Vragen aan B&W over bezuinigingen op verzorgingshuizen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van De Friese Meren.

Lemmer, 7 januari 2014.

Er wordt zwaar bezuinigd op verzorgingshuizen voor ouderen. Steeds meer zorg behoevende ouderen komen door het regeringsbeleid niet meer in aanmerking voor een plaats in een verzorgingshuis. Hierdoor moeten zij thuisblijven, terwijl de Gemeente bezig is de thuiszorg in te perken en het aantal hoogbejaarden nog verder zal toenemen. Dit brengt mij tot de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven welke gevolgen het regeringsbeleid inzake verzorgingshuizen op korte en op wat langere termijn voor de betreffende instellingen op het grondgebied van onze gemeente zal hebben?
  2. Bent u met mij van mening dat, als zorg behoevende ouderen geen plaats meer in een verzorgingshuis kunnen krijgen, bezuinigingen op thuiszorg voor ouderen tot grote problemen kunnen leiden?
  3. Zo ja, bent u dan bereid pas op de plaats te maken met het ingezette beleid inzake beperking van de thuiszorg?

Hoogachtend,
R. Visser, NCPN.

Met het verzoek deze vragen, met eventueel de antwoorden, te kunnen bespreken op de vergadering van de betreffende commissie.