Verklaring ECA over de maatregelen van de EU tegen de arbeiderklasse

16 april 2024

European Communist Action

“Gesterkt door de strijd van de arbeiders en het volk strijden wij tegen de EU van imperialistische oorlogen en kapitalistische uitbuiting – voor een Europa van vrede, welvaart en socialisme.”

De Communistische en Arbeiderspartijen van de EU-lidstaten, de geassocieerde staten en andere Europese landen, die deze verklaring mede ondertekenen in de aanloop naar de Europese verkiezingen van juni 2024, richten zich tot de arbeiders, de zelfstandigen, de zwoegende boeren, de vrouwen en de jongeren van de volkslagen, de gepensioneerden, de migranten.

Vandaag hebben de volkeren van Europa negatieve en pijnlijke ervaringen opgedaan met de EU, haar strategie en het volksvijandige beleid van de regeringen en de partijen die haar dienen. Ze worden voortdurend aangevallen door het kapitaal en worden opgeroepen om hun eigen antwoord te geven, om de strijd voor hun rechten te versterken, tegen het uitbuitende kapitalistische systeem en haar steunpilaren.

Wat is de EU en wie dient zij?

De EU is een transnationale imperialistische economische, politieke en militaire unie van de monopolies, gericht tegen de belangen van de arbeidersklasse en de andere lagen van de bevolking.

100 jaar na Lenins dood is zijn tijdloze analyse dat “de Verenigde Staten van Europa onder het kapitalisme ofwel onmogelijk, ofwel reactionair zijn” herhaaldelijk bevestigd.

De EU is niet gevormd door de volkeren en dient ook niet hun belangen. Integendeel, de burgerlijke klassen van de EU-landen hebben zich verenigd tegen de arbeidersklasse en het volk in elk land. De EU is niet pro-bevolking en kan dat ook nooit zijn. Haar doel is om de concentratie en centralisatie van het kapitaal, de bevordering van haar strategie om de arbeidersklasse zo veel mogelijk uit te buiten en imperialistische oorlogen en interventies. Al het bovenstaande leidt tot armoede, hoge prijzen, vluchtelingen, brute repressie, profilering en anticommunisme.

De schandalen van het corrupte lobbyisme in het Europees Parlement bevestigen het reactionaire karakter van de EU als een unie van het kapitaal tegen het volk. De resoluties en oorlogs ultimatums, de verordeningen gericht tegen de bevolking en de anti-arbeiders richtlijnen zijn gericht op het dienen van de winstgevendheid van de monopolies en het leven en de rechten van de arbeiders te verpletteren.

De EU staat in de frontlinie van anti populair beleid en onrechtvaardige oorlogen

Imperialistische interventies en oorlogen zijn ook het gevolg van de intensivering van de concurrentie tussen de monopolies om hun winsten. Dat is het geval met het conflict dat in 2022 uitbrak tussen kapitalistisch Oekraïne en zijn bondgenoten (de VS, de NAVO en de EU) aan de ene kant en kapitalistisch Rusland en zijn bondgenoten aan de andere kant, voor de controle over markten, natuurlijke hulpbronnen en transportroutes voor energie en grondstoffen.

Wij veroordelen de EU als een van de veroorzakers, financiers en actoren van de imperialistische oorlog in Oekraïne. Wij verzetten ons tegen deze oorlog en tegen elke vorm van betrokkenheid van de regeringen van onze landen, die hen tot lanceerbasis voor oorlogen en interventies maakt en tot doelwit van vergelding. Het risico van een veralgemenisering van de oorlog neemt toe onder de dreiging van het gebruik van kernwapens.

Binnen dit concurrentiekader versnellen de criminele plannen en de onmenselijke imperialistische interventie van de bezettende staat Israël, met de steun van de VS, de EU en de NAVO, die probeert Israël vrij te pleiten van de genocide en de onmenselijke verdrijving van het Palestijnse volk uit hun gebieden. Ze streven naar controle over de strategische handels- en energiecorridors in het zuidoostelijke deel van de Middellandse Zee, dat geopolitiek gezien cruciaal is voor de imperialistische belangen, en over de zeestraten van de Rode Zee. Dit alles creëert een nachtmerrieachtige situatie voor de volkeren.

Wij betuigen onze volledige solidariteit met het Palestijnse volk. We sluiten ons aan bij de massale en indrukwekkende arbeiders-volksdemonstraties overal ter wereld ter verdediging van hun rechtvaardige strijd om de Israëlische bezetting af te werpen.

We stellen de toenemende militarisering van de EU aan de kaak en verzetten ons daartegen door de bevordering van haar zogenaamde mondiale strategie, die grote gevaren inhoudt voor de volkeren, de oprichting van militaire formaties zoals PESCO en het Euroleger, en missies zoals “Aspides” in de Rode Zee.

