Oprichting van de Europese Communistische Actie

2 december 2023

Commissie Internationaal

Op 18 november vond de oprichting van de Europese Communistische Actie (ECA) plaats. De ECA is een nieuwe vorm van regionale samenwerking van communistische partijen in Europa, die mede door de NCPN is opgericht om de gezamenlijke studie, coördinatie en actie van communistische partijen in Europa te bevorderen.

De oprichting vond plaats in een kameraadschappelijke sfeer in het hoofdkantoor van de Communistische Partij van Griekenland in Athene. Deze nieuwe vorm van samenwerking is van belang in het licht van de gevaarlijke ontwikkelingen op ons continent en in de rest van de wereld, die als oorzaak het imperialistische systeem heeft. Onder het imperialisme domineren grote monopolies en hun vertegenwoordigers in de burgerlijke regeringen de wereld, beconcurreren elkaar, en produceren voor het overgrote deel van de bevolking slechts armoede, oorlog en leed.

De ECA is opgericht door 12 communistische partijen uit Europa, namelijk tussen de Communistische Arbeiderspartij van Finland, Communistische Revolutionaire Partij van Frankrijk, Communistische Partij van Griekenland, Werkerspartij van Ierland, Communistisch Front (Italië), Nieuwe Communistische Partij van Nederland, Unie van Communisten van Oekraïne, Partij van de Arbeid van Oostenrijk, Communistische Partij van de Werkers van Spanje, Communistische Partij van Turkije, Communistische Partij van Zweden en de Zwitserse Communistische Partij.

De oprichtingsverklaring, die tijdens de vergadering werd besproken en goedgekeurd, is hieronder te lezen.

Oprichtingsverklaring van de Europese Communistische Actie

De volgende communistische en arbeiderspartijen van EU-lidstaten, staten die verbonden zijn aan de EU en andere Europese landen verklaren:

Wij steunen de principes van het wetenschappelijk socialisme en zijn verenigd door de visie van een maatschappij zonder uitbuiting van de mens door de mens, zonder armoede, sociaal onrecht en imperialistische oorlogen.

Wij menen dat de EU een keuze van het kapitaal is. De EU bevordert maatregelen ten gunste van de monopolies en de concentratie en centralisatie van het kapitaal. De EU versterkt haar kenmerken als een imperialistisch economisch, politiek en militair blok dat ingaat tegen de belangen van de arbeidersklasse en volkslagen. De EU intensiveert bewapening, autoritarisme, staatsonderdrukking en het beperken van soevereine rechten.

Onze beoordeling is dat de Europese Unie het Europese imperialistische centrum is, dat agressieve plannen tegen de volkeren steunt en op één lijn staat met de VS en de NAVO. Militarisme is een structureel element van de EU. De schandalen die voortdurend uitbreken in het Europees Parlement bevestigen het karakter van de EU als een unie van monopolies en lobby’s en een broedplaats voor corruptie.

Wij menen dat er een andere ontwikkelingsweg is voor de volkeren. Middels de strijd van de arbeiders wordt het perspectief benadrukt van een ander Europa, van de welvaart van de bevolking, sociale vooruitgang, democratische rechten, gelijkwaardige samenwerking, vrede en socialisme.

Wij geloven in het recht van elk volk om zijn eigen soevereine ontwikkelingsweg te kiezen, inclusief het recht om zich los te maken van de EU en de NAVO. Wij strijden tegen kapitalistische uitbuiting, voor de opbouw van het socialisme.

Wij zijn geen lid van de zogenaamde Europese partijen, die gevormd worden door de EU, waaronder de zogenaamde Partij van Europees Links.

In de voorgaande periode hebben veel van onze partijen deelgenomen aan het Europees Communistisch Initiatief (ECI) en bijgedragen aan diens standpunten en acties voor de belangen van de arbeidersklasse en de volkeren, in strijd met het kapitaal en het uitbuitingssysteem.

Het ECI heeft een positieve rol gespeeld in de strijd van de Europese communistische beweging. De ontwikkelingen vereisen echter een stap voorwaarts om het ideologische-politieke kader te verrijken en de strijd op een meer solide basis te organiseren.

In deze richting wordt de Europese Communistische Actie opgericht in de plaats van het ECI.

Iedere communistische en arbeiderspartij uit een EU-lidstaat of staat die verbonden is met de EU, evenals uit andere Europese landen die deze Verklaring en haar voorwaarden aanvaardt, kan deelnemen aan de Europese Communistische Actie.

Het doel van de Actie is om bij te dragen aan onderzoek en studie van kwesties betreffende Europa, in het bijzonder betreffende de EU en de politieke lijn die in het kader van de EU wordt uitgezet en die invloed heeft op het leven van de arbeiders, evenals het faciliteren van het uitwerken van gezamenlijke standpunten van de partijen, de coördinatie van hun strijd en de ontwikkeling van solidariteit en andere acties.

