Versterk de klassenstrijd tegen de EU en regeringen – Strijd tegen de EU, regeringen en richtlijnen die tegen de arbeiders gerichte zijn en een ‘jungle’ op de arbeidsmarkt opleggen

24 december 2023

Europese Communistische Actie

De Europese Unie (EU) schaart zich achter de belangen van het kapitaal en bevordert maatregelen ten gunste van de monopolies en de concentratie en centralisatie van kapitaal. Het is de unie van het Europese kapitaal. De EU is een imperialistisch economisch, politiek en militair blok, dat ingaat tegen de belangen van de arbeidersklasse en de volkslagen. Zij dient het kapitalistische systeem dat leidt tot armoede, werkloosheid, imperialistische oorlogen zoals die in Oekraïne, wreedheden zoals die van de bezettingsstaat Israël tegen de Palestijnen, en vluchtelingengolven.

Hoewel de EU haar tegen het volk gerichte aard gedurende een aanzienlijke periode heeft weten te verbergen achter een façade van verwachtingen over welvaartsgroei, hebben de afgelopen decennia onmiskenbaar de realiteit blootgelegd. De zogenaamde ‘welvaart’ en ogenschijnlijke voordelen voor de werkers waren in wezen ‘lokaas’, waarmee de mensen in een val werden gelokt waarbij de aanvallen op hun rechten in de hele EU verhevigde, vooral na 1990.

In de huidige context wordt het Stabiliteitspact opnieuw ingevoerd met strikte begrotingsdiscipline om de werkende mensen te laten betalen door middel van zware directe en indirecte belastingen. Bezuinigingen op publieke voorzieningen en de commercialisering ervan worden bevorderd om via begrotingsoverschotten kapitaal te vergaren voor de investeringen van de grote kapitaalsgroepen. Een reeks richtlijnen van de EU en de regering bevordert de afschaffing van collectieve arbeidsovereenkomsten, afbraak van stabiele werktijden door onmenselijke werktijden, wijdverspreide werkloosheid met strafmaatregelen die werklozen zelfs werkloosheidsuitkeringen ontnemen, onderbezetting en toegenomen flexibilisering, thuiswerken, karige pensioenen en geprivatiseerde socialezekerheidsstelsels.

Al het bovenstaande leidt tot ontbering, het combineren van twee of meer slecht betaalde banen, het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en werken na die leeftijd, het uiteenvallen van de publieke gezondheidsstelsels en stijgende kosten voor de arbeidersklasse en de volkslagen die lijden onder de torenhoge prijzen, energiearmoede, barbaarse belastingen, hoge huren en huisuitzettingen, vooral na herhaalde renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB).

Tegelijkertijd neemt de intimidatie door werkgevers toe. Ondertussen worden in heel Europa wetten uitgevaardigd die stakingen en vakbondsactiviteiten bestraffen en verbieden. Grote werkgevers gebruiken het instrument van door werkgevers geleide vakbonden om hun plannen voor goedkope, flexibele arbeidskrachten erdoor te krijgen, de toch al erbarmelijke arbeidsomstandigheden te verslechteren en de uitbuiting te intensiveren.

Wij geloven in een alternatief voor de mensen. In een visie van een ander Europa van welzijn en sociale vooruitgang voor de bevolking. Voor de arbeidersklasse, die degene is die de rijkdom produceert. Een Europa van samenwerking, vrede en socialisme. Dit doel verlicht de strijd voor werk met volledige rechten en collectieve arbeidsovereenkomsten, voor democratische vrijheden en vakbondsvrijheden, voor het recht om te staken, voor de bevrediging van de hedendaagse behoeften van de werkende mensen.

Het is uiterst belangrijk en veelbelovend dat ondanks de negatieve krachtsverhoudingen in de vakbeweging, arbeiders in een aantal landen strijd en stakingen organiseren, en dat ze hun strijd coördineren. De partijen van de Europese Communistische Actie (ECA) steken al hun energie in de ontwikkeling en het succes van deze mobilisaties.

Wij geloven in de noodzaak van een vastberaden strijd tegen elke vorm van burgerlijk regeringen binnen het uitbuitingssysteem, of het nu liberaal of sociaaldemocratisch is. Dit streven vereist een standvastig verzet tegen opportunisme en reformisme in de arbeiders- en vakbeweging, die zich manifesteren als de invloed van de burgerlijke ideologie op de arbeidersbeweging. Dit kan niet worden bereikt zonder op een klassengerichte manier actieve oppositie, verzet en ongehoorzaamheid te voeren tegen de reactionaire kapitalistische EU en alle tegen het volk gerichte verordeningen, richtlijnen en besluiten van de Europese Commissie te bestrijden. Onze strijd is gericht tegen kapitalistische uitbuiting, voor de vestiging van socialisme-communisme. Uiteindelijk bestaat de belangrijkste internationalistische taak van elke communistische partij uit serieus en standvastig werk in eigen land als bijdrage aan de internationale, wereldwijde strijd.

Wij zijn toegewijd aan het aanpakken van de huidige behoeften van arbeiders en volkslagen door ons te verenigen in een klassengeoriënteerde, strijdbare richting en het coördineren van de actie van de arbeidersbeweging en vakbeweging, samen met andere volksbewegingen. Onze focus ligt op het richten van deze inspanningen in de richting van een collectieve strijd tegen de monopolies, het kapitalisme, evenals de EU en de NAVO.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!