Naast het afslachten van volkeren, het uiteenrijten van landen, de economische lasten op de schouders van de volkeren leggen, en de legers van ontwortelden uit hun landen, veroorzaken de imperialistische oorlogen en interventies van de EU en de bourgeoisregeringen de grootste verwoesting van het milieu, waarbij ze schijnheilig doen alsof ze zich zorgen maken met hun zogenaamde groene en digitale verklaringen. Onze partijen verzetten zich tegen de “groene” en digitale uitbuiting van arbeiders. Onder het voorwendsel van de bescherming van het milieu en door het gebruik van nieuwe digitale technologieën ten nadele van de arbeiders, leiden de EU en de burgerlijke regeringen tot een verdere verscherping van hun uitbuiting; de intensivering van flexibel, uitputtend werk met onmenselijke werktijden, die arbeidsongevallen veroorzaken; de uitbreiding van het telewerken; de afschaffing van rechten en collectieve arbeidsovereenkomsten; de escalatie van intimidatie door werkgevers.

De zogenaamde liberalisering van energie, de energiebeurs en de “groene” overgangsstrategie van de EU en de burgerlijke regeringen hebben de energiearmoede verder verdiept en de prijzen en inflatie de hoogte in gejaagd, terwijl de energiereuzen steeds rijker worden.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de “groene” overgang bedreigen het overleven van boeren en veehouders en hebben geleid tot een verhoging van de productiekosten om de winsten van agro-voedselconcerns, handelaren en industriëlen, energiemonopolies, enz. veilig te stellen.

De EU en de burgerlijke regeringen bevorderen het herziene Stabiliteitspact, de zogenaamde Europese Semesters en de strenge begrotingsdiscipline, die harde maatregelen tegen de arbeiders en een verdere aanval op de arbeids- en sociale zekerheidsrechten betekenen, terwijl ze de winstgevendheid van bedrijfsconcerns bevorderen. In deze context wordt de werkloosheid op een hoog niveau gehouden (16 miljoen) en wordt de toch al zware belastingdruk, die op de schouders van de arbeidersklasse en andere lagen van de bevolking terecht komt terwijl het grootkapitaal wordt vrijgesteld, nog verder verhoogd. De rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB) rijzen de pan uit. Dit alles leidt ertoe dat lonen en pensioenen worden opgegeten lang voordat de maand om is, dat 95 miljoen mensen in armoede leven, dat miljoenen anderen verdrinken in schulden, geconfronteerd worden met gedwongen verkopen en ontelbare impasses.

We werpen een militante muur op tegen de anti-populaire EU

Onze partijen voeren dagelijks strijd en nemen het voortouw in de grote arbeidersstakingen en demonstraties die in verschillende landen in Europa plaatsvinden tegen de volksvijandige maatregelen die door de burgerlijke regeringen en de Europese Unie worden opgelegd; de verlaging van lonen en pensioenen; de afschaffing van arbeids- en sociale zekerheidsrechten; de recycling van armoede en werkloosheid; de commercialisering van gezondheidszorg, onderwijs en welzijn; de dramatische tekortkomingen in de bescherming wat betreft maatregelen tegen overstromingen, aardbevingen en branden. De ervaring van de pandemie heeft ook aangetoond dat de strategie van de EU gericht is op het versterken van de kapitalistische markt door het afwegen van kosten tegen baten, het negeren van de behoeften van mensen en het opofferen van mensenlevens.

Wij nemen het voortouw in de strijd tegen de afschaffing van democratische rechten, de intensivering van de intimidatie van werkgevers, de beknotting van vakbondsacties en de systematische poging om het stakingsrecht af te schaffen, de schending van persoonsgegevens en de uitbreiding van het EU-kader voor het afluisteren en bewaken van de belangrijkste “vijand”, namelijk het volk.

Onze partijen strijden met al hun macht en eisen:

 • Bevredigende collectieve arbeidsovereenkomsten, die voorzien in aanzienlijke loonsverhogingen en pensioenen.
 • Gratis openbare gezondheidszorg, onderwijs en welzijn, vrij van enige bemoeienis van het bedrijfsleven.
 • Vast en stabiel werk met volledige rechten.
 • Vrije vakbondsactie en bescherming van het stakingsrecht.
 • Vervanging van verloren inkomsten, verlaging van productiekosten voor kleine en middelgrote boeren tegen de belangen van grote concerns in.
 • Bescherming tegen de zware belastingen en de werking van de monopolies ten nadele van de zelfstandigen.
 • Solidariteit met en rechten voor vluchtelingen en immigranten.