Onze partijen streven ernaar sterke banden te vestigen met de arbeidersklasse en de volkslagen, betere posities en een leidende rol te verwerven in de klassenstrijd, zodat we samen kunnen handelen op een lijn van breuk met het systeem van het kapitalisme en diens beheerders in alle soorten en maten.

Wij beschouwen ons tijdperk als het tijdperk van de revolutionaire overgang van kapitalisme naar socialisme. Op basis hiervan verwerpen we elke steun voor of deelname aan burgerlijke regeringen, strijden we tegen zowel liberale als sociaaldemocratische partijen, tegen alle soorten burgerlijke regeringen die de belangen van de monopolies dienen.

Onze partijen zijn van mening dat imperialisme niet alleen een agressieve politiek is. Het is monopoliekapitalisme, kapitalisme in zijn meest reactionaire tijdperk, dat wil zeggen in zijn hoogste stadium. Wezenlijk inherent hieraan zijn stagnatie en een grote kloof tussen het productiepotentieel en de hedendaagse behoeften van de arbeiders waaraan voldaan wordt, als gevolg van klassenuitbuiting evenals de tegenstellingen tussen de monopolies en de burgerlijke staten die leiden tot imperialistische oorlogen.

Wij geloven dat imperialistische interventies en oorlogen ook het resultaat zijn van imperialistische concurrentie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de oorlog die in 2022 in Oekraïne uitbrak, waarbij de belangen en plannen van de VS, de NAVO en de EU botsten met kapitalistisch Rusland over de controle van de markten, grondstoffen en transportnetwerken in Oekraïne, en het verwerven van geopolitieke voordelen.

Wij verzetten ons tegen imperialistische oorlog en de deelname van onze landen daaraan, evenals tegen het reële gevaar van een uitbreiding van de oorlog en het uitbreken van nieuwe imperialistische conflicten in andere delen van de wereld, met name in de regio Zuidoost-Azië, waar de confrontatie tussen de VS en China om de heerschappij in het kapitalistische wereldsysteem zich meer uitgesproken manifesteert.

Wij bekijken elk proces van afscheiding of eenwording van kapitalistische staten vanuit een klassengeoriënteerd standpunt en strijden tegen de NAVO, de EU en alle soorten imperialistische verbonden. We verzetten ons tegen de deelname van onze landen aan dergelijke tegen het volk gerichte verbonden en intensiveren onze inspanningen zodat de werkers niet gevangen zitten onder een valse vlag, maar hun eigen belangen verdedigen, in strijd met de uitbuiters en hun transnationale verbonden.

Wij zijn van mening dat de ideologische, politieke en organisatorische hergroepering van de internationale communistische beweging niet gerealiseerd kan worden zonder een onwrikbare strijd tegen elke vorm van burgerlijk beheer van het uitbuitende systeem, liberaal of sociaal-democratisch; tegen het opportunisme, dat een drukking is van de invloed van de burgerlijke ideologie op de arbeidersbeweging. De eenzijdige verwijzing naar ‘neoliberalisme’ veroorzaakt verwarring omdat het de noodzaak overschaduwt van strijd tegen het kapitalisme en het burgerlijke politieke systeem dat dit uitbuitende systeem beheert.

Wij verzetten ons tegen zowel het nationalisme als het kosmopolitisme van het kapitaal, tegen racisme en fascisme. We verwerpen het valse ‘antifascisme’ en verschillende zogenaamde ‘antifascistische fronten’ die gebruikt worden door burgerlijke en opportunistische politieke krachten om de werkers en andere volkslagen te strikken voor het burgerlijke beheer, waarbij het fascisme wordt losgekoppeld van het kapitalistische systeem dat het voortbrengt en gebruikt wanneer dat nodig is.

Wij strijden met alle macht voor de bevrediging van de hedendaagse behoeften van de arbeiders en het volk, door de hergroepering en versterking van de vakbeweging en de andere volksbewegingen, in een richting van strijd tegen de monopolies en het kapitalisme.

Wij verzetten ons tegen de kapitalistische uitputting van de planeet en haar hulpbronnen, omdat dit leidt tot klimaatverandering, gevaarlijke vervuiling en extreme weersomstandigheden, die het leven van de werkende mensen bedreigen. We zullen actie ondernemen tegen deze uitbuiting, om de essentie van het probleem bloot te leggen en de illusie over het ‘groene kapitalisme’, die voortdurend wordt verspreid, onschadelijk te maken. In plaats daarvan zullen we streven naar een socialistische wereld die prioriteit geeft aan wetenschappelijke en goed onderbouwde maatregelen om de planeet te beschermen voor de komende generaties.

