Aan de leden en de voorzitter van de Gemeenteraad.

Aan de leden en de voorzitter van de Gemeenteraad.

Lemmer, 10 maart 2015.

Tijdens de raadsvergadering van 18 februari j.l. heb ik uitgesproken dat ik mij zal beraden over mijn aanblijven als lid van de gemeenteraad van De Friese Meren. Met de leden van de NCPN-afdeling Lemmer/DFM heb ik dit onlangs besproken. Al eerder had ik uitgesproken belemmerd te worden bij het waar kunnen maken van de NCPN-beloften aan de bevolking van De Friese Meren. In commissies, met name de Commissie Dienstverlening, probeert men te voorkomen dat ik bij bepaalde agendapunten in de gemeenteraad het woord kan voeren Tijdens de raadsvergadering worden interrupties geplaatst, welke niet een politiek-inhoudelijk debat bevorderen, maar slechts het ontregelen van mijn betoog als doel hebben.

Tijdens de bespreking met de NCPN-leden is duidelijk naar voren gekomen dat het om meer gaat dan het willen opleggen van beperkingen aan een NCPN-gemeenteraadslid; dat er in het algemeen een voor de volksvertegenwoordigende democratie negatieve tendens merkbaar is, met een grote druk op efficiëntie wat ten koste gaat van het debat en politiek-inhoudelijke meningsvorming; dat een Gemeenteraad – het hoofd van de Gemeente – steeds meer een bijwagen van het College van B&W  dreigt te worden. Kortom, dat het democratisch functioneren van de Gemeenteraad in het geding is.

Deze ontwikkeling, die ik zeker ook in De Friese Meren waarneem, is zeer nadelig voor de betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek. Daar kunnen geen honderd nota’s burgerparticipatie tegenop. Zij die liever zwijgen of vanwege efficiënt vergaderen zich beperken tot een aanhankelijkheidsverklaring aan het adres van B&W, hebben mijn zegen. Ook dat is een keuze. Maar deze kan nooit opgelegd worden aan anderen die hun raadslidmaatschap en met name het zijn van gekozen volksvertegenwoordiger anders wensen in te vullen en die hun eventuele in het leven opgedane kennis en ervaring willen inzetten om hun argumenten – ook die van levensbeschouwelijke aard – kracht bij te zetten.

Het ingenomen standpunt van de NCPN-leden, waarin begrip voor mijn uitspraak op 18 februari j.l. doorklinkt, alsmede reacties uit de bevolking, hebben mij doen besluiten lid van de Gemeenteraad te blijven. Wel zal ik voorlopig slechts die commissievergaderingen bijwonen waarbij ik mijn aanwezigheid strikt noodzakelijk acht.

Hoogachtend,

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.