationalistische en chauvinistische tendensen, evenals het kosmopolitisme van het kapitaal; het bestrijden van opportunisme en parlementaire illusies; het bijdragen aan de formulering van een eigentijdse revolutionaire strategie – dat wil zeggen, het in overeenstemming brengen met de geest van het Leninisme, het verdedigen en voortzetten van het werk van V. I. Lenin in de 21e eeuw.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!