De partijen die deelnemen aan de Europese Communistische Actie erkennen de actualiteit en noodzaak van het socialisme-communisme als het enige alternatief voor de volkeren. We verdedigen de bijdrage van de Socialistische Oktoberrevolutie en de eerste socialistische staat, de USSR. Tegelijkertijd bestuderen we de oorzaken van de omverwerping van de USSR met betrekking tot de economie, de politieke bovenbouw en de strategie van de internationale communistische beweging.

We benadrukken dat socialisme wordt geregeerd door principes en wetenschappelijke wetten, zoals de arbeidersmacht, de vermaatschappelijking van de productiemiddelen en wetenschappelijke centrale planning. Op basis hiervan worden standpunten verworpen zoals dat een ‘marktsocialisme’ kan worden opgebouwd, met het handhaven van kapitalistische ondernemingen en mechanismen, van loonarbeid door eigenaars van productiemiddelen en land, met het behandelen van de arbeidskracht als handelswaar, en met de uitbuiting van loonarbeid door kapitaal.

De Europese Communistische Actie zal de internationale ontwikkelingen bestuderen en interveniëren op alle problemen waarmee de arbeidersklasse en de volkslagen, de zwoegende boeren en zelfstandigen, en vrouwen en jongeren afkomstig uit de arbeidersklasse geconfronteerd worden. In deze context confronteren en bestrijden onze partijen alle vormen van racisme en discriminatie op basis van religie, kleur, geslacht of seksuele geaardheid.

De Europese Communistische Actie zal initiatieven nemen:

  • Tegen anticommunisme, ter ondersteuning van communistische en arbeiderspartijen die worstelen met vervolging en verboden op communistische ideologie en communistische symbolen. Ze zal haar internationalistische solidariteit met alle volkeren uitdrukken en aan de zijde staan van militanten die vervolgd worden voor hun vakbondsactivititeit en politieke acties. Zij zal haar solidariteit met Cuba en het Cubaanse volk versterken tegen de blokkade en de imperialistische plannen van de VS en de EU, voor het beëindigen van de blokkade en alle vormen van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Cuba.
  • Tegen het fascisme en de oorzaken ervan, tegen racisme en vreemdelingenhaat. We staan zij aan zij met vluchtelingen en immigranten die ontworteld zijn door imperialistische oorlogen en armoede veroorzaakt door het kapitalistische systeem.

De Europese Communistische Actie zal de strijd versterken:

  • Tegen de plannen van de VS, de NAVO, de EU en alle andere imperialistische verbonden. Tegen het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO, het Veiligheids- en Defensiebeleid van de EU, de strategie van de groene transitie en het herstelfonds, die instrumenten zijn van het kapitaal tegen de volkeren.
  • Tegen imperialistische oorlog, voor het los maken van onze landen uit imperialistische plannen en organisaties. De oplossing voor de volkeren ligt niet in de illusies die de burgerlijke machten verspreiden dat er een andere, ‘betere veiligheidsarchitectuur’ zou kunnen zijn, een NAVO ‘zonder militaire plannen en offensieve wapensystemen op haar grondgebied’, een ‘vredelievende EU, of een ‘vreedzame multipolaire wereld’. De oplossing ligt in het versterken van de klassenstrijd om los te komen van imperialistische unies, tegen imperialistische oorlog en de oordzaak daarvan, dat wil zeggen het kapitalistische systeem.

We zullen de historische mijlpalen van de strijd van de arbeiders- en communistische beweging blijven benadrukken. We blijven de Grote Socialistische Oktoberrevolutie, de verworvenheden van de Sovjet-Unie en het socialisme dat in de 20e eeuw is opgebouwd verdedigen en promoten, waarbij we de oorzaken van de contrarevolutie en de kapitalistische restauratie verder bestuderen.

In het kader van de Europese Communistische Actie en door middel van de bilaterale betrekkingen tussen de communistische en arbeiderspartijen die deel uitmaken van haar gelederen, zullen we de uitwisseling van ervaringen uit de activiteiten in de vakbeweging en in andere volksbewegingen, waaronder de beweging voor gelijkheid en emancipatie van vrouwen, versterken om de zich ontwikkelende strijd effectiever te maken en de banden van de partijen met de arbeidersklasse en volkslagen te versterken.

De Europese Communistische Actie zal streven naar gezamenlijke actie met andere communistische en arbeiderspartijen in Europa met betrekking tot problemen van arbeiders en mensen, kwesties van anticommunisme en internationalistische solidariteit, en tegen imperialistische oorlogen en interventies. Zij zal trachten de banden aan te halen met communistische en arbeiderspartijen waarmee zij ideologisch-politieke raakvlakken heeft op alle continenten.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!