Wij strijden:

 • Tegen imperialistische oorlogen en concurrentie die de ontworteling van vluchtelingen en immigranten afdwingen. Tegen het nieuwe Pact voor Immigratie en Asiel dat de onderdrukking door de EU en regeringen intensiveert en hen veroordeelt tot goedkope arbeidskrachten.
 • Voor de effectieve bescherming van het milieu tegen de winsten van het grootkapitaal en de zogenaamde groene strategie van de EU en de burgerlijke regeringen.
 • Voor de ontwikkeling van klassenstrijd en solidariteit, tegen sociaal partnerschap gepromoot door de EU en de regeringen om de winstgevendheid van het kapitaal te garanderen.
 • Voor de hergroepering en versterking van de vakbondsbeweging en de andere volksbewegingen, in een richting van strijd tegen de monopolies en het kapitalisme.
 • Tegen zowel het kosmopolitisme van het kapitaal als het misleidende euroscepticisme, dat de aspiraties en agressie van de burgerlijke klassen dient ten koste van de volkeren.
 • Tegen fascisme en alle vormen van racisme en discriminatie op basis van religie, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid. Wij verwerpen het valse “antifascisme” en de verschillende “antifascistische fronten” die door de burgerlijke en opportunistische politieke krachten worden gebruikt om de arbeidersklasse en de volkskrachten in het burgerlijke bestuur te strikken, waarbij het fascisme wordt losgekoppeld van het kapitalistische systeem dat het voortbrengt en gebruikt wanneer dat nodig is.
 • Tegen het anticommunisme, het verbod op de activiteiten van communistische partijen, de vervolging van hun leden en kaders, de verachtelijke heksenjacht van de EU en burgerlijke regeringen.

Wij betuigen onze internationalistische solidariteit met alle volkeren die strijden. Met Cuba en het Cubaanse volk, tegen de onmenselijke blokkade en de imperialistische plannen van de VS en de EU.

We verzetten ons tegen de imperialistische oorlog en we strijden ervoor dat onze landen zich losmaken van imperialistische allianties en hun plannen. Wij verwerpen de illusies die door bourgeois en opportunistische krachten worden verspreid dat er “een andere, betere Europese veiligheidsarchitectuur” zou kunnen zijn, een NAVO “zonder militaire plannen en offensieve wapensystemen op haar grondgebied”, of een “pro-vrede EU”.

Ja tegen een Europa van volkswelvaart, vrede en socialisme

Door de klassenstrijd van de werkende mensen ontstaat het perspectief van een ander Europa, van de welvaart van de volkeren, sociale vooruitgang, democratische rechten, gelijke samenwerking, vrede en socialisme.

Daarom strijden wij voor terugtrekking uit de EU, de NAVO en alle andere imperialistische allianties, met de mensen aan de macht, voor de opbouw van de nieuwe wereld, d.w.z. het socialisme.

De huidige negatieve krachtsverhouding is niet eeuwig en onveranderlijk. Wij roepen de volkeren op om hun strijd tegen de Europese Unie, de unie van het kapitaal die de rechten van de volkeren aanvalt, vastberaden te versterken om:

 • Het felle offensief van de monopolies, de regeringen en alle burgerlijke partijen die hun belangen dienen, krachtig af te slaan.
 • Hun strijd te versterken tegen alle problemen waarmee mensen geconfronteerd worden.
 • Op alle mogelijke en gepaste manieren de communistische en arbeiderspartijen steunen die de EU veroordelen in de strijd van de Europese verkiezingen, die op 6-9 juni 2024 worden gehouden.
 • Verzwak de partijen die de EU en haar beleid steunen, die de oorlog steunen en de belangen en het EU-eenrichtingsverkeer van het kapitaal verdedigen, de zogenaamde democratisering van de EU.

De steun voor de communistische en arbeiderspartijen is de enige echte steunpilaar van het volk, die de dag na de verkiezingen goed gebruikt zal worden.

De communisten zijn niet gebonden aan de EU, juist omdat ze er consequent tegen zijn. Daarom informeren ze het volk op verantwoorde wijze op tijd en staan ze vooraan bij het organiseren van de klassenstrijd, wat de enige manier is om obstakels op te werpen voor de anti-volksaanval van de strategie van het kapitaal, om het volk enige verlichting te bieden. De versterking van de communisten is vooral een garantie dat de strijd van de arbeiders en het volk zal doorgaan, sterker zal worden, een perspectief en inhoud zal krijgen die gericht is tegen de echte tegenstander, dat wil zeggen het kapitalistische systeem, de monopolies, de macht en hun vakbonden, zoals de EU, voor hun omverwerping, voor het socialisme.

 • NEE tegen de EU van kapitaal, monopolies en oorlog!
 • Macht aan de communistische partijen – de garantie voor het versterken van de strijd van het volk!
 • Voor een Europa van welvaart voor de volkeren, vrede, sociale rechtvaardigheid, socialisme!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!